КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ БОГАТАШИТЕ

“Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си…” (Лука 6:24)

Братко мой! Верни ми приятелю! При все, че за темата върху сетнината на богаташите аз съм написал достатъчно пророчески книги, пак смея да кажа, че тя остава недоизпълнена. И винаги, когато застана на молитва пред моя Господ и Бог, за да слушам Гласа Му, аз зная, че Той ще напълни сърцето ми с нови откровения. Тук за сетен път искам да говоря върху сетнината на богаташите. И тоя път искам да пречупя размишленията си върху самите думи, които Спасителят е пророкувал за тях. Забелязваш ли как Исус казва за богатите, че те “вече са приели утехата си”?
Виж тогава двете съдбоносни думи.
Защото първата дума е “приемането”, а втората дума е “утехата”.
Нека сега първо да започна с приемането.
Ти знаеш ли какво е приемането, братко мой?
Това е да отвориш вратата на сърцето си и да предоставиш цялото си естество – в дух, душа и тяло – на оня, който иска да влезе. Ето така, преди две хиляди години, Исус се яви в плът и тръгна да проповядва Небесното Царство из Израиля. Той искаше да бъде приет в сърцата на тия, които слушаха думите Му. Той искаше да се възцари в живота на човеците и да им даде Святия Си Дух.
Но лесно ли дяволът пуска пленниците си? Лесно ли се отказва от сърцата, в които е влязъл с лукавството си? Разбира се, че не! Ето затова Спасителят срещаше човешкото недоверие и демоничната опозиция навсякъде по Пътя Си. И тогава Исус казваше на тия, които не Го приемат:
“Аз дойдох в Името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете…” (Йоан 5:43) 
А на тия, които Му повярваха и Го изповядаха за Господ и Бог, Исус каза друго:
“Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух…” (Йоан 20:21-22)
Виждаш ли, братко мой, че става дума именно за приемане?
И тия, които повярваха в Исус, приеха Святия Дух, а тия, които не повярваха в Него, не Го приеха.
А какъв беше Тоя Свят Дух? Не казва ли за Него нашият Господ:
“А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене…” (Йоан 15:26) 
Когато един прекрасен Дух на Светлина и Благодат е наречен Утешител, то това показва, че утехата ще е Неговото постоянно действие в сърцата на повярвалите. С тая утеха Той ще ги закриля, изцелява, съхранява и утвърждава. Сам се убеждаваш, че в живота на повярвалия в Исус действат мощно две духовни думи. Думата “приемане” и думата “утеха”. Но ти виж, че тези две духовни думи присъстват и в горкото, което Исус е пророкувал против богатите:
“Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си…” (Лука 6:24)
В кого тогава са повярвали богатите, за да действат в живота им духовните думи на “приемането” и “утехата”? Те не са приели Святия Дух, за да получат Божията утеха, но по-скоро са приели един друг дух, който им дава една друга утеха. Така стигаме до твърде важния извод:
Богаташите са човеци, повярвали в дявола и приели неговия дух и неговата утеха!
Както сам можеш да се досетиш, духът на дявола, който прави човеците богати на земята, е Мамон. И самото богатство, което човеците получават от Мамон, е утехата, която дяволът им дава. С тази утеха Сатана казва на всичките си поклонници:
“Бъдете утешени в сърцата си с всичките користи и богатства, които ви давам! Не мислете за нищо друго, освен да ми се покланяте и още повече да ме приемате в сърцата си. Защото по-голямото приемане ще ви донесе и още по-голяма утеха…”
Би ли приел такава утеха, братко мой? Би ли приел дявола в сърцето си, за да получиш кратковременната утеха на богатите?
Зная, че ще отговориш:
“О, никога да не бъде! Аз искам да приема Господ Исус в сърцето си и Небесният Утешител да ме дари с Божията утеха?”
Ако наистина искаш това, прочети следващите думи, които ще напиша:
Утехата от Святия Дух е в мисълта по блаженството горе, а утехата от Мамон – в благословенията на земята долу!
Какво избираш? И какво приемаш?
Дали блаженствата горе, или благословенията долу?
Ако наистина си повярвал в Оня, Който е горе, то избери горното! Защото тези, които избират долния и долното, вече са приели утехата си! И ако искаш да се убедиш, че нещата никак не могат да се смесят, но са твърде съдбоносни, то отиди при първия богаташ, който намериш. И като вдигнеш ръката си и посочиш Небето, кажи му:
“Човече, ако искаш да бъдеш съвършен пред Бога, иди, продай имота си и раздай на сиромасите! А след това последвай Исус и Той ще напълни сърцето ти с Небесна утеха!”
Как ли ще ти отговори богаташът? Ще се откаже ли от утехата на оня, който го е обогатил на земята, за да приеме Другия, Който би му дал съкровище на небесата? Ще се отрече ли от егоизма си? Ще се раздели ли с алчността си? Ще плюе ли на сребролюбието си?
Нека признаем, че Господ Исус е Сърцеведец, според писаното:
“…защото Той нямаше нужда да Му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека…” (Йоан 2:25) 
И ако Тоя Съвършен Сърцеведец е казал за богаташите, че са приели вече утехата си, то е, понеже познава сърцата им и вижда кой ги е пленил и помрачил. Казвам ти, братко мой, че десет години призовавах и все още призовавам богаташи към щедрост, за да се разшири Святото дело на Божия Пророчески Дух.
Но за десет години от тях не откликна нито един!
Десет години Исус изливаше Небесно помазание в сърцето ми, за да посочи на богаташите участта им и сетнината на беззаконията им. И така до богатите човеци стигнаха книги като “Последния банкрут на Мамон”, “Пътят до Лоното на Авраам” и “Проклятието Акелдама”. Но нито ги трогнаха книгите, нито ги трогна даването даром, нито ги трогна жертвата, която Божият слуга извърши на Хълма Мория. Те вече бяха приели утехата си, за да търсят някаква друга утеха в някакви пророчески книги! Те вече си имаха бог и господар, за да ги трогне някакъв Бог от Сион и Господар на Небето! Те вече си имаха едно фалшиво благовестие, в което услужливи теолози бяха замазали нечистите им съвести с доктрини за църковен просперитет и за дял, както долу, така и горе!
Но аз благодаря на Исус, че Словото Му стои! Аз благодаря на моя Господ, че е отворил устните Си и е пророкувал горко за най-усърдните поклонници на дявола – богаташите на този свят! Аз благодаря на Вечния Съдия за вярността, с която ще оправдае всичките блажени на Небето и ще хвърли в пъкъла всичките богаташи на земята! Защото Той, като се сниши до сърцето ми, започна да ми говори, казвайки:
“Мир на тебе, възлюбен от Отца Ми! Мир на сърцето ти и утеха на душата ти! Понеже знаеш в Кого си повярвал и не си разменил Моя Свят Дух за духа на светското богатство, нито Моята утеха за измамливите утехи на лукавия. Защото ти казвам, че при всичката ти бедност и дълбока мизерия, пак делото ти ще превъзмогне над Вавилон, понеже е Могъщ и Силен Оня, Който те подпира.
А относно това развалено и покварено поколение от църковни и светски богаташи, което намери утеха само в шумоленето на парите и в дрънкането на сребърниците, то виж сега каква ще е сетнината им и колко страшно ще е горкото им. Защото за тях е запазена мрачна тъмнина довека и те ще обитават най-дълбоките и проклети места на пъкъла…”
След тези думи на Исус пред сърцето ми отново се появи дървото на смъртта и ада. И Господ, като простря Меча Си против клона на богаташите, извика против тях с всичката божествена ярост на Гласа Си:
“Горко вам, богаташи! Горко вам, усърдни поклонници на дявола! Защото дойде денят на вечното ви наказание от Небесния Съдия и часът на ужаса ви удари!
Бъдете отсечени вие, които презряхте Светлините на Сион, а обикнахте светлините на хотели и яхти, ресторанти и банки! Бъдете отсечени вие, които заключихте сърцата си в алчност и душите си в скъперничество и немилост. Тъй щото ръцете ви не пожелаха да дадат дори трохичка на бедняка и монета на просяка!
Ето, собствената ви утеха, която получихте приживе, вече ви призовава от дълбините на пъкъла! И духът, комуто се покланяхте през всичките празни години на празния ви живот, ви чака с черни вериги всред изострените скали и огнените вълни! Идете при господаря си и запазете сладките си спомени от живота на земята. Защото те ще ви бъдат нужни за цялата вечност!”
След тези последни думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава мълния, която отсече нечестивия клон. А тогава дъжд от сребърници и буря от банкноти се разпиляха от клона, тъй щото Божият Гняв предаваше на страшно разорение и на тотално унищожение всичкия земен просперитет. Така отсред клона се надигнаха гласове на ужас и на сърдечни ридания. А самият клон започна да пада с неописуем шум в дълбините на огнения пъкъл.
Гледайки самото падане на клона, аз за първи път разбирах колко голяма и проклета лъжа са всичките земни свидетелства за всичките земни благословения. Защото Вечният Съдия предаваше на огън всичката сатанинска утеха, с която дяволът беше мамил богаташите си приживе. Така дойде миг, когато в пъкъла падна и последния край на клона. А тогава Исус посочи с Меча Си надолу, като ми казваше:
“Слез с Мене, слуго Господен! За да видиш какво е горкото върху всичките богаташи, които не поискаха да станат съвършени, но отхвърлиха Божия призив с всичкото си сърдечно презрение…”
След последните думи на Господ, отсред мантията Му излезе сиянието Му, което ме обгърна. И тогава двамата с Него започнахме да слизаме в тъмнината на пъкъла. Не зная колко слизахме, но този път то продължи по-дълго. Така разбрах, че горкото върху богаташите беше в по-долни места на ада. А и самата гледка, която се разкри пред очите ми, напълно доказваше това. Братко мой, аз виждах как огнената река на горкото беше станала много по-страшна и голяма. Отсред нея се надигаха задушливи изпарения от сяра и тук вече нямаше брегове, по които да се плиска огънят й. Нещо повече – острите скали бяха потънали дотолкова, щото отгоре над огнените вълни стърчаха само главите на богаташите. И те, като крещяха с всичката си сила, разцепваха тъмното пространство с възгласи:
“Вода, вода! Искаме вода! Дай ни вода, Господи! Дай ни само капчица вода!”
В тоя миг, чул възгласите им, Господ се извърна като ме попита:
“Как мислиш? Какво би била водата за един от тия нечестиви в тоя миг на наказанието му? Какво би била само една глътка студена вода, почерпена от Извора на Живота?”
“О, Исусе! Тая вода би била равносилна на пречудна утеха. Понеже за миг би потушила огъня и ужасяващата сухота в гърлата на тия богаташи…”
“А да дава ли Господ утеха на тия, за които е пророкувал, че вече са приели утехата си? И да пращам ли Лазар, който да натопи само крайчеца на кутрето си, да та даде капчица утеха на тия нечестиви? Впрочем, виж сега какво ще сторя! Понеже ще премина покрай тия мъчещи се богаташи, за да Ме видят…”
Ето, че Исус премина покрай богаташите. И те, видели осанката Му и бялата Му дреха, завикаха с хриптящи гласове:
“Вода, Исусе! Дай ни вода! Само една глътчица, само една едничка капчица!”
А тогава Исус им проговори, като казваше:
“Защо ви е вода? Имате утеха от толкова хубави и сладки спомени! Спомени от екскурзии, яхти, тържества, пиршества. Спомняйте си за тях и така се утешавайте!”
“Не, Господи!” – изхриптяха богаташите – “Не щем да си спомняме за тези неща. Искаме само капчица вода! Нима Си толкова немилостив, че не искаш да ни дадеш?”
В отговор на думите им Гласът на Исус стана гневен. И Той, с божествена ярост им проговори, като казваше:
“Вие ли говорите за Милост на Господа? Вие ли искате от Него капчица утеха, когато на земята не дадохте и капчица на Моите сиромаси и немотни? Аз никак няма да ви дам и капчица от утехата, която искате, понеже вие вече бяхте приели утехата си. Наместо това ще ви въздам с жупел. За да зашумят в главите ви всичките банкноти, които ви утешаваха на земята. И да задрънчат в ушите ви всичките сребърници, които получихте от господаря си…”
След последните думи върху богаташите наваляха огнени стрели от жупел, които се забиваха в главите им. И тогава един страшен шум от броене на банкноти и от дрънчене на сребърници изпълни пъкленото пространство, тъй щото огнените вълни се раздвижиха и започнаха да заливат главите на нечестивите. А Исус, с гневен и страшен поглед, ми проговори, като казваше:
“Иди и предупреди всичките човеци на земята за сетнината на богаташите. Иди и предай на всички, че ако искат да избегнат това най-страшно горко и най-ужасно проклятие, то трябва в тоз час да се отрекат от дявола и от утехата му.
Да се отрекат от Мамон, който е духът на светското богатство, алчността и сребролюбието!
Да се отрекат от пращящите си с пари банкови сметки, като ги раздадат на сиромасите и немотните!
Да се отрекат от гордостта и надменността, която съпътства всичката сатанинска утеха!
Да се отрекат от продажността, подкупността и користолюбието, които съпътстват всички поклони към Мамон!
Да се отрекат от всичките си земни имоти, които са предадени на огън, като се посветят на скромност и Божия достатъчност!
Да се отрекат от всичките си излишъци, за да си съберат съкровища на небесата! Защото гдето е съкровището им, там непременно ще бъдат и сърцата им до века!
Аз, Вечният Съдия, Ужасът на нечестивите в дълбините на пъкъла, заповядах тия думи с устата Си!”

Leave a Reply