ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – I ГЛАВА

1. ПЪРВОРОДНИЯТ НА СМЪРТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След като през изминалите години Господ посещаваше сърцето ми и ме даряваше с дълбоки просветления и изобилна мъдрост, аз бях убеден, че и тази книга ще бъде написана на един дъх. Но не беше така. Защото за първи път в моя живот за Бога аз усетих толкова жестока съпротива, щото ако я сравня със съпротивата при писането на минали книги, то тази последната беше като великан. И ако за предишни книги срещу сърцето ми се изправяха началници от царството на Злото, били те духът на Мамон, Корей или Езавел, то още със самото начало в тази книга аз ясно усещах, че против духа и сърцето ми е дошъл самия Луцифер. Това не може да се документира със снимка или да се докаже със свидетели. Но вярвам и зная, че единственият свидетел, Който може да потвърди с Духа Си в сърцето ти, че това е така, е Исус. В крайна сметка целият ни живот на вяра е едно изправяне срещу тъмните началства и власти на Злото. Не просто изправяне, но превъзмогване над цялата сила на врага. Защото в плановете на Сатана няма по-голямо дело от смъртта. Смъртта е завършекът, покривът в строежите на сатанинските намерения, кулминацията от усилията на демони и бесове, началства и власти. Затова и съпротивата против написването на тази книга, бе съпротива на дявола. Съпротива на онзи, когото Бог пръв е определил и нарекъл “първороден на смъртта”. Защото в “Книгата Йов” се загатва за него с думите:
“Наистина светлината на нечестивия ще угасне, и пламъкът на огъня му няма да свети. Светлината ще бъде мрак в шатъра му, и светилникът при него ще изгасне, силното му стъпване ще се стесни. И собствените му намерения ще го повалят. Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа, и ходи върху примки. Клопка ще го улови за петата, примка ще го хване. Въжето му е скрито в земята, и примката на пътя му. Ужаси ще го плашат отвред, и ще го гонят в петите. Силата му ще чезне от глад, и бедствие ще бъде готово до хълбока му. Първородният на смъртта ще пояде членовете на тялото му. Да! ще пояде членовете му. Той ще бъде изкоренен от шатъра си, в който уповава, и ще бъде закаран при царя на ужасите…” (Йов 18:5-14)
Тези стихове са способни да убедят и най-закоравения. Защото в тях се разкрива съдбата на всеки нечестив човек. Защото, при все, че е живял както си иска в собствения си шатър и се е уголемявал в нечестието си, пак идва момент, когато душата му ще се яви пред първородния на смъртта и сам той ще види царя на ужасите. Ето за този първороден на смъртта искам да говоря тук. За този цар на ужасите, който днес е отворил порти към себе си. За този цар на смъртта, който светът не познава, но въпреки това обича повече от Бог Отец и Неговия Син. И нека за изявяването на този, покрит от тъмнина цар, да ти дам думите на моя Господ Исус Христос. Защото Той беше до духа ми и сърцето ми. И към мен дойдоха думите Му:
“Нека бъде внимателно сърцето ти и запиши на книга всичко, което ще ти покажа. Защото във видение сега ще ти разкрия самия дявол, първородния на смъртта. И това разкриване ще сторя, за да разберете кои владее той и как ги владее. Защото ако за Господ твоя Бог беше записано, че е “първороден между много братя”, то и дяволът също ще е първороден между братята си. И ако Отец Ми предузна и предопредели онези, които и роди, за да Ми бъдат братя, то пак Той предузна и предопредели роднините на дявола. И както върху Моите братя стоят белезите на Небесното рождение, така и върху братята на дявола стоят белезите на ада, за да ги запечатат като родени от тъмнината. А сега виж това, което ще ти покажа…”
След думите на Исус пред очите на сърцето ми се появи видение. Аз и Господ се намирахме в най-дълбокото място на ада. Пред очите ми се разкри една ужасна и покъртителна картина. Аз виждах един тъмен трон, на който седеше Луцифер. Цялата му осанка беше покрита от тъмнина и студ. Но не това беше ужасното и покъртителното. Защото аз забелязах, че самото същество на падналия херувим беше като духовен магнит. Понеже тъмнината идваше към него на потоци и потоците бяха седем. Така седемте потока се вливаха в сърцето му и оставаха завинаги там. Тогава разбрах, че по някакъв невидим начин дяволът привличаше тези потоци и ги задържаше в себе си. Докато гледах на принца на тъмнината, в сърцето ми се появи съвършено точна аналогия на неговото стоене на тъмния трон. Затова попитах Исус:
“Господи, ако във Вселената има черни дупки, чиято гравитация е толкова голяма, щото поглъщат всичко и не излъчват нищо, то не е ли сърцето на дявола именно като черна дупка в духовния свят? Не засмуква ли тази дупка всички тъмни духовни сили, за да ги държи в себе си, чрез себе си и за себе си…”
Исус ме погледна и каза:
“Ти направи много точна аналогия на онова, което виждаш. И другояче не би могло да бъде. Защото Аз съм Този, Който те доведох тука. И Аз съм, Който ти дадох да определиш сърцето на дявола именно като черна дупка. Защото смъртта е мрак и тъмнина. И когато тази смърт поиска да роди в себе си всички, които владее, то тогава тя непременно ги привлича със страшна сила. Седемте потока на смъртта, които ти видя да влизат в сърцето на дявола, са духовете на всички, които са преминали през седемте порти на смъртта, като са попаднали под същинската власт и сила на дявола. Затова кажи на братята и сестрите си да запомнят, че когато дяволът погълне нечий дух и сърце, то тогава онзи, който е погълнат, започва да мисли с духа и сърцето на самия дявол!
Разбираш ли това, момчето Ми? Разбираш ли, че всички, които са във властта на тъмнината, мислят и разсъждават с един дух и едно сърце – духът и сърцето на Луцифер? Така също всички, които са във властта на Светлината, мислят и разсъждават с Един Дух и едно Сърце – със Святия Дух на Отца и със Сърцето на Неговия Син. Виж тогава отново този тъмен трон и седящият на него. Защото сега ще разбереш най-важните знамения на тъмнината…”
След думите на Господ стана нещо странно. Защото дяволът простря ръцете си напред и извика със страшен глас:
“Аз, аз, аз…”
След самия вик потоците на смъртта се усилиха към сърцето му. Те влизаха с огромна скорост в него, но той все така не се напълваше. И всичко в самото видение дословно повтаряше стиха от “Еклесиаст”:
“Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със слушане…” (Еклесиаст 1:8)
А тогава Господ отново ми каза:
“Забеляза ли как Луцифер извика “Аз” три пъти? Това викане беше позив към всички духовни сили на смъртта. Понеже те, след като чуят вика на Луцифер, отново ще се втурнат, за да преровят и претърсят цялата земя, тъй че да доведат в сърцето на дявола всичкото “аз”, което намерят…”
“А защо, Господи, дяволът извика три пъти “аз”?”
“Това е така, защото “аз”-ът се проявява както в плътта, така и душата и в духа. Така непременно разбираш, че “аз”-ът е първото голямо знамение на тъмнината. Понеже тази тъмнина се роди в сърцето на Луцифер. А първото, което я роди, беше “аз”-ът на херувима, помазан да засенява. Ето защо сърца, обърнати към “аз”-а си, винаги са родени от тъмнината и отиват към нея.
Кажи Ми тогава, каква беше Моята голяма заповед към всички вас? Не беше ли тя именно призив да се отречете от “аз”-а си?”
“Да, мой Господи! Защото думите Ти гласят:
“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва…” (Матея 16:24)
“Виж тогава как ще продължат знаменията на тъмнината. Защото, след като си прочел тези Мои думи от Евангелието, трябва да продължиш и да прочетеш и другите след тях. Но нека преди това отново да те върна във видението, за да видиш и второто знамение на тъмнината…”
След думите на Исус очите ми отново се върнаха към първородния на смъртта. А той, като вдигна отново ръцете си, извика със страшен глас:
“Мене, мене, мене…”
След самия му вик потоците на смъртта станаха още по-огромни. И ако можех напълно да обясня това, което виждам, то ще те помоля, братко мой, да си представиш как една малка звезда излъчва огромна светлина и е заснета с камера. А сега превърни светлината в тъмнина и накарай камерата да прожектира на обратен ход. Тогава непременно ще видиш как тъмна звезда поглъща тъмнина, по-голяма от самата нея. Мога със сигурност да ти кажа, че единствената причина да не бъда отнесен от този грандиозен демоничен вихър на тъмнината, беше Исус. Понеже Той ме беше покрил в присъствието на Своята Небесна Светлина и смъртта нямаше власт над сърцето ми. Аз можех да я наблюдавам и да опиша всичко, което виждах. Миг след знамението, Господ ми каза:
“Забеляза ли, че дяволът извика три пъти думата “мене”? И какво стана миг след това?”
“Господи, та той сякаш, че многократно увеличи тъмните потоци към сърцето си. Въпреки, че все още не разбирам защо…”
“Помисли тогава върху “мене”, момчето Ми. Защото за разлика от “аз”-ът, който величае себе си, “мене”-то вече е “аз”, който иска своето. А има ли човек, който да не се е отрекъл от себе си и да не иска и не търси своето си?”
“Не, Господи! Няма такъв! Защото там, където има “аз”, непременно идва и “мене”…”
“А ти как би победил “мене”-то? Каква най-голяма и Свята заповед ви оставих Аз, за да победите “мене”-то си? Не продължават ли с нея Моите думи от “Евангелието от Матея”?”
“Да, Исусе! Така продължават думите Ти. И Ти казваш:
“Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:25)
“Сега разбираш ли ти и разбират ли всички, които се наричат с Името Ми, че начинът да победите вашето “мене” е като изгубите живота си заради Моето “Мене”? Понеже така ще превъзмогнете над потоците на смъртта. И когато демоните на Сатана претърсват земята, за да обладаят и притеглят към смъртта всяко сърце, в което живее “мене”-то, то те ще имат власт само над човешкото “мене”, но не и над Божието. Понеже желанието да получиш своето си е най-силната изява на егоизма. И именно с това желание човеците протягат ръце към смъртта, за да влязат през портите й. Но и това не е всичко. Понеже има трето знамение на тъмнината, което трябва да видиш…”
След думите на Господ аз отново се върнах към видението. И така видях как дяволът отново вдигна ръцете си и изрева три пъти:
“Моето, моето, моето…”
Този път думите му имаха най-голям ефект. Понеже тъмнината нахлу към сърцето на Луцифер, като огромни води, тласкани от невидим порой. Нещо повече – самият трон се уголеми и този път дяволът започна да расте и стана като великан. Така разбрах, че в “моето” беше най-силната власт на тъмнината. Затова аз се обърнах към Господ Исус, а Той ми каза:
“Не се учудвай на това, което виждаш. Защото ако “аз”-ът величае себе си, а “мене”-то иска за себе си, то “моето” вече е получило поощренията си. Тогава дяволът не просто е обладал сърцата на човеците. Нещо повече – той е убил живота, и вместо него е настанил в тях смъртта. А тук идват и последните Ми думи от “Евангелието от Матея”:
“Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?” (Матея 16:26)
А сега разбират ли всички Мои, че не е възможно да бъдат в Живота на Бога, ако са прегърнали в сърцата си смъртта на Луцифер? Сега разбирате ли, че “аз”, “мене”, “моето” са трите лъча на смъртта? Именно с тях се създава всяка порта на смъртта. Понеже “аз”-ът и “мене”-то непременно са страничните стълпове, а “моето” – горният праг, с който портата е завършена…”
Слушах думите на Господ. Те бяха толкова живи, че пред очите си аз видях как изглежда портата на всяка смърт. Тя беше именно това, за което ми казваше Исус. Понеже имаше формата на буквата “П”. А Исус, сякаш, за да допълни видяното от очите ми, добави:
“Който има ухо нека слуша какво говори Господ към Църквата Си. Защото Аз съм Първородният на Живота, а дяволът – първороден на смъртта. И белезите на тази смърт ще откриете именно по знаменията й. А знаменията на “аз”, “мене”, “моето” са причината за всяко отстъпление от Името Ми и от учението Ми.
Но ето, казвам, и праведни думи излизат от устата Ми. Аз ще ви покажа чрез слугата Ми портите на смъртта. И онези, които са разумни, непременно ще се отрекат от себе си и ще изхвърлят “аз, мене, и моето”. Понеже ще паднат на колене и ще Ми кажат:
“Исусе, отричам се от себе си и искам Теб! Отхвърлям “аз, мене и моето” и желая в сърцето ми да Си Ти, Тебе и Твоето. Защото демоните на дявола претърсват земята и земните, а не Небето и небесните. И ако на земята човеците са свои си, то на Небето ние не сме свои си, защото умряхме и животът ни е скрит с Теб в Отца. Амин и Амин!”
Готов ли си, братко мой, за една такава съдбоносна промяна? Готов ли си за едно такова духовно преображение, което ще те качи далече по-горе от примките на смъртта и ада?
Алелуя! Тогава просто последвай Духа на тази книга. Защото Исус я подарява на сърцето ти, за да те издигне при Себе Си. Амин и Амин!

Leave a Reply