СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЩРАУСА НА МЕРЗОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако ти си бил съкрушен от виденията на моя Господ, то какво да кажа за моето сърце? Или как да ти призная, че има мигове в живота ми, когато ме напада ужасът на дявола, тъй че се чудя дали ще издържа? Защото този проклет дявол, като пристигне с внушенията си, поставя пред очите ми всичките онези приноси, които бяха пророческите книги, написани и раздадени даром на братята и сестрите ми. И след това отвратителният и мазен глас на дявола започва да шепне от ъглите на стаята ми и да пита:
“Какво получи от твоя Господ? Или какво ти даде Той, та да се оправдаят всичките ти жертви пред Лицето Му? Не си ли ти изиграният? Защото човеци, написали много по-малко книги, при това теологически, ги продаваха и сега имат повече блага в живота си от теб… А ти, който даваш даром, си обречен да търсиш Божиите благословения и никога да не ги намериш…”
Аз не зная колко от Божиите чеда биха издържали на такова шептене. Не зная колко от тях биха превъзмогнали над ужасите от утеснителя и измамника. Но е истина, че подобни въпроси са твърде болезнени, ако човешкото в нас не е умряло за Господ, та да живее за Него. На такъв ужас биха устояли само онези, които помнят, че са безполезни слуги, вършили онова, което им е заповядано. Решиш ли в сърцето си, че вече си полезен, то тогава заедно с твоята полезност идва желанието за награда. И понеже си бил полезен в този живот, то искаш награда за самия живот. Но не такова е учението на Исус. И не за такава награда Той призоваваше Своите Си. Говоря за всичко това, защото видението с щрауса на мерзостта непременно ще разтърси сърцето ти. И ти ще видиш какво се случва с всички онези, които са решили в сърцата си, че вече са достатъчно наградени, та да работят и да се подвизават за друга награда, освен вече дадената. Защото измежду всички птици на мерзостта, щраусът се оказа най-земната, най-пръстната и най-безумната. Поне в превода на моята лична библия, тази птица е описана не като “щраус”, но като камилоптица, сиреч, птица, която в поведението си прилича на камила и донякъде външно изглежда като такава. Но нека сега да изляза от размишленията за външните белези и да ти разкрия думите на Исус, с които Той ме въведе в самото видение. Ето какво ми каза Господ:
“Измежду птиците на мерзостта, щраусът е онзи демон, с който Отец Ми най-много се противи на нечестивите. Защото всичката активност на щрауса е изтъкана от измама и нечестие. И крилата на тази птица са Безгрижието и Небрежността. Затова нека преди да ти покажа и самия щраус, да видиш нещо твърде важно, което е свързано с Моите птици…”
След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се разкри видение. Аз виждах едно величествено и високо дърво, в клоните на което имаше гнезда на птици. И ето, че Господ ми заповяда:
“Качи се на дървото и виж едно от гнездата на Моите птици…”
Послушах Исус и се качих на дървото. А като се изкачих достатъчно, очите ми вече виждаха едно гълъбово гнездо. То беше направено твърде нежно и с голяма любов. Защото гълъбицата, която в този момент не беше в него, се бе постарала да направи най-доброто за пиленцата, които щеше да роди. И при все, че аз не виждах родени пиленца, очите ми съзряха малки яйчица, като бели топчици, които стояха защитени в самото гнездо. Видът им предизвика в мен такова умиление, щото вече разбирах защо гълъбицата беше положила всичкия този труд в любов към неродените си пиленца… Обърнах очите си към Исус. А Той, като се усмихваше, ме попита:
“Видя ли малките яйчица? Видя ли с каква любов гълъбицата им е приготвила нежното гнездо?”
“Да, Исусе! И видът на самото гнездо и яйчицата предизвика твърде голямо възхищение и умиление в сърцето ми. Защото тази гълъбица наистина твърде много обича неродените си пиленца…”
Исус протегна ръката си към мен и ми направи знак да сляза. А когато се приближих към Него, отново ми каза:
“Ако тази Гълъбица обича толкова много неродените си пиленца, то колко ли повече ще ги обича, когато се излюпят?
Знай, момчето Ми, че ето така изглежда Моята Съвършена Невяста. Тя приготвя топло и нежно гнездо още преди да се родят пиленцата й, тъй че когато се родят – да намерят топлина, утеха, защита и любов.
Но нека сега ти покажа едни други яйца на една друга птица…”
След думите Си Исус тръгна напред, а аз Го последвах. И ето, че не след дълго нозете ми вече крачеха по едно поле, пълно с бурени и тръни. И Исус посочи напред с ръката Си като ми казваше:
“А сега виж яйцата на другата птица. Защото тази е птицата, която ще изоблича във видението, което ти давам…”
Погледнах там, където сочеше пръстът Господен и забелязах утъпкана пръст, в която имаше няколко яйца. Видът им порази сетивата ми. Защото те бяха твърде огромни, като сплескани отстрани футболни топки. Затова, като посочих яйцата на Исус, Му казах:
“Господи мой! Тези яйца са изненадващо големи! И не са разположени в гнездо на високо дърво, но на самата утъпкана пръст…”
В отговор на думите ми Исус се приближи до самите яйца и отново ме попита:
“Как мислиш? Защо тези яйца са толкова огромни?”
“Исусе! Това не са яйца на летяща птица, но на щраус. Колкото и да ги гледам, пак не мога да Ти кажа защо са толкова огромни…”
Исус ме погледна и се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Толкова ли ти е трудно да размислиш над въпроса Ми? Едни огромни яйца не биха ли дали на птицата поводи за огромно самочувствие? Не затова ли ги е оставила на земята незащитени?”
В отговор на Исусовите въпроси край самите яйца бързо преминаха полски плъхове, а след тях в изневиделица изскочи лисица, която удари с лапите си едно от яйцата, тъй че то се строши и жълтъкът му се разля настрани из самата пръст. Всичко това беше твърде болезнено, за да не реагирам. Затова казах на Исус:
“Господи! Въпреки огромното самочувствие на щрауса, снесъл тези яйца, пак едно от тях не бе опазено, но внезапно изскочила лисица го стъпка с лапите си. И това яйце никога повече няма да има съдбата да се роди, понеже още преди раждането си беше стъпкано…”
“А не затова ли яйцето беше стъпкано, понеже щраусът го е оставил в пръстта? Помисли тогава какъв ще да е този демон, който днес ражда щраусите? Какъв ще да е този демон, който ражда човеци със закърнели крила? Понеже една такава птица би оставила яйцата си в пръстта, само ако е пленница на пръстта и не може да избяга от нея. Нещо повече – като гледаш огромните яйца, положени в тази пръст, то какви мисли идват към ума ти?”
Господ прекрасно познаваше сърцето ми. Защото в духа ми наистина бяха дошли точните мисли, обясняващи видението Му. Затова Му казах:
“Господи мой! Има една категория човеци в църквите, които живеят със завидно самочувствие. Те винаги са готови да снесат големи яйца и с възторг да говорят за големия плод, който ще се роди. Но за съжаление никой изсред тези хора не е видял, че яйцата са оставени в пръстта…”
“Виж тогава как щраусът, снесъл тези яйца ще се приближи към неродените си пилета…”
След думите на Исус аз наистина видях и самия щраус, който се приближаваше към яйцата си. Той гледаше с твърде горд поглед и бързо въртеше глава наляво и надясно, сякаш че търсеше с очите си зрители, които да му ръкопляскат. Когато накрая се приближи до яйцата си, самата птица запърха с крилете си, сякаш искаше да полети. Но до политане не се стигна, колкото и да продължаваше пърхането на щраусовите криле. Миг след това щраусът спря да пърха. И като не обърна внимание, че едно от яйцата е счупено, се наведе над останалите с огромната си тежест, понеже щеше да ги мъти. В гледката имаше нещо смешно, но и много трагично. А Исус, като ми посочи клекналата над яйцата птица, ме запита:
“Как мислиш? Има ли човек, който да поиска да го затиснат в пръстта с желание да го родят в благовестието?”
“Господи мой! Едва ли би се намерил човек, който да осъзнава, че самата птица е в пръстта, и едновременно с това да поиска такава птица да го роди за Небесното Царство. Защото, без съмнение, даже и да се роди малко щраусче, то ще придобие белезите на родителя си. И няма никак да полети с крилата си, колкото и да пърха с тях настрани. Защото никой никога не е полетял към Небето с Небрежност и Безгрижие…”
В следващия миг Гласът на моя Господ стана твърде наскърбен. И Той, като ми посочваше клекналия на земята щраус, ми каза:
“Ето, Стефане! Дадох това видение пред сърцето ти, за да разкрия на всичките Ми братя и сестри как изглеждат пастирите-наемници и собствените им измамени църкви. Защото крилата на тези обладани от дявола човеци винаги ще бъдат Небрежност и Безгрижие. Защото за тези измамливи птици на лукавия, Отец Ми някога говори на слугата Си Йов, когато му казваше:
“Крилата на камилоптицата пляскат весело; но крилата и перата й благи ли са? Защото тя оставя яйцата си на земята и ги топли в пръстта, а забравя, че е възможно нога да ги смаже или полски звяр да ги стъпче. Носи се жестоко с малките си, като че не са нейни; трудът й е напразно, защото не я е грижа за опасности: Понеже Бог я е лишил от мъдрост, и не я е обдарил с разум…” (Йов 39:13-17)
Кажи Ми тогава и нека всеки от Моите Ми отговори:
Крилата на щраусите крила на Благодатта ли са? И перата им имат ли Божията Благост?”
“Не, Исусе! Това са закърнели крила, които не могат да стигнат по-далече от пръстта, в която са родени. Такива крила могат само да пляскат весело и да се радват на големите си яйца…”
“А кое е по-добро и разумно за Моите служители? Дали да бъдат гълъби с малки яйца, които ще се излюпят, за да родят птици за Небето? Или да бъдат щрауси с големи яйца, които ще се излюпят, за да си останат пленници на пръстта?”
“Господи мой! Много по-добро и разумно е да бъдем от Твоите гълъби с малки яйчица…”
“Да, така е! Но днешните пастири-наемници няма никак да избягат от Словото на Отца Ми. Защото те са щраусите, които Бог е лишил от Мъдрост и не ги е обдарил с Разум. Те са, които се носят жестоко с малките във вярата, като че не са техни. И нека никой не разбира думите Ми превратно, та да трупа осъждение и наказание! Защото слугата Ми никога не е заставал против нито един пастир, който дава живота си за стадото! Но всичкото Слово на Божия Пророчески Дух иде против търговците, наемниците и грабителите, които са се скрили зад титлата “пастор”, за да лъжат, грабят и насилстват над стадото Ми. Но ти сега виж отново крилата на този щраус. Защото те са Безгрижието и Небрежността. И отново си спомни думите на Отца Ми, казани на Йов. Защото там за птицата щраус е казано:
“Трудът й е напразно, защото не я е грижа за опасности…”
И според тези верни и истинни думи си спомни какви бяха Моите думи за всичките проклети наемници, които биха искали да водят Господното стадо…”
Думите на Господ от “Евангелието на Йоан” вече бяха нахлули в сърцето ми, тъй че казах на Исус:
“Спасителю мой! Ти заяви в Твоето Свято Евангелие за всички наемници, като каза:
“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете…” (Йоан 10:11-13)
Но твърде малко разбраха думите Ти! Твърде малко се покориха на Евангелието Ти. Твърде малко проумяха, че ако Ти не се родиш в сърцето на Господния водач, та да бъдеш Сам Ти овчар на Стадото Си, то тогава подобен водач си остава наемник…”
В отговор на думите ми Гласът на Исус стана страшен. И Той с гневен Глас ми отговори, като каза:
“Не просто наемник, Стефане! Но безгрижен наемник! Защото, ако забележиш края на думите Ми ще видиш, че такъв бяга от вълка, понеже е наемник и не го е грижа за овцете. И ето тези Мои думи “не го е грижа” ще видиш и в думите на Отец Ми, свързани с щрауса. Понеже тази е птицата, която олицетворява наемниците в Храма. Тази е птицата, която бяга най-бързо изсред всичките птици на земята, както и наемниците бягат, когато виждат вълка! Затова виж отново казаното от Отца и казаното от Сина! И нека го видят всички слепи, та да прогледнат:
От Отца – за щрауса:
“Трудът й е напразно, защото не я е грижа за опасности…”
От Сина – за наемниците:
“Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете…”
И като прогледнете всички и забележите как в Храма Ми са дошли щраусите с крилата на Безгрижието и Небрежността, то ще продължите ли да хулите и плюете по лицето на слугата Ми, щото със Сила от Святия Дух е дръзнал да покаже нечестивите измежду вас! Ще стоите ли още небрежни и плътски, та да умрете сред щрауси, които пляскат весело по конференциите си, но никога не са родили и износили ни една душа в Благовестието Исус Христово? Ще мразите ли още малките пиленца на Гълъбицата, понеже очите ви са съблазнени и измамени от едрите яйца в пръстта и гордо крачещите по земята?
Безумци и слепи, които сте забравили Святото Слово на Отца Ми! Безумци и слепи, които се взирате в свидетелството на всяка земна птица и ръкопляскате на закърнели крила, вместо да паднете по лицата си с плач на изкупление и покаяние! Безумци и слепи, които никога не сте знаели какъв ще е краят на небрежните. Защото за всеки от щраусите Отец Ми заяви чрез пророка Си Еремия:
“Проклет да бъде оня, който върши делото Господно небрежно; и проклет оня, който въздържа ножа си от кръв…” (Еремия 48:10)
Но ето, предупреждавам ви! И ако някой има Меча на Духа Ми, но не иска да го развърти и да пореже плътските до кръв, то такъв никога не е имал дял с Мене, нито пък ще има. Защото днес е време, когато езикът на бозайничето се залепя за небцето му от жажда. И децата искат от Небесния Хляб, но няма кой да им отчупи. Защото всичките щрауси лежат небрежни в улиците. И родените от чреслата им прегръщат измамите на дявола.
Отречете се от Безгрижието и Небрежността!
Намерете с вяра онези Мои служители, чието малко синапово семе е станало високо дърво, подслонило Небесните Ми птици. Защото там, в гнездото на Гълъбицата, непременно ще намерите Благодат и Светлина, толкова по-изобилни, колкото по-жестоки и безумни са земните наемници…”
Моят Господ спря да говори. И аз разбрах, че всички ние сме толкова по-близо до Живота на Вечно Живия, колкото повече Господ ни дава да видим гневното Му Лице и предупреждаващия Му Глас.
Благодаря Ти, Господи! Защото Ти наказваш онези, които са Ти мили!
А колкото до другите, то Твоята Мъдрост справедливо се е оттеглила от тях и Бог ги е наказал според нечестието на делата им! Амин и Амин!

Leave a Reply