ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Аз искрено се надявам тази книга да промени сърцето ти. Аз искрено моля моят Господ Исус да стане съвършено реален в живота ти и ти да усетиш божествената Му Сила. Защото трагедията на много християни днес е тази, че те не се упражняват в стъпките на истинската библейска вяра и по тази причина Господ Исус не е реален за тях. Божият Син ни остави много свидетелства за Своята Свята Мисия и Служение пред Небесния Отец. А Неговите сподвижници и Апостоли съхраниха Вестта за Святия и Чист Живот, който Той посвети в Любов към човеците. И аз трябва да ти кажа, че от мига, когато познах Спасителя, разбрах, че Неговият силует завинаги ще бъде прицел и мечта на сърцето ми. Аз разбрах, че в Него е събрано всичко, от което се нуждая. Всичко, което ме дарява с Вечния Живот.
В тази книга искам да ти разкрия непосредствените вълнения, които заляха духа ми, когато Господ дойде да ми говори за Своята Пасха. Моето сърце дълго беше чакало Господ да му разкрие Небесната Светлина и Изкупление на Виното и Хляба на Завета. Нещо повече – аз имах болка в душата си, дошла от изповедите и оправданията на човеци, които никога не са познали Исус, като Господ на Пасхата.
През последните години Исус ме изправи срещу религиозната и човешка власт, окупирала много църковни амвони. Така, от ревността на Господ, се родиха пророчески книги, които буквално заплющяха като бич върху гърбовете на търговци и лъжепастири. Тогава много мои братя и сестри, лично посетени и подбудени от Святия Дух, напуснаха местата, където повторно разпъват Спасителя и Го продават за много повече от тридесет сребърника. Но какво бе учудването ми, когато чувствителна част от тези човеци, ако и да бяха докоснати от Спасителния лъч на Божия Пророчески Дух, взеха та се върнаха назад и нозете им отново попаднаха в омерзяващите събрания на църковно-светския дух. Тези човеци ми пишеха писма или се обаждаха по телефона с горе-долу следното оправдание:
“Брат Стефане! Лоша или хубава, църквата си е църква. Ние трябва да ходим на църква, защото иначе няма къде да взимаме Господна Вечеря. Ние знаем, че нашият пастир те мрази и нарича антихрист! Ние знаем, че той презира и плюе по името ти и книгите, които пишеш, но нямаме право да съдим и трябва да ходим при него, защото само той има право да дава Господна Вечеря…”
Слушах или четях оправданията на тези човеци и сърцето ми беше в шок. Каква беше тази заблуда? Какво беше това малодушие? Какъв беше този измамлив компромис, облечен в маската на благочестие? И изобщо – какъв беше този жесток контрол над душите и сърцата на тези човеци, неспособни да разсъдят, че Пасхата е Господна, а не човешка и че Господ е готов да вечеря с всеки, който чуе Гласа Му? Отваряли ли бяха тези малодушни хора Словото на Исус? Чели ли бяха думите Му? Повярвали ли бяха на “Откровението”, което Господ чрез ангела Си даде на Апостол Йоан? И не каза ли там Исус:
“Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой Гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене…” (Откровение 3:20)
Ето така, братко мой, в сърцето ми се зароди силното желание да призова Господ и Той да отговори на молитвите ми относно разбирането на онова общение с Кръвта и Плътта Му, което наричаме “Господна Вечеря”. Защото нелепите оправдания и бездушни отстъпления, с които мнозина бягат от Пророческия Дух на Бога, стават тема за сериозен размисъл. И когато все пак вземат “Господната Вечеря” от ръката на лъжепастир и наемник, който само преди минути е изгорил или скъсал Пророческото Слово на Отца, призоваващо го към покаяние, то сам помисли, скъпи ми братко, в каква вечеря участват човеците. Сам помисли дали хлябът наистина е безквасен, а чашата – Господна. Защото някога Апостол Павел написа сериозно предупреждение към Църквата, като каза:
“Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза…” (I Коринтяни 10:21)
Днес на много места и в пълна степен бесовската чаша се представя като Господна, и бесовската трапеза – като Свята Пасха. Тази е причината Господ да ревнува Църквата Си и да й изпраща изобличително слово чрез слугите Си пророците.
Аз зная и съм убеден, че мнозина няма да преглътнат съдържанието на тази книга така лесно, както преглъщат късчето хляб, нито пък толкова лесно ще изпият Духа й. Но това е още една причина да я напиша. Защото днес християните имат нужда от Христос, а не от някой, който им говори за Него. Защото днес човеците имат нужда от Неговата Кръв и Плът, а не от религиозен наркотик за нечисти съвести. Защото днес човеците имат нужда от онзи светъл духовен поглед, с който ясно да видят дали Пасхата е Празник на безквасните хлябове или пир на фарисеи и книжници.
Затова сега те моля – хвани ръката на Исус и Му позволи да направи реален за очите на сърцето ти най-великия миг от Собствения Си Живот – Пасхата, на която Той възвести и утвърди Завета Си. И ти – осветен и чист – отвори сърцето си, за да влезе в него Съвършеният Принос на Господ – Хлябът и Виното на Неговия Завет. Амин и Амин!

Leave a Reply