ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – V ГЛАВА

5. КАК СРЕБРОЛЮБИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В АЛЧНОСТ?

Знаеш ли, братко мой, че твърде често ние обичаме да играем роля на първооткриватели? И тази наша склонност е заредена с рискове от падения и кризи. Ние не искаме да се вдъхновим от опита и поуките на други преди нас, но решаваме, че нашият живот е по-специален случай, който се нуждае от ново проучване и експериментиране. Аз не зная колко голямо би било падението на вярващите, ако не държаха в ръцете си Свещеното Писание. Но Слава на Бога! Ние имаме споделената опитност и помазано слово на Божии слуги, които преди нас са минали по пътя, който и ние трябва да извървим. Само че мнозина в това последно време не искат да вървят по пътя на Павел и Тимотей. Мнозина не искат да се вдъхновяват от Петър и Йоан. Мнозина не желаят пътя на Христовите последователи. Мнозина са така хипнотизирани от богатството, разкоша и просперитета на една шепа религиозни кариеристи, щото за тях е твърде изкусителна мисълта да минат по пътя, който е осигурил на някого пари, власт и слава.
Когато Словото Божие ни говори за Любов, то говори за единствено възможната Любов. За единствено възможния Огън в Святия Дух на Отца, който може да ни пречисти, освети и запали за Божиите дела. Ти няма да откриеш на нито една страница в Библията слово за друга любов, освен Божията. Но непременно ще откриеш други думи, свързани с друга любов и друг огън. Думи като “користолюбие”, “сребролюбие”, “страстолюбие”, “сластолюбие”. И за мнозина “любовта” в тези думи е станала много по-желателна от Любовта на Отца.
През всички години, в които Господ ме е водил, за да давам думите Му на църквите, аз винаги съм желаел едно и също нещо – в Храма Господен да се възцари Божията Любов. Но мнозина не разбраха, че тази Любов не търпи други любови. Мнозина изобщо не се замислиха, че Божият Огън не търпи огъня на Молоха. И когато аз, бидейки изпълнен с тази Любов, която дава, без да търси своето си, съм плакал пред Отца и съм Го питал защо няма промяна и защо Храмът е пълен с чуждия огън на Аароновите синове, то тогава Отец е надничал от висините Си и ми е казвал думите, които е говорил на пророка Си Езекиил:
“А колкото за тебе, сине човешки, твоите люде приказват за тебе при стените и вратите на къщите, и като говорят един на друг всеки на брата си, казват: Дойдете сега та чуйте що е словото, което излиза от Господа. Те дохождат при тебе както дохождат людете, та седят пред тебе като Мои люде, и слушат твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им. И, ето, ти им си като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. А когато настане това, (и ето иде), тогава ще познаят, че е имало пророк между тях…” (Езекиил 33:30-33)
Знаеш ли, братко, какво значи с устата си да показваш много любов, а сърцето ти да отива след печалбите ти?
Това означава, че нищо от тази любов, която си показал чрез устата си, няма никак да те ползва. Затова искам да внимаваш на всичко, което ще се открие в тази демонична церемония. Защото тя е една от най-страшните. Тя погуби Юда Искариотски. Тя и днес погубва сребролюбците.
А сега нека ти кажа как се разви видението с огъня на Молох. Аз отново виждах същата тълпа. Но този път всред огъня на Тофет имаше два духа. Единият беше Молох, а другият Мамон. Нямаше как да не разпозная духът на Мамон, защото Господ Исус ми беше дал да го осъдя на съдебен процес в пророческо видение. В този момент Господ ме докосна, за да внимавам и аз забелязах, че Молох се наведе вътре в самия огън като коленичи пред Мамон. А Мамон, като хвана жезъла на Молох, извика със силен глас пред тълпата:
“Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно. Досега не сте искали нищо в мое име. Искайте и ще ви дам, за да бъде радостта ви пълна…”
След тези думи Мамон вдигна жезъла си и посочи един гол поклонник, като му заповяда:
“Приближи се при огъня, сине мой!”
Така поклонникът се приближи, а Мамон, като бръкна в мантията си, извади от там лъщящ сребърник и го подаде на поклонника. Поклонникът, като коленичи пред Мамон, взе сребърника и го сложи в сърцето си. И в този момент стана нещо необикновено. Защото самият сребърник, поради огъня на Молоха, който гореше в него, подпали и самото сърце на човека. Това беше малко пламъче, но достатъчно, щото да бъде забелязано. Така поклонникът тръгна да се връща при тълпата, която при вида на пламтящия сребърник в сърцето му започна да дюдюка и да вика “Алелуя”. Но чудно, защото едва приближил се при останалите, поклонникът отново се обърна към огъня на Молоха и плахо направи две крачки към него. Това никак не убягна от погледа на Мамон, който отново го попита:
“Кажи, сине мой! Защо отново се обръщаш? И искаш ли нещо от мен?”
“Да, Исусе!” – отговори поклонникът и продължи:
“Имам силното желание да ти служа. Затова те моля да увеличиш благоволението си към мен…”
Мамон се усмихна и като протегна ръка му каза:
“Ела, не бой се. Дойди при мен, и аз ще те направя никога повече да не си отруден и обременен. Покажи сребърника, който ти дадох…”
Поклонникът бръкна в сърцето си и извади сребърника. А тогава Мамон му каза:
“Хвърли този сребърник в най-вътрешното на огъня, там където огънят е най-силен и така ще получиш отговора ми…”
Поклонникът хвърли сребърника в огъня на Молох, при самите нозе на Мамон и самият сребърник стана цяла купчина от сребърници. А Мамон, като ги повдигна, с усмивка каза на човека:
“Вземи, това е моето изобилие за теб…”
След думите му човекът започна да събира сребърниците с шепи и пълнеше сърцето си с тях. И понеже монетите горяха от огъня на Молох, то стана така, че огънят им се пренесе в сърцето на човека, а аз вече виждах не малко пламъче, а огромен пожар, чиито огнени езици горяха по цялата осанка на поклонника. Така, прибрал купчината сребърници, с мощни викове “Алелуя” и “Исус е Господ” поклонникът отново тръгна да се прибира към тълпата. Но едва приближил се, отново се обърна. И този път Мамон улови погледа му и го попита:
“Има ли още нещо, сине мой?”
“Да, Господи!” – отговори поклонникът.
“Отвори сърцето си и ми говори!” – каза Мамон. А поклонникът, явно насъбрал достатъчно дързост, каза:
“Аз вече мога да извърша много за теб, Господи. Но аз искам действително да те прославя като Господ на най-великия просперитет. Затова те моля:
Продължавай да увеличаваш благоволението си към мен…”
Тогава духът на Мамон, като протегна ръце, му каза:
“Ти си от чедата на Авраам. И затова ще ме познаеш като Ел-Шаддай. Приближи се тука и хвърли всичките сребърници, които получи, в моя огън…”
Така поклонникът, който вече тичаше, отново влезе в огъня и трескаво заизважда всичките си пламтящи сребърници, като ги хвърляше в най-вътрешното на огъня. А Мамон, като разтвори мантията си, направи така, че започнаха да се изсипват купища с пари, а поклонникът му трескаво ги събираше. В този момент Исус ми каза:
“Наблюдавай внимателно всичко, което се случва. Защото на тази церемония ти става ясно как сребролюбието се превръща в алчност. Затова виж какво ще стори Мамон спрямо поклонника си, докато същият събира користите си…”
Обърнах отново погледа си към Мамон и забелязах, как, неусетно за цялата тълпа, от ръкава му изпълзя змия и се шмугна в сърцето на поклонника. Колкото до човека, той беше напълнил сърцето си с всичките сребърници, и пак сърцето му не се напълваше. А пожарът в него вече ставаше силен и блестящ като волтова дъга. Тогава попитах Исус:
“Господи, как е възможно толкова много сребърници да влязат в едно сърце и пак то да не се напълни?”
А Исус каза:
“Нали видя змията, която изпълзя от ръкава на Мамон? Спомни си тогава от виденията при съдебния процес против този дух, че именно това е алчността. Помисли тогава възможно ли е да се насити едно алчно сърце? Възможно ли е да каже “стига” при всичкия този огън на Молох, който пламти в него?”
Думите на моя Господ бяха така премерени, щото без съмнение познах в тях стиха от “Притчи”, който гласи:
“Три неща има, които са ненаситни, дори четири, които не казват: Стига! Адът и неплодната утроба, земята, която не се насища с вода, и огънят, който не казва: Стига…”  (Притчи 30:15-16)
Видял стиховете в сърцето ми, Господ с твърд и сериозен Глас добави:
“Верни са стиховете от “Притчи”! И затова предупреждавам:
Всеки, който влиза в огъня на Молоха, е движен от силата на ада. Всеки, който държи сребърници в сърцето си, ще има завинаги безплодна утроба! Всеки, който пусне змията на алчността в сърцето си, ще е като земя, която не се насища с вода! И всеки, който се поклони на Мамон, ще бъде подпален от огъня, който не казва “Стига!”.
Нека знаят всички, които се наричат с Името Ми и имат Духа Ми, че всяко сребролюбие води до смърт и погибел. И както уловеният от хазарта не може без него, но разпилява имота си, докато умре, така уловеният от демоничната доктрина на финансовия просперитет, е обречен да умре от властната прегръдка на парите. Затова нека никой не казва, че вярва в Мен, но по-скоро нека изпита сърцето си в думите Ми, за да разбере дали Ми е Верен. Защото днес Волята на Отца Ми за всички, които ще наследят Царството не е “вярващи в Бога”, но “Верни на Бога”. Затова нека ти покажа и петата демонична церемония. Защото там изпитът е твърде съдбоносен…”

Leave a Reply