ЗАКХЕЙ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Има Един Пречист Извор, Чиито води жадуват устните ми и Този Извор е Исус! Има Едно Прекрасно Слънце, Чиито лъчи жадуват очите ми и Това Слънце е Исус! Има една разлистена от Благодат Лоза, за Чиито Плодове копнее сърцето ми и Тази Лоза е Исус!
Каквото и зло да изсипе дяволът над главата ми и в съдбата ми, аз благодаря на моя Господ и Спасител, че ме е запечатал със Святия Си Дух за Спасение и Вечен Живот. Каквито и хули, лъжи и позор да понесе сърцето ми, аз съм Му благодарен, че ме направи да съучаствам в Неговите страдания, за да се зарадвам премного когато се яви и Неговата Слава.
Казвам ти това, защото Исус за мен е всичко. Той е проникнал във всяка клетка на тялото ми, във всяка фибра на душата ми, във всичките помисли на сърцето ми. И сега, когато обърна поглед назад и видя свръх благодатното Му проявление в моя живот, аз се чувствам не просто щастлив, но преизпълнен от неизмеримо блаженство.
Нямам и не искам да имам други думи в устните си, освен думи на почит и изблик на дълбоко благодарение към моя Спасител. Защото да обърна отново внимание на онова гнусно нищожество, наречено дявол и Сатана, то значи да реша да му засвидетелствам впечатленията си. А старовременната змия наистина не заслужава това. Колко повече – когато Господ влезе с взлом в сърцето й и извади наяве червеите й, с които тя измами цялото охладняло и безпътно мнозинство.
Казвам ти Истината в Исус, че Неговите пророчески видения са причина да Го хвали всяко искрено и вярно сърце. Защото Той е нашият Спасител. Той не ни остави в мрака на Вавилонската мерзост. Той не спря да говори на слугата Си и да излива велики и благодатни видения, за да спаси всички, които искат да слушат Гласа Му. Той и занапред няма да спре да ни ръководи според Волята Си. За да напълни Храма Си с живи и скъпоценни камъни. За да постави на короната Си диаманти и бисери, утвърдени в скръбта и гонението на последното време. За да въведе в съвета на Своите Светии последните Си славни и чудесни мъже и жени на вяра. Амин и Амин!
В първите дни на новата година аз за първи път усетих огромен прелом в делото ми за Небесния Цар. Прелом, дължащ се на всичко, което Той даде на Живата си Църква през изминалата година. Прелом, завършил с бляскав и съкрушителен удар в самото сърце на дявола.
Как мислиш, братко мой?
Може ли едно сърце, предадено на покорство и послушание към Господ, да не бъде съвършено удовлетворено от работата, в която се е трудило не месец или два, но години наред? И може ли всичките Божии чеда, пораснали във вяра и богопознание, да не усещат, че Исус вече ги е извел със силна ръка от Вавилон? И ако ти си усетил, че вече си изведен навън от мерзостта на запустението, то не е ли време да запретнеш ръкави и да се посветиш на пророческото благовестие? Малко ли видения имаш за него? Малко ли думи на Вечен Живот ти даде Господ чрез слугата Си?
Виж само, че в последните пророчески книги Исус вече говори на всички ни, като на Свои приятели. Като на тия, които ще родят Гроздовете Му. Като на тия, които ще участват в Празниците Му. Като на тия, които ще се съградят в Храма Му на Хълма Мория. Като на тия, които ще излязат по кръстопътищата на света, за да намерят людете Нееман и да ги въведат във водите на Святия Дух. И ако мислиш, че Исус ще спре дотук с виденията за последните Си жетвари и кръстители, то значи, че все още не си Го познал напълно. Защото Господ отново беше до мен. И като ме докосваше с благодатните Си пръсти, направи в сърцето ми да изплуват стихове от Евангелието, свързани с хора, които не са Го познавали, но в един момент са Го познали. И не просто са Го познали, но са станали Съвършени изпълнители на Божията Воля. Един такъв човек беше Закхей – началникът на бирниците в град Ерихон.
Аз ще те помоля да си представиш какво ще рече да си бирник в древен Израил. Защото, както знаеш, бирниците са тези, които събират налозите и данъците за Кесаря. А Кесарят на Израил в онова древно време беше самият император на Рим. Той беше поставил в Юдея своята послушна пионка Пилат заедно с една дузина полкове и военачалници и държеше към бездънните каси на империята му да текат постоянно злато и сребро. Вече сам разбираш, че за еврейския народ римската алчност, надменност и потисничество бяха достойни за презрение и отвращение. Тъй щото и бирниците, събиращи данъци за Римската империя, бяха считани за най-долни и най-грешни хора.
Но моят Господ, бидейки най-горен сред най-горните, потърси и обикна именно най-долните сред най-долните. И именно изсред тях Той Си избра бирника Матей, който стана евангелист Господен. А също така и бирникът Закхей, който сам беше началник на бирниците в град Ерихон.
Ето този Закхей се появи във видение пред сърцето ми. Него виждах да се качва на черницата, за да види приближаването на Спасителя. Него виждах да се усмихва смутено, когато Господ приятелски му казваше да слезе от дървото, понеже в този ден е решил да престои в дома му. Виждах този бирник и искрено се учудвах, понеже си мислех, че каквото Исус вече ми е говорил за Закхей, то едва ли повече може да се проумее или да се каже. И понеже видението беше твърде живо, за да стоя със затворени устни, аз паднах на колене пред моя Спасител, като Му казвах:
“О, Господи мой! Още не могат да избледнеят в мен страшните видения от хълма Гевал, където Ти съкруши седемте червея на Сатана, а ето – пред сърцето ми има ново видение от Тебе. И в това видение аз виждам бирника Закхей. За него ли искаш да ми говориш, Исусе?”
Слушайки думите на молитвата ми, Господ погали с ръка главата ми, тъй щото мислите ми пламнаха. А след това ми проговори, като казваше:
“Нали в последната книга ти казах, че Аз съм не просто изобилен, но преизобилен Господ? И ако ти мислиш, че с людете Нееман се изчерпва цялото божествено откровение за Спасението на последното време, то наистина има какво още да научиш и познаеш от твоя Господ. Защото сега ти казвам, че към сириеца Нееман непременно ще бъде прибавен и бирникът Закхей. И ако на людете Нееман Аз ще дам да познаят седемте вълни на Божието Освещение, то на людете Закхей ще дам да познаят четирите кодранта на Божието Спасение. Учудва ли те това?”
Слушах премъдрите думи на Исус и все още нищо не разбирах. Но когато вдигнах поглед към Него и видях благодатната усмивка на устните Му, аз Му отговорих, казвайки:
“О, Спасителю мой! В края на двадесет и осма глава от своята книга пророк Исайя написа нещо твърде истинско за Тебе. Че Ти Си Един, Който е чудесен в съвет и превъзходен в Мъдрост. Ето защо аз не преставам да се удивлявам и учудвам на всяко Твое идване към сърцето ми. А сега думите Ти ме карат да проумея, че не съм разбрал нищичко за бирника Закхей…”
“Не е така, слуго Мой и затова недей да се упрекваш!” – засмя се Исус и продължи:
“Аз вече веднъж ти говорих за бирника Закхей, когато писа книгата за “Портите на Живота и смъртта”. И тогава ти дадох откровение за черницата, на която той се беше качил, за да види Господа. Но ти сега проумей, че онова Мое откровение в сърцето ти беше духовно загатване за греха на последните тщеславни църкви, които обичат черниците на гордостта и превъзнасянето си, понеже в листата им пълзят копринени буби. Тъй щото тщеславните в случая бяха един последен и извратен Закхей, стоящ вън от Библията и вън от Божието благоволение, поради преголямото си самочувствие и нежелание да слезе от черницата.
Истината обаче ще ти потвърди, че в Моето Слово има един търсещ Бога Закхей, който се беше качил не на черница, а на дива смокиня, ако и в текста на твоята библия ти да четеш, че това е черница. Да, Стефане! Дървото на библейския Закхей беше дива смокиня. Или “шикма”, както го наричат израилтяните. А сега помисли и Ми кажи диви смокини ли ви иска вашият Господ или смокини облагородени със Святия Дух?”
“О, Исусе! Ти ни искаш като облагородени смокини. Понеже така ще раждаме плод и той ще бъде много по-сладък от този на дивата смокиня…”
“Точно по тази причина Аз казах на бирника Закхей да слезе от дървото. Защото видях в сърцето му желание за промяна и жажда за Спасение.
А знаеш ли ти у колко много езичници днес тази жажда се надига, но те все още не я осъзнават? Знаеш ли колко човеци се качват на дивите смокини в сърцата си, за да видят минаващият през света Господ, а никак не осъзнават, че плодът им е стипчив и не става за ядене? Не са ли нужни слуги Господни, които да познават Моите знамения в живота на Закхей, тъй щото и те да ги извършат в живота на езичниците, които ще им посоча?
Но ето затова ти казвам да Ме последваш. Защото си смокиня Господна на Хълма Гаризин, пророк в Духа и Силата на Илия! И заедно с теб нека Ме последват всички, които искат да бъдат благовестители Господни на последното време. Защото сега твоят Господ ще разпечата тайната, стояла скрита от Ранната Ми Църква и до днес:
Тайната за четирите кодранта на Божието Спасение!”

Leave a Reply