СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ТРИТЕ КРЪСТА НА ГОЛГОТА
(АПОСТОЛСКО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВРАТИТЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Няма да те питам какво си преживял в сърцето си след прекрасните видения в Небесния дом на Апостол Павел. Защото само Святият Дух може да докосва и придава Христовата Вяра на сърцата ни. Но точно тук и сега аз искам да развенчая лукавият дух на Пилат Понтийски, защото е духът на самия дявол и Сатана.
Виждаш ли, приятелю мой, не е възможно да четеш Евангелието и да съпреживяваш последните часове на нашия Господ и Спасител, без сърцето ти да се сблъска с лукавството на Пилат. Именно лукавство, чрез което Сатана се преправя на светъл ангел, а не зло в уродливия му вид.
Виж само няколко най-важни белега на лукавството, които при пръв прочит остават скрити.
Първи белег на лукавството:
Пилат се опита да внуши, че е справедлив по сърце, казвайки на всеуслишание:
“Аз не намирам никаква вина в Тоя човек…” (Лука 23:4) 
Какъв по-премерен начин да се надъха още повече и без това побеснялата религиозна тълпа.
Втори белег на лукавството:
Пилат публично си изми ръцете, казвайки:
“Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте…” (Матея 27:24)
Какъв по-убедителен начин за змията да изпълзи “чиста” от създалите се обстоятелства.
Трети белег на лукавството:
Пилат не послуша пророческото предупреждение на жена си, която изрично му каза:
“Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много пострадах насъне поради Него…” (Матея 27:19) 
Римският прокуратор не само, че отказа да послуша предупреждението, но пусна затворника Варава, а за Исус заповяда да бъде бичуван, а след това и разпнат. А това беше категорично свидетелство за немилостта и коравосърдечието, дължащи се на присъствието на Сатана.
Четвърти, най-страшен белег на лукавството:
Послушал нашепването на самия дявол в сърцето си, Пилат сложи надпис над окървавената глава на Исус, пишейки на еврейски, латински и гръцки:
“Исус Назарянин, юдейският цар…” (Йоан 19:19) 
Този римски прокуратор нямаше Божиите пълномощия да пише слова над Словото, станало плът, но въпреки това извърши тази гавра с Жертвата на Божия Син. Бидейки острие на светския дух и представител на върховната римска власт, той се опита да обезсмисли Жертвата на Агнеца. И като пренебрегна реченото му от Господа, че “Царството на Христос не е от този свят”, реши да Му се поругае именно с надписа. Той, същият, който уж изми ръцете си, със същите тези ръце извърши сатанинското лукавство, тъй щото дяволът наистина изплю отровата си.
Огледай се, братко мой, и проумей Истината!
Виж света, който днес се разкрива пред очите ти, и го сравни с надписа на Пилат Понтийски! Виж световната християнска религия и проумей, че тя не се роди от Жертвата на Исус, нито от прободените Му ръце и нозе, нито от окървавената Му глава!
Не, не и пак не! Тази световна християнска религия се роди от надписа на Пилат Понтийски. Тя не искаше да е слугиня, която да слугува на Бога, но непременно искаше да е царица, която да царува с един фалшив Христос, роден от човешката алчност и жажда за власт, величие и първенствуване. А надписът на римския прокуратор напълно я устройваше, понеже в сърцето на този човек се подвизаваше Сатана с всичкото си безмерно лукавство.
И след всичко, казано дотук за духа на Пилат Понтийски, аз искам да продължа отново с Хълма Голгота и със Скритото Евангелие, което Исус ни открива на този Хълм. Защото духовно аз продължавах да пребъдвам с моя Господ в Небесния Ерусалим и в дома на Апостола Му Павел. А ето, че Господ отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Небето не е имало никакво съмнение, че рано или късно Божият пророк ще открие мястото на Сатана в евангелските събития около Моето осъждане и разпъване. И Божиите чеда непременно ще разберат, че ако Мамон поквари Юда, а Езавел и Корей – Анна, Кайафа и тълпата, то Сатана употреби именно Пилат Понтийски. Това беше неговият шанс да заблести сред милиардите си духове и да изпълзи като змия над Господния Кръст, където да изплюе лукавството си. И именно по причина, че това пропълзяване на змията беше допуснато от Моя Бог и Отец, Аз заявих някога на човека Пилат, а не на духа, скрит зад него:
“Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе; затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе…” (Йоан 19:11)
Но ти, слуго Мой, сега се приготви да отидеш с Апостола Ми Павел на самия Хълм Голгота. Защото там ще ти бъдат показани вратите към Вечността, както и трите кръста, от които се откриват и вратите…”
След последните Си думи Господ прегърна мен и Павел, като ни спусна от Хълма Сион до Хълма на Голгота. А когато вече духом бяхме на лобното място на Спасителя, Той се отдели от нас, като казваше на Апостола Си:
“Павле, покажи на пророка Ми трите кръста на Голгота, като започнеш първом от кръстовете на разбойниците…”
След тези думи Исус духовно се съедини със самата Голгота и аз Го видях разпнат на Кръста Си. А тогава Павел ми проговори, като казваше:
“Гледай, слуго Господен! И като гледаш, проумявай! Защото това видение, което сега ще ти бъде показано, бе причината да напиша в едно от посланията си:
“И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна; защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа разпнат…” (1 Коринтяни 2:1-2) 
А сега нека се приближим до Кръста на Разпнатия, но първом да погледнем кръстовете на разпнатите встрани от Него…”
Докато Апостолът още ми говореше, в самото видение настъпиха знамения. Защото трите кръста видимо се промениха. Кръстът на Исус стана златен и заблестя в слънчеви лъчи. Кръстът на единия разбойник, който беше от дясната Му страна стана сребърен и също блестеше от Светлина. А последният трети кръст стана железен и покрит от чудовищна тъмнина. И докато аз гледах и не разбирах, Павел отново ми проговори, като казваше:
“Виж сега как зад кръстовете ще се явят вратите към Вечността. И едновременно с това се приближи с мен, за да видиш знаменията, които ще се случат, когато разбойниците проговорят, точно в Духа на евангелските събития…”
Отново погледнах към Голгота, когато видях как зад Кръста Господен се появи отворена златна врата със слънчеви стълби нагоре. Мигновено след това се появи и отворена сребърна врата зад кръста с разбойника отдясно, която също имаше светли стълби, водещи нагоре. А накрая се появи и смолисто-тъмна врата зад кръста на разбойника отляво, чиито страшни стълби водеха надолу в неизмеримо дълбок и непрогледен мрак. И ето, че Павел ми даде знак, за да наблюдавам. Така аз видях как от надписа на Пилат се появи раздвоен змийски език, който се издължи вляво от Кръста Господен. И като се стрелна към разбойника, заби се в сърцето му. Това накара разпнатия да погледне надписа на Пилат и да извика с раздразнен глас към Исус:
“Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас!” (Лука 23:39) 
Господ не отговори нищо на провокацията, но в този миг Сърцето Му просветля. И ето, че лъч от Божието Сърце докосна сърцето на разбойника от дясната Му страна. И той, като събра останалия в гърдите си дъх, успя да проговори, казвайки на хулещия:
“Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо…” (Лука 23:40-41)
А след това, с последни сили, погледна на Исус, като Му казваше:
“Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си…” (Лука 23:42) 
Думите на разбойника накараха Исус да го погледне с Благост и Милост, и след това да му каже:
“Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая…” (Лука 23:43) 
След тези думи на Господ змийският език побърза да се скрие в надписа на Пилат. А Павел, като посочи с показалец към знамението, ме попита, казвайки:
“Какво разбра от видението, слуго Господен?”
“О, Апостоле!” – отговорих аз:
“Разбрах именно Скритото Евангелие на Голгота! Защото разбойникът отляво, излъган от надписа на Пилат и пронизан в сърцето си от змийския език, не видя Исус, като Жертва Господна за греховете си, а като цар, който с власт може да слезе от Кръста Си и да го избави. Но другият разбойник отдясно, като улови светъл лъч от Сърцето на Исус, разбра, че Господ е на този Кръст заради неговия грях. И в невинността на Божия Агнец може да намери Спасението на душата си. Той дори помоли Исус да Си спомни за него когато дойде в Царството Си, показвайки по този начин, че никак не зачита надписа на Пилат, но че вече е проумял, че Христовото Царство не е от този свят…”
Докато още отговарях на Павел, очите на Апостола се просълзиха. И той, като посочи сребърния кръст на разбойника отдясно, тихо ми проговори, казвайки:
“Аз бях този разбойник, слуго Господен! Аз гонех Божията Църква и прекомерно я разорявах! Аз бях извергът и вълкът, на когото Агнецът се яви на пътя към Дамаск. Аз бях главният грешник, който трябваше да положи живота си на Божия Свят Олтар заради едничката скъпоценна капка кръв, с която Исус дари сърцето ми. И пак, по Милост Божия, от кръста на разбойника Господ ме премести на Собствения Си Кръст и ми даде Духа Си и Образа Си, тъй щото да имам правото да запиша в посланието си:
“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене…” (Галатяни 2:20) 
Но сега нека се приближим още до кръстовете, за да видиш и другите знамения, свързани с тях. Защото ти сам видя, че единият разбойник преживя спасително покаяние, а другият се закорави в измамата на греха си, заради който беше разпнат…”
Послушал Апостола, аз го последвах до самите кръстове. И ето, че Павел първом ми посочи сребърния кръст, като ми казваше:
“Какво виждаш тук, слуго Господен?”
Погледнах към кръста, когато в огледалната му повърхност видях собствения си образ. Ето защо отговорих на Апостола, като му казвах:
“Павле, в този кръст видях собствения си образ!”
Думите ми накараха Павел отново да каже:
“Да, така е! Всеки грешник, който бъде разпнат на този кръст, вижда в него безпристрастно собствения си образ. И като знае, че е грешен, уповава от цялото си сърце на Исус, Който дойде именно, за да ходатайства за грешниците.
Този сребърен кръст е благороден, понеже в него се влива Святата Кръв на Божия Агнец, която умива сърцето и го очиства от греховете му. Всеки, който се намери разпнат на този кръст от собствената си гузна съвест, може да извика към Господа и да бъде сигурен, че ще получи опрощение, Благодат и Вечен Живот. Защото именно съвестта е, която разпъва престъпниците на двата кръста. Но ако на сребърният кръст тя е гузна, тъй щото престъпникът да осъзнава, че е грешен, то ела да видиш каква е тя на железния кръст…”
С вълнение последвах Апостола до железния кръст. И тогава видях как по протежението на кръста падаше потъмняла ръжда, а по шуплите й беше горял унищожителен огън. Това ме накара да кажа на Павел:
“Апостоле, този железен кръст свидетелства за прегоряла съвест…”
“Не просто за прегоряла съвест, слуго Господен, но най-вече за измамлива себеправедност, която счита, че Господ й е длъжен. Тук, на железния кръст, попадат всички, които се мислят за праведни и престават да уповават на Исусовата Кръв. Тук са домашните на Веелзевул и варосаните гробници! Тук са всички, които са забравили сериозното предупреждение на Божия слуга Йоан:
“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас…” (1 Йоаново 1:8-10) 
Но ако Словото не е в тях, то непременно ги е покварил надписът на Пилат! И именно за да се опазите от този железен и ръждясал кръст, аз някога написах на всички ви в посланието си:
“А за мене е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд; даже аз не съдя сам себе си. Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди…” (1 Коринтяни 4:3-4) 
Думите на Апостола просълзиха очите ми, тъй че в скръб му проговорих, казвайки:
“Павле, последните дни на земята са твърде лоши. В тия дни се сбъдна писаното от Яков, че златото и среброто на Божиите отстъпници ръждяса, понеже всички бяха измамени от надписа, та да си направят земни царства със земни царе. Всички се имат за праведни и никой не приема изобличение. Всички закоравяват сърцата си и ходят с прегорели съвести. И дори мнозина, като видят Божия пророк, разпнат на Кръста Господен, казват му досущ като хулещия разбойник:
“Ако Господ е с теб, слез от Кръста и избави себе си! Ако си от Небето пратен, защо Христос не прекрати страданията ти?”
И как аз да отговоря на тия хули и презрения?”
В отговор Павел се усмихна като ми казваше:
“Кой е оня, който би се отдалечил от вратите на Царството, само защото прелъстени от змийския език човеци биха го предизвиквали с безумни думи и религиозна лудост? Кой е оня, който би отказал да участва в Христовите страдания, само защото е бил безумен да слуша нашепването на дявола? Не разбира ли Христовата Църква, че всичко свършва и започва на Голгота? Не разбират ли човеците, че искат или не, ще попаднат на някой от кръстовете на Голгота. Било, че не искат Божията Благодат, Законът на гузната им съвест ще ги прикове на сребърния кръст.
Било, че похулят Исус и не искат да уповават на Кръвта Му, Законът на прегорялата съвест ще ги прикове на железния кръст.
Било, най-сетне, че възлюбят Отца, Сина и Святия Дух, Законът на Животворящия Дух ще ги прикове на Господния Кръст, за да станат съобразувани в Господната Смърт, и така да достигнат неповредени до Възкресението на Праведните. Но ти сега виж и златния Кръст на Исус, нашия Господ!”
С вълнение последвах Павел до Господния Кръст. И тогава в златната му повърхност видях Образа на Божия Син, блестящ като Слънцето в силата си. А Апостолът отново ми проговори, като казваше:
“Ето тук, на този Кръст, е съвършеното място за твоя дух, съединен с Духа Исус Христов! Тук трябва да пребъдваш всякога и да изгубваш живота си за Исус, за да се яви Животът на Исус чрез истинните и правдиви думи на Небето, изречени от Божия Агнец:
“Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си…” (Матея 13:43) 
И нека днес цялата Църква Христова чуе думите на Апостола, чиито послания чете, и от чиято вяра се вдъхновява:
Люде Господни! Господ воюва с всичката Си Сила за сърцата ви! И като е предал пророка Си на изкупващо злострадание за вас, дал му е достъп до всичките дълбочини на Божията тайнствена премъдрост!
Скритото Евангелие на Голгота е Манна от Святия Дух, която е назначена да ви държи далеч от надписа на Пилат Понтийски, за да не забравяте никога, че Исус е Божият Агнец, Който носи греховете на света и призовава всички ви към смирение и слугуване!
Защото отсега и до свършека на стария свят, на Хълма Голгота нещата ще продължат да се повтарят.
Едни престъпници ще се закоравяват в измамата на Пилатовия надпис и ще хулят Господа, смятайки, че Той им е длъжен. Такива, подлъгани от дявола в сърцата си, ще виждат в Кръста Господен единствено размяна, а не пример за подражание. Тези отстъпници непременно ще преминат през черната врата, и ще слязат по тъмните й стълби до смъртта и ада.
Други престъпници, докоснати от Сърцето на Агнеца, ще преживеят спасително покаяние. И като помнят, че Господ ги е намерил грешни, ще посветят живота си на Него и Царството Му. Такива непременно ще преминат през сребърната врата до Рая, а неколцина посочени Сам Исус ще премести на Собствения Си Кръст.
Трети просветени и утвърдени Божии слуги, изпълнени от Словото и Духа Исус Христов, ще се съразпнат с Него на Собствения Му Кръст. За да бъдат жертвени юнци и ходатаи за човеците пред Бога и Отца! Тези Господни помазаници непременно ще преминат през златната врата на Божията Слава, понеже са Яков – Божия Израил, на когото Сам Отец показва Ветил през Кръста Господен!”
След последните думи на Павел, видението с Голгота се прекрати. И Господ, като ми се яви, отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Светлината на Голгота свети от сърцето ти, и Слънцето на Правдата осветлява всеки ред на тази пророческа книга! Тя ще се помни като могъщо знамение сред Божиите чеда! И Святите видения, записани в нея със Святото свидетелство на Апостола Ми Павел, непременно ще съберат Божиите чеда пред Кръста Господен и при златната врата към Вечността.
Ето, вие днес сте Моята Голгота!
Вие сте Светлината на Христовия Разум, която никой мрак не може да помрачи!
Блажен всеки разбойник, който не се съблазни от надписа на Пилат, но погледне към Божия Агнец, Който умря за греховете му! На такъв казвам, че наистина ще бъде с Мене в Рая!
Проклет всеки тщеславен и себеправеден безумец, който търси само собствената си изгода и собственото си оцеляване!
Проклет всеки разбойник, който без да е слугувал, иска да царува! Такъв жив е умрял и за него не остава вече жертва за грехове, понеже е бил поразен в сърцето си от надписа на Пилат Понтийски!
Аз, Възкресението и Животът, дадох тези Святи видения на пророка Си! Аз, Божият Агнец, ги запечатах с Дъха на устните Си и с капките на Кръвта Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

Leave a Reply