В ЗАВЕТА НА АВРААМ И САРА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко и скъпа моя сестро!
Много рядко в книгите, които ми дава Господ Исус, аз съм се обръщал към читателите с обръщението “братко и сестро”. В повечето книги винаги Господ ми е давал духовното ударение върху факта, че пророческото слово ще се чете от братя. С това никога не съм искал да игнорирам “сестрите”, просто защото съм изхождал от думите на Апостол Павел, че ако сме в Господа, то сме духовни, а като такива нямаме пол и така дори и сестрите в Господа вече са ми братя. Но сега, когато искам да изявя даденото от Господа слово върху Божието благоволение над християнското семейство, аз държа именно на обръщението, с което започнах. Защото посланието на тази книга ще е по-различно от посланията на предишните.
Често се случва така, че Господ зарежда духа ми с определена тема, за която трябва да се плати цена. Аз не винаги мога да пиша за онова, което сам бих търсел и искал да разбера и позная. Защото волята и помазанието за всяка книга излиза от Бога, а не от мен. Ето защо раждането на книгата е факт, когато онова, за което аз искам да пиша, е същото, което иска и Бог. А както вече казах, често пъти към духа ми идват определени теми. Спомни си как някога Святият Дух даде на Апостол Павел да види насън един македонец, който му се молеше да отиде към техните предели. Така Бог искаше да свидетелства на слугата Си, че Му е угодно да се посвети именно в служба към братята в Македония.
Сега, когато започвам съдържанието на тази книга, аз коленича пред Бога с ясното съзнание, че Му е угодно да послужа на всички мои братя и сестри, които са се намерили в Святото лоно на брака и семейството. Като мъж и жена. Като съпруг и съпруга. Като Авраам и Сара.
Едно от нещата, с които Бог обнови ума ми през годините, беше способността да виждам как връзката между Него и човеците винаги придобива ореола на завет. И влизането в заветни отношения с Бога е наистина най-съвършената и най-извисена изява на сърцето и духа. Тези заветни отношения са разковничето и ключът за истинското познаване на Божията Воля за всяка област на човешкия живот.
Когато към духа ми дойде товар за християнското семейство, тогава аз разбрах, че ми предстои не просто пътуване с моя Спасител и Господ. Не! Предстоеше равносметка на собствения ми живот, погледнат през Божиите очи. Защото никой не би могъл да свидетелства като от Бога, ако преди това не е издържал изпита на свидетелството върху самия себе си. За да се намери одобрен, верен и истинен. А в темата за християнското семейство нещата са сложени с такава категоричност, с такава съдбоносна сила и сериозност, щото, струва ми се, доста други теми ще бъдат оставени на заден план. И колкото до моето лично свидетелство за силата на Христос в моето семейство, аз наистина имам с какво да се похваля. Защото Бог дари семейството ми с две момчета близнаци и две момичета близнаци. Той ми даде съпруга, която надминава всичките ми очаквания за добродетелен спътник и желан партньор. Ето защо аз наистина съм щастлив в брака си. Понеже много Божии обещания се превърнаха в живот за сърцето ми и очите ми. И струва ми се, че именно затова имам правото и отговорността да отворя сърцето си за изявяването на Божиите тайни, свързани със семейството.
А сега нека ти кажа как се роди тази книга. Истината е, че имах подбуда от писмото на мой приятел, но то бе само поводът, за да отворя сърцето си пред Бога. Причините обаче са съвсем други. Защото Господ Исус дойде към сърцето ми, като ми каза:
“Отвори широко сърцето си за Моите думи. Защото сега Аз искам да отворя очите ти, за да видиш колко голяма е станала силата на дявола в християнските семейства. Тази сила разрушава всичко, което Бог иска да даде на чедата Си. Тази сила превръща огнищата в купчини от сгурия. Тази сила трябва да бъде осветена и изобличена. За да може Господ твоят Бог да радва Сърцето Си, когато вижда възцарена Неговата Любов в семейните огнища.
А сега виж това, което ти показвам…”
След думите на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз виждах мъж и жена, които бяха християни. Те имаха библия в дома си. Те ходеха на църква и поздравяваха братята и сестрите си с “Алелуя”. Но те все още нямаха деца. Вместо това ролята на дете в дома им беше прието да се играе от демон. Те си отглеждаха демон. И не само че го отглеждаха, но от грижите им демонът нарастваше все повече и повече, като ставаше основа за думите им и контактите им. Този демон определено се чувстваше добре и нямаше никакви причини да си отиде. За него се грижеха както мъжът, така и жената. И докато гледах всичко това, аз попитах моя Господ:
“Исусе! Какво ми даваш да видя? Та тези човеци си отглеждат демон. Те не само, че са го допуснали в отношенията помежду си, но дори го хранят, така че демонът все повече и повече нараства…”
А Исус ми отговори:
“Това, което виждаш тук, е трагедията, която ще сполети всички охладнели бракове. Защото, ако човеците раждат чеда по плът, за да ги отгледат и възпитат, то е възможно да се раждат и чеда по дух…”
“А как, Господи, се раждат, чедата по дух?”
“Именно по силата на брачния завет, който прави мъжът и жената да са едно пред Господа. И ако е вярно, че бракът съчетава дух, душа и тяло с дух, душа и тяло, то ще е вярно и това, че духовете раждат дух, а плътта ражда плът…”
“Как тогава да разбирам, че тези човеци са си родили демон?”
“Разбирай го така, че те са поканили демон в отношенията си и той е станал като яма, която събира в себе си всички мисли, думи и дела. А като си помислиш, че днес е времето, когато се разрушават повече семейства от когато и да било, то трябва да ти стане ясно, че тези духове на дявола, които влизат в семейните отношения на човеците, наистина са твърде успешни. И разводът, като край на всеки брак, сам по себе си е доказателство, че всяка от страните е държала повече на роденото по дух, сиреч, на демона, който е отровил семейните отношения, а не на силата на брачния завет. Спомни си тогава, не написа ли Апостол Павел в посланията си, че идва време, когато човеците ще бъдат зли?”
“Да, Господи! Той предупреди Църквата. И в посланието му аз чета и за такива проявления на дявола, според писаното:
“….в последните времена ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му…” (2 Тимотей 3:1-5)
А Исус продължи като каза:
“Забелязваш ли, че Апостолът пише и за такива, които са без семейна обич?”
“Да, Господи! Забелязвам това!”
“А какво ще рече някой да е без семейна обич? Какво е семейната обич?”
“Господи, според мен това ще рече някой да няма обич към семейството. А обич към семейството ще рече да обичаш така, щото да съхраниш Божието благоволение над дома си…”
“Да съхраниш е добре казано, но не е достатъчно! Защото никой не би съхранил семейната обич, ако не знае, че семейството е завет. А ти знаеш ли какъв завет е семейството? И къде за първи път се говори за този завет?”
“Господи мой! Аз зная, че още в началото на “Битие”, сам Адам изговори думите на този завет:
“Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът…” (Битие 2:24)
“Точно така, момчето Ми. Именно това е семейният завет. Но той е твърде дълбок, за да се задоволиш само с неговото прочитане. Понеже Апостолът Ми Павел, като прочиташе думите на този завет, каза за него, че “тази тайна е голяма”. И ако една тайна е голяма, то не трябва ли тя да стане явна? Не трябва ли днес, миг преди най-жестокото охладняване, Моите наистина да знаят какъв е семейният завет, даден от Отца Ми?”
“Господи мой! Та човеците се имат за толкова умни и знаещи. Те са си измислили семеен кодекс, който никак не държи здравината на семействата, но само регистрира права и задължения. В този семеен кодекс няма клауза, която да предпази мъжа и жената от опасността да си отглеждат демон…”
“Ето затова трябва да ти дам духовен поглед върху истинския семеен завет, даден от Отца Ми. Защото ако земните семейни кодекси не могат да предпазят от злото, то пак Святото Слово на Отца Ми ще бъде най-съвършената защита за брака. Затова виж отново, че Адам говори как човек ще остави баща си и майка си, за да се привърже към жена си и да бъдат с нея една плът.
Как мислиш? Кои родители имаше в предвид Адам, когато изговаряше думите си?”
“Господи мой! Той, несъмнено, е имал предвид земните родители. Защото Адам говори за баща и майка. Ако би имал предвид Небесния Си Родител, той не би акцентирал и върху майката, понеже по дух ние сме създадени от един Небесен Отец…”
“Виж тогава и скритото в семейния завет, даден от Адам. Защото да оставиш баща си и майка си и да се привържеш към жена си, ще рече да се обърнеш към Небесния Си Баща и да дадеш на Него приоритета и волята да ти даде съпруга по Сърцето Си.
Спомни си тогава едни Мои думи, които говорих на фарисеите и книжниците, когато идваха, за да Ме изпитат. Спомни си, че когато Ме питаха дали е позволено жена да се напуща по всякаква причина, Аз им казах:
“Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от началото мъжко и женско, и е казал: “Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът”? Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва…” (Матея 19:4-6)
И когато след тези Мои думи пак Ме попитаха:
“Тогава Моисей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне?” (Матея 19:7)
Тогава пак им казах:
“Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така…” (Матея 19:8)
Отначало не е било така, Стефане!
Отначало имаше един съвършен семеен завет, но дяволът направи човеците да са коравосърдечни, тъй че Законът допусна и разлъчването. Но ти сега помисли върху друго:
Кой е Онзи, Който съчетава? Не е ли Отец Ми? И да разлъчват ли човеците онова, което Той е съчетал?”
“Да не бъде, Господи! Би трябвало всички, които са съчетани от Бог, да устоят и никога да не бъдат разлъчени, поради Божията ревност и Божието благоволение над тях…”
Исус се усмихна. А после продължи да ми говори, като казваше:
“Сега разбираш ли същината на нещата, които ти говоря? Сега разбираш ли, че човеците отдавна са изгубили Божието съчетаване, поради което твърде бързо при тях идва и разлъчването. Понеже когато Отец Ми не е направил меки сърцата, които се съчетават, то тогава коравосърдечие се съчетава с коравосърдечие. Виж това в следващото видение, което ще ти дам…”
След думите на Господ пред очите ми се разкри видение. Аз виждах как човеци бутаха два ръбести камъка, като ги събираха един до друг, така че в следващия миг камъните бяха събрани. След това с шум и веселие върху двата ръбести камъка бяха поставени венчални халки и червена лента. Тогава Исус ми каза:
“Наблюдавай какво ще се случи с ръбестите камъни…”
Погледнах камъните и видях, че ръбовете между тях бяха толкова големи, щото зееха огромни дупки. Не след дълго през тези дупки започнаха да влизат змии. И нищо не можеше да възпре змиите. Нещо повече – от Самия Господ аз получих знание в сърцето си, че в природата на змиите е генетично заложено да търсят дупки и процепи. Затова се обърнах към Исус като Му казах:
“Господи, този брак е обречен. Това беше брак между коравосърдечни сърца с остри ръбове. Те предварително бяха обречени на провал, понеже отваряха място за дявола…”
А Исус каза:
“Сега разбираш ли, че премахването на коравосърдечието е първото и главно условие за Божието благоволение над семейството?
Затова виж как ще продължи видението…”
Погледнах отново към видението и забелязах как една Светла Небесна Ръка събра два топли и меки хляба и ги приближи един до друг, тъй щото хлябовете буквално се слепиха един с друг. Бях повече от сигурен, че тук змията няма откъде да пропълзи. И затова извиках към Господ:
“Господи, как да станем такива меки хлябове? Как да бъдем наистина подготвени за семейния завет, даден от Отца?”
А Исус ми каза:
“Вие трябва да освободите сърцата и умовете си от всички представи, които светът и дявола са поставяли пред вас, като разбиране на семейството и брака. Вие трябва да имате в живота си белезите на семейния завет, които имаха Авраам и Сара и да се предпазите от грешките, с които се препънаха те. Само така ще разберете съвършеното благоволение от Отца върху семейството и брака. Затова сега Аз ще те заведа в онова познаване на семейния завет, което ще накара всичките Ми братя и сестри да влязат в съвършените съдби на Отца Ми…”
След последните Си думи моят Господ прекрати видението и Святият Дух нахлу в сърцето ми, за да ме подготви по всичките дълбоки тайни на тази важна тема.

Leave a Reply