ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИВАНЕТО НА БОЖИИТЕ ПРЪСТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Има едно огромно изпитание върху сърцата на всичките Божии чеда и те трябва да платят скъпа цена, за да го издържат и преминат неповредени през този сатанински свят. Това изпитание е свързано с нашето скриване в Божието Присъствие и с постоянно нарастващия прилив на умноженото беззаконие.
В много от пророческите книги, които написах през годините, аз говорих за една най-страшна река на сатанинското нечестие, която Библията е нарекла Ефрат. Всъщност – Ефрат е учението на човека-Антихрист, с което дяволът запечатва образа на звяра в сърцата на всичките богоотстъпници и нечестиви човеци. Във видението, което предстои да ти бъде разкрито, отново ще стане дума за тази противна на Бога река, както и за върховното изпитание, на което ще бъдат подложени всички Божии чеда, които ще се намерят като разумни девици пред Лицето на Господа.
Когато чуеш тези две думи – “умножено беззаконие”, то тогава трябва да си дадеш ясна сметка, че те са истински и твърде реални. Истински – защото Господ Исус ни е предупредил с тях още преди две хиляди години. И реални – защото днес е времето на тяхното изпълнение. Нека помогна малко на духовната ти представа с долния пример, преди да ти разкрия и самото видение от Исус.
Представи си, братко мой, как от един огромен и черен облак, прострян над цялата земя, започва да тече проливен дъжд. Всяка от неизброимите капки на този дъжд, е заредена с нечестиви съждения, с убийствени послания, с демонична измама и всякакво заблуждение. И ето, че веднъж паднали на земята, капките първом се превръщат във вадички, вадичките – в малки рекички, а накрая рекичките – в огромна и завличаща река. Тази река няма за прицел нищо материално от този свят, както и нищо материално не може да я регистрира. Неин прицел са само човешките души и сърца. И веднъж намокрени от водите й, тези души и сърца стават зли. Отначало – малко зли, но с всеки изминал миг – все по-зли. Уловени от течението на реката, тези зли души и сърца започват да се протягат към всички останали, за да завлекат и тях в реката. А реката все повече и повече набъбва, като вече се превръща в унищожително и потопно наводнение. Слепите, които не я виждат, са обречени да бъдат потопени от нея. Но има една част от прогледнали и просветени, които виждат покачващото се ниво на реката и заплашителните й размери. Те вече разбират, че няма как да останат на мястото си, където са били относително спокойни и безгрижни. Те трябва да потърсят спасително прибежище, тъй щото да бъдат защитени от реката. И единственото, което могат да направят, е да потърсят земни възвишения, до които нивото на реката не може да достигне. И ето, че прогледналите и просветените вече бягат нагоре по възвишенията, като се надяват, че по някое време реката ще спре да се уголемява. На тези земни възвишения те отново се успокояват, мислейки, че са избегнали сполучливо жестокия сатанински прилив. Да, но не е така. Защото реката продължава да се покачва, а възвишенията стават малки островчета, които постепенно се стопяват под постоянно прииждащото наводнение.
Какво да правят прогледналите и просветените? Нищо повече от това – да погледнат нагоре към Небето и да открият с всичката вяра в сърцата си един твърде извисен и Свят Хълм, до който водите на реката не са достигнали. Така, видели Хълма и събрали всичката си вяра и твърдост, човеците се хвърлят да преплуват разбеснелите се води и да достигнат до Хълма. За жалост мнозина потъват във водите, съсипани от внушенията и от студа, както и от страшните вълни, които ги връхлитат. Но все пак една малка част от оцелели стигат до Хълма и тръгват нагоре по него, за да избегнат повторната среща с водите. Да, но водите започват да нарастват и по Хълма, което кара оцелелите да продължат да го изкачват. И ето, че накрая те достигат до една стена от Святост, която не могат да преминат, нито да прескочат. А там, край стената, има врати с огнени мечове, които се въртят заплашително.
Какво да сторят оцелелите? Да чакат потопяването си от водите на реката, или да преминат през вратите с мечовете? Да умрат от удавяне или да умрат от пробождане?
Тук една част от оцелелите решават, че преминаването през вратите няма смисъл, понеже ще умрат от пробождането. А друга, по-малка част от оцелелите решават, че е по-добре да умрат прободени, отколкото удавени. Така тази по-малка част преминава през вратите, където мечовете наистина ги посичат. Но от вътрешните естества на посечените се възправят човеци, бели като ангели, които вече са преминали зад стената на Святостта. А онази горда, дива и проклета река, стига с водите си до самите стени на Хълма, като завлича всички, които са се уплашили и не са поискали да преминат, тъй щото те всички до един се издавят във водите й. Най-сетне реката спира, понеже всичките мечове отсред вратите на стената правят огромен обръч от огън, който пресушава водите, преди изобщо те да са го докоснали. А зад стената на Святостта се появява Господарят на оцелелите, Който ги въздига до върха на Хълма Си.
И така, братко мой, в какво се състои последното изпитание на нашата вяра? Отговорът е, че ние трябва да проумеем едно простичко съждение и то да укрепи сърцата ни. Какво е това съждение? Ето – прочети го:
Умножено беззаконие се появява там, където Бог Отец оттегля Присъствието на Святия Си Дух! И фактът, че беззаконието на света се умножава, говори ясно, че Бог Отец въздига Духа Си нагоре от света и свива Святото Си Присъствие!
Бог е Свят и Той никога не обитава на едно и също място с дявола. Фактът, че дяволът настъпва, е сигурен знак, че Бог е предал някое място на запустение и проклетия. А когато това се случи едновременно с целия свят, то тогава ни стават напълно ясни и думите на Господ Исус Христос:
“Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен…” (Матея 24:9-13) 
Може би ще попиташ какво ново ти казвам, след като прекрасно знаеш тези стихове. А аз ще ти кажа, че новото е именно във факта, че Бог Отец свива Присъствието на Святия Си Дух, поради това, че църквите намразиха Сина Му, продадоха Го за тридесет сребърника и се отрекоха от Завета Му. Ето защо тези пет Божии Присъствия, за които говорих в предишната пророческа книга, до мига на грабването и Господното Пришествие ще се смалят само до последните две, а именно – до Маслото и Солта. И ето тук изпитанието на разумните девици ще бъде наистина най-страшно. Понеже Отец ще започне да свива последователно Присъствията Си, а разумните девици ще трябва да изтеглят всичките Божии чеда все по-навътре и навътре в Святия Дух, за да ги опазят от прииждащите вълни на Ефрат и от последните най-страшни трусове и знамения на сатанинската измама.
Нека оттук нататък тази глава да продължи с видението ми от Господ Исус Христос и с думите, които Той проговори на сърцето ми. Ето какво ми каза Той:
“Слуго Мой! Приготви се да запишеш най-радикалните и Святи думи, които ще проговоря на сърцето ти, и най-радикалните и Святи видения, които ще излея като Масло в духа ти. Понеже заради избраните Си Отец Ми е съкратил дните, а ти си посочения от Него Небесен слуга, който трябва да възвести идващия край на Господното Спасение и белезите за грабването на Църквата.
А сега помисли и Ми кажи: Би ли имало умножено беззаконие на място, където Бог царува в Святостта и Славата Си?”
“О, Исусе! Умножено беззаконие не е възможно в нито един от кръговете на Божието Присъствие. Защото във всеки кръг мощно действа Святият Дух, Който свидетелства за Отца и Сина!”
“Да, така е! Наистина Ми отговори правилно. Но ти сега виж как Божият Син е пророкувал, че беззаконието ще се умножи в последното време. А има ли някакво споразумение между Святостта на Небето и беззаконието на земята? Или има ли някакъв договор и съгласие между Бог и дявола относно съдбата на земните жители?”
“Не, Господи! Между Бог и дявола няма никакъв договор, нито съгласие и споразумение. Но аз вярвам, че ако беззаконието се умножава, то е, понеже Бог е справедлив да даде на всеки човек сетнината му, според както човекът е мислил, говорил или вършил делата си. И ако в последното време са се намерили толкова много човеци, които да обичат дявола и мерзостите му, то в никакъв случай Бог не би застанал да попречи на взаимността им. Той просто би дал на всеки сеяч да пожъне онова, което е посял…”
“Да, слуго Мой! И този път Ми отговори правилно. Но ти виж сега, че когато става дума за делата на беззаконния свят, то този свят с право е наречен сатанински, понеже лежи в лукавия и върши волята на господаря си.
Но какво ще Ми кажеш за църквите, които отстъпиха назад от Завета Ми и обикнаха в сърцата си същия този мръсен дявол, когото Аз победих на Кръста и изобличих в Евангелието с всичките думи на устата Си? Нима църквите не четяха същите Евангелия, които четяха и първите Ми последователи? Нима не четяха същите библейски пророци, говорещи за същия дявол и същите му духове от древността? Защо тогава тези църкви взеха, та намразиха Завета Ми и се впуснаха да се обогатяват с блага, приготвени и предадени на огън и проклетия? Защо се поругаваха с Небесните Ми пратеници, както гнусно и ужасно се поругаваха четиринадесет години с тебе? Защо когато ти им даваше Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол, те се молеха да умреш и разкъсваха книгите ти с ярост и нескрито раздразнение? Защо те нарекоха слуга на дявола, и то в момент, когато спяха с някой от неговите блудни духове в леглата си?”
“О, Исусе! Сигурен съм, че пророческото слово от Хълма Мория е било смут в любовната им игра с дявола! А любовници, които се любят в постелята си, не обичат да бъдат смущавани от натрапници!”
“Да стои ли тогава Святият Дух, та да чака църквите да свършат любовната си игра с дявола, за да си спомнят, че имало един Исус на небесата, Който ги призовавал за Сватбата Си? Да гледа ли Отец Ми със Святото Си Лице и с чистите Си зеници как блудни църкви късат лист след лист от Свещеното Писание, за да забърсват от бедрата си мазното и проклето семе на лукавия?
И най-вече – да чака ли Младоженецът неразумните, докато те се отдават на дявола и сладострастно забиват пръсти в гърба му, докато той ги обладава и осквернява? Няма ли в крайна сметка именно беззаконието на тези отпаднали от Завета Ми и от Духа Ми църкви да предизвика опустошителното наводнение от вълните на Ефрат?”
“Да, Исусе! Така е! Понеже тези пет неразумни девици от притчата Ти, събрани заедно се превръщат във великата блудница Вавилон. А другите пет разумни девици, събрани заедно, се превръщат в Твоята последна Невяста на земята!”
“Мъдро мислиш! И Моят разум управлява устните ти! А сега ти казвам, както по-назад вече написа в тази книга, че Аз нямам и никога не съм имал Завет с Вавилон. И на тази велика блудница, която поглъща племена с чародеянията си, и с която блудстват всичките земни царе, кръгове от Божие Присъствие никак не са й необходими. Тя ги мрази и презира. Тя ги ненавижда и проклина.
Ето защо идва миг, когато Господ твоят Бог непременно ще изпълни писаното от пророка Си Захария. И тогава ще се отключи всичкият ужас и всичкото проклятие върху нечестивия свят. А ето и думите Ми, които непременно ще изпълня:
“И като взех тоягата си Благост пресякох я, за да унищожа завета, който бях направил с всичките племена. И в същия ден, когато биде пресечена, бедните от стадото, които внимаваха на мене, познаха наистина, че това бе Господното слово…” (Захария 11:10-11)
А какво ще рече твоят Господ да унищожи Завета, който е направил с всичките племена? И кои са Присъствията, които отговарят на Завета Ми?”
“О, Исусе! Ако Ти пресечеш тоягата Си Благост, то това непременно отговаря на вдигането на Присъствието на Святия Дух, Който е Небесният Свидетел и Потвърдител на Завета Ти с човеците.
А колкото до Присъствията – то това са Водата, Хляба и Виното. Водата – защото отговаря на Покаянието и кръщението. А Хляба и Виното – защото в тях е Плътта и Кръвта Ти, на които ставаме причастни, когато повярваме в Теб!”
“А не са ли това първите три Пръста от Ръката на Моя Отец, които се свиват именно поради умноженото беззаконие? И тогава кои биха се намерили на Моята Сватба?”
“О, Господи мой! На Твоята Сватба ще се намерят само девиците, които са изкупили дългото благовремие, давано от Отца, и не са пропилели напразно престояването си в Присъствията на Водата, Хляба и Виното. Това ще бъдат истински потвърдените от Святия Дух християни, които са преминали през Кръста Господен и са се съразпнали с Тебе, за да отидат оттатък. Защото Отец никога не е оставял трите Си първи Присъствия, за да пускат човеците корени в тях. Тъкмо обратното – Сам Ти, Господи, призова всички ни да вървим след Тебе и да Те последваме докрай:
“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:24-25) 
Исус слушаше внимателно думите ми, а след това ме прегърна и ми проговори, като казваше:
“Виж отново последния стих, който Ми цитира! И като помислиш, кажи Ми: Къде едни неразумни девици искат да спасят живота си, за да го изгубят? И къде други разумни девици изгубват живота си заради Мене, за да го намерят?”
“О, Исусе! Всичко това става пред Кръста Ти! Защото пред Кръста Ти едни девици се уплашват да пострадат за Тебе и никак не искат да се съразпнат с Тебе, но бягат назад към дявола, за да спасят живота си, който губят в ноктите му! Но пак там, пред Кръста Ти, други девици изгубват живота си заради Тебе, за да Те намерят като Вечен Живот и смисъл на вярата си!”
“Е, знай тогава от твоя Господ, че Аз имам Завет само с тези девици, които губят живота си заради Мене, за да Ме намерят! Останалите девици непременно се превръщат в нечестиви блудници и с тях Завет Аз вече нямам! Сега, най-сетне, разбираш ли, защо Отец Ми свива трите Си пръста и оставя само Палеца и Показалеца Си за последното Спасение?”
“Да, Господи! Сега разбирам, че Твоите верни Ти ги чакаш след Кръста, в Присъствието на Маслото и на Солта…”
“Виж тогава във видението, което ти давам, как Отец Ми свива пръстите Си, и какви знамения придружават това свиване…”
След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй щото пред сърцето ми се разкри видение. Аз вече виждах простряната Божия Ръка, която с Палеца и Показалеца докосваше върха на Господния Хълм, а останалите три Пръста се спускаха до долините под Хълма. И ето, че тъмен и черен облак се появи встрани от Хълма, а от него започна да вали проливен дъжд. Така дъждът бързо се превърна във вадички, а вадичките – в малки рекички, които се вливаха в голяма и тъмна река. Тя започна да наводнява долините и да се приближава до прострените Божии Пръсти. И ето, че Отец мигновено реагира. Защото Кутрето Му просто се дръпна и прибра към дланта Му. А заедно с Кутрето се дръпна и Живата Вода на Святия Дух. Това предизвика трус в долините, понеже една част от човеците там усетиха липсата на Кутрето и се затичаха нагоре по Хълма, за да го намерят. А мястото, освободено от Кутрето, започна да се залива от водите на нечестивата река. И тогава Господ посочи към знамението, като ми казваше:
“В това първо Присъствие на Отец Ми, отговарящо на Кутрето, се подвизаваха учителите, които трябваше да довеждат човеците до Покаяние и очистване, както и до Съвършено утоляване на жаждата им. Но мнозинството от тези учители намразиха Святия Дух и не пожелаха да слушат Гласа Му. Наместо това изпълниха сърцата си с дух на Езавел и обърнаха Святото Божие Слово в светска теология, лишена от Дух на мъдрост и на откровение.
Самото вдигане на присъствието на Кутрето, е презрението, което Отец Ми хвърля върху учителите-теолози, станали слуги на духа на Езавел, която нарича себе си пророчица, а учи людете да блудстват и да мразят Духа и Силата на Илия. И както във времето на Илия, изворите пресъхнаха поради нечестието на Ахаав и Езавел, така и в последното време Водата ще пресъхне, а на нейно място ще се появят гордите води на Ефрат.
Но ти продължи да гледаш. Понеже ще последва ново знамение, този път с безименния Пръст от Ръката на Отца…”
Отново гледах към долината, когато забелязах как водите на черната река вече бяха се покачили и приближили към безименния Пръст на Отеческата ръка. А тогава Отец отново реагира, понеже сви и безименния Си Пръст към дланта Си. Това отново беше придружено с трус в долината, понеже мнозина усетиха, че вече го няма Господният Хляб. И едни от тях, гладни се затичаха нагоре, като последваха жадните, тичащи преди тях, а други просто гледаха прииждащите води на реката, без да мръднат от местата си. И ето, че Господ посочи и към второто знамение, като ми казваше:
“В това второ Присъствие на Отец Ми, отговарящо на безименния Пръст, се подвизаваха пастирите, които трябваше да хранят човешките сърца с Хляба на Живота и да ги доведат до Съвършено общение с Мене. За съжаление тези пастири намразиха Святия Дух и самият смисъл на второто Присъствие. Те решиха в сърцата си, че няма да бъдат безименни, както е безименен Пръстът на Отца Ми, но ще си спечелят имена и дори ще си ги прославят. Така се стигна дотам, че в Присъствието на безименния Пръст започнаха да се подвизават именувани пастори и именити религиозни величия. Това тяхно именуване донесе фарисейски квас в Присъствието на безименния Пръст, а това отприщи Гнева на Отец Ми и Той сви Присъствието Си.
Да бяха били пастирите безименни, то и Присъствието щеше да ги пази. Но понеже те намразиха Святия Дух и си спечелиха имена с първенствуване, то и затова Името Христос изчезна от паствата им, и Хлябът Христос се вдигна от трапезите им. За да ядат от тоя миг нататък червясал и плесенясал хляб, подквасен изобилно с дух на Корей и с пълно незачитане на Божия Суверенитет.
Никой в тези църкви на плесенясалия хляб нямаше вече за цел да бъде безименен, както е безименен Пръстът на Отца Ми. Те се превърнаха в тщеславни блудници, които търсят винаги и само собствената си слава и именуване. Ето затова свиването на безименния Пръст, е презрението, което Отец Ми хвърля върху именитите, именуваните и първенствуващите, които плюха на Божия Суверенитет и не зачетоха пророческите призиви на слугите Му, пророците, които единствени са упълномощени да помазват човеци за пастири над Господното Стадо, както Самуил помаза Давид за пастир на стадото Израил. Но ти сега виж и третото знамение, този път със средния Пръст от Ръката на Отец Ми…”
Отново гледах във видението, където водите на Ефрат вече бяха залели мястото на оттегленото Божие Присъствие и се устремяваха нагоре, към средния Пръст на протегнатата Божия Ръка. А тогава Отец за трети път реагира, като сви средния Си Пръст. И ето, че трус, многократно по-силен от предишните два, разтърси долините. И едни човеци, усетили липсата на Господното Вино, започнаха да тичат нагоре, за да го намерят. А други човеци, гледайки към прииждащите води на Ефрат, предпочитаха да си стоят на местата и да бъдат погълнати от водите на нечестието. Така, за трети път Господ посочи към знамението, като ми казваше:
“В това трето Присъствие на Отец Ми, отговарящо на средния Пръст, се подвизаваха благовестителите, които трябваше да напояват човешките сърца с Виното на Завета Ми и така да ги доведат до Кръста Господен, за да пожелаят Моето страдание и Моите рани, за да намерят оттатък Кръста и Моята Слава. За съжаление тези благовестители намразиха Святия Дух и самият смисъл на третото Божие Присъствие. И вместо да пият от Господното Вино, те започнаха да се опиват с виното на великата блудница, което замая главите им и улови сърцата им. Така вече никой от благовестителите не проповядваше Небесното Царство на Христос, но го замениха с благата и користите на земния просперитет. Те излъгаха църквите в долините, че могат да служат на двама господари, и нарекоха духа на Мамон със Святото Име Исус. От тази мерзост Мамон не стана Исус, но парите и богатствата му станаха златни въжета, които вързаха сърцата на всичките богоотстъпници.
И когато Отец Ми погледна от Небето и видя, че Святото Му трето присъствие вече се превръща в нива Акелдама, Той сви средния Си Пръст, и лиши блудните от Виното на Завета Си. Така Отец Ми хвърли презрението Си върху нечестивите сребролюбци на Мамон, като заповяда на нечестивия дух да ги окове в златни вериги, и да ги пази неразвързани за Съда на великия Ден. Той още заповяда на ковчежника на дявола да превърне тези съблазнители в най-големите търговци и големци по земята, тъй щото долините под Хълма Господен до една се превърнаха в ниви Акелдама и в прицел на всичкия Божий Гняв.
И ето така, слуго Мой, Святият Дух се изтегли до Кръста Господен и ще стои там, за да дава Сила на всички оцелели и избягали от нашествието на голямата река Ефрат. А приливът на сатанинското нечестие ще се спре точно там, където до мига на грабването ще останат прострени Палецът и Показалецът…”
Думите на моя Господ бяха твърде светли и мъдри, за да не ги проумея. Но все пак оставаха още две неизвестни, за които не можех да не реагирам. Ето защо Го попитах:
“Господи мой! В това видение Ти ми показа как Отец свива три от Пръстите на Ръката Си, тъй щото така Той хвърля презрението Си върху покварените учители, пастири и благовестители. Но как стои въпросът с останалите два Пръста на Божията Ръка, които също са били похулени? Понеже знам от притчата Ти, че неразумните девици са пет, а не три. И аз съм сигурен, че броят на девиците отговаря на броя на Пръстите на Божията Ръка. Не ще ли това да рече, че има и лъжепророци и лъжеапостоли?”
“Да, слуго Мой! Наистина има и лъжепророци и лъжеапостоли! Но тези две категории вече са от личния заблудителен арсенал на дявола и при тях не може да се говори за отпадане от Вярата и от Моя Завет. Те никога не са били слуги на Отец Ми, за да отстъпят назад от Него. Тъкмо обратното – те отдавна са били посочени на нечестието си и за тях говори Апостолът Ми Юда в посланието си. Но именно чрез тях дяволът съблазни учителите, пастирите и благовестителите, за да отстъпят от Истината. И за тях Аз ви пророкувах думите Си:
“…защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните…” (Матея 24:24) 
Забелязваш ли как преди лъжепророците стоят лъжехристите? Ето тези лъжехристи са лъжливите апостоли, чрез които дяволът успешно измами църквите на последното време, а лъжливите пророци просто утвърдиха измамата им. Тъй щото в крайна сметка неразумните девици наистина се оказаха пет, според както следва:
Църква на демонизираните учители, основана на теология, чародейство и дух на Езавел.
Църква на демонизираните пастири, основана на първенствуване, титулуване, именуване и дух на Корей.
Църква на демонизираните благовестители, основана на просперитет, търговия, сребролюбие и дух на Мамон.
Църква на лъжепророците, основана изключително от духа на Антихрист, която обикаля света и контролира разпространението на заблудата!
Църква на лъжеапостолите, основана изключително от самия дявол и Сатана, която диктува над всички останали и ги ръководи.
Виж тези пет неразумни девици, Църкво Моя! И като ги видиш, проумей, че те отдавна вече не са ясно разделени по присъствия, но след потопяването им от водите на Ефрат са се разводнили и смесили една с друга, тъй щото е трудно да откриеш една от тях, а да не видиш, че в нея присъстват и останалите четири. Белегът, по който ще ги разпознаете е именно в демоничната йерархия.
Лъжеапостолите диктуват на лъжепророците.
Лъжепророците диктуват на лъжеблаговестителите.
Лъжеблаговестителите диктуват на лъжепастирите.
А лъжепастирите диктуват на лъжеучителите.
Именно така дяволът при тях става все во все.
И на всички Мои чеда сега казвам:
Бягайте от водите на Ефрат, за да спасите сърцата си! Елате в Присъствието на Маслото и Солта, където библейски доказани и пророкувани ще останат малцината оцелели, като последна Апостолско-Пророческа Църква, която ще наследи обещанията на Завета. Понеже затова Отец Ми изпрати слугите Си до поканените на Сватбата, но поканените не искаха да дойдат, но наскърбиха слугите Му и безумно ги пребиха и опозориха. Понеже Верните ще бъдат грабнати на Небето така, както се взима Сол от солницата, или се потапя къшей Хляб в Маслото – с Палеца и Показалеца!
А колкото до това – какъв Разум трябва да имат разумните пет девици, за да се намерят в последните две Присъствия, то последвайте Ме в следващото видение, което ще дам на слугата Си! Там непременно ще видите петте девици във всичкото им превъзходство и привлекателност пред Лицето на Господ.
Блажен оня човек, който не се съблазнява в Мене, нито в свидетелството на пророка Ми, но се покорява на Солта и Маслото от звука на тръбата!”

Leave a Reply