ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – IV ГЛАВА

4. ЖЕРТВАТА НА МАРИЯ МАГДАЛИНА

Братко мой! Скъпи ми приятелю!
Знаеш ли, че има нещо, което мнозина от нас са изгубили? И не просто са го изгубили, но никога няма да го намерят. И това е болката на Божието Сърце. Това е да понесеш в сърцето си Божията Скръб и очите ти да заплачат с Божия Плач.
Когато във видението с къщата аз видях, че Кръвта на моя Господ се поръсва върху долния праг, аз изпитах остра болка. Сърцето ми се сви така, сякаш, че бе притиснато от челюстите на менгеме. Аз не исках да повярвам това, което Господ ми показваше. Аз не исках да приема, че мнозина считат за празно нещо проляната при Завета Кръв. Аз не можех да се съглася, че драгоценната Кръв на Исус, която стои пред Престола на Отца и има Силата да изкупи всички родове човеци, е станала нещо, което се тъпче с мръсни крака. Но такова беше видението от Исус. И не е нужно да си чрезмерно мъдър, та да разбереш, че това видение е истинско. Защото долния праг на всяка къщна врата непременно се тъпче от нозете на човеците. И аз отново попитах моя Господ, като Му казах:
“Господи, защо толкова много ме боли сърцето? И защо днес Кръвта Ти се тъпче от мръсни нозе?”
А Исус ми отговори:
“Защото малцина изпълняват Завета Ми по Дух, а мнозина го превърнаха в религия. Защото на Моята Пасха Аз извърших нещо толкова Свято и чисто, колкото скверно и мръсно го направиха човешките традиции и ритуали. И не е чудно, че сърцето ти се свива, понеже Отец е положил в теб Духа Си. И когато Той скърби, скърбят и слугите Му…”
“А какво извърши Ти, Господи?” – попитах аз. Тогава Исус каза:
“Аз измих нозете на Моите ученици и ги научих и те да вършат същото спрямо братята и сестрите си в Господа. Но много скоро след примера Ми дойде един друг пример. И той не можеше да не дойде. Защото мнозина глупци решиха, че им приляга да превръщат Господната Пасха в най-обикновена баня, където се подвизават най-обикновени теляци…”
“А защо, Господи мой, от служители в Духа и Силата на Бога, човеците се превърнаха в теляци? Защо Твоят Свят пример се превърна в ритуал, който мнозина с удоволствие наричат “ноземиене”?”
Исус ме погледна и се усмихна. Защото именно Той беше Този, Който през годините ми даваше ревност да се разгранича от човешките традиции. Така Господ продължи, като каза:
“Виждаш ли, Стефане? Мнозина са забравили, че Пасхата е Господна, а не тяхна. И колкото до това да си измиеш краката, то всеки би могъл да стори това в собствения си дом и баня. Но когато трябва да следваш Господа твоя Бог, то тогава ще разбереш и Съвършения пример, който Аз ви оставих. Виж как реагира Петър на Моя пример. Какви думи Ми каза?”
“Исусе! В началото той не искаше да му умиеш нозете, но се възпротиви, като Ти каза:
“Ти няма да умиеш моите нозе до века…” (Йоан 13:8)
А тогава Ти му отговори:
“Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш и ако не те умия нямаш дял с Мене…” (Йоан 13:7,8)
“Как мислиш тогава? Ако Аз исках Моите да спазват примера Ми по плът, то не бих ли казал на Петър, че той много добре знае какво правя? Но Аз не му казах, че той знае какво правя. Тъкмо обратното. Аз му казах, че отпосле ще разбере. Виж тогава отново реакцията на Петър. С какви думи той продължи да Ми говори?”
“Господи! Той до такава степен Ти се покори, щото в един момент реши, че измиването на краката не е достатъчно. И затова той Ти каза:
“Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата…”
“А какви думи му казах Аз? Не изявих ли Небесната Истина, че:
“Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист…”
И не добавих ли към учениците Си:
“И вие сте чисти, но не всички…”
И нямах ли тогава предвид, че има един, който е с мръсни нозе и той беше Юда? Как тогава някои днес тръгват да мият плътските си нозе, когато пътищата им са в греха и измамата? Как дръзват да обръщат думите Ми от Дух и Живот в плът и смърт?”
“Господи, никак не мога да си обясня защо го правят. Те не разбират, че да измиваме нозете си един на друг ще рече да изпълним съвършената заръка на Апостола Ти Яков. Защото той в посланието си написа:
“Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината, и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове…” (Яков 5:19-20)
И когато обръщаме заблудените към Истината, то тогава изпълняваме Завета Ти…”
“А как да го изпълнят онези, които са плътски и бързат един на друг да си мият краката? И ако наистина биха се хвалили в усърдието си, че изпълняват думите Ми по най-правилния начин, то нека ги изпълнят докрай. Защото Аз казах, че:
“Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист…”
Нека тогава тези, които решават в сърцата си, че са угодни на Отца Ми, никога повече да не мият нищо друго, освен краката си. Колко ли време ще издържат така? И няма ли по главите им да плъзнат въшки от телесната нечистота, понеже са приели Словото по плът и са решили да си мият само краката? И ако Петър тогава Ми се покори и прие Завета Ми в сърцето си, то нима мислиш, че до края на живота си не е мил нищо друго, освен краката си? И не затова ли му казах, че отпосле ще разбере стореното от Мен? А когато казвах “отпосле” имах на предвид от мига, когато в сърцата на Моите ще се излее обещания Свят Дух. Защото кой друг да измие нозете на колебливите и да изправи пътя на непостоянните? Къде са тогава Моите служители, които с доказателство от Дух и Истина измиват нозете на грешните? И защо не искат и не могат да вървят по стъпките на Господа техния Бог?”
“Исусе! Има причина мнозина да не изпълняват Словото Ти…”
“Точно така, момчето Ми. Има причина. И тази причина може да се каже с едно изречение:
Никой, който не изпълнява Волята на Отца, не може да изпълни Волята на Сина!
Защото Волята на Отца е преди Волята на Сина. И преди Синът да измие вашите нозе, Отец помаза Неговите. Виж сега нещата, които ще ти покажа във видение. Защото така ще разбереш цялата пълнота на Моята Пасха…”
След думите Си Господ протегна ръка към главата ми и пред очите ми изплува видение. Аз виждах малка къща, в която моят Господ присъстваше на вечеря с други хора. И изведнъж до Исус се приближи жена, която държеше в ръцете си алавастрен съд. Тя се наведе над Исус и започна да излива върху нозете Му от мирото, което беше в съда. А след това помаза нозете на Исус и започна да ги изтрива с косата си. От самото миро къщата се изпълни с благоухание. Тогава до сърцето ми долетя, като от дълбоки води, Гласът на Отца, Който ми казваше:
“Виждаш ли стореното от Мария Магдалина? Виждаш ли как тя, докосната и подбудена в сърцето си от Мене, помаза нозете на Сина Ми? Виждаш ли как фарисейският квас в Юда се надига и сърцето му е сляпо да види Моето знамение? Виждаш ли как той бърза да прави сметки и да продава Моето Свято миро, което приготвих за Сина Си? Можеше ли такъв да знае, че Моята пратеница в дома на Лазар идва, за да извърши на Господа онова, което Той отпосле щеше да извърши на учениците Си?”
“Не, Отче мой! Юда носеше кваса на дявола в сърцето си. Той не можеше да разбере жертвата на Мария Магдалина…”
А Гласът на Отца отново проехтя в сърцето ми, като ми каза:
“Също така и до днес потомците на Юда не могат да разберат защо изпращам слугите Си. Те не могат да разберат, че праведна и Свята пред Престола Ми ще се нарече онази църква, която помазва нозете на Сина Ми. Защото да помажеш нозете на Сина Ми ще рече да направиш прави пътеките пред Него и така да Му приготвиш благоразположен народ. Защото това скъпоценно миро, с което Мария Магдалина помаза нозете на Сина Ми, е Святото Миро на Пророческия Дух. И Моят Син няма да измие вашите нозе, ако вие не помажете Неговите. Защото такава е Волята Ми. Защото Мария Магдалина отговаря на Църквата, на която ще се яви възкръсналият Христос. Тя ще наследи и Възкресението, и Живота…”
Думите, които Отец изговори в сърцето ми, бяха повече от дълбоки. Чак сега разбирах в пълнота онова знамение на Отца в дома на Лазар. Понеже шест дни преди Пасхата Господ беше отишъл именно там. Нещо повече – библейските стихове ясно показват, че:
“…шест дни преди Пасхата Исус дойде във Витания, гдето беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите. Там Му направиха вечеря, и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тия, който седяха с Него на трапезата….” (Йоан 12:1-2)
В следващия миг видението се прекрати, а Исус отново беше до мен, като ми казваше:
“Запомни думите на Отец Ми. Защото преди Аз да направя Моята Господна вечеря с учениците Ми, Отец Ми направи Своята Господна вечеря с Мен. Блажени и святи онези, които Той днес ще употреби като Мария Магдалина. Блажени и святи онези, които са пълни с Божието Миро на Пророческия Дух, за да направят прави пътеките на Господа. Защото, ето, Аз ида скоро! И Словото Ми няма да се наруши. Защото Аз ще се явя като Възкресението и Живота, за да позная като Моя Невяста онази, която помаза нозете Ми. Но за да бъде пълно убеждението ти, че Мария Магдалина отговаря на избраната от Отца Ми, която ще наследи Възкресението, то спомни си думите на Апостола Ми Павел. Защото във видение му говорих за Пасхата Господна и му заповядах да предаде думите Ми на всички църкви. Какво написа Апостол Павел?”
“Господи мой! Той писа в “Първото послание към Коринтяните” следните думи:
“Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето Тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е Новият Завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той…” (1 Коринтяни 11:23-26)
В следващия миг Исус изговори думи, които бяха като ослепителен лъч от Светлина. Той каза:
“Не беше ли Мария Магдалина първата, която възвести смъртта на Господа? И не казах ли Аз на обладания Юда, който искаше да продаде мирото:
“Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми…”
Не беше ли Мария Магдалина първата, която Ме изчака докато дойда? Не плачеше ли тя на гроба Ми, докато й се явих и тя Ми се поклони? Но колко от вас внимават в знаменията на Отца Ми? Колко от вас разбират, че само с примера на Мария Магдалина сте достойни за Моята Пасха? Защото ако Отец направи Вечеря със Сина, а Синът направи Вечеря с учениците Си, то колко повече ще сте угодни на Отца, ако помазвате тялото Ми със светлото Миро на Пророческия Дух?
Не всеки, който е на Господна Вечеря, вечеря с Господ! Не всеки, който Ми вика: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но онзи, който върши Волята на Отца Ми! А тази Воля днес иска от вас да сте безквасни хлябове на Моята Пасха! Тази Воля иска от вас да живеете далече по-горе! Тази Воля иска от вас да разпознавате Господното Тяло и Господната Кръв, когато приемате Господното Причастие. Защото Причастие ще рече да бъдете части от Мен, и Аз да бъда вашия Живот! Защото Причастие ще рече да приемеш Пасхата, като божествена Сила, нужна за Живота и благочестието.
За Живота – понеже Виното и Хляба са Дух и Живот!
За благочестието – понеже чрез Виното и Хляба се освещават телата ви. Затова казвам, и праведни думи излизат из устата Ми:
Аз съм Господ, Който приготвям Пасхата Си! И всеки, който Ме люби и търси Дух от Духа Ми и Живот от Живота Ми, ще Ми позволи да вляза в сърцето му и Сам да приготвя Господното Причастие!
Аз съм Господ, Който измивам нозете на Моите. И всеки, който Ме люби и търси Дух от Духа Ми и Живот от Живота Ми, ще Ми позволи да вляза в сърцето му, и Сам да измия нозете на грешните и колебливите.
Отец Ми е Господ, Който помазва нозете Ми! И всеки, който Го люби и търси Святостта на Лицето Му, непременно ще получи от Него принос на Свято Миро, за да извърши Личната Му Воля, открита на слугите Му, пророците!
Който похули или скъса, изгори или се отрече от думите Ми в тази най-дълбока пророческа книга, той ще и да пие не от Виното на Пасхата, но от виното на Божия Гняв, което е приготвено за всички нечестиви!
“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой Гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене…” (Откровение 3:20) 
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply