ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – VII ГЛАВА

7. “ЗАЩОТО ТОФЕТ ОТДАВНА Е ПРИГОТВЕН…”
Или за Дъха на Господ против жертвеника на Молох

Скъпи ми братко! В мои предишни книги аз съм молил Бога да не ми разкрива цялата уродливост на покварените от дявола, като винаги съм изтъквал пред Исус мотива, че Той много ни обича и щади сърцата ни. Сега разбирам, че цялата ми нагласа да ограничавам Господния поглед върху Злото и цялото ми нежелание да моля Исус за пълно откровение и пълнота са били погрешни. Затова сега се покайвам пред Бога и заявявам пред Него молбата си да ми разкрива всичко, колкото и потресаващо да е то за ума ми и сърцето ми. Няма да е пресилено, ако ти кажа, че в това последно време ще се спасят и ще оцелеят само онези човеци, които се движат в радикалното християнство. Защото радикално ще рече да живееш живот без компромиси, без консенсус или дипломация с плътта, света и дявола. Словото отдавна ни е предупредило за огъня на Молох, макар че за мнозина ще е изненада дори и името му. И те със сигурност биха тръгнали бързичко да отварят конкорданси или да питат пастирите си що за дух е този Молох.
Аз вярвам, че ти разбра какъв е този дух. Защото Молох е личният слуга на Луцифер, отговорен за тъмния огън на Злото. И ако този личен слуга започна кариерата си със строеж на една Вавилонска кула, то познай как ще приключи кариерата му… А за повече информация и знание по тези дълбоки въпроси сега ще отворя “Откровението на Йоана” на онази негова глава, която ясно описва кулминацията в активността на Молох. Ето тези стихове:
“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума: Също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име…” (Откровение 13:11-17)
Забелязваш ли колко много знамения ще извърши Антихрист на земята? Но той не би извършил нищо от онова, което е решил, ако не респектира човечеството “дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците”. Сега разбираш ли, че наистина огънят на Молох ще заблуди мнозина, за да го припознаят като Огън от Отца? И този Тофет, който е жертвеникът на дявола, непременно ще се напълни с поклонници. А прегорялата съвест непременно ще бъде основа на тъмното царство.
Аз не искам да плаша никого с това, което предстои. Защото колкото и да е силен огънят на Молох, той няма да уплаши пълните с Огъня на Бог Отец. Защото Този наш Прекрасен и Премъдър Татко, като погледне към лумналото огнище на блудните, ще отвори устата Си и просветените Му непременно ще разберат, че Отец прочита Словото Си, дадено на пророк Еремия против огъня на Молоха и против жертвеника Тофет:
“Затова, ето, идат дни, казва Господ, когато няма да се нарича вече Тофет, нито долина на Еномовия син, но долина на клането; защото ще погребват в Тофет понеже не ще остане място другаде. И труповете на тия люде ще бъдат храна на небесните птици и на земните зверове и не ще има кой да ги плаши. Тогава ще направя да престане в Юдовите градове и по ерусалимските улици, гласът на радостта и гласът на веселието, Гласът на младоженеца и гласът на невястата; защото земята ще запустее…” (Еремия 7:32-34)
Съгласи се, братко мой, че когато Бог Отец казва нещо, то става. Друг е въпросът, че човеците са слепи да разберат кои думи на Бог за кое време се отнасят. Виж подчертаното. Прочети го още веднъж. И още веднъж. Забележи, че Тофет ще стане долина на клането. Забележи, че Отец прави да престане Гласът на Младоженеца и гласът на Невястата. Забележи, че от земята си отиват радостта и веселието, понеже й е писано да запустее… На какво ли отговаря това? И не казва ли ангелът Господен същите Божии думи в “Откровението” против блудницата Вавилон:
“Глас от ония, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и от тръбачи няма вече да се чува в тебе; и никакъв художник от каквото и да било художество няма вече да се намери в тебе; и шум от воденица няма вече да се чува в тебе; светлина от светило няма вече да свети в тебе; и Глас от Младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:22-23)
Колкото до Тофет, който става долина на клането, то сам помисли, че всички лумнали от огъня на Молох човеци ще са не други, но войските на звяра, които ще воюват против Агнето и Небесното войнство. А тогава непременно нашият Славен Господ Исус Христос ще воюва против дявола с Меча, Който излиза от устата Му. За да се сбъдне писаното против Тофет, който е огнището на Вавилон. Защото наистина Тофет се е превърнал в онзи миг в долина на клане:
“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. А останалите бидоха избити с меча на Яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им…” (Откровение 19:19-21)
Тук отново си спомни писаното за Тофет. Защото такава е съдбата му и въздаянието му от Небето:
“…защото ще погребват в Тофет понеже не ще остане място другаде. И труповете на тия люде ще бъдат храна на небесните птици…”
Колкото до нещо повече в тази книга, то Сам Господ Исус ще ти каже последните Си думи в нея. Защото Той има Слово против Тофет и запазена съдба за всички поклонници на дяволския огън. Ето думите, които моят Бог ми даде за теб, скъпи ми братко:
“Аз, Господ и Бог Исус Христос, заявявам, че Тофет е алфата и омегата на дявола. Дяволът започна своята война с огън и ще я приключи с огън. Той започна с Вавилон и ще приключи с Вавилон. А заедно с него ще приключат и онези, които са осквернени и извратени от огъня му.
Аз, Господ и Бог Исус Христос отброявам последните години на Тофет и заявявам против него думите на собственото му осъждение:
“Ето, Името на Господа иде отдалеч; гневът Му е пламнал, и гъстият Му дим се издига; устните Му са пълни с негодувание, езикът Му е като поглъщащ огън и дишането Му като прелял поток, който достига дори до шия; за да пресее народите в ситото на погублението…” (Исайя 30:27-28)
Аз непременно ида. Гневът Ми отдавна е пламнал против онези, които горяха в жертвеника на дявола. И езикът Ми непременно ще е поглъщащ огън. Защото Словото Ми, като погълне нечестивите, ще ги запокити всред огненото езеро, което гори с жупел. Но за нечестивите и нечистите всичко е нечестиво и нечисто. Те, които не приеха святите послания на пророка Ми, нито пък ще приемат думите Ми в тази книга.
“И в челюстите на племената ще има юзда, която ще ги накара да се заблуждават…” (Исайя 30:28)
Колкото до Моите, които претърпят всяко поругание и гонение заради Името Ми, то казвам им:
“У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник, и сърдечна веселба както, когато тръгват със свирки, за да отидат при Канарата Израилева, в Господния хълм…” (Исайя 30:29)
А на вашите гонители и притеснители, на поклонниците на Мамон, Корей и Езавел, на всички, които са слушали похотите на плътта си, а не зова на Духа Ми, отсъждам вечната и неизменима съдба, която се открива в Пророческите думи на Отца Ми.
“И Господ ще направи да се чуе Славния Му Глас, и да се види тежкото слагане на мишцата Му, с гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, с буен дъжд, с буря и с едър град. Защото асириецът, който с жезъл удря, ще бъде смазан чрез Гласа Господен. И всеки удар със съдбоносния жезъл, който Господ ще сложи върху него, ще бъде с тъпанчета и арфи; и с потресаващи боеве ще воюва против тях. Защото Тофет отдавна е приготвен, да! За Царя приготвен; Той го направи дълбок и широк; куп огън има в него и много дърва; дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали…” (Исайя 30:30-33)
Аз го изговорих, Аз го изрекох…”

Leave a Reply