ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С МРЕЖАТА НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО

А сега, скъпи ми братко, нека ти разкрия онова, което се яви пред очите ми. Аз виждах как от Небето две светли ръце хвърлиха мрежа, която падна над самото море и потъна надолу. Миг след това морето се развълнува и водите му закипяха страшно. Но ето, че не се измина много време и двете светли Небесни ръце, които държаха краищата на мрежата в пръстите си, започнаха да я издърпват и съвсем скоро очите ми видяха, че мрежата беше пълна със стотици хиляди риби. Така Небесните ръце изтеглиха мрежата на брега, без да пускат краищата й отгоре. А от самите облаци над морето долетяха ангели в блестящи дрехи, които влязоха в самата мрежа и започнаха да отделят риба от риба. В този момент над самите ангели се яви Господ Исус, Който държеше в ръцете Си изплетен кош. Тогава Той с властен Глас заповяда на ангелите Си:
“Отделете Ми праведните, които се подвизаваха в пълното благовестие за Моето име и ги донесете в коша Ми, а останалите оставете в мрежата…”
Дочули заповедта на Исус ангелите започнаха да носят на Спасителя рибите, които Господ бе счел за праведни. А останалите риби все така оставаха в мрежата. Ето, че твърде скоро разделянето приключи. И Исус, като посочи с ръка към мрежата, в която бяха останали нечестивите, с още по-властен и гневен Глас каза:
“Занесете тази мрежа във външната тъмнина и изхвърлете нечестивите риби в огненото езеро. Защото те всякога са любили морето и всичко, що е в морето…”
След думите на Исус стана чудо. Защото морето под нозете на Спасителя се отвори, сякаш че беше разрязано с остър бръснач. И очите ми видяха не просто дълбочините на бездната, но оттатък бездната, където пламтяха гигантски пламъци и се разплискваха вълни от лава и огън. Аз знаех в сърцето си, че това беше огненото езеро, което гори с жупел. А ангелите на Господ, като хванаха мрежата с нечестивите риби, занесоха я над самото огнено езеро и хвърлиха там всички, които бяха предмет на Божия Гняв. Миг след това морето отново възвърна предишния си вид. А Исус, застанал до коша с изкупените риби, ме посочи с ръка, като каза:
“Дойди при Мен, за да видиш какъв е уловът на твоя Господ…”
След заповедта на Исус Святият Дух повдигна духа ми и само след миг аз бях пред Господ. А Той, като сочеше с показалеца Си към самия кош, отново каза:
“Преброй рибите Ми! Защото непременно трябва да познаеш какъв е броят им…”
Така аз започнах да бъркам в самия кош и да вдигам рибите. А Исус, като ги взимаше от ръката ми, ги подаваше на Небесните ангели, които ги отнасяха в Небесните места. И когато вече вдигах последната риба, числото на устата ми беше “сто и петдесет и три”. Бях твърде много развълнуван и объркан, защото по никакъв начин не можех да си обясня Господния улов. Затова, като подадох последната риба в ръката на Господ, аз паднах пред коленете Му, казвайки:
“Исусе! Това е абсолютно същото знамение, както с Апостолите Ти на Тивериадското езеро. Това е и притчата, която Ти ни остави в Евангелието, като каза:
“Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид, и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби…” (Матея 13:47-50)
Но аз не мога да го разбера, Господи! Та как е възможно от всички риби в мрежата да спасиш едва сто и петдесет и три. Аз не вярвам, че е толкова нищожно и малко числото на спасените от Теб. Та само за един ден в Деянията е записано, че Бог прибави на Апостолите над пет хиляди души. Какви са тогава тези сто и петдесет и три риби?”
Знаех, че в този миг изглеждам пред Исус като глупак. Но кой ли не би изглеждал така, когато тайната никак не е явна за сърцето му. Гледайки на немощния ми ум и на слепите ми очи, Исус се усмихна. А после, като погали главата ми, каза:
“Ти гледаш, но не забелязваш. Защото в това видение Аз никак не ти показвам числото на спасените. Не, Стефане! Тук Аз ти показвам числото, в което ще влязат всички спасени. Тези сто и петдесет и три риби не са число на спасени, но число на пълното благовестие. И ако някой се подвизава в числото на пълното благовестие, той ще се намери заедно с това число в коша на Господ. Но ако друг не е участвал в числото на пълното благовестие, то неговото спасение е било осуетено…”
Думите на Исус бяха близо до моето проглеждане, но аз все така оставах немощен и сляп. Затова отново отворих устата си, но Исус вдигна ръка и продължи да ми говори, като казваше:
“Зная, че все още не виждаш числото на пълното благовестие. Но Аз ще ти дам да го видиш, понеже затова съм те извикал при Себе Си. Затова Ме последвай във второто видение, което ще ти дам. А преди това Ми кажи:
Спомняш ли си Моето явяване пред двамата човеци, които пътуваха към Емаус?”
“Да, Господи! Ти вървеше до тях, но те не можеха да Те разпознаят…”
“Точно така, момчето Ми. Те не Ме разпознаха точно така, както и ти не разпозна в това видение пълното число на благовестието. Но когато Аз им изявих пълното число на благовестието, то тогава и на тях очите им се отвориха. Затова виж самото видение, което ще ти дам. Защото там ще разбереш самото число и ще знаеш кои риби се спасяват в мрежата на твоя Господ…”
Слушащ чудните думи на моя Господ аз бях останал като без дъх. Бях само на крачка от проумяването и въпреки това не разбирах. И колкото повече стоях до Исус толкова повече радостното вълнение от изявата на тайната, разлюляваше сърцето ми. Затова с покорство и искреност последвах Исус в следващото видение.

Leave a Reply