ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – V ГЛАВА

5. ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА

Скъпи ми братко! Верни мой приятелю!
След малко ти ще затвориш тази книга. И аз не се притеснявам, че ще я затвориш. Аз се радвам, защото си отворил сърцето си за прекрасния полъх на Небето. Останало е още много малко. Толкова малко, щото да огледаме сърцата си в Библията. Толкова малко, щото да познаем с каква Любов ни е възлюбил Отец. И хванали светлите лъчи на тази Любов – да отидем там, където Той ни чака.
Аз зная, че мнозина няма да повярват в истинността на тази книга и това не ме учудва.
Защото колко повярваха на Мария Магдалина?
Колко приеха за истина думите й, че е видяла Господ възкръснал?
Не бяха ли всички дотолкова вторачени около себе си, щото да престанат да чуват Гласа на Отца в сърцата си?
Не бяха ли засрамени, когато Исус ги смъмра за коравосърдечието им?
Аз искам да се огледаш, братко мой!
Аз искам да видиш, че докато много църкви бързат да вземат своя си дял, има една църква, която търси Неговия дял. Тя съвършено Го познава, защото е помазвала нозете Му и е участвала на Неговата вечеря. И аз вярвам, че чрез тази книга Небесният Отец отново ще помаже с миро нозете на Сина Си и ще направи прави пътеките за Неговото завръщане.
Защото Господ ни иска чисти и Святи на Пасхата!
Чисти и Святи, както Той е Чист и Свят!
Тогава непременно думите на пророка ще станат съдба на сърцето ти. И ти ще се намериш изпълнен с Божиите обещания:
“Няма да дам вече житото ти за храна на неприятелите ти, и чужденците няма да пият виното ти, за което ти си се трудил; но които го прибират в житницата те ще го ядат и ще хвалят Господа; и които го събират те ще го пият в дворовете на Моето светилище. Минете, минете през портите, пригответе пътя за людете; изравнете, изравнете друма, съберете камъните му; издигнете знаме за племената. Ето, Господ прогласи до краищата на земята, като каза: Речете на сионовата дъщеря: Ето, Спасителят ти иде; ето наградата Му е с Него, и въздаянието Му пред Него. И ще ги наричат свят народ, изкупените от Господа; и ти ще се наричаш издирен, град неоставен…” (Исайя 62:8-12)
Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply