ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВРАТАТА НА ЛОТ

Скъпи ми братко, както вече разбра от нещата, които прочете, тази книга е необикновена. А необикновеното в нея е това, че четящият придобива не просто знание от “Книгата Битие”, но онзи поглед на Исус, който ще му позволи да надникне в областите на Духа, за да види действителното състояние в живота на Лот. И не просто това. Този духовен поглед ни е нужен, за да знаем със сигурност какво се случва с онези, които не искат да следват Авраам и да се вдъхновяват от живота му, а решат да се вдъхновяват от други, които са били край Авраам, но никога не са били обект на Съвършеното Божие благоволение. Ти вече се убеди, че Лот избра Содом и Египет. Той се отдели от Авраам, но в действителност същината на трагедията му беше тази, че воден от користолюбие той изгуби възможността да изживее живота си по Божия начин. А всеки, който не живее по Божия начин, непременно ще заживее със сатанинския такъв.
Когато Исус ми даде вдъхновението и помазанието да разсъждавам върху следващите стъпки от живота на Лот, Той ме попита:
“Как мислиш? Не е ли вярата онази врата, през която Господ вашият Бог влиза в сърцата ви, за да ви измъкне от властта на този свят?”
“Да, Исусе! Така е!” – отговорих аз и продължих:
“Сам Ти ни каза, че стоиш до вратата на сърцето и хлопаш. И ако чуе някой хлопането Ти и Ти отвори, ще влезеш при него и ще вечеряш с него и той с Тебе…”
Тогава Исус продължи, като каза:
“Виж сега видението, което ще ти дам. Защото ще видиш не коя да е врата, но вратата на Лот, сърцето на Лот. Знай, че въпреки недостойната обхода на Лот с помазаника Му Авраам, Отец Ми продължи да обича Лот. И Той го обичаше не заради силните свидетелства на вярата му, но по-скоро – заради избора Си върху Авраам и заради любовта, която Авраам продължаваше да храни към Лот. Понеже, кажи Ми, не продължи ли Авраам да обича Лот?”
“Господи, той не само го обичаше, но когато разбра, че е бил пленен, сам стана и със своите бойци освободи от плен него и всичките содомски жители…”
“Ето тук трябва да спреш и проумееш, че точно така, както Авраам освободи Лот от плена, точно така и Аз ви освобождавам от властта и плена на този свят. За съжаление, даже и след свободата, която ви давам, мнозина не искат да Ме следват, но отново се завръщат под властта на Содом. Защото точно така постъпи и Лот. Той не се върна при Авраам след освобождението от плена на ходологоморските царе, но отново предпочете да живее на онова рисковано място, където дебнат всякакви зли духове. Точно такова предупреждение, в духа на случилото се с Лот, ви остави и Моят Апостол Петър. Защото той каза за всички, живеещи под сянката на Лот, следните думи:
“…от каквото е победен някой, на това и роб става. Понеже, ако, след като са избягали от светските мърсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” (II Петрово 2:19-22)
Ето така, след освобождението на Лот от плена му, дойде още по-голям затвор за него. И с Авраамовия братанец се случи ето това…”
След последните Си думи Господ ми даде видение. Аз бях във видението над самия град Содом и още по-точно – над къщата на Лот. Вътре в самата къща беше светло, защото при Лот бяха дошли пратеници на Бог Йеова. Но вън, пред самата къща, се бяха насъбрали стотици кучета и свине. Кучетата виеха и лаеха яростно, а свинете квичаха и грухтяха, като натискаха вратата на Лотовата къща. В цялото им виене и лаене и изобщо в самата шумотевица и дандания от животински звуци чух ясно самото им послание. А то беше:
“Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги да ги познаем…” (Битие 19:5)
И аз ясно видях как Лот обърна гръб на двамата пратеници на Бога и отвори вратата на къщата си, като излезе отвън – сред самите кучета и свине. Тогава лаят и квиченето им, воят и грухтенето им станаха направо невъзможни за слушане. В този миг Исус се приближи до мен и ми каза:
“Ти не бива да пропускаш нито една подробност от това видение. Затова нека сега двамата с теб слезем долу, при самата Лотова къща, за да наблюдаваш Лот и най-вече – вратата на дома му…”
Така Господ хвана духа ми и само след миг аз бях до самия Лот. Той бе излязъл пред вратата на дома си и се опитваше да усмири кучетата и свинете, които буквално го притискаха, а някои дори се опитваха да впият зъбите си в нозете му. И там стана нещо страшно, което очите на сърцето ми едва удържаха да гледат. Нозете на Лот постепенно се превърнаха в кучешки нозе, а главата му ставаше като глава на свиня. Тази свиня започна жално да грухти и в самото грухтене аз разпознах точните му думи от библейския разказ. Той казваше:
“Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие. Ето имам две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви изведа вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно; само на тези мъже не струвайте нищо, понеже затова са влезли под покрива на стряхата ми…” (Битие 19:7-8)
В този момент Лот изглеждаше много по-жалък от самите кучета и свине. Той бе затворил вратата на дома си от външната страна и самата Светлина, която се излъчваше от Божиите пратеници, не можеше да го предпази. Тогава Исус, Който стоеше до мен, ме попита:
“Как мислиш? Не е ли странно поведението на Лот? Има ли той вярата да проумее, че тези мъже влезли под стряхата му, не са дошли да се крият от Содомското нечестие, а по-скоро – да скрият него и целия му дом от това нечестие? А Лот, вместо да се скрие под Съвършената Божия Сила, отвори вратата и излезе сред кучета и свине, за да заприлича и той самия на куче и свиня и да им направи предложение, което най-добре илюстрира падението на сърцето му. Защото, какво ще рече да предложиш девствени чеда за гавра и поругаване, само и само, за да защитиш Божиите ангели? Имат ли ангелите нужда от такава суетна защита? Не е ли точно обратното, а именно – че Лот се нуждае от защита, а не пратеници, пълни с мощта и Силата на Йеова? И изобщо – кое накара Лот да изпадне в такова помрачение на ума и сърцето си?”
Погледнах отново към самото видение, защото то говореше всичко. И затова казах на Спасителя:
“Господи, той направи фатална грешка. Той отвори вратата на дома си за жителите на Содом. Той не само я отвори, но я затвори и зад себе си, като излезе сред тях…”
Тогава Исус тихо ми каза:
“Ето това се нарича отпадане от вярата. Защото тази врата беше Лотовото сърце и тя най-добре илюстрира духовното му състояние. Помисли тогава. Ако Аз родя с Духа Си един човек, а после родя с Духа Си и друг, то няма ли двамата да станат братя, родени от Единия Дух? Не се ли наричате братя и сестри именно защото сте новородени и Бог е вашият Родител и Баща?”
“Да, Господи Исусе! Така е!”
Следващите думи на Господ силно ме удариха, защото не бях мислил в такава дълбочина върху реакцията на Лот. Той ме попита:
“Кой тогава ще да е родил Лот, за да казва той на содомските жители:
“Моля ви се, братя, не правете такова нечестие!”
И ако содомските жители са му братя, няма ли и той да е роден от същия дух, който е направил и тях, и него? Сега разбираш ли защо нозете на Лот станаха като нозе на куче, а главата му – като глава на свиня? Сега разбират ли всичките Ми братя и сестри, че ако някои отворят вратата на сърцето си за света и всичко що е в света, те ще умрат духовно и отново ще бъдат родени за света, защото лукавият ще направи пълно възкресение на стария човек? Тогава нозете им непременно ще станат нозе на кучета, защото ще се върнат на стария бълвоч, а главите им – глави на свине, защото ще свидетелстват в пълна степен на тиня и кал. Защото, момчето Ми, само тиня и кал бяха жалките напъни на Лот. Затова кажи на всичките Ми братя и сестри:
Никой, който стои в света, не може да победи света, но светът го побеждава! Да стоиш в света и да търсиш позиции против свине и кучета – това е равносилно самият ти да станеш като свиня и куче!
Защото, без всякакво съмнение, пратениците на Отца Ми имаха невероятно голяма мощ и сила, защото те в пълна степен сразиха Содом с огън и сяра. Но те предадоха посланието от Отец Ми на Лот не като повторят неговия грях и паднат на неговото ниво, но ето как:
“Но мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, вкъщи, и затвориха вратата…” (Битие 19:10)
Кой ще чуе днес Гласа на Отца Ми? Кой от живеещите в днешния Содом и Египет ще има сила да си спомни писаното:
“Простирах ръцете си цял ден към бунтовнически люде, които ходят по недобър път след своите помисли…” (Исайя 65:2)
И ако, несъмнено, Отец Ми простира ръка към коравовратните, пленени от светския дух, то какъв е отговорът на такива към слугите Му, пророците? Виж какво искаха всичките жители на Содом…”
Отговорих на Исус:
“Господи мой! Те казваха на Лот:
“Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги да ги познаем…”  (Битие 19:5)
“Значи, както сега сам се убеждаваш, кучета и свине, нарекли бълвоча си доктрина и тинята си благоволение, искат да разпознаят Божиите пророци, като едни от тях. Да ги намерят доктринални като тях, да пасват на светският им дух, на тщеславието им, на похотите им, на алчността им. Да бъдат търговци като тях, да бъдат хулители като тях. Да скачат и крещят като тях. Да блудстват като тях. Да квичат от смях като тях. Да живеят в същата мерзост на запустение като тях.
Може ли това да се случи? Може ли Божиите пратеници да позволят на Содомските жители да ги разпознаят като едни от тях? Може ли пратениците на Отца Ми да паднат в същата пропаст на нечестие само и само да угодят на животинските им страсти? Няма ли да направят друго? Няма ли да поразят със слепота онези, които се имат за виждащи в собствените си очи?”
“Да, Господи мой! Защото е писано за Божиите пратеници, че:
“…поразиха със слепота човеците, които бяха пред вратата на къщата, и малък и голям…” (Битие 19:11)
“А не направих ли Аз същото, когато кучета и свине Ми казваха:
“Да не сме и ние слепи…” (Йоан 9:40)
Какъв беше отговорът Ми към тях?”
“Исусе, Ти каза на фарисеите и книжниците:
“Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате, виждаме, грехът ви остава…” (Йоан 9:41)
Слушайки отговора ми, Исус добави:
“Също така, ако Содомските жители биха били слепи, те не биха казвали на Лот да изведе Божиите пратеници пред дома му, за да ги познаят. Но понеже се имаха за виждащи, затова бяха поразени със слепота.
И сега става ли ти ясно защо книгите на пророческо служение “Мория” ослепиха мнозина, така щото да не могат да виждат?
Именно защото решиха, че доктрините им са достатъчни, за да са зрящи!
Но ти отново виж вратата на Лот. Защото мнозина те приеха като Божий пратеник, както и Лот прие ангелите. Но после, като започна религиозната истерия на Вавилон против Хълма Мория, побързаха да отворят вратата на сърцето си и да излязат сред кучетата и свинете на светския дух. Такива нека се покаят за малодушието си и да Ми позволят отново да ги издърпам със силна ръка зад вратата. Защото нечестието на този свят е толкова голямо, че огън и сяра се пазят приготвени за всяко беззаконие.
Колкото до нещо повече върху вратата на Лотовото сърце, то помисли, че във всяко сърце Аз наистина раждам по две дъщери, които семето на човешки дух не е докосвало никога. И тези две дъщери са Моята Истина и Моята Любов. А сега се върни отново и виж какво стана, когато Лот излезе пред вратата и каза:
“Ето имам две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви изведа вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно…”
Какво ще се случи тогава с Моята Истина и с Моята Любов?”
Думите на Исус бяха едни от най-дълбоките, които някога сърцето ми беше получавало. И аз Му казах:
“Господи, Твоето учение не е човешко. Сам Апостол Павел казваше, че благовестието, което проповядва не е човешко, защото той от човек не го е приел, но в откровение лично от Теб. Ето защо мисля, че когато светският дух обезчести Твоята Любов и Твоята Истина, то тогава тези обезчестени дъщери ще станат блудници, както станаха блудници и дъщерите на Лот, понеже той ги пожертва не просто на содомските жители, но на самия дявол…”
“Точно така, момчето Ми. И ето тук, в това най-скришно и най-дълбоко библейско знание, извадено от пластовете на Словото Ми можеш да разбереш и най-съкрушителните оръжия против княза и духа на този свят. Всичко това ще получиш в следващото видение, което ще ти дам, защото то е видението с Лотовите дъщери, които в духовна пълнота отговарят на обезчестената Истина и поруганата Любов…”
Братко мой, затаи дъх, защото си все още в началото на тази книга. Ако съдържанието в нея те е изобличило, аз със сигурност ще зная, че Бог те е посочил като един от Неговите, способен да разбере наказанието от Бащата към всичките Му синове.
Бог да те благослови!
Амин и Амин!

Leave a Reply