ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗАТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!
За много пророчески книги, които написах, се водеше голяма битка в небесните места. Но сега искам да ти кажа, че за последните две пророчески книги битката беше повече от страшна, а отмъщенията от дявола – твърде жестоки и болезнени. Зная, че би могъл да посочиш много други книги, в които Мечът Господен е посичал дявола много по-болезнено. Но в тези две последни книги става дума за нещо много по-важно от посичането на дявола, а именно – за мястото на Божиите чеда в Божието Присъствие. И не просто за мястото, където те сега се намират, а за единствено възможното място, където ще се състои Сватбата между Младоженеца и Невястата.
Както и досега да си прочитал Христовата притча за разумните и неразумните девици, то не е възможно да си бил сляп и да не забележиш, че в крайна сметка едни девици ще отидат на Сватбата, а за други Вратата ще се затвори. А ти помисли, че всичкият възможен смисъл на Вярата в Господ Исус Христос се заключава в плащането на онази цена, с която да участваш на Сватбата. Няма никакъв разум, нито мъдрост в това – да вървиш с Исус почти до самия край, но на метър или два преди края да пуснеш ръката Му и да се откажеш от Него. А именно такава е днес целта на дявола – християните да пропуснат обещанията на Новия Завет и да се намерят като богоотстъпници и беззаконници.
Аз искрено се надявам, че виденията в тази книга ще послужат на сърцето ти като ясен ориентир за това как да запалиш светилника си, как да облечеш бялата си дреха и как да пребъдваш в благоухание пред Исус. Зная също, че към мнозина дяволът ще дойде с всичкото си измамително лукавство, за да ги накара да се усъмнят в правотата и истинността на пророческите послания. Той ще задълбае в тщеславните им чувства, ще зачегърта в спомените им от всякакви лъскави конференции и ефектни панаирджийски изпълнения на не един и двама църковни шарлатани. На някои той ще прошепне, че църквата им е единствената, на други – че винаги са били на правилното място, а на трети – че щом делото на Божия пророк не може да събере мнозинства от последователи, то значи, че е фалшиво и непотвърдено от Бога. Но за всичко това, скъпи ми братко, аз ще те помоля да си спомниш само едни пророчески думи, изречени от устните на нашия Господ и Спасител:
“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син…” (Матея 24:37-39) 
Днес е това време, приятелю! Днес църквите са заети да ядат и пият, да се женят и омъжват, да се разжегват и вършат ненаситно грях след грях и мерзост след мерзост. Днес е времето, когато църковни първенци тичат на корист и бързат на грабеж. Днес е времето, когато пастирите си шият костюми по поръчка и си купуват стоките от модерни каталози. Днес е времето, когато прибират десятъка от пенсията на старицата, за да им послужи за всякакви гуляи и разкошества, а за нуждите на сиротните те нехаят и не им пука. Днес е времето, когато тлъсти църковни величия се обграждат от гордост и от религиозна непристъпност, като плащат на бодигардове да пазят скъпоценната им неприкосновеност. Днес е времето, когато църковните зали се пръскат по шевовете, а търговията върти на високи обороти. Днес е времето, когато маскираният дявол шепне в скришното на сърцата, казвайки:
“Радвайте се, защото сте толкова много! Стотици милиони сте, и всичките до един – християни!”
Но пак днес е времето, когато изпълнени от Святия Дух, една шепа Звани, Избрани и Верни, няма да се поклонят на Сатана, но ще влязат в огнените пещи на последните Навуходоносори, за да намерят Четвъртия в огнените пламъци.
Пак днес е времето, когато с Разум от Святия Дух, оцелелите от Вавилон ще си спомнят, че в дните на Ноя едва осем човека се спасиха от водите на тогавашния потоп.
Пак днес е времето, когато с Разум от Святия Дух, Христовите чеда ще припознаят своя Господ като последния Ной, Който събира в Ковчега Си умрелите за света и оживелите за Небесната Правда.
Пак днес е времето, когато с Разум от Святия Дух, петте девици на Господ ще разпознаят как древното библейско знамение с Ной става последно библейско знамение на Спасението и Сватбата с Младоженеца. Защото някога в древността Ной пусна бял гълъб, за да обходи водите на потопа, а гълъбът се върна с маслинена клонка в човката си. А днес Господ за последно ще обиколи с Духа Си земята, потопена от водите на Ефрат, а Святият ще се върне, държейки всичките спасени, които са се намерили като Маслини Господни и като Благоухание на Хълма Господен, останал непотопен от водите на нечестието.
И докато женещите се демони, се оженват за предадените им от дявола блудници, а блудниците се омъжват за назначените им от дявола демони, една шепа Святи мъже и жени на Господа, ще извървят последните стръмни метри от Хълма на Святостта, като по пътя си съберат, осветят и спасят всичко, което Отец, Синът и Святият Дух са записали в Книгата на Живота.
Но защо още да говоря за всичко това, когато сърцето ми е преизпълнено от последното видение, дадено ми от Исус?
Нека ти разкрия това видение, братко мой, понеже е едно от най-съдбоносните, давано ми от Господ. Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди да ми даде видението Си:
“Слуго Мой! След написването на тази пророческа книга, ти ще пристъпиш с Мен в началото на края. И като стоиш на Хълма Господен, който истински ти е потвърден с името Мория, ще се наслаждаваш на Спасението, което върши Божията Ръка. Защото сега ти казвам, че книгите, които ти дадох да напишеш и раздадеш даром на Божиите чеда, няма да се върнат празни, но съвършено ще извършат предназначението си. С голямата си съдбоносна сила те непременно ще вържат нечестивите плевели като снопове за изгаряне. Понеже всеки, който похули Словото на Божия Пророчески Дух, жив е умрял, и се запечатва с думите на устата си, като роден от дявола и приготвен за огъня на Божия Гняв. Но непременно ще има и истински житни снопове, чеда на Царството, искрени и непорочни Божии чеда, които ще повярват, че Господ е въздигнал пророка Си от една окаяна и малка нация, за да засрами всичките тщеславни величия и титулувани измамници по целия свят. Затова ти казвам, че повярвалите на свидетелството ти Божии чеда ще се съберат на Хълма Господен – всеки с Благоуханието си пред Господа.
Виж сега и този миг, понеже е твърде Свят и прекрасен…”
След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред сърцето ми се появи и самото видение. Аз вече виждах как към Хълма Господен се приближаваха Смирната, Касията и Тръстиката със запалени светилници. А там, на самия Хълм, ги очакваха Маслината и Канелата, които сияеха в Святостта и Силата Господна. И ето, че петте девици се прегърнаха в Един Дух и вкупом въздигнаха светилниците си, като извикаха със силен глас:
“Господи Исусе! Духът Ти ни събра за Сватбата Ти! Молим Те, приеми ни в Славата Си и засвидетелствай ни в Любовта на Сърцето Си!”
В отговор на призива им, Небето над тях се отвори, и Божията Ръка, държаща светла Небесна Врата, се спусна досами девиците. И ето, че моят Господ отвори Вратата и възлезе сред тях, като вкупом ги прегърна. А след това им проговори, казвайки:
“Влезте през Вратата, разумни Мои девици! Защото бяхте Светлина Господна в мрака на дявола, и Благодатно Спасение за човеците по земята! Вие извървяхте пътя до Маслото и Солта на Младоженеца, и затова Младоженецът с неизказана и преславна радост ви въвежда в Славата Си! И както Ръката Божия, която ви създаде, е с пет Пръста, но остава цяла в Силата Си, така и вие от този миг насетне бъдете Моята Невяста, Жената на Завета Ми, Църквата на Примера Ми и Святостта Ми!”
След тези думи на Исус, петте девици влязоха с Него през Вратата, а Младоженецът извади ключа на Давид от мантията Си и превъртя ключалката на Вратата, като я заключи. А тогава с девиците настъпи мигновено преображение, понеже със самото им преминаване през Вратата настъпи и грабването им от Господа. А след самото грабване очите ми вече виждаха не пет разумни девици, а една-единствена Невяста, облечена в бялата си булчинска рокля и благоухаеща от всичките Благоухания. И онези пет горящи светилника вече се бяха превърнали в един-единствен огнен светилник на сърцето й. А докато аз гледах с възхищение на Небесното знамение, Господ ме придвижи с Духа Си до Самия Себе Си. И като ми посочи Невястата Си, проговори с развълнуван Глас, казвайки:
“Няма по-голяма радост за Младоженеца от тази – да въведе Невястата Си пред Божия Престол, и да получи там благословията на Отца Си. И сега ти казвам, че това видение скоро ще бъде реалност за всичките Божии чеда. А ти, като гледаш бялата булчинска рокля на Моята Невяста, непременно знай, че в белотата й са съшити пророческите книги, които написа, а Аз дадох чрез теб на Божиите чеда. Непременно знай, че огънят в сърцето на Църквата, е могъщо разпален от Примера Ми, който даде на братята и сестрите си. Непременно и най-вече знай това – че всичкото Благоухание, в което ухае Възлюбената на Сърцето Ми, е дошло от неуморното подвизаване на Божиите слуги, между които си и ти.
Затова ще бъдеш наречен вечен приятел на Младоженеца и неизменен свидетел на Божиите Присъствия, за които мощно свидетелства през последните четиринадесет години от живота си.
А сега, слуго Мой, нека те поставя зад затворената Небесна Врата при Хълма Господен, за да видиш как пред нея ще се съберат онези неразумни девици, които фатално пропуснаха времето на Сватбата, и пропиляха всичкото възможно Божие благовремие, което им беше дадено, за да се покаят и възвърнат към Мене…”
След тези думи Господ се сниши с мен до затворената Врата на Хълма Господен, където водите на Ефрат вече заливаха и сетните места на Божие Присъствие, които Святият Дух беше напуснал след мига на грабването. И ето, че от самите води на сатанинската река излязоха петте неразумни девици. Те държаха светилниците в ръцете си, но в тях гореше не Божието Масло, а черна смола с чужд огън, на които не свидетелстваше Святият Дух. Така, с още незасъхнали от нечестивата вода рокли, неразумните девици се приближиха до Вратата, като се опитваха да я отворят. Но за техен ужас Вратата не се отваряше. И ето, че те вкупом закрещяха пред Вратата, казвайки:
“Господи, Господи отвори ни! Нека точно сега тази Врата да се отвори в Името на Исус!”
Викането им нямаше никакъв смисъл, нито някаква надежда, че Господ ще отговори на очакването им. Това още повече отчая неразумните девици и те с ново настървение заблъскаха със светилниците си по Вратата, крещейки със сърцераздирателни гласове:
“Небесни Отче, заповядай да ни бъде отворено в Името на Исус! Отвори ни, Исусе! Ето, събрани сме за Сватбата Ти и сме готови всичките си благословения да ги дадем за успеха на благовестието! Само ни отвори, чуваш ли? Ние сме толкова многобройни, могъщи и славни, че тази Врата трябва непременно да се отвори, а Небето да ни посрещне с възторг и тържество! В Името на Исус – отвори се, затворена Врата!”
Но колкото и да викаха неразумните девици, Вратата не се отваряше. Така викът им вече преминаваше в бяс. И те започнаха да удрят Вратата със светилниците, като крещяха:
“Затова ли цял живот проповядвахме Завета Ти – за да ни оставиш вън? Затова ли неуморно се подвизавахме в Името Ти – за да зарежеш накрая най-прославените и най-помазаните Си църкви? Ако наистина Си Господ – отговори ни и ни отвори! Дай ни да разберем защо сме отвън!”
В този миг моят Господ реагира. И като посочи най-лъскавата и натруфена девица, която блъскаше по Вратата най-настоятелно, ми проговори, казвайки:
“Виждал ли си що ще рече проклятие от Бога? Ето, виж го, и нека цялата Ми Църква да го види чрез свидетелството ти!”
Погледнах натам, накъдето ми сочеше Господ, понеже погледът Му преминаваше като Дух и през самата Врата. Така, с върховен ужас, аз забелязах как в утробата на неразумната девица имаше два плода. Единият беше жив, а другият мъртъв. Живият плод беше дяволско изчадие, което беше протегнало остри нокти и с тях беше разкъсало, задушило и умъртвило Плода Емануил. Самото видение сякаш ме сграбчи за гърлото, тъй щото едвам успях да попитам Господа:
“Исусе! Не знае ли тази неразумна девица, че от блудството й със Сатана се е родил звяр в утробата й, който е умъртвил божественото зачатие на Святия Дух?”
“А как да би знаела, слуго Мой, след като самият звяр й шепне, че е Исус? И ако някой още се чуди как този звяр е намерил сила да умъртви Младенеца, то на такъв казвам, че всичките мръсни дела, които тази неразумна девица е вършила, като обречени “в Името на Исус” са давали сила именно на звяра, за да убива и задушава зачатието Емануил. Тази безумна блудница просто е легитимирала убийството, което звярът е нанесъл на Емануил, понеже за нея именно звярът е бил Исус, и тя го е хранила с вярата си, с изповедите си и с делата си. А като нея в утробите си са и останалите четири неразумни девици. И нека никой повече не Ме пита как неразумните убиха Младенеца Господен в сърцата си. Защото за последно ще кажа на всички ви:
Безумните учители убиха Младенеца с духа на Езавел, който е духът на теологията и чародейството!
Безумните пастири убиха Младенеца с духа на Корей, който е духът на завистта, първенствуването и насилието!
Безумните благовестители убиха Младенеца с духа на Мамон, който е духът на алчността, сребролюбието и просперитета!
Безумните лъжепророци убиха Младенеца с духа на Антихрист, който е духът на тоталната заблуда и отричане от Христовия Пример и Христовото Слово!
И накрая – самите безумни лъжехристи убиха Младенеца с ноктите на самия Сатана, който е духът на гордост и превъзнасяне!
Всеки път, когато Младенецът беше убиван в сърцата на безумните, Сатана съпровождаше убийството Му с реки от благословения, с планини от поощрения и с голям шум от човешко одобрение! И всеки път, когато вършеха делата на мерзостта си, неразумните ги запечатваха като извършени “в Името на Исус”, за да бъде накрая осъждението им пълно и справедливо! И за да не останат в неведение относно сетнината си и проклетията, която вече ги настига, Аз ще им проговоря зад Вратата, а ти запиши думите Ми на книга…”
След тези Свои думи, изпълнен със Свещен Гняв и огнено негодувание, Господ отвори устните Си против неразумните девици и им проговори, казвайки:
“Защо блъскате по Вратата Ми, неразумни девици, превърнали се в нечестиви блудници? Не е ли една Врата затова направена – за да минат през нея посочените на точното време и с Духа в сърцата си, Който е създал Вратата? Как вие ще искате да преминете през тази Врата, след като не сте родени от Моя Бог и Отец, но сте поколение на убийци, блудници и беззаконници? Как ще искате да преминете през Небесната Врата, която събира в себе си всичките Святи Божии Присъствия, след като в ум, в думи и на дело намразихте Присъствията на Отца Ми?
Аз ви дадох Водата Си, за да се измиете и очистите, но вие предпочетохте водите на Ефрат – за да стоите всякога във вътрешна мерзост и нечистота! Аз ви дадох Водата Си, за да зачене Святият Дух непорочното зачатие на Емануил в сърцата ви, но вие предпочетохте водите на Ефрат и образа на звяра в утробите си, който да Го убие!
Аз ви дадох Хляба Си, за да се научите на пламенна Любов към Бога и към ближните, но вие предпочетохте фарисейския квас и плесента на лъжепророка.
Аз ви дадох Виното Си, за да обикнете Страданията Ми и да се уподобите в Раните Ми и да възлюбите Кръста Ми, но вие предпочетохте светската слава, светското одобрение и светските блудства, за да пиете в света от виното на великата блудница, но не и от Плода на Лозата Христос.
Аз ви дадох Маслото Си, за да вървите с Мене от Слава в Слава, родени от Духа Господен и помазани от Святия, но вие предпочетохте смолата на дявола и червеите на неговото лукавство.
И най-сетне – Аз ви дадох Солта на Жертвите Си, осолени с Огън и станали ходатаи на Хълма Господен. Тези, които ви събудиха през нощта с възгласа “Ето, Младоженецът иде!” Но вие не пожелахте да се покорите на техния възглас, защото в сърцата си вече бяхте обвързани с други младоженци, от които приехте всичките дарове на стария и прогнил свят.
Аз наистина не ви познавам и вие не сте Моите девици! Моите вече са при Мен, а за вас остава звярът, който скоро ще излезе от бездната, за да ви обладае и изнасили всичките! Останете проклети във външната тъмнина! Аз няма повече да ви чуя, но вие треперете, защото Гласът на Съдията скоро ще произнесе присъдите ви!”
След тези пламенни и ревностни думи, Господ ме прегърна и въздигна нагоре, като ми казваше:
“Аз ще те върна на мястото ти – в най-вътрешния кръг на Божието Присъствие! За да бъдеш жертвен юнец за людете Ми! И сега ти казвам, че Господарят ти е твърде много удовлетворен от делото, което стори за разумните Му девици. Те скоро ще се съберат на Хълма Господен, а тебе Господ ще утеши относно всичкото зло, което понесе заради Името Ми, заради Словото Ми, и най-много – заради Примера Ми!
Блажени и Святи човеците, които са приели с Моята Вяра пророческите видения в тази книга! Те непременно ще бъдат готови за Младоженеца във времето, когато Отец Ми заповяда грабването на Църквата! Блажени и Святи нека да бъдат Смирната и Касията, Тръстиката, Маслината и Канелата! Защото те са петте разумни девици на Младоженеца, сътворени от петте пръста на Ръката Божия!
Ето, ида скоро! И Духът и Невястата, нека кажат:
Дойди Господи Исусе!
Аз, Божият Агнец от Сион, дадох тази най-свята книга на пророка Си! Аз я изговорих, Аз я изрекох!”

Leave a Reply