ЗАКХЕЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТЪМНИЦАТА НА СВЕТА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Толкова много са станали дяволските заблуди, които последните тщеславни църкви пръскат като отровен спрей по лицето на света, щото трябва отново и отново да се събарят крепости, както някога ги събориха седемте свещеници с тръбите пред стените на Ерихон.
За какво ти говоря ли?
Говоря ти за това, че днес измамените от дявола отново стоят зад доктриналните крепости на фалшивата си теология. Понеже считат, че Господ им е длъжен, когато всички ние сме длъжни на Господ. Самата дума “дълг” никак не се харесва на плътския човек. На него му дай “келепир”, “далавера”, “печалба”, “късмет”, “файда”, “интерес”, но не и “дълг”.
А какво всъщност е дългът?
Това е поставено изискване, норма и критерий, които са неотменими пред оня, когото задължават. Да кажеш, че Исус те е спасил, а да не се почувстваш длъжен към Божието Спасение, то значи да излъжеш сърцето си, че си способен да измамиш Бога, когато всъщност си измамил само себе си.
Знаеш ли на колко много места Божието Слово ти говори за дълг и длъжност?
Нека ти напомня само някои от тях:
“От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята…” (1 Йоаново 3:16) 
и още:
“Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго…” (1 Йоаново 4:11) 
и още:
“Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим…” (Лука 17:10) 
При толкова много дългове, които имаме към Господ, ще смее ли някой да твърди, че Спасението и Вечният Живот са печалба и келепир, а не трънлив път и духовна отговорност?
Но аз сега отново ти казвам, че тези, които искат да измамят Господа с теологията си, просто са измамили сами себе си. Защото Исус има Слово против тях. Пророчески думи, които Сам е изрекъл и които са останали неразбрани цели две хиляди години. Тези Негови думи са много необходими за разбирането на пророческите видения в тази книга. Затова нека сега отново да продължа с личното ми водителство от Исус и с онова, което започна Той да ми говори. Ето какво ми каза Той:
“Стефане, кажи Ми: На колко места в Словото Ми Аз говоря за спогаждане? И какво за теб е спогаждането?”
Думите на Господ направиха така, щото в сърцето ми да изплува най-точният стих в Библията, който говори за спогаждане.
Ето защо Му отговорих, казвайки:
“Господи мой! На едно единствено място в Евангелието Ти говориш за спогаждане и това е Твоята заповед в “Евангелието от Матея”:
“Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант…” (Матея 5:25-26) 
А колкото до самото спогаждане, то е равносилно на сърдечно съгласие спрямо оня, на когото би решил да угодиш…”
“Точно така е, момчето Ми! Но ти сега виж отново думите, които съм ви говорил в Евангелието. Кой е този противник, с който трябва да се спогаждаш, да не би той да те предаде на Съдията, а Съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница?
Защото, както сам прочиташ, няма да излезеш от тази тъмница, докато не изплатиш и последния кодрант…
Кой е противникът, Стефане?”
“О, Исусе! Ако има противник, с който Ти заповядваш да се спогаждаме, то този противник е Твоето Слово. Защото Твоето Слово е противник на всеки човек до времето на неговото пълно обръщане към Твоята Светлина и Твоят Благодатен Дух. И аз зная, че цял един живот не ни достига, за да се намерим изцяло покорени от Твоето Слово и от Тебе…”
“Какво друго тогава да ви остава, освен да се спогаждате със Словото Ми? А да се спогаждате не ще ли да рече да признаете, че сте грешни и имате нужда от Моето Опрощение?”
“Да, Исусе! Точно това ще рече! Защото за този “противник”, с който трябва да се спогаждаме, писа и Апостол Йоан, като каза в посланието си:
“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас…” (I Йоаново 1:8-10) 
Исус кимна утвърдително с главата Си, а след това вдигнал показалеца Си, докосна гърдите ми, като казваше:
“Е, знай тогава, че мнозина днес не искат да се спогаждат с “противника”. И тогава, по силата на Моите думи, Словото ги предава на Съдията, а Съдията – на оня служител, на когото е предал да владее тъмницата.
А кой е служителят на тъмницата? Кой е тъмничарят, на когото Съдията е дал правото да владее над тия, които не се спогаждат с Божието Слово?”
Думите на Исус сами ми даваха отговор на въпроса Му. Ето защо Му казах:
“Господи мой! Дяволът е тъмничарят, който държи непокорните и бунтовните в тъмницата на този свят. И те, според Твоите думи, няма никак да излязат от нея, докато не изплатят и последния кодрант…”
Исус се усмихна на думите ми, а след това продължи да говори, като ми казваше:
“Ако наистина съм казал, че никой не може да излезе от тъмницата на дявола, без да изплати и последния кодрант, то преди този последен кодрант няма ли да има и други кодранти? И какво ще рече някой да излезе от тъмницата? Не е ли това – да познае Светлината на Божието Спасение и да не стои в тъмнината на дявола? Разбираш ли сега, че преди да издължат и последния кодрант на Съдията, затворените в тъмницата трябва да издължат и останалите три кодранта преди последния?
Защото само така биха доказали в дело и действителност, че любят Мен, Отца Ми и Святия Дух. И ето, казвам ти:
Всичките люде от днес и до свършека, които ще напуснат тъмницата на света, като се издължат на Небето с четирите кодранта на Спасението, ще бъдат людете Закхей! И ако някой не иска да изплати кодрантите, то такъв си люби тъмницата и тъмницата го люби! Но ако друг люби Бога, то той ще Го потърси с цялото си сърце и ще се покори на изпратените към него Господни слуги. Така и Аз ще изпратя теб до последния Закхей, когото ще видиш в тъмницата. И като ти дам четирите кодранта на Моето Спасение ще напълня устните ти с Благодат и сърцето ти със Светлина. За да го посетиш в тъмницата и да му дадеш всичката Вяра, всичката Надежда и всичката Любов, нужни за Спасението му. А сега Ме последвай…”
След последните думи на Исус пред сърцето ми се разкри видение. И ето, че аз виждах света по начин, какъвто преди никога не ми беше даван от Господ.
Светът беше една огромна тъмница! В тази тъмница, въздигната по лицето на цялата земя, имаше милиарди килии с железни решетки, а зад всяка килия седеше пленник на Сатана. Всеки от пленниците в тъмницата беше окован с железни вериги, които започваха от главата му и стигаха до края на нозете му. Самата гледка скоро преминаваше от тъга и скръб до ужас и пълно недоумение. Защото пленниците в килиите на тъмницата не се чувстваха никак затворени, нито оковани. Напротив – обладани от измамни картини и суетни визии – те весело дрънчаха с веригите си, като викаха и крещяха, че са най-свободните и най-щастливите на света. Изобщо – накъдето и да погледнех в тази тъмница – аз виждах ужас, който не може да се предаде, нито да се опише. Защото едно огромно число от човеци, никога не познали Божието Спасение, бяха в тотален бунт и несъгласие с Божието Слово. Те живееха заради суетата в мрачните си килии и виждаха в самите железни вериги пълна свобода за сладките си грехове и беззакония.
Всъщност – очите ми виждаха печалбата на дявола. Всички онези човешки души, които той беше измамил, омърсил и покварил. За да бъдат странни и чужди на Божия Живот, Божията Светлина и Божието Спасение. И ето, че в един миг сърцето ми не издържа, тъй щото през плач попитах моя Господ, казвайки Му:
“Ах, Исусе! Прекрасни мой Спасителю! Какво Си дал като гледка на слугата Си? Та ето, че очите ми виждат не милиони, но милиарди изгубени и помрачени сърца! И ако до вчера съм мислел, че тъмницата отговаря само на ада, то сега виждам, че не само адът, но и светът е една голяма тъмница…”
“А какво друго си очаквал да видиш? И защо си забравил как Апостолът Ми Йоан предупреди, че целият свят лежи в лукавия?” – ме попита Господ на Свой ред. И като посочи с ръка към неизброимото число от килии, отново ми каза:
“Не трябва ли Моите слуги да отидат именно в тази тъмница, за да започнат да измъкват от там пленниците на дявола?”
“Но как ще стане това, Господи мой? Та аз видях, че повечето от пленниците си харесват килиите и веригите, с които са вързани. Как да говорим на човеците за Свободата в Твоето Име и в Святия Дух, когато те си харесват робското иго на греха?”
Слушайки думите ми, Исус добави:
“Това, че повечето от пленниците си харесват килиите и веригите, наистина е така. Но Аз ти казвам, че не всички пленници си харесват килиите и не всички вързани си харесват веригите. Отец Ми има остатък от човеци в тая тъмница, които са били избрани от Него по Благодат. И както някога Човешкият Син влезе в Ерихон, града на крепостите, и не всички Го приеха, но мнозина роптаеха против Него и Го хулеха, така и Моите слуги ще влязат в тази тъмница и не всички ще ги приемат, но мнозина ще ги похулят.
Но както всред Ерихон се намери един Закхей, който се качи на дива смокиня, за да потърси очите на Господа, така и в тази тъмница към Мене ще се протягат ръце, и за Словото Ми ще въздишат сърца. А Моите слуги, помазани от Мен, и научени от Сърцето Ми, ще влязат в тъмницата с четирите кодранта на Божието Спасение. Ето с тези кодранти, слуго Мой!”
Докато Исус изговаряше последните Си думи, Той бръкна с десницата Си в Лоното Си. Така само след миг в шепата Му заблестяха четирите кодранта. А Господ отново ми проговори, като казваше:
“Виж внимателно Небесните кодранти в шепата Ми.
Ето първата монета, която е кодрантът на Покаянието!
Какво виждаш върху нея?”
Погледнах монетата, а тогава забелязах върху нея една човешка сълза. И тогава казах на Исус:
“О, Господи мой! Върху първият от кодрантите Ти има капчица, която е сълза…”
А Спасителят, като ме погледна с Дух на Небесно Посвещение, ми каза:
“Пусни тази монета в сърце, което копнее за Мене. И тогава сам ще видиш как едничката сълза върху кодранта, ще извика всички останали сълзи на Покаянието. Но ти виж сега и втората монета, която е кодрантът на Себеочистването. Какво виждаш върху нея?”
За втори път погледнах в шепата Господна. И тогава видях, че върху втория кодрант блестеше капчица Жива Вода. Нежна и прекрасна, сякаш току-що уловена от пръските на някой Сионски водопад. А това ме накара да кажа с възторг на Господа:
“О, Исусе! Капчица Жива Вода стои върху втория от Твоите кодранти…”
А Господ, като ме погледна за втори път с Духа на Небесното Посвещение, каза ми:
“Пусни тази монета в сърце, което жадува за Святия Дух. И тогава сам ще видиш как едничката капчица Жива Вода ще се превърне в Река, която съвършено ще измие ръцете и нозете на оня, който пребъдва в нея. Но ти виж сега и третата монета, която е кодрантът на Себеотричането. Какво виждаш върху нея?”
Отново гледах в шепата на Исус. И тогава видях, че върху третия кодрант аленееше една капчица от Кръвта на моя Господ. А това ме накара да Му кажа:
“О, Исусе! Капчица от Твоята Кръв е поръсена върху този кодрант…”
А Спасителят, като ме погледна за трети път с Духа на Небесното Посвещение, ми каза:
“Пусни тази монета в сърце, което е повярвало в Мене. И тогава сам ще видиш как едничката капчица Кръв върху кодранта ще извика у човека Съвършен копнеж да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и да се съразпне с Мене! Но ти виж най-вече четвъртата монета, която е кодрантът на Пожертвуванието.
Какво виждаш върху нея?”
За четвърти път погледнах в шепата Господна. И тогава видях, че върху последния Небесен кодрант блестеше искра от Огъня на Отца. Пламенна и жива, сякаш току-що извадена от пламъците пред Божия Олтар. А тогава с всичката любов в сърцето си казах на Исус:
“О, Господи мой! Пламенна искра от Огъня на моя Небесен Отец блести върху последния от Твоите кодранти!”
А Исус, като ме погледна за четвърти път с Духа на Небесното Посвещение, каза ми:
“Пусни тази монета в сърце, което повече от всичко иска да пребъдва във Волята на Отца Ми! И тогава сам ще видиш как едничката искра от Божия Огън ще се разгори до Пламък на Свята саможертва!
Сега разбираш ли по-добре каква е Небесната Сила на Моите четири кодранта? И проумяват ли Моите, че както вярата от малко синапово семе се превръща в огромно дърво, на което кацат Небесните птици, така и всеки от Небесните кодранти се превръща в Божие Спасение, когато бъде издължен в сърцето на оня, който го е получил!
Ето, казвам на всички ви, че единственият начин да бъдете успешни в тъмницата на дявола, е като застанете пред Мене, за да получите от шепата Ми четирите кодранта на Спасението. А след това – като влезете в килиите на пленените – да ги положите в сърцата им. Тъй щото всеки, който ги е получил – да ги издължи с вяра на Съдията. Защото всеки от Моите кодранти е Небесно помазание, което строшава хомота на греха и веригите на робството.
Казвам ви тогава:
Съдията ще заповяда на служителя на тъмницата (който е самият дявол) да не възпира никой от тия, които са се издължили на Небето. Защото те вече не му принадлежат, нито могат да останат като част от тъмнината му. И на всичките люде Закхей, излезли от тъмницата, ще се удари Небесен печат върху сърцата им. И печатът ще бъдат думите на Отеческото благоволение:
“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…” (1 Петрово 2:9)
А ти, слуго Господен, вземи сега кодрантите от шепата Ми! И като отидеш в килията, която ще ти посоча, благовести Спасението на последния Ми Закхей!”
С вълнение, което не мога да предам, нито да опиша, аз взех кодрантите от десницата на Исус. И като влязох в килията, която Той ми посочи, благовестих Господното Спасение на последния Закхей…
Следващите чудесни видения в тази книга са за него. Дано Господ го издири с това пророческо слово! Дано осияе с Небесната Си Светлина всяко кътче на сърцето му! Амин и Амин!

Leave a Reply