КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ПРЕДАТЕЛИТЕ

“Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил…” (Матея 26:24)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Както се убеждаваш, виденията от огнения пъкъл стават все по-страшни и с всяко следващо горко, пророкувано от Исус против нечестивите, духовното им падение става все по-голямо. Другояче не би могло и да бъде. Ето защо аз се моля на Господ за всички, които ще прочетат тази пророческа книга. Моля се Той да бди с присъствието Си и да потвърждава със Святия Си Дух всичките Си думи и видения, на които ме е направил свидетел в тази книга.
А в нея аз вече стигнах и до горкото, което Исус е пророкувал против предателите. Още отсега искам да кажа, че самото горко, пророкувано от Господа, не касаеше само Юда Искариотски, та да го съотнесем само до неговия грях. Не! Горкото, пророкувано от Исус, касае всички, които коварно отстъпват от Неговия Дух, от Неговия Път и от Неговия Живот. Затова те моля отново да прочетеш думите Му, свързани с предателите:
“Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил…” (Матея 26:24) 
Първо забележи, че Исус пророкува “горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден…” Самият факт, че тук не е включено личното име на Юда, иде да покаже, че предупреждението ще касае всички предатели, а не само този, който предаде и продаде Исуса на първосвещениците и фарисеите.
Второ – забележи как Исус казва, че “добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил…” Ако приемеш думите Му дословно за Юда, то тогава ще настъпи пълен парадокс. Понеже как за човека би било добре, ако не се е родил? Та би ли съществувал тогава този човек, за да му е добре, според думите на Господа? Та нали ако няма раждане, то няма и човек? Но ето тук думите на Исус са духовни и те не касаят физическото рождение, но духовното новорождение, според Личните думи на Господ:
“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство…” (Йоан 3:5) 
И за да казва Господ, че добре би било за предателят да не бе се родил, то истинският и духовен прочит на горкото става тоя:
“Добре би било някой да не се ражда от вода и Дух, ако след като се роди, се отвърне от Бога и Го предаде и похули в сърцето си…”
Същото предупреждение, касаещо същите предатели, които отстъпват от Исуса и Го предават, ще ни даде и Апостол Петър, който заявява в посланието си:
“Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” (2 Петрово 2:20-22)
Става ли ти ясно, братко мой, какъв е грехът на предателите? Става ли ти ясен жестокият проблем за тия, които познават Исус като Път на Правдата, но се отвръщат от Него, за да се вплетат отново в светските мръсотии и да се отвърнат от Святата Му заповед? Понеже Апостолът казва именно това – “да се отвърнат от предадената на тях свята заповед”.
А коя е Святата заповед на Исуса? Не е ли тая, щото да възлюбиш ближните с Неговата Любов? Не ли тая – да изпълниш думите Му:
“Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам…” (Йоан 15:13-14) 
А сега, братко мой, виж същинския проблем на предателите! Виж, че когато нещата в живота им стигнат дотам, щото да трябва да дадат живота си за приятелите си, те коварно отстъпват. И не просто отстъпват, но забиват нож в гърба на оня, който е разчитал на вярността им.
Да отстъпиш от вярността и да станеш предател!
Не е ли страшно това? Не е ли твърде тежък грях, в който дословно се оглежда образа на Юда Искариотски? Понеже и него Исус го имаше за приятел, който беше длъжен да даде живота си за приятелите си. И дори в мига на предателството му, Господ му каза:
“Приятелю, за каквото си дошъл стори го…” (Матея 26:50) 
Но Юда никак не помисли, че Исус го нарече приятел. Той никак не се досети, че Господ искаше да му напомни Святата заповед, която са длъжни да изпълнят всичките приятели. И като Го посочи на стражата, предаде своя Господ и Бог за тридесет сребърника.
Виждаш ли, братко мой, че ако някога нещата в Гетсиманската градина са се случили само с тридесет сребърника, то днес дяволът е вдигнал мизата многократно. Тъй щото никой от предателите му да не види в дяволската миза нито бълвоч, нито тиня, нито грях. Нещата са така изрисувани, така сложени и представени, щото предателството да изглежда толкова безобидно, колкото би било едно напикаване на бебе в белите пелени. Какво толкова? Мама ще му подмени пелените, ще го цунка с любов и ще му се порадва.
Но всъщност – нещата са повече от трагични. Защото със самото предателство “бебето” не подмокря пелените, а направо сменя родителите си и пелените си. Тъй щото би било добре това “бебе” никога да не беше се раждало.
Какво да кажа от свидетелствата на собствения си живот? Какво да кажа за всичките човеци, които забиха нож в гърба ми и отстъпиха от пророческите книги, дадени им даром от Господа? Какво да кажа за човеците, които идваха в дома ми и целуваха бузите ми, а дни по-късно изгориха книгите ми и публично ме проклеха и заклеймиха като слуга на дявола? Счита ли се точно в тоя миг някой от тях като предател в духа и беззаконието на Юда? Счита ли се някой от тях за отпаднал от Господа и за куче, върнало се на бълвоча си или за свиня, която е отишла да се валя в тинята? Силно се съмнявам, че който и да е предател би се почувствал като предател в сърцето си! Защото около него има достатъчно много утешители на дявола, които го потупват по рамото и му казват, че всичко е наред.
“Не бой се! Виж нас! Вземи пример от нашата обхода с Господа! Защото нямаш никакъв проблем…”
Но нека сега видението от моя Господ да те убеди, че предателите имат твърде страшен и ужасен проблем. И проблемът е тоя, че ножът, който те са забили в сърцата на чистите по сърце и на доверчивите по душа, кърви с всичката си сила и вика към Бога на небесата. Защото е била осъдена невинна кръв, а тя не може вечно да остане осъдена от предателите. Понеже Съдията ще дойде и ще я въздигне в Святостта Си, като родена от Сърцето Му. Но горко на ония, чийто нож, забит в сърцата на невинните, ги обвинява като предатели и отстъпници. Ето и Личните думи, които Исус ми проговори, миг преди да ми даде видението с горкото върху всичките предатели:
“Укрепи сърцето си, слуго Господен! Защото Аз непременно ще извадя всичките ножове, които предателите забиха в гърба ти. И като докосна с Благост нараненото ти сърце, скоро ще го изцеля и утеша относно злото, което трябваше да понесе и преживее. Но сега ти казвам, че всеки нож, забит от предателите в гърбовете на Моите пратеници и слуги, се явява като страшен обвинител против нечестивите в Деня на Съда. Тоя нож е свидетелство против нечестивия, че Сатана е влязъл в сърцето му и е родил образа на Антихриста вътре в него! Тоя нож е постоянен възбудител на Божия Яростен Гняв, защото напомня всякога на Отца, че измежду многото грехове и беззакония, вършени от човеците, най-страшен е грехът на предателството, и най-ужасно – беззаконието на коварството. Затова чуй сега думите, които Вечният Съдия ще изрече против клона на предателите и против всичките духовни потомци на Юда Искариотски…”
След последните думи на Исус пред очите ми се появи дървото на смъртта и ада. И ето, че Господ вдигна Меча Си и го простря против нечестивия клон, като извика със страшен Глас:
“Дяволски предатели! Горко вам! Горко на вас, които отстъпихте от вярността и похулихте приятелството! Горко на вас, които постъпихте коварно към тия, които отвориха сърцата си, за да ви любят! Горко на вас, които отстъпихте от Святата Ми заповед да дадете живота си за приятелите си. И като се върнахте в живота на измамата и греха, забихте ножове на коварства в гърбовете на тия, които ви вярваха! Горко на вас, извратени и безумни поколения, които за една шепа дяволски користи и заради благоволението на високопоставените се отрекохте от Мене и прободохте слугите Ми! По-добре би било за вас да бяхте останали езичници и никога да не бяхте вкусвали от Божията Благодат и от великите дела на Духа Ми. Защото като заченахте Святото, прободохте Го, преди още да бяхте Го родили!
Ето, Вечният Съдия ви отсича и запокитва клона ви в най-страшните дълбини на пъкъла. Защото от многото развалени поколения на земята, вие бяхте най-разваленото, и от многото покварени човеци на земята, вие станахте най-покварени…”
След последните думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава мълния, която отсече клона на предателите. И самият клон започна да се свлича в тъмнината на пъкъла. А тогава, видели осъждението си от Съдията, милиони предатели изреваха в един глас на демоните в сърцата си:
“Взимайте си користите и сребърниците и ни освободете! Ние вече съжаляваме, че предадохме невинна кръв и забихме ножове на коварство в сърцата на Божиите хора!”
А демоните в сърцата им, като се кикотеха, им отговориха с ехидни гласове:
“Нам що ни е? Вие да бяхте гледали…”
Ето, че трагедията наистина ставаше пълна. Защото нито един от предателите не можеше никак да се освободи от клона, който продължаваше да пада в дълбините на огнения пъкъл. А когато и последния му край се изхлузи в дълбоката пропаст, Исус ме погледна с твърде ревнив поглед, като ми казваше:
“Нека сега да слезем долу. За да видиш горкото върху най-злите и най-коварните измежду човеците. Тия, които забиваха ножове в гърбовете на праведните, и Ме предадоха за парите и користите на дявола…”
След тия думи на Исус отсред мантията Му за сетен път излезе сиянието Му, което ме обгърна. Така ние вече слизахме в дълбините на пъкъла. Самото слизане беше по-дълго от всички останали. И Исус ме водеше по протежението на самата огнена река, която се виеше и слизаше все по-надолу и все по-надолу, тъй щото аз виждах всичките предишни горка, докато летях с Господа. Но ето, че накрая Исус се спря и посочи към мястото на предателите…
Братко мой! Подобно на видението с богаташите, и тук огнените води на реката бяха покрили всичко, тъй щото нямаше брегове. Виждаха се само върховете на острите и черни скали. И там, на границата между огъня и камъка на скалите, бяха приковани предателите. Обърнати с лица към черните скали, те бяха прободени с огнени ножове, които ги държаха към камъка. А самите ножове, нажежени много повече от огъня на реката, караха човеците да потръпват от ужасни конвулсии и да дращят с ръце камъка на скалите, та дано биха се освободили от ужаса на наказанието си. Всички предатели, които виждах, крещяха в болката си.
“Ах, Господи! Извади ножа от гърбовете ни, понеже от острието му пълзи страшна мъка и пронизваща болка…” – викаха едни.
“О, Боже на небесата! Сниши се над нас и заповядай на ножа да падне от сърцата ни. За да не ни напомня коварството, което сторихме!” – ридаеха други.
“О, Съдия на Небето и земята! Забрави греха ни и намали огъня от тоя нож, забит в гърбовете ни!” – стенеха трети.
А Исус, като премина покрай тях, с Гневен и Яростен Глас ги запита:
“Какво слушат ушите Ми? И за какво се молите, вие предатели на Името Ми и убийци на зачатието Ми? Как да извадя ножа от гърбовете ви, след като вие никога не го извадихте от гърбовете на тия, които прободохте на земята? Как да прекратя болката ви, след като вие бяхте ужаса и болката в сърцата на всичките Ми слуги и пророци? Как да ви избавя от огъня, след като с огън Сатана прегори сърцата ви, с огън уби съвестите ви, с огън подпали душите ви, и с огън изгори Завета Ми? Как най-сетне да се отрека от Святите думи на Отца Си, Който в Святата Си Премъдрост видя греховете ви отначало? За да каже чрез слугите Си:
“Якова възлюбих, а Исава намразих!”
Аз никак няма да премахна ножа от гърбовете ви, но ще заповядам на реката на горкото да вдига огнените си вълни и да ви облива с огън. За да млъкнат устните ви и да престанете да призовавате Името на Господ, което предадохте и продадохте!”
След тия думи Исус замахна гневно с ръката Си, тъй щото реката вдигна огнените си вълни. И като ги стоварваше с ярост върху предателите, направи гласовете им да се превърнат в страшен вой, а след страшния вой – в тихо хриптене. И тогава – със свъсено и гневно Лице Той ми проговори, като казваше:
“Иди и дай това най-страшно видение на цялата Ми Църква!
Иди и предупреди всичките Божии чеда, че предателството е грях, който като огън на вечно изгорение ще свидетелства против нечестивите. Днес, миг преди свършека на времето и преди Страшния Съд, Аз заповядвам на всичките предатели по земята да извадят ножовете, които са забили в гърбовете на праведните като ги помолят горещо за прошка, тъй щото ножът да изгуби силата си да обвинява! Нежели тогава Бог им покаже Милост, та ги отърве от примката на дявола, в която са попаднали живи.
Днес, миг преди свършека на времето и преди Страшния Съд, Аз заповядвам на кучетата да се върнат от бълвоча си, и на свинете да се отрекат от тинята си.
Нежели такива повторно Ме намерят и получат Милост от Мене!
Защото всичките кучета и свини имат примери на сърдечно покаяние и на повторно възвръщане! Примерът на блудния син, който се върна при Баща си, казвайки:
“Съгреших против Тебе и Небето и не съм достоен да се нарека Твой син!”
Дори и примерът на Петър, който три пъти се отрече от Мене, но намери сила да се върне при Оня, Когото прободе с думите си.
Днес, миг преди свършека на времето и преди Страшния Съд, Аз заповядвам на коварните да се оставят от коварството си, и на скверните да напуснат мястото на мерзостта си. За да не наследят тоя ад, и да не намерят вечността си в тоя пъкъл! Който Ме чуе и искрено се покае, днес и сега, ще бъде възвърнат! Защото горкото в дълбините на пъкъла може да бъде избегнато само ако човеците се каят горко за греха си, докато са живи на земята!
Който Ме чуе и се остави от пътя на Юда, днес и сега, ще намери повторно Пътя на Правдата! Защото в Благостта и Милостта Ни Аз и Отец Ми не благоволим дори в смъртта на нечестивия! Но това неблаговоление е само днес и сега, до мигът на смъртта.
Запомнете:
Само днес и сега и до мигът на смъртта!
Защото след нея многото пътища на греха и беззаконието се превръщат в един единствен път надолу. Толкова по-долу, колкото по-долни са били помислите приживе! Аз, Мъздовъздателят от Сион, пророкувах тия думи с устата Си!”

Leave a Reply