СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – IV ГЛАВА

4. ДА СМЕНИШ ЛИ ПЪТЯ КЪМ НЕБЕТО С ПЪТЯ КЪМ ОГНЕНОТО ЕЗЕРО?

Скъпи ми читателю!
Знаеш ли кои неща правят съдбоносна промяна в живота на човека?
Това е Словото, което идва от Сион, за да те заведе в Сион!
Искам да знаеш, че всичко, което е дошло от Сион, ще се върне в Сион, но нищо, което е родено на земята, няма да наследи Небето. То ще си остане в земята. За себе си лично зная, че животът ми се промени, когато Исус ме срещна. Не че аз Го срещнах, но Той ме пресрещна. Той постъпи с мен така, както някога бе сторил и със Симон и Андрей. Просто ме докосна и промени живота ми. Ако Той не беше ме срещнал, аз все още щях да бъда жалък езичник с още по-жалката си земна съдба…
Но виждаш ли? Ето тук трябва да спреш и да помислиш. Защото тази книга не е написана, за да се заяжда със свине. Тя е написана, за да измъкне човека от ужасните челюсти на светския дух, да го обърне към Господ и така този човек да преживее духовно преображение и никога повече да не се върне към помията и бълвоча. Ако Исус не беше срещнал Симон, той никога нямаше да стане Петър. И може би до края на живота си щеше да си преживява от дребния бизнес с риба. Но Симон стана Петър. Слабият човек стана канара, защото позволи на Канарата Христос да изпълни сърцето му със Себе Си.
В отстояването на благочестието християнинът е предизвикан чрез Словото да претърпи най-голямото гонение и най-жестоката ярост на дявола. Апостол Павел казва в тази връзка на младия Тимотей:
“А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени…” (II Тимотей 3:10-13)
Забележи, че благочестивите ще бъдат гонени. Забележи също, че нечестивите човеци не просто ще се умножават и влошават повече и повече, но това ще става с две категории – такива, които мамят и такива, които биват мамени. Кой друг да мами благочестивите, освен свинята, желаеща угояване? И кои други да бъдат мамени, освен онези, които се радват на грухтенето й и бързат да заживеят с нея в единогушие?
Всичко в името на едната гуша! Всичко в името на дебелия корем!
Такива ли девизи искаш да изповяда Църквата?
Ако не искаш такива, то помисли, че единственият сигурен гарант за чистотата на сърцето ти и помислите ти е Божието Слово. А това Слово ти дава убедителна и съвършена представа за свинете и мястото, което Отец ще им определи. Когато Исус ми разкри съдбата на всички свине аз бях потресен до дъното на сърцето си. Не очаквах или по-скоро нямах нужната вяра, че Отец може да бъде толкова перфектен и точен във въздаянието Си над тлъстите “помазаници”. Но ето, че моят Господ издигна високо сърцето ми и ми каза:
“Малцина са били посочвани от Отца Ми да видят това, което сега ще видиш. Но то е истинско и невъзвратимо. То ще се сбъдне толкова сигурно, колкото е сигурно, че след деня идва нощ, и след лятото идва есен…”
След тези Си думи Исус ми даде и самото видение. Видях как земята се отваря и от дълбочините на бездната излиза звяр. До мига на самото излизане и докато все още беше в бездната, той беше звяр в същинския смисъл на думата. Едно чудовищно образувание с остри змийски зъби и глава, подобна на динозавър. Но ето, че в мига, когато туловището му се показа над земята, самият звяр преживя странна метаморфоза. Чудовищните му черти изчезнаха и той заприлича досущ на моя Господ. След стъпването му на земята около него се събра лична свита. А край тях започнаха да прииждат тълпи от овце. Тогава човеците от свитата извадиха саби от ножниците си и хващаха нозете на овцете, замахваха със сабите си и разсичаха копитата им. След разсичането ставаше нещо още по-чудно. Овцете загубваха овчия си образ и чертите им приемаха образа на тлъсти свине. Всичко ставаше толкова бързо, щото след много малко време, може би някакъв си час, стадата от овце, прииждащи към свитата на звяра, вече бяха стада от свине. Гледката беше повече от невероятна. Тя поразяваше с мащабите си. Тогава попитах Господ:
“Исусе мой! Какво наблюдавам? Защо служителите на звяра разсичаха копитата на овцете? И защо овцете се превърнаха в свине?”
А Господ ми каза:
“Когато някой е свиня в сърцето си, то е без значение дали има вид на овца. Овце, които са готови да позволят разсичането на копитата си от светския дух, непременно са свине. И ето на всичко това в пълна степен ще разчита Антихрист при своето явление. Защото продажни пастири и проповедници преди него доволно дълго са учили овцете да са свине. И не е чудно, че наблюдаваш всичко, което става. Ако Аз съм Пътят, Истината и Животът, Антихрист ще е друг път, водещ до лъжа и смърт.
А какво друго да олицетворява пътя, освен копитото? Не стъпва ли една овца с копитата си по Пътя, който съм й отредил? И когато някой с меча на заблудата и със силата на сатанинското слово проповядва друг дух, друг Исус и друго благовестие, то не е ли равносилно това на разсичането на копитото?
Впрочем, спомни си какво Отец Ми заповяда още чрез пророка Си Моисей…”
Отворих на “Второзаконие” и там прочетох категоричните думи на Бог Йеова, възвестени чрез пророка Му. Ето какво казва там Господ за свинята:
“Всяко животно между четвероногите, което има раздвоена нога и разцепено на два нокътя копито, и което преживя, тях да ядете. Но да не ядете от ония, които само преживят, или които само имат раздвоено и разцепено копито…” (Второзаконие 14:6-7)
“…и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тия да не ядете, и до мършата им да се не допирате…” (Второзаконие 14:8)
Прочел стиховете за раздвоеното копито и преживянето, аз все още не разбирах. А Господ ми каза:
“Когато някой е с раздвоено копито, то ще рече, че Господ е дал алтернатива в земния му път, като му е предложил един по-превъзходен път. Но такъв не просто трябва да има раздвоено копито, но и да преживя, сиреч да приема Словото на Господ в сърцето си. А ето, че овцете, превърнали се в свине, са станали такива, защото са се отказали да преживят и да се покоряват на Божието Слово, като са разчитали само на раздвоените си копита. Но тогава, по силата на писаното, Антихрист има правото да ги притежава и повторно да разсече копитата им, за да ги превърне в свине. Виж най-сетне всичко това в силното пророчество на Божия Гняв, защото именно в “Книгата на пророк Захария” е ключът за пълното разбиране на всичко, което видя…”
Отворих книгата на пророка и там очите ми зърнаха скъпоценното Слово от Господ, с което стана напълно разбираема и трагедията на всички, които светския дух превръща в свине. Ето какво заявява Бог Йеова:
“…ето, Аз ще въздигна пастир на земята, който няма да се сеща за изгубените, нито да търси разпръснатите, който няма да цели ранената, нито да пасе здравата, но ще яде месото на тлъстата, и ще разсича копитата им…” (Захария 11:16)
След прочита ми Господ отново добави:
“Сега разбра ли, че този пастир, когото Отец Ми в Гнева Си въздига на земята, е именно Антихристът. Негови са абсолютно всички свине, които днес разкошестват в Храма Ми. Защото колкото и една овца да вярва, че е тръгнала по Пътя на Агнеца, а стои в света и прегръща светския дух и хвърля зад гърба си Моите думи, тя в пълна степен си остава свиня, защото има раздвоено копито, но не преживя, и за Моето Слово няма място в устата й и сърцето й. Устата на такава свиня е свикнала само да ламти и грухти, да квичи и пуска лигите си, по които личи всичката й поквара и нечистота. Обградена от своята си тлъстина, такава свиня никога няма да види, та да разбере, нито да чуе, та да се покае, защото сърцето й е задебеляло и тежко чува и вижда. На такава свиня осъждението е справедливо, колкото и да се хвали с разцепени копита. Защото Бог в Деня на Страшния съд ще й напомни стиховете на Апостол Яков, когото мнозина четат, а малцина разбират:
“Ако някой счита себе си за благочестив, (с разцепени копита) а не обуздава езика си, (чрез преживяне) но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно (защото колкото и да си дава вид на овца, в сърцето си е останал свиня)…” (Яков 1: 26)
Затова Аз, Господ на Силите, заповядвам да се призоват на покаяние всичките Ми чеда и да се прогласят от амвоните Святите Ми думи, с които слагам божествения Си печат върху тази пророческа книга:
“Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им; и да пази себе си неопетнен от света!” (Яков 1:27)
Нечисто и измамно благочестие пред Бога и Отца, ето що е:
Да се ограбват сирачетата и вдовиците; за да се угояват свинете в тлъстината си и така да се докара в Храма Ми всичката мерзост и помия на света!”
Скъпи ми братко! След малко ти ще затвориш тази книга. Дали ще оставиш грухтенето и квиченето и ще се издигнеш в Небесните места при Спасителя Христос е въпрос само и единствено на твоята вяра, съвест и искреност пред Бога и собственото ти сърце. Искам само да знаеш, че ако днес мнозина се разминават с Вечния Живот на Господ, то е, защото се имат за горди в собствените си очи и нямат ревност да паднат на колене, да молят за прошка и да върнат на бедните всичката тлъстина, от която сърцата им са престанали да бъдат чувствителни към гласа на Святия Дух. Спомни си какво направи един Закхей. Защото той в пълна степен беше затлъстял от бирничеството си. Но когато го посети Спасителят Христос и му каза да слезе от черницата, този същият бирник имаше ревността да се покае и да свали от сърцето си всичката тлъстина, която го държеше далеч от Бога. Той върна на сиромасите четирикратно от онова, което беше им взимал насила…
Готови ли са днешните угоени свине да постъпят като Закхей? Готови ли са те да изтеглят банковите си сметки и да раздадат потребното на бедните за живота и тялото?
Защото Закхей беше готов не просто еднократно, но четирикратно…
А същият този бирник просто бледнее пред днешните свине…
Аз няма да ти разкривам последиците от видението с Антихриста и свинете, защото то е жестоко и не е във възможностите на всеки да го понесе. Искам само да знаеш, че единственият начин да опазиш Пътя на Христос в сърцето си, е да не преставаш да преживяш Словото Му и да размишляваш над сетнината на всички свине, шопари и нерези, които се оядоха и затлъстяха с цената на вечната си гибел в огненото езеро.
Нека Бог те благослови и измъкне от всяко място, където Храмът е станал кочина, а помията – помазание за угояване!
Амин и Амин!
Авторът
От Името на Господ Исус те моля да се одързостиш и разпространяваш тази книга всред братя и сестри, без да се плашиш от грухтенето и квиченето на свине и нерези, прокълнати от Бога да си останат такива!
“Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят…” (Откровение 22:11)

Leave a Reply