ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО НА ВИСОКАТА ПЛАНИНА
(ИЛИ ЗА ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ)

Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на тази книга? Разбираш ли тайната, която Исус ти разкрива? Разбираш ли сега защо в посланието на Апостол Петър е записано и това:
“Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли…” (II Петрово 3:1-2)
Не са ли стояли пред очите на Петър онези сто и петдесет и три риби, когато е писал скъпоценните думи към църквите?
Да, братко мой! Стояли са. Защото именно Петър беше този, който се качи в ладията и измъкна пълната мрежа. Защото когато помниш пророците на Отца, то непременно ще забележиш, че върху Моисей падна онова благоволение от Отца, с което слугата Му да Го познава лице в лице. Но когато дойде време да говорим за Сина, Който стана Човешкият Син, то трябва да видим и това, че както Моисей тръгна от Египет, за да стигне до Синай, така и Исус излезе от Египет, за да се възкачи до Синай. А тук аз говоря по Дух и плътта нищо не ползва. Затова нека ти предам съвършено точно думите, с които Исус ме посвети в числото на пълното благовестие. Ето какво ми каза Той:
“Ти и всичките Ми братя и сестри трябва да се научите да четете Писанието по Дух. Така непременно ще видите, че някога на целия Израил Моисей заяви:
“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е въздигнал мене; него слушайте…” (Второзаконие 18:15)
Кой беше този пророк?”
“Ти Си Този Пророк, Исусе! Защото Всемогъщият Отец въздигна Моисей от Египет, а някога при раждането Ти и Ти бе отведен от Йосиф в Египет, за да се сбъдне именно писаното:
“Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих, и из Египет повиках Сина Си…” (Осия 11:1)
“Виж тогава каква беше Волята на Отец Ми за Моисея. Защото той не просто излезе от Египет, но се въздигна пред Отец Ми. Къде стана това?”
“Исусе! Това стана на Синайската планина, където Моисей се възкачи пред Бога, за да донесе на Израил скрижалите със заповедите…”
“Точно така. Но ти добре помисли и Ми кажи:
Ако и Аз излязох от Египет, то не трябваше ли и в Моя живот да стоят знаменията от живота на Моисея. И ако Моисей се възкачи на Синайската планина при Отец, за да даде на Израил скрижалите със заповедите, то не се ли възкачих и Аз на една висока планина, за да дам на Църквата Си един скрижал с една нова заповед?
Но ти виж това и го предай на Църквата Ми. Защото ето това е числото на пълното благовестие…”
След тези Си думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се появи видение. Аз виждах моя Господ на върха на висока планина, а до Него бяха Яков, Петър и Йоан. И както някога на Синайската планина се яви гъст облак, който покри върха, така и тук, в самото видение, се появи същият облак. Тогава Исус се преобрази и започна да свети. И явиха Му се Моисей и Илия, като Му подадоха нетленен скрижал от Божия Светлина. И в самото видение проехтя Гласът на Отца, Който казваше на Христовите Апостоли:
“Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте…”  (Матея 17:5)
Докато все така стоях във видението, Спасителят се приближи към мен. И като протегна ръцете Си, които държаха скрижала от Небесна Светлина, ми каза:
“Някога Моисей се възкачи на Синайската планина, за да даде на Израиля плочите на Стария Завет. Така и Аз, воден от Отца Си, се възкачих на тази висока планина, за да дам на Църквата Си плочата на Новия Завет. Виж тогава какво пише на самата плоча…”
Протегнах ръце към блестящата плоча и миг след това духът ми пламна от огън. А в ослепителната Светлина на духовния скрижал аз разпознах думите на моя Господ:
“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си…” (Йоан 13:34-35)
И тогава Исус продължи да говори, като казваше:
“Сега разбираш ли защо Моисей обичаше толкова много Израил и се застъпваше в пролома за народа си? Не беше ли влязъл той в Сърцето на Отца Ми? И не затова ли и на вас ви е нужен пътят от Египет до Синай? Защото Египет отговаря на този стар, извратен и погиващ свят, а Синай – на Святостта и преклонението пред Отца, с които се зарежда всяка жертвоготовна любов. И ако Любовта Божия е огън, то виж какво става с всички онези, които не са горе при Мен, а са долу, във властта на Египет…”
След тези Си думи Господ ме хвана през кръста и така двамата с Него се спуснахме от високата планина, за да видим човеците, които оставаха долу. Тогава очите ми видяха печална гледка. Защото видях как морските води бяха наводнили всичко и така всички огнища бяха угаснали. И човеците, които стояха сред водите, не можеха да проумеят, че огънят е угаснал. Те бяха точно като онези нечестиви риби, които обичат морето и всичко, що е в него. А Исус, като ми сочеше с показалеца Си човеците, ми каза:
“Сега разбираш ли защо в последното време Отец Ми изпраща Свои пророци в Духа и Силата на Моисей и в Духа и Силата на Илия? Не затова ли, за да се възстанови Огънят в Моите светилища? Не затова ли, за да възвърна на Моята Църква изгубената пълнота от Отеческо благоволение? Ако Синът беше воден от Отца, за да излезе от Египет и да се изкачи до Синай, то не трябва ли и вие да вървите по стъпките на Сина? Но ето, казвам ви, и който е буден, непременно ще разбере, че му е говорил Господ:
В пълното число на благовестието от сега и до свършека ще участват само тези, които вървят по стъпките на Сина! Отец затова изяви Сина на света – за да изкупи за Себе Си човеци от всеки род и от всяко поколение!
Помислете тогава върху думите на пълното благовестие, което ви прогласих. Понеже чрез него ви явих както годините на Моисея, така и годините на Сина:
“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи…” (Матея 10:41)
И ето, сега разпечатвам пред вас тайното число на пълното благовестие. Затова внимавайте в думите Ми:
Който приема пророк в името на пророк, той приема и пълнотата от годините на Моисея. Понеже в слугите Си, които изпраща към църквите, Отец Ми е положил от Същия Дух и Сила, каквито се изявяваха и в Моисея. И така числото става сто и двадесет. Който приема праведник в името на праведник, той приема и пълнотата от годините на Сина. Понеже в Сина Си, Когото даде за спасението на света, Отец е положил и Силата да ви направи праведни и невинни пред очите Си. И така числото става тридесет и три. А който приема пророк в името на пророк и праведник в името на праведник, то такъв приема пълнотата, както на Моисея, така и на Христа, както на Отца, така и на Сина. Тогава сърцата ви придобиват пълното число на благовестието, защото имате благоволението на Отца и Сина чрез Святия Дух.
Но ако някой не е приел пророк в името на пророк, то такъв не може да приеме праведник в името на праведник. Такъв непременно е виновен за грях против Отца, понеже е отхвърлил слугите Му, пророците. Такъв непременно е виновен и за грях против Сина, понеже вече е похулил Святия Дух, Който говори и от Отца и от Сина. И ето затова ви казах, че не всеки, който Ми вика: “Господи, Господи!” ще наследи Царството, но който върши Волята на Отец Ми, Който е на небесата. Затова заповядвам на всички будни да чуят що им говори Господ, Който е Пророкът на Отца:
Днес и до свършека на света Аз ще изпитам основите на всички църкви. И на всяко място ще Аз поставя изпитания, за да бъдете утвърдени в плочата на Новия Завет. Ако някой люби Мен, то такъв ще люби и ближните. А ако люби ближните, то непременно ще разпознае и слугите на Отец Ми.
Днес и до свършека на света мрежата, хвърлена от Небето, ще улови всякакви риби. И всички те непременно ще свидетелстват, че са спасени и изкупени. Но само разумните ще разберат, че в една мрежа, уловила всякакви риби, ще има и всякакви свидетелства.
Аз днес ви посетих в Милостта Си и Верността Си, за да ви дам числото на пълното благовестие. Вдъхновени от това число, вие ще се посветите на Отца Ми и Той непременно ще ви издигне горе, за да положи в сърцата ви плочата на Новия Завет. И с Огъня от тази плоча вие ще възлюбите ближните така, както Аз ви възлюбих. Горко на онези, които мразят и презират пратениците на Отца Ми. Такива никога няма да се намерят в пълното число. И колкото годините на Моисея са били повече от годините на Сина, в толкова по-голямо осъждение и грях ще паднат безумците. И на тях ще дойде плач и скърцане със зъби!
Ето, разкрих ви небесното число! Блажени онези, които се подвизават, за да се изпълнят с него. Защото в сърцата на такива сам Аз ще напиша светлите стихове от посланието:
“А Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това…” (1 Солунци 5:23-24)
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply