ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

2. ЗАКОНЪТ НА РЕВНИВОСТТА

Братко мой, знаеш ли колко е ревнив нашият Бог? Надничал ли си в Сърцето Му и в помислите Му? Знаеш ли, че от многото безумия, които вършат човеците, има едно безумие, което стои над всички останали?
Това е безумието да подтикнеш Господ към ревнивост!
Това е безумието на една годеница, която само няколко минути преди сватбата съблича бялата си рокля, за да се отдаде на един артист и имитатор и така да зачене от скверното му семе.
А как после ще застане под венчилото?
Как после ще скрие петната от блудството си?
Но ето това е великата трагедия на последните поколения християни. Християни, които не искат да живеят Словото. Християни, в чиито умове отдавна е изветряло сериозното предупреждение на Апостол Яков. Нека ти напомня това предупреждение, защото то е отправено към вярващите, а не към невярващите:
“Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?” (Яков 4:4-5)
Как разбираш тези стихове? Как ги живееш? Живееш ли ги изобщо? Не ще ли да рече приятелството близост между двама? И ако светът е близо до теб, то не ще ли това да рече, че и ти си близо до света?
Знай тогава, че колкото по-близо си до света, толкова си по-далече от Небето. Защото светът ще продължи да има своите търговии, политики, конференции, бизнеси и дипломи. Но когато същите ги има и в някоя църква, то тогава със сигурност можеш да предположиш, че такава църква е станала прелюбодейка и чужда жена. В утробата на тази прелюбодейка семето на лукавия е извършило толкова жестока и невидима подмяна на Живия Бог с едно уродливо и извратено подобие, че стиховете от Библията сами идват на устата ти:
“Защото от устните на чуждата жена капе мед, и устата й са по-меки от дървено масло; но сетнините й са горчиви като пелин, остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт, стъпките й стигат до ада, тъй че тя никога не намира пътя на живота; нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде водят…” (Притчи 5:3-6) 
Виждаш ли, че от устните на блудницата капе мед? Защо “мед”?
Много просто – а именно, защото човеците обичат повече сладката лъжа, отколкото горчивата истина.
Убеждаваш ли се също така, че сетнината на всяка тщеславна църква, прегърнала духа на Вавилон, ще е горчивият пелин? И знаеш ли защо?
Именно защото Бог ще я изобличи с горчивите води на Мера, със Словото на Пророческия Дух. Затова и стихът продължава, като казва след пелина, че това са сетнини “остри като изострен от двете страни меч…”
Но кой да има такъв меч против такива проститутки, освен Божиите пророци, въртящи Меча на Пророческия Дух?
Виж най-сетне как завършва стихът. Защото Словото ти казва, че такава отстъпила от Исус невяста, “никога не намира Пътя на Живота”.
Знаеш ли защо?
Именно защото, ако се върнеш на видението с Реката на Живота ще се убедиш, че Бог е Този, който някога каза на Моисея да хвърли Дървото на Живота във водата и да я подслади.
Как тогава църкви, отхвърлящи Божиите слуги, пророците, ще могат да намерят Пътя на Вечното Спасение, след като вече са отхвърлили не тях, но Онзи, Който ги е пратил, под предлог, че били с “огорчен дух”? Та какъв друг дух да имат Божиите пророци, след като именно те са оня “пелин”, с който Бог възмездява над всяка блудница?
Но нека повече да не бавя влизането ти в дълбочините на Божия Пророчески Дух. Защото сега ти предстои да разбереш дълбоки и важни истини, които ще укрепят благочестието ти и ще изградят в теб правилното отношение към Божиите слуги, пророците.
Исус отново бе до мен и аз усетих как Присъствието Му беше заредено с необяснима за мен ревност. Господ беше огнен. Очите Му бяха като огнен пламък и аз знаех, че ми предстои да изживея неща, които малцина биха били посочени от Отца да изживеят. Така, след като ми се яви, Исус започна да ми говори, като казваше:
“Сега ти предстои да видиш онази мерзост, която докарва запустение. И не само нея. Защото Аз ще ти покажа пълното възмездие над отстъпилата от Мене църква, която хули и плюе по слугите на Отца Ми, между които си и ти…”
След думите Си Исус ми даде видение. Стоях на покрива на храм с положен на него кръст, а до мене беше и Господ. И там, в самото видение Господ ми каза:
“Виждаш ли този храм и кръстът, положен на върха му?
Виж сега беззаконието, което ще ти покажа. Защото с това беззаконие твоят Господ отново ще бъде разпнат на кръста…”
В следващия миг Исус просто направи отвор върху покрива на храма, понеже простря ръката Си. А очите ми съзряха жена, която танцуваше със самия Сатана. Дяволът така беше притиснал жената, че тя не само, че не можеше, но не желаеше да се измъкне. Една точна подробност свързваше главата на дявола и главата на жената. И това бе диамантена огърлица, която висеше както върху врата на дявола, така и върху врата на жената и така ги свързваше. Тази жена бе в любовен възторг и екстаз. Тя пъшкаше и викаше “Алелуя”, като пръстите й жадно се впиваха в осанката на дявола. Затова Сатана започна да я съблича, като пръстите му, свършващи с остри нокти, просто разкъсваха булчинската рокля на жената. Не след дълго тя беше гола и дяволът я вдигна на ръце и положи на самия амвон, където започна отвратително и мерзостно сношение. И понеже сърцето ми се пръскаше от самата гледка, Господ затвори дупката на покрива, а аз видях как кръстът на самия покрив се покри от малки бразди кръв, която тръгна да тече надолу. В този миг Господ ми каза:
“Не е нужно повече да гледаш на мерзостите на тази жена. Те ще продължат дълго, до мига на Моето Съдилище. И понеже тя никога няма да признае, че е блудствала, въпреки, че съм свидетел на блудствата й, то и затова Отец ще заповяда против нея законът на ревнивостта. Именно този закон ще бъде обвинител против беззаконието й. Ето ти този закон, Стефане…”
Господ ми беше протегнал ръка и в нея имаше свитък. Аз взех свитъка и го отворих, а пред очите ми заблестяха думите на Бог Отец, които Той изяви чрез слугата Си Моисей:
“Говори на израилтяните, казвайки им: Ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него, като лежи някой с нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея, и без да бъде хваната в делото, и дойде на него дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя не е осквернена, тогава тоя човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса й за нея, една десета от ефа ечемичено брашно; но с дървено масло да го не полее, нито да тури върху него ливан, защото е принос за ревнивост, принос за спомен, който напомня за беззаконие. Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа. После свещеникът да вземе свята вода в пръстен съд; и свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на скинията и да я тури във водата. И свещеникът, като постави жената пред Господа, да открие главата на жената и да тури в ръцете й приноса за спомен, приноса за ревнивост; и свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклетия. И свещеникът да я закълне, като рече на жената: Ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тая горчива вода, която докарва проклетия; но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си, и си се осквернила и, ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти, (тогава свещеникът да закълне жената с клетва на проклетия, и свещеникът да рече на жената): Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти; и да влезе тая вода, която докарва проклетия, във вътрешностите ти, и да надуе корема ти и да изсуши бедрото ти; и жената нека рече: Амин, амин. После свещеникът да напише тия клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода; и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклетия; и като влезе в нея водата, която докарва проклетия, да стане горчива. Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената приноса на ревнивостта, да подвижи тоя принос пред Господа и да го принесе на олтара; и свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изгори на олтара и след това да даде на жената да изпие водата. А когато я напои с водата, тогава, ако е осквернена и е направила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклетия, като влезе в нея ще стане горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне; и тая жена ще бъде за проклинане в народа си. Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачева. Това е законът за ревнивостта, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, се оскверни, или когато дойде дух на ревнивост върху някой мъж и ревнува жена си, тогава нека постави жената пред Господа, и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според тоя закон. Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си…” (Числа 5:12-31) 
След като прочетох всичките думи на този закон, Господ ме попита:
“Забелязваш ли, че в закона за ревнивостта най-важно място заема горчивата вода?”
“Да, Господи! Защото чрез нея Отец ще извърши съдба над всяка жена, която е блудница и е изневерила на мъжа си, така щото е накарала мъжът й да ревнува…”
“А не ревнувам ли Аз всички църкви? Не са ли те девиците, които трябва да чакат Младоженеца?”
“Да, Господи! Те трябва да чакат Теб. Но някои от тях се сношават с дявола заради користи и светски богатства…”
“Няма ли тогава Господ твоят Бог да ги изпита с горчивата вода на Пророческия Дух, която да стане за тях проклетия?
Защото Верни девици и Верни на Мен чеда не биха били повредени от тази горчива вода, за да се изпълни казаното от закона чрез свещеника:
“Ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тая горчива вода, която докарва проклетия…”
Но какво ще се случи с онази блудница, която трябва да изпие горчивите води на Пророческия Дух на Отца Ми? Няма ли върху нея да се стовари проклятието на закона за ревнивостта, според писаното:
“…но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си, и си се осквернила и, ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти, то тогава Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти; и да влезе тая вода, която докарва проклетия, във вътрешностите ти, и да надуе корема ти и да изсуши бедрото ти…”
Виж най-сетне, че в закона за ревнивостта е ясно писано, че жената трябва да повтори “Амин, амин”. И ако два пъти Господ е заповядал това утвърждаване на закона Си, то е, защото Словото Му ще се отнася както за онези старозаветни поколения, които изпълняваха Закона по плът, така и за новозаветните, които го изпълняват по Дух. Защото ти днес не би намерил горчива вода, която да докарва проклетия с такива белези. Но непременно има една друга горчива вода, която ще пият всички Божии отстъпници, за да се явят в тях съдбите на Божия Гняв. Затова виж сега какво ще се случи с онази блудница, върху която Отец непременно ще наложи закона за ревнивостта…”
След думите си Господ отново ми даде видение. Там аз видях как Сам Исус пристъпи към блудницата, която беше гола и омърсена от семето на дявола по тялото й. Той поднесе към устата на блудницата чаша, пълна с горчива вода, а блудницата я изпи до дъно. В следващия момент Господ се отдалечи от блудницата, вдигна дясната Си ръка и я посочи, като каза:
“Бъди проклета и нека горчивата вода на Пророческия Дух докара върху тебе язвите, записани в закона за ревнивостта…”
След думите Си Господ отново дойде до мен и ми каза:
“Наблюдавай тялото на тази блудница. Направи ли ти нещо впечатление?”
Отговорих:
“Господи, върху едното й бедро все още стои мазното семе на дявола от блудството, което ми показа във видението…”
А Господ каза:
“Гледай сега това бедро. Защото ще изсъхне, за да се извършат съдбите на закона за ревнивостта. Защото бедра, докосвани от дявола, непременно изсъхват…”
Погледнах във видението и гледката буквално ме поразяваше. Стана действително и точно онова, което ми изговори Исус. Защото бедрото на блудницата изсъхна и се сбръчка, като направо почерня. Но това не беше всичко. Миг след това коремът на блудницата започна да се надува. Той се наду дотолкова, че заприлича на балон и продължаваше да се надува, а блудницата вече крещеше от болка. Всичко това ми се стори твърде познато. И в следващия миг Святият Дух нахлу със сила в сърцето ми, за да ми потвърди думите на Апостол Павел, казани за богоотстъпниците:
“А за годините и времената братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат…” (I Солунци 5:1-3) 
Тогава Исус отново се намеси, като ми каза:
“Как мислиш? Не приличат ли болките на тази блудница точно като болките на жена, която ражда?”
Гледах към крещящата блудница и дебелия й корем, а сходството с Павловите думи беше повече от очевидно. Затова казах:
“Господи мой, съвсем ясно е, че Ти Си посветил Павел в същите откровения, които днес даваш на мен…“
А Исус каза:
“Това, което сега ти показвам, не е краят, а началото на откровенията. Тук Аз все още нищо не съм ти дал, но тепърва ще ти дам. Защото не самите язви на Закона, колкото нещо друго е съществено за теб и за всичките Ми братя и сестри. Затова отново погледни в това видение и забележи, че горчивите води на Божия Пророчески Дух водят именно до изсъхване на бедрото и до надуване на корема.
За какво ти напомня всичко това? На какво те учат тези знамения? Каква е целта на всяко пророческо слово?”
“Господи, целта е да доведе всички до покаяние, за да се възвърнат и заживеят Завета, който ни остави…”
“А не казах ли Аз, че ако сте Авраамово потомство ще вършите Авраамовите дела и тези на потомците му? Когато една такава блудница ляга със самия дявол за шепа скъпоценни камъни, то тя е изгубила Завета на Господ с Верните Му и именно затова изсъхва бедрото й…”
Прекрасни Исусе! Толкова е дълбока Мъдростта Ти! Защото докато Господ ми говореше, Духът вече ме беше пренесъл на онова място в “Битие”, където Бог сключваше Завета Си с избраника Си. А там ясно бе записано:
“А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване, който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът рече: Пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, догде не ме благословиш. А той му каза: Как ти е името? Отговори: Яков. А той рече: Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил. А Яков го попита, като рече: Кажи ми, моля, твоето име. А той рече: Защо питаш за моето име? И благослови го там. И Яков наименува мястото Фануил, защото, си казваше: Видях Бога лице с лице и животът ми биде упазен. Слънцето го огря, като заминаваше Фануил; и куцаше с бедрото си. Затова и до днес израилтяните не ядат сухата жила, която е върху ставата на бедрото; защото човекът се допря до ставата на Якововото бедро при сухата жила…” (Битие 32:24-32) 
След прочитането на библейските стихове аз паднах на коленете си пред Исус и Му казах:
“Господи, някога Ти се допря до бедрото на избраника Си и го благослови, като утвърди с него Вечния Си Завет. Защото ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. И сега разбирам, че всяка отстъпила от Тебе църква, която позволи семето на Сатана да се стича по бедрото й, е похулила завинаги Твоя Завет и тя никога няма да има дял с Тебе, защото горчивите води на Пророческия Дух правят бедрото й да изсъхне. А това духовно означава пресъхването на духовната връзка с Теб и ония, които любиш и за които Си умрял. Но как да разбирам и другото знамение, а именно – подуването на корема…”
Исус се усмихна и ме погали по главата. А после каза:
“Силата на Словото на Пророческия Дух е такава, че всеки, който отвори сърцето си за него, позволява на Бог да зачене в духа му Своя Образ, Образа на Своя Единороден Син. Ето защо когато Аз дадох на блудницата да изпие горчивите води, всъщност я предизвиках да ги похули и да обяви пратениците на Отца за вълци и антихристи.
Помисли тогава. Ако похулиш Слово от Святия Дух, изпратено, за да роди в теб Образа на Христос, то не приемаш ли друго слово, което е семето на лукавия, влязло в утробата на блудницата? Нали ти сам видя как дяволът изля семето си върху нея?”
“Да, Господи! Нещата за тази блудница са наистина катастрофални. Защото в духовния свят няма вакуум. И ако някой не приема Словото на пророк в името на пророк, то в пълна степен той ще приеме словото на лъжепророк и именно това лъжепророческо слово беше семето на лукавия върху бедрото й…”
“Точно така, момчето Ми! И ето това е пълното разпечатване пред сърцето ти на целия закон за ревнивостта. Закон, който гласи:
Ако някоя църква подбужда Господ към ревнивост, тя ще пие от горчивите води на Пророческия Дух! Ако тази църква не приеме горчивите води, но ги похули и отхвърли Божиите пратеници, то тогава Словото Господно ще стане вътре в нея причина за страшна проклетия! А проклетията на горчивите води е тази, че Божият Гняв прави да се прекратят заветните отношения с тази църква и тя става непразна от семето на дявола!
Който не приеме тези Мои думи и не се покае за злото си отношение към слугата Ми, той ще пие от горчивите води, които непременно ще му донесат проклетия.
Колкото до онези, които все още Ме обичат и копнеят Моите изобличения, то на всички тях ще покажа пътя от водите на Мера до Реката на Живота – от горчивите води на Божия Пророчески Дух до сладостите на Божието милосърдие…”

Leave a Reply