СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – I ГЛАВА

ПЪРВА ЧАСТ: ОМЪРСЕНИТЕ ДРЕХИ ОТ ЗЛОТО

1. ПОРУГАВАНЕТО С ХРИСТОС

Скъпи ми приятелю!
Аз не зная в каква църква ходиш и какви проповеди слушаш. Аз не зная до каква степен Исус е станал реален за сърцето ти и душата ти. Но искам пред Господ и в Името на Господа да те помоля да коленичиш, докато четеш редовете, написани по-долу. Защото те ще ти покажат до къде е стигнало падението на много тщеславни църкви. А когато става дума за падение, най-доброто и угодно пред Бога дело, което могат да сторят човеците, е да коленичат. Понеже онзи, който е на колене, не може да падне. Той може само да се смири и да остави Святият Дух да изчисти всичките му помисли и цялото му сърце. Понеже падението става толкова по-голямо, колкото по-високо е измамното надигане и превъзнасяне. Точно то ще накара мнозина да заплюят тази книга, както заплюха и се поругаха с всички други Небесни откровения, давани ми от Царя на Сион.
Словото в тази книга ще започне с първото видение, което Исус разкри пред очите ми. Жестокостта и яростта в това видение са толкова силни, колкото силен е станал дяволът в това последно време. Затова нека ти кажа какво видях, когато Господ докосна главата ми и Святият Дух извика самото видение пред сърцето ми:
Аз виждах огромна зала, в която хиляди човеци провеждаха конференция. Всички те бяха възбудени и щастливи, щото пред погледа на лицата им щяха да се явят собствените им кумири. И ето, че по даден сигнал шумът в залата утихна и на самия амвон, поставен на подиума, излезе господин, безупречно облечен с черен лъскав костюм. Той хвана микрофона и извика:
“Алелуя! Ние днес сме се събрали на поклонение пред Господ! Защото той е много велик! А аз съм щастлив да призова на амвона свидетелите на неговото величие. Истинските чеда на Авраама, които той е издигнал чрез силата на проповядвания просперитет. Нека им ръкопляскаме! Нека видим какви човеци е силен да издигне нашият Господ!”
След думите му отстрани край завесите на сцената се появиха около тридесетина човеци. И онова, което видях, потресе сърцето ми. Защото тези тридесет човеци блъскаха моя Господ Исус и Го ритаха с лачените си обувки, макар, че никой от присъстващите в залата не виждаше това. Така мнозинството от човеците излязоха до един на сцената, а пред охранените им тела беше блъснат и хвърлен на земята моя Господ Исус.
В този миг господинът, който водеше самата конференция, с преливащ от щастие глас, каза:
“Нека сега дам думата на истинските чеда на Авраам. Защото те са успели в просперитета повече от всички нас и са пример за подражание и следване!”
След думите си господинът подаде микрофона на най-охранения измежду мнозинството човеци. А той, като взе микрофона, погледна към падналия Исус и каза:
“Здравей, Царю мой!”
А след това Го ритна с острото на обувката си и продължи да говори:
“Аз искам да прославя Исус, който ме направи богат. Понеже Той беден стана, за да се обогатя аз от Неговата сиромашия…”
След думите си господинът се наведе над моя Господ и с ловко движение дръпна светлата Му Мантия, като я хвърли настрана. А след това свали сакото си и като го развя пред събраните в залата, каза:
“В джобовете на това сако се крие най-великото благоволение от Бога в слугите на последното Му време. Алелуя!”
Така лидерът започна да развява сакото си, а от джобовете към човеците се разхвърчаха банкноти. В този момент залата сякаш полудя от възторг. Защото веселите човеци грабваха летящите пари и още повече завикаха “Алелуя”. Тогава във видението стана първото знамение. Защото сакото, което охраненият господин развяваше, се превърна в морава мантия. И той, като държеше мантията с ръцете си, я положи върху окървавеното тяло на моя Господ. Повече нямах никакво съмнение, че случващото се на тази конференция дословно изявяваше онова, което някога сториха с Исус войниците в двора на първосвещеника. Но ето, че охраненият господин, сякаш придобил кураж от мерзостта си, продължи да говори, като казваше на възбуденото множество:
“Искате ли моето сако? Кажете “Амин” на това, което Господ прави с моето сако! Кой ще каже “Амин”? Кажете “Амин”!”
В този миг, като в масов религиозен делириум човеците започнаха да викат “Амин”. Това накара охраненият господин да извади от сакото си пачки с пари и да вика:
“Ще вдигнем ли сега даренията си? Ще посеем ли с вяра в чудото на просперитета? Нека всеки от вас сега се приближи към амвона и да хвърли дарението си в дискоса, който съм приготвил. Защото чудото действа! Алелуя! То действа!”
След думите си господинът взе положен отстрани дискос. И като го постави върху главата на Господ, започна да маха с ръце, така че канеше човеците да сеят. Тогава се приближиха и останалите от тридесетте на амвона. И всеки от тях бъркаше в джобовете си и изваждаше пари, като ги хвърляше в дискоса. А същото започнаха да правят и човеците от самата конференция, така че към амвона полетяха пари. Така се случи и второто знамение. Защото самият дискос се превърна в трънен венец, чиито остри бодли се впиха в главата Исусова и Лицето на Спасителя се обля в кръв. Тогава не издържах и заплаках. Защото жестокостта и мерзостта на това видение превъзхождаха всеки ужас, който някога Господ ми беше давал да видя. Плачех и се задавях от риданието си, понеже всеки от човеците на сцената риташе моя Господ и Му се поругаваше. Но това не беше края на видението и въпреки плача ми Господ не го прекратяваше. Защото след самото поругаване с Исус охраненият господин отново облече сакото си, докато послушни презвитери прибираха и брояха печалбите. И той отново каза:
“Нека сега помолим Бог за милост към грешните! Нека сега Го помолим да навести гладните и жадните, бедните и изстрадалите. Нека Неговата милост спаси онези, които погиват и не Го познават като Бог на просперитета!”
След самите си думи охраненият господин се обърна към кървящия Исус, поклони Му се и отново с ловко движение облече Исус в Светлата Му дреха. А цялата зала запя:
“Аз ходя със вяра, и стъпвам със вяра, живея със вяра, на Теб уповавам а-а-а-з…”
След този миг Господ направи видението да се прекъсне, а после ми каза:
“Видя ли сега с какъв знаменит режисьор са се сдобили присъстващите на тази конференция? Видя ли как този режисьор накара църковното богаташче да свали Моята Светла Дреха и да Ме покрие със собственото си сако?
Имай тогава разбирането, че именно такава е измамата на последното време. Измама, която кара богаташи да проповядват в Името на Исус, да размахват пари в Името на Исус, да вършат цялата си мерзост в Името на Исус, така щото гледащите ги да си мислят, че наистина това се прави в Името на Исус.
Но могат ли слепците да видят, че този тука се поруга с Господ? Могат ли да видят, че прицелът на вярата им вече не е в Светлата Дреха на Агнеца, но в черното сако на богаташа? Могат ли слепците да видят, че ако сакото стана мораво на цвят, то е, понеже някой вече е счел проляната при Завета Кръв за празно нещо? Кажи Ми тогава, ако капка от Моята кръв те спасява и ти дава Вечния Живот, то колко ли капки Кръв са били нужни, за да направят едно сако да прилича на морава мантия? Понеже именно с тази морава мантия някога се поругаха с Мене войниците в преторията, а днес се поругават с Мене проповедниците на финансовия просперитет…”
“Господи мой, мой прекрасни Исусе! Аз не мога да повярвам, че е толкова тотална заблудата. Но аз не мога да помръдна и Твоето Слово. Защото то казва за всички, като охранения богаташ:
“Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците…” (Евреи 10:26-27) 
Този богаташ знае Истината, че Ти ни призова да не си трупаме съкровища на земята, които молец и ръжда ги пояждат, но въпреки това проповядва именно такова трупане. Този богаташ знае Истината, че по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото поклонник на Мамон да влезе в Царството, но въпреки това сложи дискоса върху Главата Ти и възпламени цялата зала с невъздържната си похот и накара мнозина да блудстват. И аз си мисля, Господи, че ако от такова беззаконие цяла мантия става кървава, то значи, че такива са Те разпънали безброй много пъти…”
“Точно така е. И те ще продължат да го правят, за да се изпълни Словото Ми. Защото Небе и земя ще преминат, но нито една Моя дума няма да премине. И за да може Господ твоят Бог справедливо да осъди всичките нечестивци за всички нечестиви дела, които в нечестие са сторили, то непременно това богаташче и всичките му поклонници ще се огледат и във второто видение, което ще ти дам. Защото с него разумните ще разберат коя е причината злите да стават още по-зли, а угнетяваните поради Мене, още по-угнетявани…”
След последните Си думи Господ отново докосна главата ми и пред очите ми се разкри друго покъртително видение. Видение, за което ще ти говоря в следващата глава.

Едно мнение за “СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – I ГЛАВА

Leave a Reply