ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВИТЕ ДЪЩЕРИ

Скъпи братко, книгата все още не е приключила с духовния поглед върху Содом, но тук моя Господ Исус прави една крачка напред, за да разбереш някои дълбоки духовни истини, които дяволът никога не е искал да бъдат явни за Божия народ. Няма защо да те убеждавам, че Лот имаше нечистота в сърцето си. Ако досегашните разсъждения и видения не са ти дали тази представа и убеждение, то се върни и отново прочети всичко. Словото е Дух и ако някой иска да види в него измишленията на плътта, такъв просто нека знае, че не върви, но дори препуска по пътя на Лот. Както вече сам забеляза, духовно Лот отвори вратата на сърцето си за нечестието на содомските жители. Нещо повече – той живееше в Содом, макар и да се опитваше да пази себе си от нечестието на другите. Съвсем друго би било, ако бе останал като помощник и спътник на Авраам, но Лот имаше свой поглед и намерение върху живота си. И дори след като Господ изгори Содом и Гомор, той не остана да живее в малкия град Сигор, в който побягна с дъщерите си, но се качи в планината и живееше в една пещера. Именно върху тази пещера и случилото се в нея Исус ми даде видение и нещата, които аз видях там, бяха трагични в пълния смисъл на думата. Ето и самото видение:
Господ ми даде да видя самата пещера, както и Лот и дъщерите му. Те бяха нежни и красиви. Едната беше по-стара, а другата – по-млада. Но друго в самото видение ме впечатли. И това беше фактът, че и двете дъщери на Лот нямаха никакво присъствие от Бога. Тогава попитах Исус:
“Господи, Ти ми каза, че раждаш в сърцата ни Своите две дъщери. И аз зная, че по-старата е Истината, защото за нея свидетелства, както Старият Завет, така и Новият, а по-младата е Любовта, защото тя съвършено изяви себе си, когато Ти се яви на земята. Какво тогава ще рече това някой да има Истината и Любовта, но те да не бъдат потвърдени от Тебе?”
А Господ ми отговори:
“Това ще рече, че Истината вече не е Истина и Любовта вече не е Любов. И забележи, че атаката на лукавия против Лот не започна с Любовта, защото той никак не може да имитира Любовта. Но в действителност дяволът атакува Лот с похулената Истина. Спомни си думите на Апостола Ми Петър, защото и на него, както и на теб, много пъти давах да разсъждава върху живота на Лот…”
Отворих “Второто съборно послание на Апостол Петър” където прочетох:
“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи, но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното погубление не дреме…” (2 Петрово 2:1-3)
Тогава Исус продължи като каза:
“Сега разбираш ли, че учителите на похулената истина в пълна степен ще извършат волята на дявола, така, както я извърши по-старата дъщеря, която каза на сестра си:
“Баща ни е стар и няма мъж на земята да влезе при нас, според обичая на цялата земя…”
Защо няма мъж на земята? Защо за тези две осквернени дъщери не се намери мъж на земята, та трябваше да преспят с баща си?”
“Господи, ако духовно погледнато двете дъщери са Истината и Любовта, то тяхното предназначение в сърцата на човеците е да ги направят да живеят в Небесни места, а не на земята. Ето защо няма мъж на земята, който да обладае Истината и Любовта, понеже те не са земни, но Небесни. Друг е въпросът, когато дяволът опорочи Истината и Любовта. Тогава тези две дъщери непременно вършат блудство с оня, в чието сърце се намират…”
“Точно така, момчето Ми. И ето тук е важно да разбереш, че първо идва ролята на похулената Истина и чак след това – ролята на похулената Любов. Защото похулената Истина отговаря на теологията, която е прочитът и трактовката на светския дух върху Свещеното Писание.
Виж тогава как теологията казва на охладнялата Любов:
“Ела, да упоим баща си с вино и да преспим с него, за да запазим потомството от баща си…” (Битие 19:32)
Ето тук, момчето Ми, става ясен духовният проблем на теолозите и техните човешки поучения. Те не желаят да въздигат потомство на Бога, но въздигат потомства за себе си! Понеже всеки, който би искал да въздига потомство на Бога, би оставил Бог да въздигне Сам потомството Си чрез Семето на Божието Слово. Но когато Истината бъде осквернена, тогава идват учителите по човешките страсти, които опиват Църквата Ми с виното на религията, с виното на Вавилон, за да запазят собствените си потомства. Тогава и Любовта Ми, която е охладняла, бърза да повтори беззаконието на похулената Истина, за да се родят извратени и тщеславни общества, които обичат света, а не Небето.
Разбираш ли, момчето Ми? Охладнялата Любов е именно онази любов, която е сменила прицела си и бърза да въздига в църквата потомства на човеци вместо потомства на Бога. Затова именно така изглеждат църквите на Лот. Това са църкви на човешката заблуда, в които всичко се прави в името на човека, а не в Името на Бога. И двигателят на всичко това са двете омърсени и покварени дъщери:
Теологията, като похулена Истина и копнежа към всичко светско, като осквернена Любов!
Но ти отново виж какво ще стане, когато двете дъщери преспят с баща си…”
Отворих библията си на “Битие” и там прочетох стиховете, които гласяха:
“Така и двете Лотови дъщери зачнаха от баща си. И по-старата роди син и го наименува Моав; той е и до днес отец на моавците. Роди и по-младата син и го наименува Бен-ами; той е и до днес отец на амонците…” (Битие 19:36-38)
Едва прочел цитата, Исус ми каза:
“Ако Авраам и до днес е отец на множество народи, които биват благославяни с неговата вяра, то не са ли Моав и Амон и до днес бащи на своите духовни поколения, както ти говори това и стихът от Словото? Но някои нямат очи да заплачат, а камо ли – да четат дълбочините на Словото Ми. Но ти виж с какви думи Отец Ми се закле в Гнева Си, преди да продължа с теб в още по-дълбокото…”
Господният пръст вече беше посочил категоричните стихове от книгата на пророк Софония, които гласяха следното:
“…заклевам се в живота Си, казва Господ на Силите, Израилевият Бог, Моав непременно ще бъде като Содом, и амонците като Гомор, място, завладяно от коприви и солници, вечна пустота…” (Софония 2:9)
А Исус отново говореше в духа ми:
“Ако Отец Ми се закле във Вечния Си Живот, че Моав непременно е Содом и Амон непременно е Гомор, то това иде да ти покаже, че в Неговите очи стореното някога от дъщерите на Лот е духовно и тези Моав и Амон са духовни олицетворители на всички, които поради плътските си страсти похулват Истината и Любовта.
Нещо повече! Виж как отново Апостолът Ми Петър предупреди, че Отец Ми не просто порази Содом и Гомор, но го направи с определена цел, за която е писано, че:
“…ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие…” (II Петрово 2:6)
Колко от братята и сестрите Ми, които днес са в Църквата Ми, могат да видят този пример? Колко от братята и сестрите Ми имат сила да излязат от онези общества, които са Содом и Гомор? Колко от служителите Ми биха се покаяли, че са въздигали потомства по човешки, когато е трябвало да оставят Сам Бог да въздига Своите Си?
Но ето затова пророкът набляга, че Моав и Амон са не просто Содом и Гомор, но “място, завладяно от коприви и солници, вечна пустота”. Колкото до “солниците”, следващото видение, което ще ти дам, напълно ще ти обясни защо Лотовата жена стана на стълп от сол, но сега внимателно виж копривата. Какво е копривата?”
“Господи, това е едно земно растение, което много жили…”
“Земно растение ли каза?”
“Да, Господи!”
“Виж тогава как Аз се обърнах към всички ви, като казах за духа на фарисеите:
“Всяко растение, което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата…” (Матея 15:13-14)
Забелязваш ли, че веднага, след като говоря за растенията, Аз правя ударение върху това, че тези растения са и слепи водачи?”
“Да, Исусе! Това е очевидно!”
“Не просто очевидно! Не просто това! Защото ако отвориш Битие и видиш как Отец Ми порази Содом и Гомор, то ще ти направи ясно впечатление, че началото на Божия Гняв беше поразяването със слепота на тълпите около къщата на Лот, но краят на Гнева говори така:
“Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения…” (Битие 19:25)
Забелязваш ли и тук земните растения, както вече ги видя в думите Ми към фарисеите, а и в пророчеството на Софония? За растения ли говори тука Бог или за онези, които порази с огън и сяра?”
“Господи Исусе! Думите Ти са удивително точни, защото Словото Ти е Дух. И ако някой иска да следва Духа Ти, той непременно ще разбере, че земните растения са човеци, с корени по земното, с копнежи по плътското. А всяко такова растение няма за почва Твоето Евангелие, но по-скоро – пръстта на непреобразения си ум и почвата на плътската похот. С такива дори е трудно да общуваш, защото непременно жилят…”
Исус се усмихна. А после ми каза:
“Било, че жилят или не жилят, било че съдържат желязо, което ги закоравява към гласа на Духа Ми, или не съдържат, било, че са растения или слепци, те не могат да избягат никъде от Словото Ми. А то ще ги преследва, докато ги сполети съдбата на Лотовата жена, за да се сбъдне писаното от пророка, че такива ще са солници, обитаващи вечната пустота. Затова направи внимателно сърцето си, за да ти говоря за най-дълбокото в тази книга, а именно – за стълповете от сол, на които ще се превърнат всички, които живеят под сянката на Лот и са духовни потомци на Моав и Амон…”

Leave a Reply