ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – III ГЛАВА

3. ТАЙНИТЕ НА БОЖИЯ СУВЕРЕНИТЕТ

След последните Си думи Исус ме приближи до херувимите, чиито крила при вида на Господ се разтваряха плавно и над самите тях просия Небесна Светлина. Самите същества бяха най-величествените творения, които Господ някога беше създавал. Те бяха точно такива, каквито ги описва пророк Езекиил, но от непосредственото им въздействие върху мен, те сякаш излъчваха Святостта на Божието Сърце. Тогава тихо попитах Исус:
“Господи, какви са тези славни същества?”
А Исус отговори:
“Сърцето на Отец Ми е бездна голяма. И няма създание, което да Го познава напълно. Ето защо Отец Ми, Всемогъщият Йеова, е създал херувимите, за да обитава всред тях и чрез тях да възвестява тайните на Своята божествена промисъл и провидение. И както на творението свидетелстват точно четири посоки, така и на Божия Суверенитет свидетелстват четирите лица на херувимите…”
“Затова ли, Господи мои, Пламенният Меч имаше четири остри режещи ръба?”
“Точно така е! Затова виж сега как изглеждат херувимите. Колко лица имат те?”
“Господи, виждам, че те имат четири лица. Едното е лице на вол, другото е лицето на лъв, третото е лицето на орел, а четвъртото е човешко лице…”
“Помисли тогава, че всяко от тези лица, е изява на Духът на Отца Ми, Негова съвършено изявена Воля за творенията. И за да бъдат угодни на Сърцето Му, творенията трябва да издържат на изпита на Твореца. Затова нека сега ти покажа изпитът, който Отец Ми прави спрямо творенията чрез изявата на Своя Суверенитет…”
След последните Си думи Господ влезе всред гигантския огън и хвана Пламенния Меч с ръцете Си. А след това застана пред мен и ми каза:
“Виж сега изпита на волското лице…”
Тогава Исус замахна с Меча всред гигантския пламък и аз видях всред пламъка нещо, подобно на видение. Там имаше волове, които дърпаха тежки рала, забити в земята. Господ застана до видението и каза:
“Първият изпит от Отца Ми е усърдието за Неговото Царство и Неговата Воля. Усърдие ще рече да отдадеш цялото си сърце в служение за Него и да не преставаш никога да вършиш онова, което Му е угодно. Най-верен олицетворител на усърдието е волът. Той оре нивата с голямата си сила, за да благослови Отец Ми с изобилие неговото усърдие. Днес Небето има нужда от усърдни волове, които да вършеят. И Аз няма да стана явен в живота на никой, който не Ме търси усърдно и не работи усърдно за Славата на Отца Ми. В този изпит ти издържа и Пламенния Меч не намери причини против твоето усърдие.
Но както има усърдие за Небето, така има и усърдие за земята. И онзи паднал на земята херувим, е насочил лицето си на вол, за да внушава и покварява с друго усърдие. С онова мерзостно усърдие, с което Аарон изля златното теле и Израил се поклони на лукавия. Затова кажи на братята и сестрите Ми да направят разлика от усърдие до усърдие. Защото усърдие за Небесното ще рече да станеш слуга на всички, докато усърдие за земното ще рече всички да направиш свои слуги. Защото Моите пастири са усърдни волове и юнци, предали живота си за Славата на Отца Ми. Докато пастирите на лукавия са наемници, търсещи богатството далече по-долу. Кажи на такива, че няма да преминат през Пламенния Меч, докато не се отрекат от себе си и не умрат за всичко земно, за да спечелят всичко небесно…”
След тези Си думи Господ отново замахна с Пламенния Меч, а в огнения пламък се показа ново видение. Аз видях лъв, който тичаше в царствен тръс с величествена и горда осанка. А Господ отново ми каза:
“Вторият изпит от Отца Ми са смелостта и безстрашието. Смелост и безстрашие ще рече да се посветиш на благовестието и да бъдеш ловец на човеци. Смелост и безстрашие ще рече да запушиш устата на тиранията и деспотизма, да пригледваш малките във вярата и да пазиш сърцата им. Смелост и безстрашие ще рече да заявиш на дявола, че е дявол и лъжец. Смелост и безстрашие ще рече да кажеш на лъжата, че е лъжа, и да говориш Истината.
В свят, който лежи в лукавия, най-трудно се живее и казва Истината. В свят, който лежи в лукавия, лъжата е заслон, който печели благоволението на Луцифер и осигурява живот без гонение. Аз съм Лъвът от Юдовото коляно и за да казва някой, че Ме има в сърцето си, то такъв трябва никога да не преклони сърцето си пред слугите на Вавилон, както и Аз не преклоних Сърцето Си, за да угодя на Синедриона и религиозните му властници. Паднал херувим като дявола всякога ще търси човеци, които да направи насилници над сърцата ви. Паднал херувим като дявола всякога ще изпраща Голиат против народа и обществото на Отца Ми. Но той, също така, всякога ще получава пораженията си от мъже по сърцето на Отца Ми, от лъвове, слезли да воюват за Сион и неговата възвишеност. Вземете прашката на Давида и Името на Господа в сърцата си, за да поразите онзи, който рикае и търси кого да погълне. Защото лъв се възправя против лъв. В Святостта на Отца Си се заклевам, че Пламенният Ми Меч ще порази всеки страхливец, всеки подлец, всеки лицемер и чародей и за такива Пътят към Дървото на Живота ще бъде мираж, както са миражи днес всичките им свидетелства за смелост и безстрашие. И в този изпит Мечът те намери проверен и верен. Но виж сега третото лице…”
След думите Си, Исус замахна отново с Пламенния Меч и в гигантския огън се появи синьо небе и орел, разтворил широко крилете си. Той беше толкова високо в това небе, че се виждаше как бели облаци плуваха под крилата му. А тогава Господ ми каза:
“Третият изпит от Отца Ми са Смирението и Мъдростта. Смирение и Мъдрост ще рече да коленичиш тогава, когато другите летят високо. Смирение и Мъдрост ще рече да очакваш тихо спасението си от Бога и да не надигаш сърцето си. Смирение и Мъдрост ще рече да живееш с убеждението и призванието, че онова, което дяволът върши против теб, го върши против Бога. Смирение и Мъдрост ще рече, когато всички около теб викат с възторг: “Ние сме!” – да наведеш главата си и да кажеш тихо: “Той е!” Смирение и Мъдрост ще рече да пребъдваш в такъв страх от Словото на Отца Ми, щото да смяташ себе си за по-нисък от всички човеци. Смирение и Мъдрост ще рече да вярваш, че когато всички са уловили Спасението, ти все още не си го уловил. Смирение и Мъдрост ще рече да вярваш, че когато всички пируват, понеже са станали като Мене, ти да плачеш, понеже още не е станало явно какъв ще бъдеш. В това отношение Мечът те удари, понеже забрави, че онова, което вършат против теб, го вършат против Мен и Отца Ми и че Ние ще въздадем над нечестивите във времето, когато Ние решим, а не във времето, когато ти искаш. За паднал херувим като дявола орелът е онова надигане на сърцето, онзи високомерен поглед, онези свити устни, които викат “Алилуя” на Луцифер. Затова гордостта и превъзнасянето ще бъдат делът на всички, които престанаха да коленичат и си повярваха, че са бисери от короната Ми.
На такива Аз, Господ и Бог Исус Христос, казвам:
“Съблечете светлия висон от мръсните си души, защото сте чеда на разбойници и крадци! Вие сте, които искате да се покажете праведни и обичате всичките ласкателства и мили думи на човеците! Вие сте, които искате да ви захвалят и които търсите първите столове по конференциите си, но Отец Ми вижда лицемерието на сърцата ви! Паднете пред Отец Ми в старите си дрипи, нежели Той ви покаже Милост. Понеже осъждението ви ще е толкова по-голямо, с колкото по-светъл висон сте облекли толкова по-грешните си души…”
Пламенният Меч на Духа Ми, който варди Пътя към Дървото на Живота, непременно ще посече и отхвърли във външната тъмнина горделивите и тщеславните. И нека никой не се заблуждава, че щом се е облякъл с обещанията на Словото Ми, то вече е чист и праведен. Защото Пламенният Меч никога не се прицелва в Моето, но във вашето. Моят светъл и чист висон той ще приеме, но дали ще удържат на удара му душите, които са се облекли с него? Защото ако старото не е преминало и всичко не е станало ново, то тогава старото се е облякло с новото, за да го омърси и поквари…”
Така, след последните Си думи, Господ за последен път замахна с Меча. А в светлината на огнения пламък заблестя най-прекрасното видение, което Той ми показваше. Виждах как една звезда се движеше по тъмен свод, докато накрая се спря и светъл лъч от звездата се насочи надолу, където освети ясла, а в нея видях Йосиф и Мария, държащи Младенеца. Бях изумен от видението, а Господ, като се усмихваше, каза:
“Четвъртото лице на херувимите е като човешко лице. И ако твоят Господ стана Човешкият Син, то е, за да знаеш Благата Вест на Отца за твоето сърце и за сърцата на всичките Ми братя и сестри. Благата Вест на Отца Ми е тази, че всеки, който приеме в сърцето си усърдието на вола, безстрашието на лъва и смирението на орела, непременно ще придобие и Моят Образ! Защото днес Господ е вашият Вол, Който усърдно търси Своите Си и ги благославя. Днес Господ е Лъвът от Юдовото коляно, Който търси и намира ловци на човеци, за да ги направи като Себе Си. Днес Господ е вашият Орел, Който ви пази с крилата Си и Неговата Вярност е щит и закрила. Днес Аз съм Човешкият Син, Който скоро ще дойде в Славата Си заедно със Своите Свети ангели! И блажени са всички онези, които издържат на изпита на Пламенния Меч! Но проклети са всички, които намериха и възлюбиха лицата на падналия херувим, а не Лицето на Небесния Йеова. Защото те ще придобият човешкото лице на падналия си херувим, който им стана господ. Защото човекът на греха и синът на погибелта непременно ще дойде и ще ги обладае и всички до един, които повярваха лъжа, ще му се поклонят.
Аз искам да дадеш тези тайни на Божия Суверенитет на Моя Верен остатък в това смутно и жестоко време. И им кажи, че ги чакам тук, при Дървото на Живота! Кажи им, че ще им дам Сила и помазание, за да издържат изпита на Пламенния Меч! Кажи им Верните Ми думи от Откровението, защото върху тях положих Духа Си и чрез тях ви поръсвам с кръвта Си:
“Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града…” (Откровение 22:12-14)
Който приеме Моя пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи! Аз го изговорих, Аз го изрекох!”

Leave a Reply