ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искам да знаеш, че след виденията, които Исус даде на сърцето ми, изпитвам не просто победа, но триумф над дявола. Защото той наистина е най-голямото духовно нищожество, осъдено и проклето да остане проклето. Аз зная, че Словото на Бога няма да се върне празно! Аз зная, че ще дойде миг, когато Исус ще покаже на сърцето ми душите на всичките човеци, които са пили от извора на Хълма Мория. Затова сега, като смирявам сърцето си, оставям Господ да извърши съвършената Си инициатива и да подготви Верните Си за Вечността. А Той отново беше до мен, като ми казваше:
“Има още едни думи на Божия Приятел Авраам, върху които искам да ти дам последното Си пророческо видение и прицел. Защото когато Авраам говори, Отец Ми слуша твърде внимателно, понеже чува гласа на най-големия Си Приятел. Затова си спомни как богаташът в ада викаше на Авраам:
“Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях (братята ми) някой от мъртвите, ще се покаят…” (Лука 16:30)
А тогава Авраам с твърде голяма увереност отново му каза:
“Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят…” (Лука 16:31)
Помисли тогава, момчето Ми! Ако притчата на бедния Лазар бе иносказание от Господните уста, то нямаше ли в Живота на твоя Господ един Лазар, който напълно да се припокрива със самата притча? Не беше ли той брат на онази, която помаза нозете Ми с косите си и дойде при Гроба Господен? Не умря ли Лазар в бедността си? И не казах ли Аз на учениците Си, че този е Божият Приятел?”
“Да, Исусе! Така е! Твоята изобилна Светлина е чудесна. Защото този прекрасен мъж в Твоето Евангелие е Лазар от Витания, който беше родният брат на Мария Магдалина…”
“А не дойде ли върху този Мой Приятел именно съдбата от думите на Авраам? Защото Авраам каза на богаташа, че ако и да възкръсне някой от мъртвите, пак няма да се покаят. Нещо повече – не молеше ли богаташът Авраам да изпрати Лазар в дома му, тъй че братята му да се покаят?”
“Така е, Исусе!”
“Виж тогава, че Авраам реагира… И като каза на Отца за молбата на богаташа в ада, направи така, щото в Моето Евангелие да се яви и знамението с възкръсналия Лазар. Спомни си тогава какво казах Аз на учениците Си, когато Ми предадоха, че Лазар е болен…”
“Исусе! Ти им заяви, че тази болест не е смъртоносна, но е за Божията Прослава…”
“А какво разбираш ти под това, което съм казал за Лазар? Защо болестта, която не беше смъртоносна, въпреки това го направи да умре?”
“Исусе! Когато Си говорил за смърт на учениците си, Ти Си имал предвид онази смърт, която отделя от Божието присъствие, а не за смъртта, като физически свършек…”
“А коя бе болестта на Лазар от Витания? Или коя бе болестта, докарала рани и струпеи върху бедния Лазар от Моята притча, тъй че и той да умре?”
“Господи мой! Това беше бедността…”
В този миг Исус се развълнува в Духа Си. И като се обърна към мен, каза ми:
“Разбират ли тогава Моите, че бедността не е смъртоносна, но е за Божията Прослава? Разбирате ли, че трябва да изповядате като Апостолът Ми Тома. Защото той, който също беше беден, заяви:
“Да отидем и ние, за да умрем с Него…” (Йоан 11:16)
Но колцина изсред вас ще умрат с Мене и за Мене? Виж тогава как ще продължи и знамението в самото Ми Евангелие. Защото, в съгласие с молбите на богатия, който искаше Лазар да възкръсне и да отиде при братята му в бащиния му дом, това се случи. И Лазар наистина възкръсна, защото Аз го извиках…”
След тези думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми се появи видение. Аз виждах Исус, възправен пред отворената пещера и протегнал напред ръката Си. А в следващия миг Господ извика със силен Глас:
“Лазаре, излез!”
В този миг над самата пещера се яви Божията Слава и Сила като облак от самите небеса. В облака Авраам прегръщаше Лазар и му сочеше пещерата, тъй че духът на Лазар се върна в тялото му и той възкръсна. И като излезе с ръце и нозе, повити в саван, накара събраните около Исус да ахнат. А Господ се отдели от самото видение, като ми каза:
“Видя ли знамението при чудото на възкресението? Видя ли как, в съгласие с притчата Ми, Авраам наистина изпрати Лазар да свидетелства на братята на богаташа в бащиния му дом Израил?”
“Да, Исусе! Видях това и то е пречудно за духа ми. Защото едва ли в Твоето Евангелие се крие по-дълбока и прекрасна Божия тайна от тази…”
Исус се усмихна на думите ми и каза:
“Няма нищо тайно, което да не стане явно и скрито, което да не се открие. Но ти сега виж как ще реагират братята на богаташа. Защото чудото беше извършено, за да се изпълнят ненарушимите думи на Авраам, изречени на богаташа, а именно, че ако и да възкръсне някой от мъртвите, те никак няма да се покаят…”
След тези думи видението се промени. Защото очите ми вече виждаха неколцина, които отидоха в синагогата при фарисеите. И като ги гледаха с учудените си лица, казаха им:
“Онзи Исус, Когото вие гоните и презирате, възкреси Лазар от Витания. Затова вземете в предвид, че тогова Лазаря, който вие считахте за наказан от Бога поради бедността си, него Бог съживи от мъртвите…”
Думите на това свидетелство никак не се харесаха на братята на богаташа. Затова те, като се събраха, казаха си един на друг:
“Какво правим ние? Защото Този човек върши много знамения. Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните като дойдат ще отнемат и страната ни и народа ни…” (Йоан 11:47-48)
А един от братята на богаташа, който бе с най-голяма злоба и ярост на лицето си, каза на останалите:
“Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ…” (Йоан 11:49-50)
А след това продължи:
“Затова нека да Го убием при сгоден случай!”
Предложението му намери моментален ефект у останалите. И те също повториха думите му:
“Така е! Да Го убием! Да Го убием! Да Го убием!”
В този миг Исус се приближи до мен във видението. И като ми сочеше пламналите от религиозна ярост и злоба лица, ме запита:
“Как мислиш? Покаяха ли се братята на богаташа? Паднаха ли на колене пред Бога и Отца, та да се покаят за злото си отношение към Лазар и всичките бедни Божии човеци?”
“Не, Исусе! Те още толкова се закоравиха и извратиха. Дори Евангелието свидетелства, че искаха да убият не само Тебе, но и Лазар, когото Ти възкреси от мъртвите…”
“Сега разбираш ли, че никой от богаташите на дявола няма никога да зачете свидетелствата на бедните? И това е така, защото между ада и Рая стои бездната, тъй че никой от Рая да не отиде към ада, нито пък някой от ада да отиде към Рая. И понеже днешните също имат Моисея и пророците, а и Мен, като Мост над бездната, то и затова казвам последните Си думи към всички ви:
Отец Ми Си избра мъже и жени по Сърцето Си, които са сиромаси в светски неща, но богати с вяра и наследници на Царството! Така богатите с вяра сиромаси станаха чеда на Авраам по Дух. И като родиха Христос в сърцата си, възкачиха се далече по-горе за Божията Прослава и тържество!
Дяволът си избра мъже и жени по сърцето си, които са богати в светски неща, но сиромаси във вяра и пътници към вечния огън и жупел! Така богатите в светските неща станаха чеда на Авраам по плът. И като се поклониха на лукавия, придобиха земните блага, за да бъдат вързани в същите връзки на нечестие, в каквито е онзи, който ги облада.
А сега казвам на бедните Си братя:
Мои Приятели! Радвайте се с неизказана и преславна радост за онова, което скоро предстои. Защото бяхте гладни, но ще се наситите! Бяхте жадни, но ще се напоите! Бяхте голи, но ще се облечете в Святата Дреха на Царя! Бяхте гонени заради Правдата си, но ще се утешите! И Лоното на Авраам ще стане ваша вечна сетнина!
А сега заявявам против богатите, които Ме прободоха с поклони пред княза на света и Ме убиха с компромиси от беззаконие:
Дойдете вие, богатите! Плачете и ридайте поради бедствията, които идат над вас! Защото вие живяхте на земята разкошно и разпуснато и угоихте сърцата си като в ден на клане. И като се предадохте на нечестие и блудство, получихте утехата си! Горко вам! Защото получихте благата си приживе! И като отхвърлихте всяко милосърдие и щедрост, омърсихте светлия висон на Благата Ми Вест! Горко вам! Защото ядохте хляб на нечестие и пихте вино на насилство! Горко вам! Защото димът от изгарянето ви ще се издига непрестанно и вие ще бъдете проклети из род в род! За да бъдете вечната поука на бъдните поколения за любовта към дявола и поклона към мерзостта, която докарва до вечно запустение!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply