ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС

Ето, че пред очите ми Исус вече разкриваше второто Си видение. И аз виждах моя Господ в необичайна гледка. Той държеше мрежа в ръката Си, въпреки че мрежата беше духовна и не можеше да бъде забелязана от плътски очи. Това бе мрежа, изплетена от Божията Светлина. А Исус, като се приближи в самото видение до пътниците, които отиваха към Емаус, им рече:
“Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате?” (Лука 24:17)
А човекът, на име Клеопа, като се обърна към Него, Му каза:
“Само Ти ли Си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни?”  (Лука 24:18)
Господ, Който все още не хвърляше мрежата Си върху човеците, отново попита:
“Кое?” (Лука 24:19)
Тогава Клеопа пак започна да Му говори, като казваше:
“Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде; и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха. А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден, откак стана това…” (Лука 24:19-21)
В този миг Силата на Святия Дух изцяло съсредоточи погледа на сърцето ми към Исус. А Той, като изслуша дългите обяснения на Клеопа, замахна с Небесната Си мрежа към двамата. И само след миг двамата пътници бяха в мрежата. А Исус започна да им говори, като казваше:
“О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?” (Лука 24:25-26)
В този момент, докато гледах на Господ, Святият Дух започна да говори в сърцето ми, като казваше:
“Забележи какво върши твоят Господ! Забележи, че Той хвърли Небесната мрежа на благовестието върху двамата спътници. Но едновременно с това, като започна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им казаното за Него. Затова продължи да гледаш какво ще се случи с тези двамата…”
След думите на Духа аз отново бях във видението. Тогава забелязах, че и Клеопа и другарят му бяха здраво хванати в Небесната мрежа на Исус. Нещо повече, в пълна хармония с евангелския разказ Исус се държеше така, сякаш, че ще отива по-надалеч. Така Той се отдалечи от двамата, но ръката Му не преставаше да държи Небесната мрежа. И ето, че мрежата просто опъна сърцата на човеците, тъй че те реагираха и отново се приближиха до Него. А спътникът на Клеопа Му каза:
“Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил…” (Лука 24:29)
А Господ, като се усмихна, влезе с тях в къщата. И като взе хляб и го благослови, разчупи го и им даде къшеи. Миг след това очите на двамата се отвориха, тъй че Му извикаха:
“Ти Си, Господи!”
Но Исус вече беше станал невидим за тях. И там, в самото видение, Той се приближи към мен, като ми каза:
“Забеляза ли мрежата Ми? Забеляза ли как Аз улових в нея сърцата на двамата човеци?”
“Да, Господи! Това беше най-прекрасното в това видение…”
“А кое беше скритото? Не видяха ли и твоите очи числото на пълното благовестие? Не видя ли и ти числото сто и петдесет и три?”
Стоях като зашеметен пред въпроса на Исус и се чувствах твърде неловко. Защото Той ми говореше за число, което не бях видял, а трябваше да видя. Затова Му казах:
“Исусе! Ти бъди моите очи! Защото аз съм сляп и не видях никакво число, макар че трябваше да го видя…”
А Господ, Който ме гледаше с твърде благ и милостив поглед, ми каза:
“Нека тогава Аз да бъда твоите очи. И нека те попитам:
Бях ли вече възкръснал, когато се явих на Клеопа и спътника му?”
“Да, Исусе! Това бе едно от първите Ти дела след Твоето Възкресение от мъртвите…”
“А не казах ли Аз и на двамата, че са несмислени и мудни, понеже не вярват на писаното от пророците? И не започнах ли да им говоря от Моисея, и от всичките пророци?”
“Да, Исусе! Именно от Моисея започна да им говориш…”
“Спомни си тогава думите Ми към фарисеите. Понеже именно на тях казах:
“Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?”  (Йоан 5:46-47)
И не затова ли те не влязоха в Небесната мрежа на Спасението, понеже не вярваха в Моисея, та да повярват и в Мен? Понеже ако някой не вярва Моисеевите писания, то как ще повярва в Моите думи? Разбираш ли тогава, че за да повярваш в Мен, трябва преди това да си повярвал на Моисеевите писания?
Именно затова Аз започнах да говоря на Клеопа и спътника му от Моисея, докато стигна и до Мен Самия. И ако Господ твоят Бог се яви възкръснал на двамата човеци, та да им говори от Моисея, та чак до Себе Си, то не беше ли това пълното благовестие, което спаси сърцата на Клеопа и спътника му? Сега вече виждаш ли числото на пълното благовестие?”
От думите на Исус бликаше такава Светлина, а в сърцето ми имаше такъв допир от Благодатния Свят Дух, щото без всякакво съмнение казах на Исус:
“Прекрасни и мъдри мой Спасителю! Сега вече виждам числото на пълното благовестие. Защото това число е сборът от годините на пророк Моисей и от Твоите години на земята. Защото Моисей за сто и двадесет години извърши в пълнота Волята на Отца, а Ти я извърши за тридесет и три. И понеже писаното не може да се наруши и изговореното от устата Ти не може да се изтрие, то наистина ако не вярваме писанията на Моисея, няма никак да повярваме и Твоите думи. Но ако вярваме на Моисея и неговата пълнота е от сто и двадесет години, то ще повярваме и в Теб, а Твоята пълнота е от тридесет и три години. Така става напълно ясно и пълното число на благовестието. И то е сто и петдесет и три…”
Докато развълнувано изговарях думите си, Исус се усмихваше. А после каза:
“Тези думи не са твои, но на Святият Дух, Който изпълва сърцето ти. Знай тогава още, че сто и двадесетте години на Моисея, са число за съвършено познаване на Отца, а тридесетте и три години – число за съвършено познаване на Сина. И в едното и в другото число се явява Силата на Святия Дух. А когато двете се съберат, то тогава вие имате числото на пълното благовестие. И понеже Аз съм Пророкът, Който събира в Себе Си всичките пророци, то приготви се да видиш как в живота на Господ твоя Бог се появи пълното число на благовестието. Защото само с вдъхновението от пълното число вие ще се намерите в Небесната мрежа на Господ. Тогава непременно ще разберете защо рибите в мрежата на Апостолите бяха сто и петдесет и три. Защото в тези Мои първи пратеници Бог щеше да яви както пълнотата на Моисея, така и пълнотата на Христос…”
Бях прогледнал! И Светлината от Небесната врата, която Исус ми беше разтворил бе толкова силна, щото ме грабна и прибра навътре към себе си. За да видя и разбера, че наистина в моя Господ обитава телесно всичката пълнота на Божеството.

Leave a Reply