СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ

1. ВИСОКАТА ПЛАНИНА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

Братко мой! Освободи ума си от всяко тежнение и земна грижа!
Освободи сърцето си от всички земни връзки и от всички мисли, които са по-долу от Небето. Защото в Пророческия Дух на Бога и Отца е скрита Съвършената Сила на Святия Дух, Който издирва всички Божии дълбочини. Да ти казвам, че Библията е Свята Книга е малко нещо. Да ти казвам, че Господ е велик, е малко нещо. Защото Библията е не просто Свята Книга. Тя е Книгата! И Господ е не просто велик. Той е Великият. И когато Сам Царят на Сион те извика при Себе Си, за да ти разкрие ослепителната Светлина на Спасението, тогава просто разбираш колко беден е речникът ти от думи, за да изрази безпределното възхищение от превъзходството на Господ. Нещо повече – човек се чувства така, че никога повече не желае да употребява нито една прекрасна дума за нищо друго, освен да хвали Отец, Синът и Святия Дух.
Тук аз започвам да ти говоря за Небесната Дреха на Царя. Дреха, която няма да намериш в нито един магазин. Дреха, по-красива от всички дрехи на земята. Дреха, която Исус иска да ти подари, стига ти да я поискаш с вяра и да я опазиш с твърдост.
Първото, от което искам да освободиш ума си, е предубеждението, че отново бих ти разказвал тук за евангелската истина, че Исус взе със Себе Си Яков, Петър и Йоан и се преобрази пред тях, тъй че дрехите Му станаха бляскави като слънцето. В други книги аз вече съм говорил за всичко това. Но тази книга е по-необикновена, защото в нея Сам Господ дойде, за да ми изяви не явното, а скритото в Неговото Слово. Така и Преображението на Исус е свързано с велика тайна, която Отец дълго време е скривал ревниво, но днес Той вече дава на Святият Дух да я изяви, понеже е последното време.
Каква е тази тайна ли?
Сега ще започна да говоря за нея, а твоето сърце непременно ще се напълни с небесните извори на Божието помазание. Когато Исус дойде към сърцето ми, за да ми говори за Своята Свята Небесна Дреха, Той ми каза:
“Сега ще те въздигна далече по-горе, в Святостта на Отца и в Силата на Вечните Му думи. Защото всеки, който иска да се облече с Дрехата Господна, трябва да разбере тайната на Моето Преображение. Като начало простри ръка и докосни Дрехата Ми. Разгледай я внимателно и Ми кажи какво забелязваш в нея…”
Погледнах на светлата Дреха на моя Спасител и прострях ръка, за да я докосна. Забелязах, че това беше Дреха, която нямаше ръбове. Тя не беше шита от отделни парчета плат. По-скоро – тя беше изтъкана отгоре до долу със съвършено умение, което не е присъщо за човеците. И затова казах на Исус:
“Господи, Твоята Дреха е съвършена и в нея няма никакъв недостатък. Лично за себе си вярвам, че Отец е нейния създател…”
“Точно така е, момчето Ми. Отец е Този, Който направи Дрехата Ми. Кажи Ми тогава къде в Словото на Отца Ми можеш да намериш свидетелството и пълното потвърждение, че именно Отец е направил дрехата Ми?”
Помазанието, с което ми говореше Исус беше толкова силно, че докато Той ме питаше в мен вече пулсираше отговорът. Затова Му казах:
“Господи мой! Апостол Павел говори за Теб, че Ти Си последният Адам. Ето защо знаменията с първия Адам непременно са и знамения с последния. Защото от костите на първия Адам Бог създаде Ева, а ние като Църква сме последната Ева, от Твоята Плът и от Твоите кости. И ако е писано още, че:
“Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече…”  (Битие 3:21) 
То ще е вярно и това, че Същият Господ Бог ще направи дрехи, за да облече и Последният Адам и Жена Му. Но този път дрехите няма да са кожени…”
Исус се усмихна и ме прегърна. А после ми каза:
“Няма по-голяма радост в Сърцето на Отца от тази – някой да се стреми към Неговата Мъдрост и да проумява Неговите знамения.
Кажи Ми тогава и другото, което ще те попитам:
Станали ли са вече една плът Младоженецът и Невястата?
Минала ли е Сватбата на твоя Господ Христос или все още предстои?”
“Исусе! Тя все още предстои, но аз вярвам, че всеки момент ще настъпи, понеже вече цялото човечество влезе в седмото хилядолетие от Адам, сиреч, в седмия ден…”
Исус отново се усмихна. А после ми каза:
“Виж тогава какво стори Отец Ми на седмия ден, според както е записано в Битие…”
Погледнах на стиховете, а те гласяха:
“И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил…” (Битие 2:2-3)
И тогава казах на Исус:
“Господи, ето писаното. Отец благославя седмия ден и го осветява…”
“Значи, както правилно си разбрал от Словото на Отца Ми, и днес за всички ви предстои Благословение и Освещение. Понеже отново е седмият ден…”
“Да, Господи! Макар, че все още не разбирам какво е то…”
“Виж тогава пророческата истина от Битие записана и в Моето Евангелие. Понеже сега Аз я разпечатвам за всички Мои братя и сестри…”
Пръстът Господен вече беше родил стиховете в сърцето ми, които бяха като ослепителна Небесна Врата, която изуми ума ми и ме накара да падна на колене пред Исус. Ето и самите стихове:
“И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Йоана, и ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината…” (Матея 17:1-2) 
След прочитането на пророческите стихове Исус отново ми каза:
“Сега разбираш ли скритото в Моето Евангелие? Сега разбираш ли, че след шест дни непременно идва седмият Ден, който е Денят на Моята Сватба? А тогава непременно Отец ще благослови и освети всички, които се намерят в този Ден…”
Слушах Господ и имах сила само да попитам:
“Исусе, а как да разбирам Яков, Петър и Йоан, които дойдоха с Тебе на високата планина на Преображението? Как те присъстват днес, в началото на седмия ден?”
А Исус отговори:
“Разбирай ги така, че с посланията, които оставиха в Божието Слово Яков, Петър и Йоан отговарят съответно на вярата, надеждата и любовта. И вие не бихте били основани в Завета Ми, ако не сте съградени върху Апостолите и Пророците с Крайъгълния Камък, Който съм Аз. Затова и скритото в Моето Евангелие е именно това, което вече казах:
Днес е Денят на Господното Преображение! И преобразени в Славата на Господ и със Светлината на Небесната Му Дреха ще бъдат всички, които носят в сърцата си Господната Вяра, Господната Надежда и Господната Любов!
Ако някой иска дрехи, бели като Моите, нека знае, че днес, миг преди Сватбата Ми, Отец изпраща Сила в Святия Дух. Сила за Преображение на всяко сърце, което търси Небесното Отечество и не счита света за достоен, нито пък то е достойно за света. Защото Отец Ми, Който беше силен да направи кожени дрехи на Адам, колко по-силен ще е, за да ви облече със светлия висон?
Но и в това отношение ще има изпит от Отца, за да види Отец Ми до колко достойни са тези, които носят Светлата Небесна Дреха. А знаеш ли ти какъв е изпитът при Моето Преображение?”
“Господи мой! Аз вярвам, че всеки един, който е преживял Господното Преображение, ще трябва да преживее и срещата с Моисей и Илия, за да се сбъдне писаното:
“И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него…” (Матея 17:3) 
Тогава Исус отново каза:
“А не изявих ли Аз Духът и Силата на Илия и Духът и Силата на Моисей в книгите, които Небето заповяда да напишеш? И как онези, които искат да наследят светлия висон, ще обяснят омразата и ненавистта си към свидетелите на Отца Ми? Не ти ли доказва това, че такива никога не са се изкачвали на високата планина на Преображението? И не ти ли става ясна и Моята притча със слугите, които Отец изпрати към поканените, но те безсрамно ги наскърбиха и убиха, а други гониха из град в град? И защо никой от днешните няма любовта на Апостола Ми Петър? Защо са слепи очите да видят, че той в ревността си искаше да построи три скинии за Господ и Неговите Небесни свидетели?
А днес е време, когато не скиния, а добра дума не могат да получат пратениците на Небето. Защото мнозина са призваните и поканените, но малцина избраните…”
Скъпи ми приятелю! Искам да знаеш, че думите на Исус са като пирон, забит на твърдо място. И ако някой удря пирона, той още повече го забива и прави още по-твърд. Затова те моля да проумееш в сърцето си, че Евангелието на Исус има един скрит божествен прочит от Отца. И никой от нечестивите няма да разбере този прочит, но разумните ще го разберат и ще избелят дрехите си. Този прочит ти показва, че днес е седмият ден и ни дели само някакъв си миг от Сватбата между Христос и Църквата. И ако дрехите на Исус станаха бляскави и твърде бели и не бяха сътворени от човешка ръка, то знай, че и светлият висон, който Бог полага в сърцето ти, също не е сътворен от човешка ръка. Човешките ръце сътворяват само собствения си висон, който отговаря на измамлива себеправедност, която е висока крепост и приют за всяка гордост и превъзнасяне!
Колкото до онези смирени, между които вярвам, че си и ти, то позволи на Исус да те заведе на високата планина. Защото тя духовно отговаря на това, че Сам Бог те е издигнал в небесните места и ти си получил Небесно знание, идещо от далече по-горе. А там, когато бъдеш преобразен и осветен от Отца, непременно ще видиш и свидетелите Му, облечени в Духа и Силата на Моисей и Илия. Тогава бъди като Петър и стори място в сърцето си за пророческото Слово. Защото така, в Дух и Истина ще покажеш на Отца на Светлините, че Го любиш с цялата си сила, понеже се покоряваш на Неговия Вечен и ненарушим Суверенитет, почиващ върху слугите Му, пророците.
Нека Исус те благослови с тази тема, а аз да премина нататък – към още по-големите и скрити тайни на светлия и чист висон.

Leave a Reply