ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – IV ГЛАВА

4. “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН…”

Братко мой! Верни ми приятелю!
Моето сърце ликува и тържествува във вярността и могъществото на Живия Бог. Защото ако и против слугите Му да се възправя цялата сила на врага, пак Той последен има решаващата дума. Днес много от Божиите чеда са навели главите си поради силата на нечестивите. И мнозина нямат нито разума, нито мъдростта да видят, че Бог допуска надигането на беззаконните, само за да ги съкруши и изличи от земята.
Преди няколко години аз написах една книга под Божието Съвършено водителство. В нея Исус ми даде да видя колко голямо е нечестието на Валтасар и днешните му духовни потомци. И при все, че Божието Свято изобличение стана явно на всички църкви и пастири, пак потомците на Елам никак не се посрамиха, нито се покаяха и обърнаха към Бога. Вместо това с още по-голямо усърдие продължиха да вършат мерзостите си на Божието Свято място. Продължиха с търговиите си, с теологията си, с интригите си, с грабителството си, с гордостта си, и с всичките останали нечестиви дела, които водят до погнуса и отвращение. Те сякаш бяха решили в сърцата си, че са незаменимите помазаници и че Небето не би допуснало такава голяма “трагедия” – да ги лиши от свещенството им пред Бога. Всъщност – свещенство има там, където има свещеници. А свещеници са ония Божии човеци, които съвършено са осветили духа, душата и тялото си и са предали сами себе си като жертвени юнци пред Божия Свят Олтар. Но каква жертва у оня, който бърза да пълни джоба си с жертвите на по-бедните от него? Какво свещенство у човеци, които подобно на князете и сатрапите, бързат да пишат всякакви устави, укази и религиозни забрани, само и само да оковат сърцата в оковите на всякакво доктринерство и човекоугодничество? Каква съвест у тези, които са готови да хвърлят на лъвовете оня, който чете пророческото слово от Хълма Мория?
Нека ти кажа, братко мой, че подобни злодеи не могат да изненадат Бог, но всякога изненадват себе си. Понеже са приели да служат на бащата на лъжата, а дяволът, като техен баща, никак не им е казал истината за сетнината им. Тъй че бащата е излъгал синовете си, а те са се залъгвали в искреността на баща си.
“Той беше открай човекоубиец!” – ни говори Спасителят за дявола и продължава:
“И не може да устои в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща…”
Ето този лъжлив баща е излъгал осиновените от него, че нечестието им е правда и зловонието им е благоухание. Но ти сега имай смирението да послушаш думите на Истинския Си Баща. Този, Който те възлюби и даде Сина Си за твоето изкупление и Вечен Живот. Защото Исус отново ме въведе в Божието Светилище пред Отца Си. И като пристъпи към Него, а аз паднах по лицето си, каза Му:
“Отче Мой! Слугата Ти видя Сина Ти като Оня, Който е Свещеник до века според Мелхиседековия чин. И Аз, Отче, му дадох да види как възлиза Елам и как го обсажда Мидия. Благослови чедата Си, Отче Мой! Спри въздишките им и им дай да чуят гръма на Гласа Ти и да видят величието на Силата Ти…”
В отговор на Исусовите думи към сърцето ми дойде Гласът на Отец, Който ми казваше:
“Сине човешки! Иди при чедата Ми и ги предупреди, че Аз въздигам разрушителен вятър против Вавилон! В челните редици на този вятър ще бъдат именно мидяните и персите, сиреч, поколението на тези, които пазят Закона Господен в сърцата си. Защото на всичките ви гонители и притеснители от Вавилон, Аз, Отец на духовете и Господ на Силите, отреждам неизменимата им съдба:
“Ще накажа света за злината им, и нечестивите за беззаконието им; ще направя да престане големеенето на гордите, и ще смиря високоумието на страшните. Ще направя човек да е по-скъп от златото, да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Затова ще разклатя небето, и земята от търсене ще се премести, при гнева на Господа на Силите, в деня на пламенната Му ярост. Те ще бъдат като гонена сърна, и като овце, които никой не събира; ще се връщат всеки при людете си, и ще бягат всеки на земята си. Всеки, който се намери, ще бъде пронизан; и всичките заловени ще паднат под нож. Младенците им също ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат ограбвани и жените им изнасилвани. Ето, ще подбудя против тях мидяните, които не ще считат среброто за нищо, а колкото за златото – няма да се наслаждават в него. Но с лъковете си ще смажат юношите; и не ще се смилят за плода на утробата (който е мерзост), окото им няма да пощади децата (които са мерзост). И с Вавилон, славата на царствата, красивия град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както, когато разори Бог Содома и Гомора; никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван из род в род…” (Исайя 13:11-20)
И ако някой има сърце да слуша думите Ми и да проумява Волята Ми, такъв нека си спомни надписа, който ръката Господна написа в двореца на Валтасар:
М’не, М’не, Т’кел, Упарсин! М’не, М’не – Аз съм преброил дните на вашето царство и съм ги свършил. Т’кел – Претеглени сте били на везните на Моята Святост и на Закона Господен и сте били намерени недостатъчни. Упарсин (п’рес) – Отнех Царството от вас и го дадох на мидяните и персите. Защото последната Мидия позна Сърцето Ми, вършеше Волята Ми и опази Закона Ми в сърцето си. И на нея дадох привилегията за въздаянието над Вавилон.
Възлез, Еламе! Възлезте вие, чеда на разбойници и престъпници, които ограбвате вдовицата и не показвате милост към сирачето! Възлезте вие, влюбени в княза на този свят! Възлезте с похотите си и алчността си! Възлезте с коварствата си и гордостта си! Възлезте с омразата си против слугите Ми, пророците! Възлезте с лъковете и стрелите си! Възлезте с огъня на Молох в сърцата си! И така станете явни във всичкото си нечестие пред Господ и чедата Му!
Яви се, Мидио, за да обсадиш Елам! Явете се вие, които пазите сърцата си чисти! Явете се всички вие, които проливате сълзи на ходатайство и състрадание! Явете се вие, които обичате Гласа Ми и няма да го размените за всичките блага на света! И като видите Зората, която изгрява от изток, станете Мои свещеници и царе, с които ще въздам на Елам и ще изтребя спомена му от земята! Защото думите на Сина Ми стоят пред Престола Ми! И те са духовният превод на надписа в двореца на Валтасар!
“Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му…” (Матея 21:43)
И този е народът на последните мидяни и перси, които ще дойдат от изток и запад, докато изхвърля блудницата в огъня на ония, които е любила! М’не, М’не, Т’кел, Упарсин!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply