СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Нека сега, скъпи ми братко, да ти кажа какво преживях, когато моят Господ дойде към сърцето ми, за да ми говори и да ме подготви за темите на тази книга. Ето Неговите първи въпроси към сърцето ми. Той ме попита:
“С какво свързваш смъртта? Кой или какво олицетворява смъртта?”
Тогава Му отговорих:
“Господи, смъртта е прекъсване на връзките между духа и тялото, в следствие на греха, така че човекът умира. А онзи, който олицетворява смъртта, е самият дявол, защото поради неговата измама първите човеци съгрешиха и след това умряха…”
Тогава Исус продължи:
“Това е един добър отговор, който може да задоволи теб, но не и Мен. Защото ако за мнозина смъртта е умирането на тялото, за Мен смъртта е умирането на духа и неговата вечна изолация от Святото Присъствие на Отец Ми…”
Думите на Исус ми се сториха странни. И затова Му казах:
“Господи, та нали духът не умира, за разлика от тялото. Как тогава Ти ми говориш за смъртта на духа?”
А Исус продължи:
“Аз не ти говоря за смъртта, като край, но за смъртта, като състояние. Защото колкото и жив да изглежда в собствените си усещания, духът би бил мъртъв, ако не е свързан с Живота на Отца Ми чрез Святия Дух.
Кажи Ми тогава къде обитават мъртвите? Къде са телата им?”
Думата беше на устата ми и затова отговорих:
“Господи, гробищата са естественото място, където лежат телата на мъртвите. И едва ли има по-ужасно и покъртително място от гробищата…”
Изговорих с такава убедителност думите си, че Исус се усмихна на отговора ми. А после добави:
“Ти изглеждаш твърде сигурен в твърдението си. Но това е така, защото Аз не съм ти разкрил едно място, което е многократно по-ужасно и покъртително от гробищата. Някога го разкрих на Моите Апостоли, но сега ще го разкрия и на теб, защото видението, което ще ти дам, ще бъде ключът за разбирането и написването на тази книга…”
След последните Си думи Господ вдигна духа ми и ме постави в Живото Си Евангелие. Няма да крия от теб, скъпи ми читателю, че най-дълбоките и прекрасни откровения от Небето съм получавал тогава, когато Исус вдига духа ми и ме прави да ходя с Него в Живото Евангелие. Аз и до днес не мога в пълна степен да кажа какво представлява това велико духовно присъствие, но от многото видения, които съм имал, ще ти споделя, че Живото Евангелие е Силата на Святия Дух да документира пред сърцето ти Живота на Исус в Евангелието и едновременно с това да влее теб самия в Този Живот, така че да уловиш и изпиташ духовно неща, които никога няма да получиш от прочит или тълкуване. Живото Евангелие е миг, когато целият Нов Завет на Исус оживява пред очите ти, все едно, че гледаш филм, но имаш и прекрасната възможност да станеш участник в него. И понеже всичко там е духовно, то и затова откровенията и пълнотата са не просто прекрасни, но в съвършена завършеност, на която нито може да се притури, нито може да се отнеме.
И така – аз вече бях до Исус в Живото Евангелие. Стоях на палубата на малка ладия и виждах как приближаваме бряг, въпреки, че все още не знаех къде отиваме. Ето, че ладията приближи брега, а Исус и Апостолите просто скочиха във водата, а след тях и аз. Едва стъпил на пясъка аз чух див рев, като на животно и това ме сепна. Тогава иззад гъстите дървета над самия бряг изскочи гол човек, който изглеждаше ужасно. Той имаше дълга сплъстена и мазна коса и беше много мръсен, а в очите му се четеше ужас. Цялото му тяло бе покрито от порезни рани и много от тях кървяха. Знаех без всякакво съмнение, че това е видение, свързано с Гадаринската земя. Тогава попитах Исус:
“Господи, защо ме водиш тук?”
А Исус ми отговори:
“Тук има да видиш неща, които никога не си виждал и да ги предадеш на Църквата Ми. Защото, погледни и Ми кажи:
Как намираш състоянието на този човек, който изскочи с див крясък изсред дърветата?”
“Господи, той изглежда повече от зле. И всичко в него е странно. Странно е, че е гол. Странно е, че тялото му е изпорязано. Странно е дори това, че вместо да се уплаши от Теб, той идва при Теб…”
“Както сам се убеждаваш, този страдалец е странен. И не е чудно, че е странен, след като самата Гадаринска земя в духовното си значение е място за завръщане на странници. Но ти си спомни добре какъв беше коментарът на Евангелието за този странник…”
Отворих библията си, посочих с пръст стиховете и казах:
“Господи, ето писаното за него:
“Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже нито с верига; защото много пъти го бяха връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни…” (Марк 5:3-5)
Чак сега разбирам, Господи, защо ми даваш това видение, а именно – да видя как изглеждат онези, които живеят на най-страшното място…”
Исус отново се усмихна, като ме попита:
“Най-страшното място ли каза?”
“Да, Господи! Виж колко ужасно изглежда този човек…”
“А защо тогава идва да Ми се поклони? И ако някой, който дори и в гробищата да живее, идва да Ми се поклони, то това не ти ли показва, че Аз имам власт да го спася?”
“Да, Исусе! Ти имаш Съвършена Сила да спасяваш!”
Тогава Исус ми каза:
“А сега разбери духовното, защото затова си извикан тук и ти се дава това видение. Този страдалец в Гадаринската земя духовно олицетворява всички езичници, които са вързани от властта на лукавия. Понеже, забележи, че са правени опити да го доведат в Царството Небесно. И много пъти са го връзвали с окови и вериги. Много пъти са му благовестявали за Мен, като са искали да вържат нечистите духове, които са го обладали. Но грешката е там, че той никога не се е срещал с Мен, а само с хора, които са му говорили за Мен. А ето, че когато Аз стъпих с нозете Си на Гадаринската земя, той се завтече да Ми се поклони. Забележи също, че цялото му тяло е в порезни рани, понеже е писано, че той се изпосичаше с камъни. Когато отидете да благовестявате Царството Небесно на езичниците от този свят, то твърде често сте остри камъни, които не успяват да докоснат сърцето, а само да го наранят и направят поредната рана и порязване върху него. Затова и много езичници късат веригите и счупват оковите, понеже Моите не искат да им дадат Свободата на Духа, но робството на религиозни доктрини и послушание пред човеци. Такъв е духовният поглед, момчето Ми. И нека никой не ви лъже, че можете вместо Мен да спасите езичниците на този свят. Защото какво ще спечели езичникът, ако излезе от един затвор, а влезе в друг? Какво ще спечели езичникът, ако излезе от света, а влезе във Вавилон? Няма ли тогава той всячески да къса веригите и да счупва оковите?”
Стоях като замаян от думите на Исус и в този миг прекрасно разбирах, че ако съм знаел нещо, то не съм го познал както трябва. Исус наистина имаше Сила и Власт да спасява езичници. Защото, виждайки Любовта и Светлината на сърцето Му, страдалецът от Гадарин просто падна в нозете Му и Му се поклони. А Господ отново ме попита:
“Ще продължаваш ли да твърдиш, че гробищата са най-опасното място?”
“Не, Исусе! Вече изобщо не съм сигурен в това…”
“Виж тогава как ще продължи видението, за да разбереш в какво да бъдеш сигурен…”
И ето, че отново бях във видението от Господа. Видях как страдалецът падна в нозете на Исус и извика:
“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, недей ме мъчи…” (Марк 5:7)
Тогава Исус го попита:
“Как ти е името?” (Марк 5:9)
А той отговори:
“Легион ми е името, защото сме мнозина…” (Марк 5:9)
След тези думи стана нещо чудно. Устата на страдалеца стана като развален грамофон, на който иглата прескача от песен на песен. Слушах как много гласове се обаждаха и молеха Исус с едно и също нещо:
“Не ни изпращай в бездната! Луцифер ще ни разкъса! Намери ни ново място, в което не благоволиш и което е далеч от Спасителната Ти Сила…”
След усърдните им моления Господ ме погледна и каза:
“Сега внимавай, защото сърцето ти ще получи ключа за пълното разбиране на нещата, в които те водя. Аз наистина спасявам езичниците на този свят. Но както в природата няма нищо, което да се губи, така и в духовния свят нищо не се губи. То само преминава от едно място в друго и от едно състояние в друго. Защото, представи си, какво се случва с всички легиони демони, които Аз изгонвам от сърцата на страдалците. Не търсят ли те някое ново място за своето пребиваване? Не търсят ли те сърца, в които Аз не благоволя, за да се настанят завинаги там и да останат там до самия свършек?”
“Господи мой, скъпи ми Спасителю! Никога не съм имал Твоя поглед, за да разбера в такава пълнота Сърцето Ти. Действително Ти освобождаваш мнозина, което от само себе си показва, че легиони демони си търсят нови места, където да обитават. И те не биха обитавали там, където Ти Си силен и откъдето би ги изгонил, но само и единствено там, където Ти би им посочил…”
Исус ме погледна с дълбок поглед, който говореше твърде много. Той ме погледна с този поглед, с който разбрах, че нещата, които получавам, са твърде съдбоносни, за да си позволя разсейване. Тогава ми каза:
“Виж тогава каква е последната молба на двата хиляди бяса, които изгонвам от страдалеца…”
Погледнах към тресящия се в нозете на Исус страдалец и чух бесовете да казват:
“Прати ни в свинете, за да влезем в тях…” (Марк 5:12)
Тогава Господ вдигна ръката Си и посочи към бърдото на хълма, където пасеше огромно стадо от свине. В този момент вързаният по-преди от бесовете започна да се гърчи и всичките бесове го напуснаха за няколко секунди. След това целият тъмен облак от бесове се спусна над стадото свине и всеки бяс влизаше в една от свините. Така стадото побесня и самите свине с ужасно квичене и блъскане помежду си се втурнаха от стръмнината и скачаха в морето, докато всички се издавиха…
Никога не бях виждал по-поразителна гледка. Представи си животни с мръсножълта пяна по устата, които квичат оглушително, а после се хвърлят от стръмнината и падат сред морските вълни. В този миг, докато гледах, усетих как ръката на Господ погали главата ми, сякаш да ми даде утеха и Благодат. И Исус с твърде сериозен Глас ми каза:
“Сега видя ли, че не гробищата на този свят са най-страшното нещо, защото Аз имам власт над тях, понеже Ми се дадоха ключовете на смъртта и ада и няма демон, който да не пусне страдалец, към когото простра ръка? Но в действителност най-страшното е морето на този свят, който лежи в лукавия, и свинете, които отговарят на всички, които веднъж вече съм спасил, но са счели проляната при Завета кръв за празно нещо. И според както най-точно ги определи Апостола Ми Петър, с тях се е случило записаното:
“Понеже, ако след като са избягали от светските мърсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” (II Петрово 2:20-22)
В тази книга Аз ще ти дам да говориш за всички човеци, които светският дух превръща в свине, и над чийто живот Аз нямам Спасителна Сила, докато повторно Ме разпъват в сърцата си. Нека бъде внимателно сърцето ти и отворени очите ти, за да забележиш нещата, които лукавият доволно дълго време е скривал от Църквата Ми. Който приеме посланията Ми в тази книга, нека приеме, и който не ги приеме, нека не ги приеме. Защото днес е времето, когато една Свята заповед слиза от Сион, за да извърши Волята на Отца Ми. Заповед, за която ви казах:
“Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото от плода се познава дървото…” (Матея 12:33)
Днес е времето, когато чистите духом ще станат още по-чисти, а скверните – още по-скверни. Днес е времето, когато в Небесните места Аз ще паса малкото Си стадо, а по земните бърда дяволът ще пасе многото си свине и ще ги издави в морето.
Блажени онези, които внимават на знаменията на времената и приемат изобличенията от Небето, което отдавна се червенее намръщено против всичкото зло, което лукавият успя да изгради в Храма…”
След последните Си думи Исус започна да подготвя сърцето ми за три духовни изпита, които вярвам, че ти, скъпи ми читателю, ще приемеш, за да позволиш на Господ да издигне духа ти високо в Небесните места.
Амин и Амин!

Leave a Reply