ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА ЦАРИЦА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на човешкото безумие и слабост. Една картина, която ежедневно ни разкрива ужаса от покварата и беззаконието. А ужасът не е друг, но именно привременната безнаказаност на слугите на дявола. И както Бог в Своята Милост ни е дал път към Небето и ни е вдъхновил чрез слугата Си Яков, който видя Небето отворено и Божиите ангели слизащи по стълбата на Святостта, така и Божият противник Сатана е измислил стълба на мерзостта. За изкачващите се по тази стълба важи правилото, че колкото повече се поклонят на Луцифер, толкова по-безнаказани ще останат в мерзостните си дела. Така ти ще забележиш, че ако някой е тръгнал по пътя на греха, то колкото по-долу е на стълбата на Луцифер, толкова е по-незащитен от възмездието на земните съдилища. И обратно – колкото по-голямо е злото, което същият е сторил на човеците, толкова по-голяма става протекцията на дявола върху живота му. Защото този паднал херувим има избираемост и обича онези слуги на лъжата и беззаконието, с които може да убие доброто в сърцата на максимален брой човеци.
Чудно ли ти е тогава, че в масовото съзнание и обществен разум се налагат твърдения, като например:
“За милиони няма закони и за кокошка няма прошка!”
Защото когато някой е стигнал дотам, че да открадне поради немотия и мизерно съществуване, та да покрие някак нуждите си, то съдът винаги е немилостив към такъв. Тогава земната съдебна система провежда “блестящ” наказателен процес и осъжда престъпника за назидание на всички. Но когато друг е стигнал дотам, че с един подпис или рушвет да спечели неправедно милиони, то тогава земният съд става твърде милостив към корумпирания. Защото и съдиите са хора… Хора, на които най-вероятно заплатата не отговаря на нуждите… Хора, които биха затворили очите си, за да решат за кратко време много от проблемите на живота си. И ето тук, братко мой, идва най-коварната роля на съблазънта. Съблазън, за която Соломон записа:
“Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да струва зло…” (Еклесиаст 8:11)
Как мислиш тогава? Ако присъдата против нечестивите дела не се изпълнява скоро, то тук Божието Слово само нечестивите дела на света ли взима предвид? А какво да кажем за нечестивите дела в Църквата? Какво да кажем за търговците в Храма? За лицемерите, кариеристите, чародеите, наемниците, връзкарите и всички ония, за които Името Исус е формула за кариера, а не Спасение и Вечен Живот? Какво да кажем за тези, които не крадат телевизори или автомобили, но утехата и благочестието на човешката душа? Ти знаеш ли колко човеци погнусени напускат Храма, защото онзи на амвона е по-далеч от Исус, отколкото най-закоравеният езичник? Ти знаеш ли колко човеци скришом трият сълзи, когато виждат как даренията им и десятъците им служат за издържането на някоя пастирска щерка в “реномиран” институт на Запад? От какво друго да се страхуват тези човеци, та да не посочат явното зло, ако не от земните съдилища на хулители и теолози, които без всякакво колебание биха заклеймили “недоктриналния”, който иска да следва Исус с чисти помисли и без компромиси с вярата и съвестта?
Аз имам прекрасна вест за теб, скъпи ми братко! Аз съм пратен от Господ Исус, за да ти кажа, че е дошло времето наистина да прогледнеш. И да видиш как Божият служител е записал:
“Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието, и мястото на правдата, а там неправдата. Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия; защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело…” (Еклесиаст 3:16-17)
А сега забележи, братко мой, че Бог първо съди праведния, а след това нечестивия. За повече увереност си спомни какво те предупреди и Апостол Петър, който каза:
“Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие? И ако праведният едва се спасява, то нечистият и грешният где ще се явят? Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро…” (I Петрово 4:17-19)
И ето в това – да предадеш душата си на Верния Създател и да страдаш по Неговата Воля, като вършиш добро – именно в това Господ Исус ми откри първият избор на Отец за Неговите съдии. Защото Божият Съд не идва просто да съди или осъди. Божият Съд иде, за да отсее Верните и достойните, които ще седнат на златните Престоли на Милениума! Защото съдия може да стане онзи, който се обучава в Съда! И ако си се обучавал в земен съд, то ще станеш земен съдия, но ако Бог те е обучавал в Небесен Съд и те е намерил за одобрен, то тогава ще станеш Небесен съдия. В този ред на мисли, родили се в сърцето ми от допира с Божията Благодат, Исус отново беше при мен. Тогава Той ми каза:
“Отец Ми наистина съди както праведните, така и нечестивите. Но превъзходството на Неговия Избор е в това, че Той първо съди праведните, за да избере изсред тях съдии по Сърцето Си.
Кажи Ми тогава къде в Словото Си Аз ви оставих примера, с който да се обучавате в Божия Съд? Защото ако някой се обучава в Божия Съд, то такъв ще порасне до съдия, но ако такъв бяга от Божия Съд, то е, понеже е нечестив…”
Слушах думите на моя Господ и те ми се струваха твърде познати. Затова Му казах:
“Исусе! Ти ни остави Съвършените Си думи в Евангелията. И Апостолът Ти Йоан ни показа ясно какво представлява Божият Съд, като предаде изговореното от устата Ти. А в Йоановото Евангелие Ти ни казваш:
“Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. И ето що е осъждането: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога…” (Йоан 3:17-21)
“Виж тогава внимателно Моите думи и ги проумей. Защото именно това е изпитът на Божия Съд. Ако някой вярва в Мен, той не е осъден, защото Божият Съд го е оправдал. Но ако някой не вярва в Мен, той вече е осъден. И за да станат още по-ясни думите Ми, Аз ви казах, че който вярва в Мен, отива към Светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога. Но който не вярва в Мен, обиква тъмнината повече от Светлината, понеже делата му са зли. Кажи Ми тогава:
Не са ли твърде много човеците, които днес заявяват, че вярват в Мене? И не затова ли дори и самият свят започна да се нарича “християнска цивилизация”?”
“Господи Исусе! Мнозинството от човеците, които се определят по принадлежност като християни, си вярват, че това е дълг към традицията на бащите им. Те не се наричат християни, за да следват Теб, но за да се спазят традициите…”
“А какво ще стане с такива, когато Отец Ми ги изпита с изпита на Светлината? Няма ли тогава тяхната вяра да им се вмени за неверие и техните традиции за мерзост пред Бога? И ако непременно искаш да разбереш какъв е изпитът на Божия Съд, то виж в Словото Ми къде изрично посочих кои са одобрените от Отец Ми…”
Светлината в думите на моя Господ бе толкова голяма, че без всякакво вътрешно усилие аз виждах думите Му в Евангелието. Затова Му казах:
“Ето, Господи! Ето как Ти заявяваш на фарисеите и книжниците:
“Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение, и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а ето, тука има повече от Йона. Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от Соломона…” (Матея 12:41-42)
“Значи, както сам забелязваш, Ниневийските мъже не просто ще се явят на Съда с това поколение, но ще го съдят! А онези, които съдят, не се ли наричат съдии? Също така и Южната царица ще се яви на Съда с това поколение и не просто ще го съди, но ще го осъди… И всичко това не ти ли показва, че Аз и Отец Ми отдавна сме видели съдиите, които ще седнат на златните престоли?”
“Да, Господи Исусе! Защото Ти дори и на Апостолите Си даде да бъдат съдии, като им каза:
“Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена…” (Матея 19:28)
“Точно така, момчето Ми. Но светът не е само Израил. Ако Израил има посочените си от Бога съдии, то и над останалите ще има Божии съдии. И те са именно тези, които вече ти показах, а именно – Ниневийските мъже и Южната царица. Помисли тогава върху думите Ми в Откровението. Помисли как Господ твоят Бог каза за Себе Си:
“Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят…” (Откровение 22:13)
Ако твоят Господ е Алфа и Омега, то няма ли първите Му думи да станат и последни? И няма ли онова, което е говорил в Началото, да се потвърди и в Края?”
“Разбира се, че ще се потвърди, Господи!”
“Помисли тогава за Ниневийските мъже! Защото Аз ви предупредих, че те ще се явят в Съда на това поколение и ще го съдят. Нима имах предвид само онези, които някога са се покаяли от проповедта на пророк Йон?”
“Не, Исусе! Защото в думите Си Ти продължи и каза на слушащите Те:
“А ето, тука има повече от Йона…”
Ако, несъмнено, в думите Ти, Господи, има нещо повече от проповедта на Йон, то това означава, че Си видял в Ниневийските мъже нещо повече от минало и история…”
“Точно така, момчето Ми. Защото Аз видях, че Изборът на Отец Ми е вечен и ненарушим. И в Съдния Ден непременно съдиите на златните престоли ще бъдат Ниневийските мъже и Южната царица. Защото ако някога имаше Ниневийски мъже, то ги има и днес. И ако някога имаше Южна царица, то Южна царица има и днес. Затова нека сега ти дам видението с Ниневийските мъже, а след това и с Южната царица, за да разберат всички Мои защо Изборът на Отца Ми е вечен и ненарушим. И за да Ме познаете като Господ, Който е Алфа и Омега, Начало и Край…”
След последните Си думи Господ протегна ръката Си към мен и докосна главата ми. А тогава пред очите ми се появи видение. Аз виждах пророк Йон, който бе облечен във вретище. Той вървеше сред улиците на огромния град Ниневия, като викаше:
“Още четиридесет дни, и Ниневия ще бъде съсипана…” (Йон 3:4)
И ето, че в това видение аз забелязах, как Господната Светлина възсия върху Божия пророк, тъй че откъдето и да преминеше той, Светлината докосваше човеците. Тогава ставаше промяна в сърцата им. Защото те, слушайки словото на пророка и гледайки на вретището, с което бе облечен, падаха на лицата си. И като вдигаха ръцете си към Бога и Отца, викаха:
“Прости ни Отче! Прости ни Боже! Понеже не знаехме що е Светлина, нито виждахме Истината Ти. Но сега се каем във вретище и пепел. И се отвръщаме от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете ни. Само се смили над нас! И отвърни се от лютия Си гняв според голямата Си Благост и Милост, с които Си ни посетил…”
Докато все така гледах на масовото покаяние, дошло сред жителите на Ниневия, Господ се приближи към мен, като ми каза:
“Виждаш ли какви думи изговори пророк Йон на Ниневийските жители? Виждаш ли как ги предупреди?”
“Да, Господи! Защото Йон им каза:
“Още четиридесет дни, и Ниневия ще бъде съсипана…”
“А какво ще да рече този град Ниневия? Не е ли той столицата на Асирия? И не е ли Асирия преобраз на онова беззаконно царство, което днес се явява на земята, миг преди да дойде Антихристът?”
“Да, Господи мой! Така е! Защото, воден от Твоята Съвършена Благодат, още преди години аз разбрах от Теб за Асирия и асирийския цар, който ще бъде погубен от дъха на устата Ти…”
“А не дава ли този асирийски цар на своите си власт като на царе за един час?”
“Да, Исусе! Защото Откровението говори точно за тази изява на човека Антихрист:
“…и десетте рога, който си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра…” (Откровение 17:12)
“Става ли ти тогава ясно защо в това видение Божият пророк заявява:
“Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана…”
И ако един ден пред Мен е като хиляда години, а един час, като четиридесет, то разбираш ли, че наистина има една последна Ниневия, в която Отец Ми ще изпрати Своите слуги, пророците. От тази Ниневия за четиридесет години Господ ще опази верния Си остатък. И именно този остатък са последните Ниневийски мъже. Те ще бъдат съдии на златните престоли, които ще съдят поколението на дявола за всичките му нечестиви дела и помисли. Затова казвам на всички ви и който има ухо да Ме чуе, нека падне на коленете си и приеме думите Ми в сърцето си:
Аз изливах доволно много чрез слугата Си! И никой не ще има оправдание в съдния ден, че не е разбрал или проумял знаменията на времената. Защото и до днес все още продължава четиридесет годишното нечестие на Вавилон. И до днес все още продължава четиридесет годишното изливане на късния дъжд на Святия Ми Дух и Неговата последна изява в Божиите слуги, пророците.
Блажени тези, които се намерят като Ниневийските жители, които се покориха на пророческия призив и се покаяха от нечестивите дела на църквите на Вавилон. Такива Аз ще въздигна като съдии на златните престоли на Моя Милениум.
А колкото до заключителната Воля на Отца Ми, Той повече няма да изпраща пророците Си до поканените, нито ще ги изобличава. Но ще извърши второто Си Небесно знамение, с което ще намери и издигне Южната царица. За да се сбъдне всичко, което Господ Алфа и Омега е изговорил в Словото Си…”
След последните Си думи Господ направи видението с пророк Йон да се прекрати и отново докосна главата ми, а пред очите ми се разкри друго видение. Аз виждах един прекрасен Храм, блестящ като Слънцето. Той бе издигнат на висок хълм. Целият строеж на този Храм бе от гладки камъни, чиято изящност поразяваше сетивата. И там пред Храма се появи моят Господ. Той отвори вратите на Храма, а след това се обърна към мен, като ми каза:
“Наблюдавай знаменията, които сега ще сторя. Защото всички трябва да ги разберете…”
След думите Си Господ влезе в Храма. И като отвори прозорците му, стана така, че силните лъчи от Божията Светлина блеснаха като мощни фарове. Така Светлината Господна започна да докосва далечините на земята и самите й краища. Никога преди това не бях виждал толкова знаменателна изява на Божията Истина. Защото от Храма излизаха мощни лъчи, които осветляваха всяко място по земята, където би им посочил Божия Дух. И ето, че към Храма започнаха да прииждат човеци, които бяха докоснати именно от Божията Светлина. Те идваха с всичкия си имот и с целите си домочадия. Така твърде бързо Храмът беше наобиколен от множества човеци. И всички те пееха “Алелуя”. А след това коленичеха и казваха на Господ Исус:
“Милостиви Господи! Ние дойдохме от краищата на земята, за да се поклоним на Храма Ти! Молим Те, преобрази ни! Молим Те, освети ни! Молим Те, направи ни така светли, както е светъл лъчът, с който посети сърцата ни…”
А Исус, като се усмихваше, посочи събраните край Храма човеци и каза:
“Истина ти казвам. Мнозина ще дойдат от изток и запад, докоснати от лъчите на Божия Пророчески Дух, а пък чедата на Царството ще да бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Защото ако някога Савската царица дойде от краищата на земята, за да чуе мъдростта на Соломон, то последните, които Господната Светлина ще прибере при себе си, ще получат нещо повече от Соломон. Защото Соломон построи Божия Храм на Хълма Мория с гладки камъни, без да се чуе звън на кирка или длето, а днес Аз ще събера Моите на същия този Хълм чрез делото на Моите пророци, за да им дам не Храма, а Онзи, Който го освещава. Защото Онзи, Който царува в Сион, в най-крайните страни на север, непременно ще потърси онези, които са в най-крайните страни на юг, тъй че най-високото ще потърси най-ниското! Тогава всички ще разберат какво е имал предвид Моят Небесен Отец, когато е заповядвал в Святостта Си:
“Не бой се, защото Аз съм с тебе; от изток ще доведа потомството ти, и от запад ще те събера;ще река на севера: Възвърни, и на юга: Не задържай; доведи синовете Ми отдалеч, и дъщерите Ми от земния край, всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих. Изведи слепите люде, които имат очи, и глухите, които имат уши…” (Исайя 43:5-8)
Днес е времето, когато мнозина ще дойдат от земните краища, като последната Савска царица. Днес е времето, когато Отец Ми заповядва на Севера: “Възвърни!” И Сион възвръща пленниците си! Днес е времето, когато Отец Ми заповядва на Юга: “Не задържай!” А тогава светът не може да задържи онези, които Бог е предузнал и предопределил да Му бъдат съдии! Днес е времето, когато слепите люде имат очи, и глухите люде имат уши. И на тях ще се яви Божията Сила, защото не са се имали за виждащи и чуващи. Днес е времето, когато зрящите са ослепели, а чуващите са оглушали. И над тях ще се стовари Божият Съд, защото са се имали за виждащи и чуващи. И ако някой още не може да разбере това, което говоря, то нека такъв да си спомни думите Ми. Нека си спомни, че Господ обеща последните да станат първи, а мнозина първи да станат последни. И ако Южната царица дойде от краищата на земята, за да чуе мъдростта на Соломон, то днешните, които идват от краищата на земята, имат повече от Соломон. Защото Южната царица не би била царица, ако нямаше в сърцето си Царя! Затова Аз ще им дам Себе Си! Аз ще ги облека с Небесните мантии и ще им дам скиптъра на правосъдието…”
След последните Си думи Господ се обърна към изкупените в самото видение. И като простря към тях ръцете Си, мигом ги облече в Небесната Светлина и съвършенство. Тогава всички във видението се издигнаха към Небесния Ерусалим. А Исус, като застана пред вратите на Божия Дворец на Святостта, извика:
“Отче Мой и Боже Мой! Ти, Който Си Превъзвишен Съдия над цялата земя! Твоята ревност, Боже на Правдата, потвърди мислите на Сърцето Ти и Твоята мишца Ти изкупи човеци от всички родове и племена, за да бъдат украшение на Вечната Ти Сила и съдии на Вечните Ти престоли!
Тук са, Отче Мой, Ниневийските мъже, които ще се явят на Съда против нечестивото поколение и ще го съдят!
Тук е, Отче Мой, Южната царица, която Твоята ревност издири и изкупи от краищата на земята. И тя ще се яви на Съда против нечестивото поколение и ще го осъди!
Тук е, Отче Мой, и Твоят пророк, чието сърце видя и прогласи Волята Ти за златните Престоли на Милениума…”
След думите на Господ вратите на Двореца се отвориха. И Небесните съдии паднаха по лицата си, а заедно с тях паднах и аз. А Гласът на Отца закънтя из цялото Небе, като казваше:
“Сине човешки! Иди и предай Волята Ми по цялата земя! Иди и предай на църкви и вярващи, че идва времето на Моя Съд! Иди и кажи на всички, че Моят Син и Избраните от Мене съдии ще съдят не явните, но тайните дела на човеците! Ако Светлината Ми е била на света, а човеците са обикнали тъмнината повече от Светлината, то над такива осъждението ще бъде пълно! Но ако Светлината Ми е била на света и човеците са пристъпили към нея, за да се осветят помислите им и покаят сърцата им, то върху мнозината от тези покаяни и възвърнати към Правдата Ми ще дойде Моят Отечески Избор! За да Ми бъдат съдии от сега и до века!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply