СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След поредната изминала година на усърдно и постоянно утвърждаване в Делото на Божия Пророчески Дух аз наистина мога да заявя, че моят Господ Исус Христос остави огнена и съдбоносна диря в много човешки сърца. Той отключи чрез пророка Си Небесни тайни, каквито на ум не бяха дохождали, нито пък бяха изявявани и проповядвани на Църквата. Книгите на служение “Мория” набъбнаха дотолкова, че вече беше нужен един нов поглед върху цялото божествено откровение, дошло от Господния Хълм. Аз благодаря на Исус, че точно и навременно ми даде да покажа на Божиите чеда кръговете на петте Божии Присъствия и свързаните с тях белези и знамения. Аз се прекланям пред Вярността на Господ да ни утвърди в Святия Си Дух като скъпоценни камъни, които няма да бъдат счупени, нито поклатени или надраскани от съпротивата на дявола. Всъщност, ако трябва най-точно да определя пророческото дело на Спасителя, то със сигурност ще повторя чудесните думи от посланието на Апостол Йоан:
“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола…” (1 Йоаново 3:8)
Защото какво друго да бяха пророческите свидетелства, дори само от последната изминала година, ако не пълно съсипване на дяволските дела? На кое друго поколение и в кое друго време Исус толкова изобилно и помазано разкри сетнината на дяволските и Божиите чеда? На кои други човеци Той се откри като Скъпоценния Камък от Сион и им даде достъп до Стените Си, изпълвайки сърцата им с тайнствената премъдрост на Скритата Си Манна? Кое друго поколение имаше честта и привилегията да познае всичките дълбоки тайни, свързани с огненото езеро и Страшния Съд, както и с бъдещите добрини на идещия век?
Всичко това трябваше да насърчи, утвърди и възрадва Божия Верен остатък. Понеже Господ не го остави жаден и гладен, нито сиротен и безпосочен. Званите, Избраните и Верните посветиха живота си на Хълма Мория, тъй щото Божият пророк не остана в нужда, грижа или недоимък. Но от Своя страна Господ Исус Христос за сетен път доказа, че каквото и иждивяване да имат Божиите чеда за Делото на Божия Пророчески Дух, то даровете от Божието Светилище не заслужават да се сравнят с нищо земно и с нищо пожертвано. Защото скъпоценният Свят Дух направи всички ни да се огледаме в един най-възторжен стих от посланието на Апостол Йоан:
“А вие сте помазани от Светия и знаете всичко…” (1 Йоаново 2:20) 
Моля те да проумееш това, което ти споделям, братко мой! Защото за хранещите се с Божието Слово не е никакъв проблем да вдигнат ръце и да извикат към Господа:
“Давай ни още, Исусе! Искаме още!”
Но ти помисли, че в минали години и столетия Господ просто посочваше на вярващите Библията, като им казваше:
“Хранете се, агънца Мои! Вкусете и вижте, че Господ е благ!”
Днес времето е не просто за хранене. Днес е времето за последното израстване, възмъжаване и устояване. Време, когато петте разумни и петте неразумни девици вече са чули пророческия възглас:
“Ето, Младоженецът иде! Ставайте да Го посрещнете!”
Когато един Младоженец иде, Той праща слугите Си, за да обдарят девиците Му с всичките Небесни дарове, нужни за тяхното възлизане на Сватбата. И тези, които наистина са били събудени от Святия Дух, вече напълно разбират, че приемането и живеенето на пророческите книги и свидетелства са без алтернатива. Защото тези книги са Маслото за светилниците им, които трябва да светят.
Какво ли трябва да е покорството, смирението и пожертвуванието на Божиите чеда, за да платят цената и наистина да стоят пред Младоженеца със запалени светилници? Какъв ли Евангелски Дух трябва да изпълва сърцата на Божиите чеда? Какво ли апостолско дръзновение и каква пророческа проницателност трябва да имат Божиите водачи, за да опазят стадата от прииждащите вълчи глутници?
Аз нямам никакво съмнение, че всеки, който е роден от Бога, ще победи света и няма да даде място в сърцето си на лукавия. И лично за себе си нямам никакви притеснения относно пътя и призванието си, понеже всекидневно усещам ръката на моя Небесен Учител, Приятел и Господ.
Но точно тук искам да кажа, че болката в сърцето ми относно сетнината на мнозинството остава остра, пареща и прекомерна. Защото въпреки свидетелствата през последните четиринадесет години, в които доброволно се предадох на поругание, изгаряне и разпъване, хората продължиха да уповават на светско-демонични религии, на човешки авторитети и на всякаква погубителна заблуда. И докато Божият пророк многократно трябваше да изпитва болката от гвоздеите на Рим в ръцете си и нозете си, едно самодоволно и ухилено мнозинство танцуваше, скачаше и крещеше “Амин” и “Алилуя” по тържествените си конференции. Докато слугата на Исус даваше даром, презирайки всяка нечестива печалба и всяко беззаконно търгуване, измамените от дявола с удоволствие участваха в бизнеса на разбойническите вертепи. Докато просветеният от Небето усърдно се молеше и претърпяваше на всякакви хули, лъжи и преляла демонична злоба, евтините и подкупни църковни величия обираха лаврите на всичкото човешко титулуване и възхищение. И както навярно би забелязал, пътят на един Божий пророк не можеше да стигне до друго място, освен до Кръста на Голгота – за да понесе на този Кръст всичките рани и цялото страдание на Оня, от Когото е бил пратен до всичките църкви.
Ето така, братко мой, у своите си дойдох, но те не ме приеха, а сториха с мене каквото си искат. По Пътя на Правдата протегнах ръце към пастири, дякони, презвитери и прочее църковни самозванци – за да ги призова да се покаят и оставят от мерзостта, която докарва запустение. Но всички те – уплашени за постовете си, за титлите си, и най-вече – за дяволското благоволение, с което се бяха обогатили, вкупом ме заклеймиха и низвергнаха. И не просто заклеймиха и низвергнаха мен, но направиха същото и с Божиите чеда, които ме приеха като пророк в името на пророк, и като праведник в името на праведник. И този Верен Божий остатък, подгонен и анатемосан от светските църкви, трябваше в пълна степен да вкуси от горчилката на всяко страдание, на всяко отхвърляне и религиозна злоба. Както можеш да предполагаш, ако зрящите следват зрящ, то непременно биха избегнали ямата. Но било, че избегнаха ямата, те по никакъв начин нямаше и не можеха да избегнат Кръста Господен. С ръце, уподобени на Христовите, и с нозе, вървели по Пътя на Правдата – моите братя и сестри щяха да пият от Господната Чаша в Гетсимания, и да преживеят Вавилонските угнетителни съдилища, в които щяха да бъдат нарочени за общоцърковно отхвърляне и разпъване. Именно за тях – разпнатите на Кръста Господен, Исус ми дава тази последна пророческа книга. За да видят Скритото Евангелие на Голгота. И да разберат и проумеят, че пътят до Божието Царство преминава само и единствено през Кръст. И ако по Божията Воля вече са се намерили на Кръста – за да изгубят живота си за Исус, то в никакъв случай да не слизат от него – за да намерят и Живота Му. А така да се сбъдне и писаното:
“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:24) 
Такъв е Пътят на Правдата, братко мой! И ако погледнеш последната пророческа книга от Хълма Мория, в която Господ ни утвърди като диаманти в Гетсимания, то е време тези скъпоценни камъни да бъдат проверени за твърдостта си именно на Голготския Кръст. Затова и ти, като се оставиш от всичко земно и суетно, въздигни погледа на сърцето си към най-святото и скръбно място за Човешкия Син – Хълмът на Голгота. Защото на този Хълм има врати, за които трябва да разбереш, и твърде съдбоносни знамения, за които никой никога не ти е проповядвал.
Днес Господ ще ти разкрие Скритото Евангелие на Голгота!
Приеми това Евангелие в сърцето си, защото четирите Евангелия за Живота на Исус се вливат като Свят Дух именно на Голготския Хълм, където се плати върховната цена за Спасението на човешките души. И от този Хълм се откриват вратите към Вечността! Амин и Амин!

Leave a Reply