КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Има много съдбоносни теми, които можеш да откриеш във Вечната и Свята Библия, вдъхновена от Святия Дух на Отца и Сина. Но възможно най-съдбоносна остава темата за осъждението.
През изминалите години Господ Исус неведнъж ми е давал видения, в които съм гледал на съдбата на нечестивите. Но и днес, след толкова много написани пророчески книги, аз ти казвам, че ако човек не иска да гледа с вяра в невидимото оттатък, ще се излъже с погледа на видимото отсам. Защото много човеци биха ти посочили с пръст пълните с престъпници затвори и тогава биха ти заявили:
“Ето ги нечестивите човеци! Обществото ги е изолирало в места за превъзпитание. Законът ги е лишил от свобода и ги е наказал за тежките им престъпления. Следователно – ако нечестивите са в затворите, то отвън процъфтява едно добро общество с една достатъчна за живота праведност. Ние мислим така…”
Така ли мислиш и ти, братко мой? А казвал ли ти е някой, че тоя Сатана, който е противник на Бога и на Божия народ, не толерира всякакви престъпления и не покровителства всякакви човеци? Казвал ли ти е някой, че за дявол, който Библията разкрива като паднал засеняващ херувим, интерес представляват само човеците, които са способни убедително да мамят, засеняват и съблазняват? И той самият, който се крие в тайно, никога не би се обградил със свита от дребни лъжци, дребни крадци и дребни убийци, за да става явен. Защото тия, дребните, ги лови законът, съдебната власт и всичките репресивни апарати на държавата.
Именно с дребни престъпници се пълнят затворите!
Но какво се случва с едрите? Какво се случва с тези, които не лъжат един или двама, но цял народ? Какво се случва с тези, които не разбиват магазин, за да откраднат парче хляб и десетина консерви, но с един подпис под един продажен договор си присвояват милиони долари, които биха спасили хиляди безработни от глад и пенсионери от смърт? Какво, най-сетне, се случва с тия, които не убиват по плът, но убиват духовно вярата и надеждата за добруване и благоденствие на няколко излъгани поколения?
Истината е, че тези лъжци, убийци и крадци, стават част от свитата на Сатана. Негови угодници, наместници и най-успешни съблазнители и изкусители. Защото те стоят във високите етажи на властта и по върховете на светската пирамида. Достатъчно силни, за да съблазняват. Достатъчно властни, за да управляват. Достатъчно хитри и лукави, за да пресяват през ситото си най-злите, които да подготвят като свои заместници или представители, когато твърде много се наситят или започнат да остаряват и умират.
Така непременно разбираш кои е имал предвид Господ Исус Христос, когато е пророкувал за тях с горко в Евангелието. Но аз сега нека да те направя свидетел на Божия Яростен Гняв, който по изричната Божия Воля трябваше да видя в Божието Светилище.
Спасителят вече беше въздигнал сърцето ми горе, когато очите ми зърнаха вратите на Светилището. Така Исус се приближи към тях и вече ги отваряше. Но миг преди това Той се обърна като ми каза:
“Отец Ми е твърде ревнив Бог и в тоя миг Огънят Му против нечестивите е пламнал твърде силно, за да можеш да го гледаш или да го претърпиш. Затова ти сега застани зад Мене, понеже Аз съм Агнецът на умилостивението и оправданието…”
Послушал Исус, аз застанах зад Него, тъй щото осанката Му ми стана заслон и прибежище. А когато Господ отвори вратите на Светилището, отсред тях мигновено пламнаха огнени езици, които преминаха покрай мен, тъй щото ме нападна твърде голям страх. Това не беше Огън, който да стопли и сгрява, но по-скоро – яростна стихия, предназначена, за да поразява. И ето, че Исус протегна ръцете Си към Отца, като Му казваше:
“Отче Мой и Боже Мой! Пламнал е Свещеният Ти Гняв и е дошъл мигът да накажеш всичките нечестиви на земята за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили.
Ето, Отче Мой! Доведох слугата Ти в Присъствието Ти и сърцето му до познаването на най-страшните Ти съдби.
Говори му, Гневни Мой Боже! И дай му да пророкува за горкото, с което ще въздадем върху дървото на смъртта и ада и върху клоните на неговото нечестие!”
В отговор на Исусовите думи, Гневният Глас на Отец прокънтя от Светилището, тъй щото сърцето ми чу Той да ми казва:
“Сине човешки! Нечестивите се поругаха със сърцето ти и злите стъпкаха с нозе свидетелствата ти. Но те сториха това, за което отдавна са били посочени от Мене. И ти претърпя злото им, за което беше призован и подготвен от Мене! Но ето, жетва идва на земята! И за тия, които посяха зло, идва ден и час зло и да пожънат. Защото лютият и Яростен Меч на Гнева Ми вече е излъскан и се простира, за да посече корен и ствол, клони и корона. Затова сега пристъпи със Сина Ми в Светилището на Гнева Ми. За да видят очите ти и да прозре сърцето ти, че зад всяко горко, пророкувано от Исус, се открива Мечът на Гнева Ми и Огънят на Яростта Ми. Защото колкото повече Благост и Милост е имало на Лицето Ми за тия, които спасявам, толкова повече Гняв и Ярост има на Лицето Ми за тия, които осъждам…”
Братко мой! Докато стоях в заслона и прибежището, които ми бяха Исусовата осанка, аз проумях, че Всевишният Отец има две страни на Лицето Си. И ако Лицето Му на Благост и Милост е обърнато към тия, които се отдалечават от Съда, то Лицето Му на Ярост и Гняв тепърва ще се открие против всичкото нечестие на всичките нечестиви. Ето защо, треперейки като лист на вятъра, аз последвах Исус, Който вече влизаше в Светилището на Отца. А тогава Божият Син простря десницата всред самите Си нозе, като извика със силен Глас:
“Духо на Божиите пророци! Яви на слугата Си онова, което има да стане с дървото на смъртта и ада и с реката на горкото, която го напоява!”
След думите на Господ пред самите Му нозе се разтвори сфера, подобна на сребърно огледало. И тогава аз видях как в огледалото се яви дървото на смъртта и ада, чиито клони опасваха в мрежа цялата земя. А докато дървото се изобразяваше, всред корените му се появи и реката на горкото, която продължаваше да го напоява. Точно в тоя миг Исус простря ръката Си против дървото, като му казваше със страшен Глас:
“Яви се, най-сетне, враже Господен! И нека клонът ти се издигне по-високо от всичките клони на смъртта и ада!”
В отговор на Господните думи отсред дървото се появи клон, който започна да расте нагоре. И докато другите клони търсеха да опасват земята, тоя последен клон търсеше да се докосне до Небето. Така дойде миг, когато всичките клони на дървото заграбиха каквото могат от цялата земя и се събраха около растящия клон, за да му се покланят и да го боготворят… Точно в този миг с Огнен и Гневен Глас Отец проговори на Исус, като Му казваше:
“Простри Меча Си, Сине Мой! И нека слугата Ни първо да види кой стои като главен корен на дървото!”
Ето, че Исус бръкна в мантията Си и извади Меча Си, като го простря към огледалната сфера, тъй че острието сочеше самите корени на дървото. А тогава аз видях, че в корените стоеше дяволът, като старовременна змия. Самата уста на змията пиеше от реката на горкото, а опашката й се превръщаше в главния корен на дървото, от който то черпеше напояването си. Това ме накара да кажа на Господа:
“О, Спасителю мой! Очите ми виждат самия Сатана! Той е коренът на дървото на смъртта и ада, а опашката му провежда водите на горкото…”
“Точно така е, слуго Господен!” – ми отговори Исус. А Отец отново казваше на Сина:
“Простри Меча Си против клоните, Сине Мой! И нека слугата Ни види кой разширява и разраства клоните по цялата земя и по целия свят!”
Послушал Отца, Господ простря Меча Си по протежението на самите клони. А тогава очите ми видяха дух, който имаше зверова глава и змийска опашка. Той навиваше опашката си върху всичките клони на дървото. И като ги дърпаше с всичка сила, правеше ги да растат и да се разпростират още повече. Тоя дух разтваряше зверовите си челюсти, като ядеше от пръстта на земята. А след това храчеше и повръщаше погълнатото върху самите клони, тъй щото всичките човеци, намерили се в наядената пръст, скоро ставаха част от клоните. Това ме накара да кажа на Исуса:
“О, Господи мой! Не виждат ли сега очите ми оня лъжепророк, който е духът на Антихрист? Не е ли тялото му лукаво като на самия Сатана? И не е ли образът му като на самия Антихрист?”
“Точно така е, слуго Господен! Духът на Божиите пророци е отворил очите ти и говори чрез устните ти…”
Докато Господ ми отговаряше, Отец за трети път каза на Сина:
“Простри Меча Си против най-високия клон, Сине Мой! И нека слугата Ни види кой надига лицето си, за да се изживява като бог, да говори надменно и да крои планове за вечно управление на земята!”
И тоя път Господ простря Меча Си против високия клон, който се издигаше в облаците на небето. А тогава очите ми видяха звяр, върху чието лице беше сложена маска, която поразително наподобяваше Образа на Исус. Тоя звяр плюеше отрова от устните си, с която принуждаваше клоните, събрани около него, да го боготворят. А това ме накара да кажа на Исус:
“О, Господи мой! Та това е човекът-Антихрист, който израства от бездната. Защото на него коренът е дал силата си, славата си и всичката си власт. За да засенява и да мами народите, че е господ и бог!”
Слушайки думите ми, Спасителят кимна утвърдително, като ми казваше:
“Да, така е! И сега сърцето ти видя въздигането на всичкото нечестие и процъфтяването на всичката неправда на земята. Но ти приготви сърцето си, за да чуеш какви са последните огнени думи на Божият Яростен Гняв. Защото това дърво на земята, Отец Ми не е насадил. А всяко дърво, което Той не е насадил, отсича се и в огъня се хвърля…”
След последните думи на Исус Гласът на Отец се стовари като гръм в Светилището Му. И Всемогъщият повеляваше на Сина Си, като Му казваше:
“Простри Меча Си против корена на дървото. И като отсечеш дървото отсред корена му, превърни водите му на огън. А след това порази с Дъха Си най-високият от клоновете му. За да не се надигне никога вече и нечестието му да бъде минало в миналото, за което няма дял в бъднините на бъдещето. А когато поразиш най-високия от клоновете, въздай на останалите клони и ги хвърли в огъня, роден от водите на бездната. За да бъдат всякога наказвани с горкото, пророкувано от Тебе и с всичките огнени язви на Гнева Ми…”
Слушайки думите на Отца, Исус се промени. Очите Му станаха като свъсени облаци, от които проблясваха светкавици. А от устните Му излезе Огнен Дъх, който се готвеше да нападне на Антихриста. И ето, че Мечът на Исуса се стовари върху корена, който бе туловището на старовременната змия. И когато коренът бе посечен, водите от реката на горкото мигновено се превърнаха в огън, който се изсипваше в дълбините на ада. А тогава дойде ред и на Дъха на Господа. Той се стовари като мълния върху високия клон на Антихриста, като го сбръчкваше и изпепеляваше, тъй щото клонът падна всред другите клони. И ето, че Исус отново замахна с Меча Си, като разцепи останалите клони и разтвори земните хълмове, тъй щото всичките клони падаха в дълбините на ада, плисвайки се с грохот и ужасен шум в огнената стихия на горкото…
От дървото на смъртта и ада не беше останала дори и следа по земята. А тогава, гледайки ме с огнен и ревнив поглед, Исус проговори, като ми казваше:
“Отец Ми те направи свидетел на Своя Яростен Гняв против нечестивите. И тук, от Светилището, в сферата на Божието предузнание, ти видя каква ще е съдбата на змея, звяра и лъжепророка, както и на всичките им поклонници. Но от Моето Слово, и от страниците на Моето Евангелие, все още викат покритите Ми думи, пълни с Пророческия Дух на Отца Ми. И Моите все още не знаят и все още не проумяват напълно с колко съдба са заредени въпросите на Човешкия Син против нечестивите:
“Как ще избегнете от осъждането в пъкъла? Как ще избегнете от горкото, за което отдавна сте били посочени?”
Ето, Аз ще заведа пророка Си всред самите огнени пламъци на пъкъла. Там, където водите на нечестието, с които змията е напоявала змиите си, вече са се превърнали в огнена река. Така непременно ще видите девет горка, с които Божият Гняв е наказал деветте най-страшни клони от дървото на смъртта и ада.
Запомнете тогава и самите горка, според както ги изричам:
Първото е горкото върху съблазнителите!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!” (Матея 18:7) 
Второто е горкото върху наситените!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще изгладнеете…” (Лука 6:25) 
Третото е горкото върху присмивателите!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Горко на вас, които сега се смеете; защото ще жалеете и ще плачете…” (Лука 6:25) 
Четвъртото е горкото върху хвалболюбците!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят; защото бащите им така правеха на лъжепророците…” (Лука 6:26) 
Петото е горкото върху слепите водители!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Горко вам слепи водители! Които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се…” (Матея 23:16) 
Шестото е горкото върху законниците!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената…” (Лука 11:46) 
и още:
“Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте…” (Лука 11:52) 
Седмото е горкото върху богаташите!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си…” (Лука 6:24)
Осмото е горкото върху предателите, които се подвизават в беззаконието на Юда Искариотски!
И на него свидетелстват думите Ми:
“Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил…” (Матея 26:24)
И деветото, най-страшно и най-ужасно от горката, е горкото върху книжниците и фарисеите! Горко, за което Човешкият Син заявяваше най-много в Евангелието:
“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате: Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствали с тях в проливане кръвта на пророците. Така щото свидетелствате против себе си, че сте синове на ония, които избиха пророците. Допълнете и вие, прочее, мярката на бащите си. Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” (Матея 23:25-33)
Ето, говоря на цялата Си Църква и на всичките Божии чеда, че посочените от Божия Гняв няма никак да избегнат от осъждането в пъкъла! Защото те са чеда на дявола! Змии от змиите му, ехидни от ехидните му, духове от духа му, отрови от отровата му, нечестия от нечестието му!
Вижте тези девет горка в дълбините на огнения пъкъл. И ако искате Вечност всред Реката на Живота, а не всред огнената река на пъкъла, побегнете далеч от съблазънта и изкушението, за да намерите Святостта и Освещението.
“…онова освещение, без което никой няма да види Господа…” (Евреи 12:14)
Аз, Мъздовъздателят от Сион, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply