ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – II ГЛАВА

2. “ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Наближава времето, когато този свят ще избледнее и изчезне. Той вече никога няма да бъде такъв, какъвто сме го познавали и възприемали, просто защото Бог ще прати Ангела Си и ще върже с Веригата Си най-злия вдъхновител и погубител на човеците. Аз зная, че дори сега, когато пиша тази книга, цялото Небе очаква изпълнението на библейските пророчества. Нещо повече – вече имам увереността в себе си, че Господ Исус Христос ме изпраща от най-вътрешния кръг на Божието Присъствие, за да дам виделина, Мъдрост и Разум на човеците, които искат да бъдат Неговата Невяста, която ще се яви на Неговата Сватба без петно и бръчка.
Другото, което разбрах от моя Спасител, и което приемам с дълбоко смирение в сърцето си, е фактът, че ще свидетелствам за Него като един от Небесните Му тръбачи, които събуждат заспалите девици. Нека върху този факт да продължат и размишленията ми, за да разбереш и смисъла на самото ми свидетелстване.
Виждаш ли, братко мой, не е никакъв проблем да се отдадеш на повечко размисъл относно Спасението, вярата и Бога. И тогава да забележиш, че в този свят има стотици хиляди църкви, като всяка от тях има претенциите да е единствената, богоизбраната и посочената от Исус за Негова Невяста.
Православната църква ще ти каже, че който е вън от лоното на светата православна църква и не пали свещи на Богородица, е от лукаваго…
Римокатолическата църква ще ти каже, че ако има Спасение и Сватба, то булчинската рокля трябва да е бяла като мантията на папа Бенедикт XVI…
Евангелската църква ще задрънчи в ушите ти с просперитет, конференции, изцеления и всякакво шоу по зали и стадиони!
Адвентната църква ще ти размаха пръст, че Спасението преминава през доктрината да спазваш съботата!
Баптистката църква ще ти каже, че освен кръщение във вода и Господна вечеря, за Сватбата друго изобщо не ти трябва!
Мормоните ще ти размахат друг завет и ще поискат да те впримчат в стражевите си кули!
Църквата на Мун ще те покани да сключиш граждански брак под благословията на един демонизиран изрод!
И какво още да кажа за рояците от стотици секти, присвоили си всякакви съблазнителни имена, само и само да впримчат човешката душа и да я закрепостят в измамите си?
Толкова много невести, братко мой! Едни от тях – традиционни, други – модерни, трети – демонично извратени и неверни. Всяка с възгледите си, със схващанията си, и с измислените си човешки доктрини, приемащи това или отхвърлящи онова. Толкова пъстър религиозен спектър, че в крайна сметка започваш да се чудиш дали горе в Небето няма поне стотина спасителя, които да имат претенции да се наричат Господ Исус Христос, а в Сион да се подготвят поне сто сватби едновременно…
Всъщност – единственото разумно нещо, което трябва да направиш, е да си отвориш Евангелието и да четеш живите думи на Господ Исус Христос. Защото Той ясно предупреждава верните, че ще има пет разумни и пет неразумни девици, които ще заспят поради бавенето Му. Но ето, че посреднощ ще се издигне вик:
“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”
И онези десет девици ще станат, ще приготвят светилниците си, и ще излязат. Но тогава ясно ще се види, че пет от тях имат Масло в светилниците си, а другите пет нямат.
Как да разбираш това? Как да проумееш факта, че след дълбокия си сън пет от девиците имат Масло, а другите пет нямат, след като в крайна сметка всичките са спали? Сънят в този случай не е ли укор, не е ли лишена от божественост човешка религия, която е притъпила бдителността на невестите? Но ето, че след среднощния възглас, пет от девиците по чуден начин са напълнили съдовете си с Масло, а другите пет – не…
Къде е отговорът на тази загадка? Истината е, че отговор може да даде само Господ Исус Христос. Затова нека да ти разкрия видението, което Той даде на сърцето ми. Ето думите, които Спасителят ми проговори, миг преди самото видение:
“Слуго Мой! Зная, че търсиш отговор в сърцето си откъде е дошло Маслото, което петте разумни девици положиха в съдовете си. Защото е вярно, че докато те бяха заспали, Масло в съдовете им нямаше. Но когато се събудиха, тогава и Маслото се появи…
Виж сега едно различно видение, каквото никога не съм давал на сърцето ти. Защото в него е отговорът за Маслото…”
След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред сърцето ми се появи видение. И ето, че аз се озовах в една звездна нощ пред портите на продълговата тъмна къща. А докато още гледах къщата, Исус застана до мен, като ми казваше:
“Виж сега как Небето ще се отвори и Отец Ми ще простре Ръката Си!”
С почуда и благоговение погледнах към звездите на небесния свод, когато там просветля Врата, която се отвори. И тогава, озарена от слънчеви лъчи, към земята се простря Божията Ръка. И Сам Отец, докосващ Палеца и Показалеца Си и свил останалите Си пръсти, сниши Ръката Си до самия покрив на тъмната къща. А тогава Палецът и Показалецът на Отеческата ръка започнаха да се търкат един в друг, сякаш че Бог се готвеше да ръси нещо. А върху покрива на къщата се появиха Неговите тръбачи, облечени в Святи дрехи. Те вдигнаха златни тръби в ръцете си и започнаха да свирят, а сигналът от тръбите им, уподобен на Масло и Сол, просто премина през покрива на къщата в самите й стаи. И силен звук, подобен на Небесен Глас, разтърси стаите с думите:
“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”
В този миг Господ докосна ръката ми, като ми казваше:
“Виждаш ли тази тъмна къща във видението? Това е хилядолетната земна християнска религия, в чиито стаи са заспали девиците. Нека двамата с теб да влезем в стаите на девиците, за да видиш къде соленото Масло успя да напълни светилниците, и къде не успя!”
С вълнение пристъпих след Исус, Който отвори вратата на къщата. А след това Господ натисна бравата на първата от стаите, като пристъпи вътре. И ето, че аз наистина виждах спящата на леглото девица. Светилникът й, поставен на шкафчето до леглото й, сякаш, че очакваше Небесното Масло, понеже отворът му сочеше нагоре. А тогава през самия таван изби и Маслото, съпроводено със звука на златната тръба:
“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”
Така, с прекрасните си капки, Маслото напълни светилника на девицата, а тя се събуди и стана, като хвана съда си и изглади с ръка дрехата си. А след това, взела с щипци жар от неизгасналото огнище, запали светилника си и отвори вратата, за да излезе. Гледайки всичко това, Господ се усмихна и ми даде знак, като казваше:
“Това беше стаята на една от разумните девици. Ако и да беше задрямала за малко, тя никак не беше забравила, че служи на Небесен Бог, Който приготвя Небесно Спасение, свързано с Небесна Сватба. Затова и светилникът й, обърнат към Небето, чакаше напълването си от слугите на Младоженеца. Така капчиците на Маслото избиха през покрива на Вярата и напълниха светилника й. И ти сам виждаш, че дори имаше останала жар в огнището, а девицата взе въглен с щипците, за да запали светилника си.
Но сега непременно Ме последвай, за да те заведа в друга стая, където спи неразумна девица. Защото там ще станеш свидетел на изненади…”
След тези думи, пристъпвайки тихо, Господ се приближи до друга стая, като отвори вратата й. И тогава сърцето ми беше потресено от страшна гледка…
В леглото на девицата беше легнал демоничен началник. Прегърнала шията му, спящата девица се беше отпуснала и на лицето й бе запечатано неизразимо удоволствие. Самият светилник, паднал от шкафчето й, беше със захлупен към земята отвор, а от огнището чернееше отдавна угаснала сгурия. И ето, че демоничният началник понечи да скочи поради Присъствието на Исус. А преди да беше направил каквото и да било движение, Господ с тих и властен Глас строго му прошепна:
“Замръзни на мястото си, да не би да те изпепеля в Гнева Си!”
И ето, че събитията се повториха отново. Маслото изби по тавана на стаята, а Святите му капки започнаха да падат надолу. Но този път Маслото се разпиля, като се търкаляше по стените на светилника, без да може да го напълни, понеже отворът му беше захлупен към земята. А в мига, когато капките докосваха пода, те изчезваха, сякаш изобщо не бяха били. И отново силният Небесен Глас придружи маслените капки, с възгласа:
“Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!”
Това направи демоничният началник да се разтрепери и свие като сбръчкан и изсъхнал лист, гледайки с ужас към Исус. А тогава Господ му даде знак да реагира и тъмният дух ловко отвори прозореца и избяга в тъмнината на нощта. В следващия миг девицата се събуди и с похотлив глас извика:
“О, Исусе! Къде си? Защо те няма в постелята ми? Аха, викаш ме отвън с другите девици! А пък аз мислех, че съм ти фаворитка! Да, ей сегичка ставам, ей сегичка!”
Едва изговорила тези думи, девицата се изправи, като пооправи намачканата си рокля. А след това, вдигайки светилника от земята, добави:
“Тоя реквизит за какво ли изобщо ми беше? Никога не ми е влизал в работа! Та аз, така и така си обичам Господ! Но нека все пак да го вдигна!”
Гледайки с погнуса на девицата, аз тихо промълвих на Исус:
“Господи мой! Трудно ми е да преглътна притчата Ти в това видение! Та тази тук в никакъв случай не е девица пред очите Ти! Тя вече си имаше любовник, който избяга през прозореца! Защо Си нарекъл и десетте в тази къща на християнската религия девици, при положение, че само пет от тях действително са Ти останали верни?”
С поглед, в който имаше пламъци от божествена ревност, Господ ми проговори, като казваше:
“Нарочно изрекох притчата Си така! Понеже и десетте в тази къща имат самочувствието на девици, но само при пет то е подплатено! Думите Ми са думи на Мъдрост, изречени за да осъдят едни, и да спасят други! Ако бях нарекъл пет от девиците блудници, представяш ли си какво би станало между тях, за да си оспорват девичеството или да се обвиняват в блудство? А така всички заспаха, понеже се имаха за девици, докато дойде Младоженецът! Но ние с теб нека излезем вън от къщата, за да видиш как продължава притчата Ми!”
Ето, че Исус тръгна към изхода на къщата, а аз Го последвах. Така, излязъл, зад Спасителя, видях, че десетте девици вече бяха излезли и гледаха към Небето. Разумните от тях, които забелязаха Божията протегната Ръка и тръбачите на покрива, държаха запалените си светилници, тъй щото бяха озарени от Светлината на Святия Дух. Но при неразумните нещата стояха повече от трагично. Видели запалените светилници на другите девици, те уплашено се заозъртаха, търсейки вероятно демоничните началници, с които бяха блудствали през нощта. И понеже тъмните духове не смееха да пристъпят, те се приближиха при разумните, като им казваха:
“Дайте ни от вашето Масло, защото нашите светилници угасват!”
Чули молбата им, петте разумни девици вдигнаха поглед към покрива на къщата. А там Божият показалец се раздвижи неколкократно наляво и надясно, давайки знак за категоричен отказ. Това накара разумните девици да кажат на неразумните:
“Да не би да не стигне и за нас и за вас, най-добре отидете при вашите продавачи и си купете Масло от тях!”
“Ами да, разбира се!” – реагираха неразумните и продължиха:
“Както сте си купили вие вашето Масло от вашите продавачи, така и ние ще си купим нашето от търговците на Бога! Малко ли време сме дарявали Младоженеца с ласките си, за да откаже точно на нас?”
Ето, че неразумните девици потънаха в тъмнината на нощта, тръгнали към продавачите си, за да купят Масло. Така те се отдалечиха от Божията Ръка и от петте разумни девици. А тогава Отец от Небето реагира. Понеже Ръката Му се вдигна и приближи към Небесната Врата. А след това, хванал Вратата с Палеца и Показалеца Си, Той я сниши досами разумните девици, като говореше в дълбокото на сърцата им:
“Понеже вие, петте девици на Сина Ми, приехте слугите Ми пророците и жертвените юнци пред Олтара Ми, както и Солта и Маслото от златните им тръби, то нека награда на пророк и праведник да бъде сетнината ви!
Влезте през Вратата на Спасението в Двора Господен и бъдете Невястата за Сватбата на Жертвения Ми Агнец!
А колкото до неразумните, то те непременно ще се върнат отпосле, но тогава Вратата ще бъде заключена, както и те заключиха сърцата си за Маслото Ми и Солта Ми, и никак не внимаваха на възгласа, че Младоженецът иде!”
В този най-прекрасен миг петте девици преминаха през Вратата. А Господ, като даде знак на тръбачите от покрива на къщата да Го последват, ме постави сред тях. И като ни прегърна, направи ни да преминем последни през Вратата. А след като извади Давидовия ключ от мантията Си и заключи Вратата отвътре, Той отново ми проговори, като казваше:
“В това видение се откри всичката ти съдба за Небето и Божието Царство! Ти беше един от усърдните Ми тръбачи, който беше поставен на покрива на Вярата и призова всичките църкви за пристигането на Младоженеца, тъй щото от златната ти тръба потече Сол и Масло! Но сега знай от твоя Господ, че за подготовката на Сватбата Ми тръбачите идват от най-вътрешното на Божието Светилище. И като излизат първи през Вратата, за да събудят девиците, минават последни през нея, след като разумните вече са влезли! И сега ти казвам, че това е само началото на виденията в тази пророческа книга. Защото Аз ще дам на Моите да разберат защо Отец Ми свива другите Си пръсти, а за Спасението и Сватбата Си послужи само с Палеца и Показалеца!
Последвайте Младоженеца, Божии люде!
Защото Вратата още е отворена – днес и сега!
За да се затвори завинаги – утре и отпосле!”

Leave a Reply