МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – IV ГЛАВА

4. ПЛОДЪТ НА МИРА

Братко мой! Скъпи ми приятелю!
Огледай се и виж този свят! Виж как всичко в него загнива и е предадено на проклетия. Виж как нищо в него няма да ти донесе Мир и утеха. Виж, проумей и разбери, че от Небесния Сион на земята дойде Божият Син, за да дари сърцето ти с онези дарове, които не би могъл да купиш с всичките пари на света. И защо само малцина искат да последват Господ по превъзходния Му път? Защо само малцина са готови да се съразпнат с Него и да пострадат с радост заради Името Му?
Нека ти кажа защо. Именно защото се плашат от войната. Именно защото не са разбрали, че боят не е техен, а Божий. Именно защото са останали земни в мислите си и желанията си, за да работят против живота им онези думи на праведния Йов, които не може да се нарушат, нито да се избегнат. Понеже този Божий слуга изпита върху сърцето си какво е да останеш без Мир. А тогава каза:
“Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник…” (Йов 7:1)
Такъв ли живот желаеш, скъпи ми приятелю? Живот на воюване и дни на някой наемник? Живот без Мир и дни на измамен от дявола човек, който работи на Божието седалище заради парите на този свят?
Аз казвам:
“Да не бъде! Да не бъде! Да не бъде!”
Защото има по-превъзходен път от пътя на всичките човеци. Защото има Живот на Мир, в който не ти воюваш, но Господ воюва за тебе. Защото има място, където Бог може да те види като Своя Яков и да заповяда да стават победи за тебе. И това място е Христовият Мир. Защото, без съмнение, ти ще видиш и прочетеш, че Библията навсякъде вижда Божиите хора като победители. Но има само един стих, в който ти ще видиш тези Божии хора като славен и триумфиращ над дявола народ. И този стих гласи:
“А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас…” (Римляни 16:20)
Искаш ли това обещание?
Тогава бъди готов да познаеш Исус като Бог на Мира, като Княз на Мира, като Един, Който копнее да ти даде цялото превъзходство и великолепие на Своя Мир. Защото Той отново беше до мен, за да ми даде дълбоката тайна на Своя Мир. Тайна, която до днес е оставала утаена от очите на Божиите хора, но Исус повече не желае да бъдем слепи относно Светлината Му. Защото ето какви думи ми каза моят Господ:
“Готов ли си да Ме последваш по нов начин? Готов ли си да Ми служиш така, както иска Отец? Тогава, несъмнено, голяма ще е твоята награда, защото Отец ще Си спомни обещанията към народа Си. Обещания, които гласят:
“Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река, и правдата ти като морските вълни…” (Исайя 48:18)
И ако несъмнено искаш Мир като река и правда като морските вълни, то се приготви да видиш онова сеене, което е по-различно от човешкото сеене. Приготви се да сееш така, както сее Отец и Той непременно ще те забележи…”
“А как сее Отец, Господи?” – попитах аз. Тогава Исус каза:
“Виж и проумей, че първо Отец пося Словото Си. Това Слово бяха Божиите семена. Но когато Словото се пося, то роди Плод. А Отец Ми направи нещо ново. Нещо, което Аз искам и вие да правите. Новото, което Отец направи, бе това, че след като пося семето Си и се роди Плод, Той отново пося, но този път не Семето, а Самият Плод.
Разбираш ли това? Разбираш ли, че когато в целия Стар Завет пророците говореха за Моето идване, Отец посяваше Семето Си, но когато Аз се явих на земята като Човешкия Син, то тогава Отец пося не Семето, но Плода Си:
“Защото Бог дотолкова възлюби света, че даде (пося) Своя Единороден Син, за да не погине ни един, Който вярва в Него, но да има вечен живот…”
А сега Ми кажи:
Когато искаш да получиш Моя Мир, ти семето на Мира ли ще сееш или Плода? Защото ако сееш семе, ще пожънеш Плод, но ако сееш Плод, ще пожънеш Мен…”
Думите на Исус бяха най-дълбоките, които сърцето ми беше получавало. Затова Го попитах:
“Как така, Господи? Та нали се сее семе, за да се пожъне Плод? Как да сея Плода, та да пожъна Теб?”
А Исус просто направи в сърцето ми да заблестят прекрасните стихове от Апостол Яков:
“А плодът на правдата се сее с мир от миротворците…” (Яков 3:18) 
И тогава ми каза:
“Виждаш ли сега колко сляп си бил? Виждаш ли, че Яков не ти говори да сееш семе, но да сееш Плода на Правдата? Защото това ще рече да вършиш Волята на Отца Ми и да се стремиш да бъдеш съвършен и ти, както е съвършен Небесният ти Отец. Защото Отец не те спаси със семето, но с Плода. Затова и ти и всичките Ми братя и сестри трябва да се стремите да посеете Плода. Понеже ако някой сее Словото Ми, то ще пожъне Плода. Но ако някой сее Плода на Духа, то ще получи Вечен Живот в Мене. Защото непременно всеки, който нахрани брата си не със семе, но с Плода, Който съм Аз, показва на цялото Небе, че иска да се уподоби с Отца и да върши Неговата Воля. А Волята на Отец Ми е всички да бъдат нахранени с Плода, Който съм Аз. Защото цялото благовестие, което ви заповядах да прогласявате, беше именно това:
Да се сеят семената, за да се роди Плодът!
И да се посее Плодът, за да се роди Христос!
Така също, ако сееш семето на Мира, ще се роди Плодът на Мира. Но когато ти започнеш да принасяш Този Плод, като твоето ново сеене, то тогава даваш свидетелството на Небето и земята, че вече не ти, но Аз живея в теб. Затова запомни!
Аз не дойдох на земята да сея семена!
Понеже не дойдох като Семе, но като Благодатен Плод.
Аз не дойдох да говоря за Любовта.
Аз дойдох да покажа Любовта!
Аз не дойдох да говоря за Изцеление!
Аз дойдох като Изцеление!
Аз не дойдох да говоря за Милост!
Аз дойдох да покажа Милост!
Аз не дойдох да говоря за Мир!
Аз дойдох като Мир…”
Прекланям се пред Тебе, Господи!
Прекланям се пред Твоята Съвършена Мъдрост и Небесна пълнота!
И Те моля, Господи! Ти бъди Мирът на сърцето ми! Ти бъди Мирът в сърцата на онези, които ще приемат Плодът Ти чрез тази книга! Ти бъди онази Сила на живота им, която ще ги научи от тук и до свършека на времето да сеят Тебе, а не просто да говорят за Тебе! Ти бъди Вечната Съдба на сърцата ни, за да можем всички да окъпем сърцата си в живите води, в които се къпеше Павел, за да каже накрая за Теб:
“Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир, и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо; защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух…” (Ефесяни 2:14-18) 
Амин и Амин!

Leave a Reply