КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ СЛЕПИТЕ ВОДИТЕЛИ

“Горко вам слепи водители! Които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се…” (Матея 23:16)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Знаеш ли колко болка, колко скръб и колко терзание има в душата ми за всичките неутвърдени човеци, които остават блъскани и завличани от всичките ветрове на човешките и демонични учения?
Какво ли не опитах, за да им помогна? И как ли не простирах ръцете си към тях, за да им дам живите думи на Исус и всичките Святи видения, на които Той ме е направил настойник?
Но ето, че подведени и излъгани от собствените си водители, мнозина се отказаха да повярват на онова, което ми говори Исус. Всъщност, сбъдна се едно от най-страшните предупреждения от Господ Исус Христос. Предупреждение, с което Той посочи обладаните от дявола, като каза на всичките Си ученици:
“Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата…” (Матея 15:14) 
Помисли точно върху тези думи на Исус, братко мой! Помисли за онези слепи водачи, които имат самочувствието, че виждат! Защото ти казвам, че горкото, с което Господ ги е осъдил, напълно им подобава.
В една от последните книги, които написах, Исус ми даде видение в пустинята. Там Той разтвори един камък на сатанинското лукавство и заповяда на змията, скрита в него, да изплюе отровата си. А когато нечестивата твар го стори, то отровата й се превърна в леща. От онези лещи, които се слагат на очите, за да коригират погледа. А тогава Исус допусна и аз да погледна през тази леща. За да видя един измислен и нереален свят. Един земен рай, който Сатана дава на всички, които му се поклонят.
Ето този земен рай, видян през тази леща на дяволското лукавство, е причината за всички слепи водачи, които днес водят всичките измамени човеци в ямата. Ето този земен рай и тази леща са причината Исус да заяви горкото против нечестивите:
“Горко вам слепи водители! Които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се…” (Матея 23:16) 
Виждаш ли, братко мой, че когато нещата са стигнали дотам щото водачите да държат повече на златото в Храма, отколкото на самия Храм, то тогава собствената им слепота им е станала визия. И такива слепци, като се изправят от амвоните си, започват да говорят на ослепените от тях, като им казват:
“Господ ми даде видение за нашата църква. И той сега заповядва да съберем нужните финанси, за да я съградим. Вярвате ли във видението, божии души?”
“О, вярваме, вярваме…” – викат възторжено душите. А слепецът продължава, като им казва:
“Ако наистина вярвате, задължавате се! Съберете дарения, десятъци и всичко необходимо, за да изпълним видението!”
И ето, че визията на слепеца наистина е в ход. Благата се трупат, финансите растат, а с тях е на път да се осъществи и проектът… Всъщност, слепи човеци с още по-сляп водач, са си направили една земна инвестиция в една земна сграда, в която да демонстрират на света, че вече имат църква за чудо и приказ.
Ето такива бяха визиите на всички български пастири и на всичките им църкви! Да блеснат с благоденствие! Да учудят света с благополучието си! Да респектират всички с просперитета си! Но никой от тия слепци никак не видя, че всъщност заведе слепите в ямата. И как би могло да бъде другояче, когато гледаха на света през лещата на сатанинското лукавство?
В ден и час, когато Исус искаше да се проповядва покаяние и да се показва Благост и Милост към всичките сиромаси и немотни, слепите водачи си построиха сгради в ямата! В ден и час, когато Исус искаше Църквата Си горе, в Небесните места, без петно и бръчка, без алчност и сребролюбие, слепите водачи заложиха на един измамлив дяволски просперитет, за да приличат поне малко на още по-слепите от тях, които съблазняват от Америка! В ден и час, когато Господ призова всичките Си чеда да си направят кесии, които не овехтяват, църквите на слепците започнаха да се надпреварват по просперитет, да залагат на скъпи коли, лъскави офиси и земно благоденствие! В ден и час, когато Господ заповяда на Своите да се освободят от всичките примки на богатството, користите и печалбите, църквите на слепците станаха места на шоу-евангелизъм, бизнес и нечисти интереси. А слугите на Бога и Отца, посетени от Божия Пророчески Дух, бяха предадени на сърдечно презрение и религиозна ярост. Защото тяхното свидетелство бие по всички интереси на църковния бизнес и просперитет. Но ето, че иде горко от Исус! Горко върху всичките слепци, които водят в ямата всичките ослепени! И миг преди видението с това горко, Господ отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Зеницо Господна! Колко сълзи трябваше да изплачеш, и колко мъка трябваше да претърпиш, докато явяваш Погледа на Господ на ония, които погиват? Но сега ти казвам, че които е трябвало да прогледнат, вече са прогледнали! И които е трябвало да измият очите си в Силоам, за да виждат, вече са го сторили! Защото Аз и Отец Ми нямаме тая амбиция, щото да качим в Небето всичките люде на земята! Понеже защо са Ни човеци в Небето, които не Ни любят, нито искат дял от горното? Защо са Ни в Небето люде, които на земята са любили дявола и всичко, що е в дявола? Който е искал да прогледне, извикал е към Сина и е получил проглеждането си! Който е искал да се освети, извикал е към Отца и е получил осветяването си! Който е искал дял от Дървото на Живота, побягнал е от дървото на смъртта и ада и е намерил всичката Ми Благост и Милост! Но ти сега виж каква е сетнината на тия, които искаха да бъдат слепи и никак не помазаха очите си с Божия колурий, за да прогледнат и да се избавят…”
След последните думи на Исус пред очите ми отново се появи дървото на смъртта и ада. И ето, че Господ простря Меча Си против клона на слепите водители, като извика със страшен Глас:
“Горко вам, слепи водители на дявола! Защото дойде денят на наказанието ви, когато Мечът Господен ви отсича в ада! Дойде мигът и часът, когато дяволските люспи ще паднат от очите ви, за да видите ясно кому се покланяхте и в каква дълбока яма закарахте слепите си поклонници. Бъдете отсечени от дървото на смъртта и ада! Бъдете проклети пред Лицето Ми довека!”
След последните думи на Господ, отсред Меча Му излезе бляскава мълния, която отсече клона на слепите водители. Но този път мълнията видимо наелектризира цялото протежение на клона, тъй щото от светлината й започнаха да падат люспи по земята. Всяка от тия люспи беше леща на сатанинското лукавство, с която дяволът приживе беше мамил и ослепявал умовете на слепите водители. Така, видели страшното си състояние, отсред клона закрещяха стотици хиляди и милиони гласове, които казваха на Исус:
“Господи, спри се! Исусе, не ни отсичай! Дай ни отново шанс!”
Но тогава Исус им проговори с гневен Глас:
“О, роде невярващ и извратен! Роде на слепци и беззаконници! Дълго ви търпях, но вече никак не искам да ви търпя! Дълго ви чаках, но вече не мога да чакам! Защото Аз съм против вас и вие сте против Мене! Паднете в ямата, която приживе пожелахте и наследете дял от пъкъла, за който приживе работихте!”
Докато Господ продължаваше да говори, клонът на слепите водители се свлече с грохот в тъмнината на огнения пъкъл. А тогава, като посочи надолу с Меча Си, Той ми проговори, като казваше:
“За очи, които са били просветени от Мене и са понесли всичкото страдание, за да изявяват Истината Ми, видението долу по-скоро би било утеха, отколкото ужас. Защото праведният би се усмихнал в сърцето си и чистият би извикал в надеждата си:
“Наистина има Бог, Който съди нечестивите! Наистина има Съдия, Който да въздаде на слепите водители за злото, с което всякога ни убиваха!”
Слез сега с Мене, за да видиш какво ще е горкото върху всичките слепи водители, които измамиха слепите си църкви…”
След тия думи на Исус отсред мантията Му отново излезе сиянието Му, което ме загърна, тъй щото двамата с Него вече слизахме в дълбините на ада. Не зная колко продължи слизането ни, но ето че накрая очите ми отново видяха огнената река на горкото и черните изострени скали, в които яростно се блъскаха вълните й. А тогава аз видях и самите слепи водители. Оковани с железни вериги един до друг върху скалите, те бяха потопени до кръста си в огнените води на реката. И самият страшен огън, който пламтеше в нозете им, караше едни да скърцат със зъби, а други да вият от болка. Така, гледайки се едни други, те казваха помежду си:
“Защо не видяхме сетнината си приживе? Къде бяха очите ни, а? Защо Господ, който дава зрение на слепите, не ни просвети относно това горко?”
И нямайки отговор на въпросите си, нечестивите закрещяха, вдигнали нагоре главите си, като казваха:
“Господи на небесата, къде беше, та не ни даде очи приживе, както на Вартимея? Защо ни ослепи на земята, а ни даваш да гледаме тук, в пъкъла?”
Самите въпроси, изречени с див крясък, ме накараха да попитам Господ:
“Как ще им отговориш, Исусе? Та ето, че те дръзват да Те обвиняват в несправедливост?”
В отговор Исус ми проговори, казвайки:
“На тия нечестиви огънят в реката явно им е малко. И горкото, което пържи нозете им, явно не им е достатъчно. Затова сега към огъня ще им се прибави и жупел. Тъй щото жупелът ще им отговори с Гласа на Господ…”
След думите на Исус от тъмнината изотгоре налетяха огнени стрели. И самите стрели се забиваха в очите на нечестивите, като им казваха с Гласа на Исуса:
“Ако бяхте били слепи на земята, грях не бихте имали! Защото кой сляп дръзва да води човеци след себе си?
Но понеже всички до един казвахте в сърцата си: Ние виждаме! Ние имаме визия! То и затова грехът ви остава! Защото слепи в слепотата си ослепихте и мнозина други. И като ги водихте според призива на змийските люспи върху очите ви, скоро ги направихте да умрат в беззаконието ви!”
След самите думи от жупела, който изгаряше очите им, нечестивите не дръзнаха да кажат нищо повече. И като виеха от болка, започнаха да проклинат сами себе си. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Запиши това видение и го дай на всичките Ми братя и сестри. Защото то ще се случи много скоро! Толкова скоро, щото всичките Божии чеда трябва мигновено да се оставят от слепите водители, и да последват онези, които истинно съм потвърдил като зеници Господни! Затова ви казвам:
Бягайте далеч отсред тия, чиято визия стига само до земята и земното! Защото такива са слепи водители, чиито очи са покрити от люспите на старовременната змия, която е дявол и Сатана!
Бягайте далеч отсред тия, за които благовестието е земно благоденствие, земни сгради и земно благополучие! Защото това е ямата, в която са паднали и нечестието, на което са предадени!
Но вместо това се посветете на Небесното Спасение и на Плодовете на Святия Дух! Но наместо това търсете Оня, Който е горе и стои отдясно на Бога и Отца! Защото ако някой гледа горе, горе ще и да отиде! Но ако друг гледа долу, ще наследи огъня на тая река и ужаса на тоя пъкъл!”
Братко мой! Верни ми приятелю!
Разбираш ли сега какво е горкото върху слепите водители? Разбираш ли ужаса и сетнината, които тегнат върху всичките лъскави проповедници на църковния просперитет и върху всички лапачи на земното благоденствие?
Ето, ти вече си свободен от тях! Свободен от ямата им, свободен от измамата им, свободен от люспите на дявола! И като свободен, остани всякога в Святото присъствие на Исус! Амин и Амин!

Leave a Reply