ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – III ГЛАВА

3. ХВЪРЛЯНЕТО НА МЛАДЕНЦИ В ОГЪНЯ НА МОЛОХ

Братко мой! Искам да знаеш, че от тези видения с огъня на Молох аз разбрах колко слаби сме като човеци. Понеже, когато мислим и говорим по човешки, когато разсъждаваме и обобщаваме по човешки, тогава просто ставаме пленници на собствените си заблуди. Години наред аз виждах Злото в много уродливи форми и си мислех с калъпа, присъщ на всеки човек. Знаех, че някъде по света има сатанински синагоги, в които поклонници на дявола извършват черни литургии. Знаех, че някъде по света се извършват ужасяващи зверства и насилия. И като пленник на човешката си ценностна система, отсичах:
“Ето там Злото е най-силно! Там дяволът е най-жесток. Там ужасът е най-голям…”
Но ти сам помисли!
Може ли да е голям онзи ужас, който е явен?
Не е ли явността на този ужас негова собствена уязвимост?
Защото когато мнозина човеци видят явния ужас, те биха сторили всичко съобразно възможностите си, за да го прекратят. И това се случва. Понеже престъпниците все още пълнят затворите, а психопатите – лудниците. Но кой от нас знае, че това е изкуственият параван на дявола, неговата ефектна фасада, която така да хипнотизира човешкия поглед, тъй че да останат скрити истински ужасните и уродливи неща? Понеже е ужасно, когато се убива човек или изнасилва девойка…
Но колко по-ужасно е, когато се убива Христос и се изнасилва църква?
Разбираш ли сега, че ние не можем да стоим безучастни и да се задоволяваме с някакви мимолетни успехи против силите на Злото? Разбираш ли, че най-силното Зло и най-големият ужас в действителност са тези, които нито се виждат, нито регистрират? Понеже, кажи ми, кой досега ти е говорил за този огън на Молох? Кой ти е разкривал долината на Еномовия син? Кой ти е показвал същината на мерзостта и мястото на най-ужасните грехове и престъпления против Бога и човеците?
Ако започвам с всички тези думи и въпроси, то е, понеже видението от моя Господ продължи с покъртителна сцена. Аз видях как духът Молох вдигна жезъла си, за да се възцари тишина. А след това с възможно най-лукавия и преправен глас извика към тълпата:
“Покажете ми дечицата си, и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство…”
Думите му имаха огромен ефект върху тълпата. Тогава сред множеството се появиха мъже и жени, които държаха малки деца в ръцете си. Те излязоха пред останалите и се завтекоха към огъня. Като ги видя, Молох изпита истинска наслада. Мога да кажа, че лицето му беше най-щастливото лице на тъмен дух, което някога Господ ми беше показвал. Това лице излъчваше изключително удовлетворение, двойно по-голямо от нормалното му изражение. А Господ Исус, като ме погледна и видя учудването ми, каза:
“Не се учудвай, че Молох е толкова радостен и удовлетворен. Защото той също чете Библията и знае много от духовните закони. А един стих от Словото сега го прави твърде щастлив…”
“Кой е този стих, Господи?”
“Това е стихът, който и Аз също много обичам. Това е стихът на навременното инвестиране. Стих който гласи:
“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее…” (Притчи 22:6)
Помисли тогава, че Молох, като се преправя на Мен, иска да му доведат всички младенци и малки във вярата. Той винаги е искал това. Той искаше това някога. Той иска това и днес. А някога Отец Ми говори за демоничния апетит на Молоха, макар, че малцина прозряха колко са съдбоносни думите Му. Защото Отец Ми говори на Израиля чрез пророка Си, като каза:
“Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог…” (Второзаконие 18:9-13)
И ако астролозите, гадателите и запитвачите на духове останаха в света, пак това не изчерпва огъня на Молоха. Защото в църквите влязоха чародеите и омаятелите. А с тях влезе и огънят на Молоха. Затова виж във видението какво ще сторят безумните пред безумния!”
Така отново бях във видението и гледах как човеците влязоха с децата си в огъня на Молох. И там стана нещо, което в първия момент бе странно за мен. Огънят просто обхвана малките телца на децата, и те лумнаха твърде силно. Ефектът от лумването им беше такъв, какъвто би се получил, ако някой хвърли в запален огън бензин или нафта. Миг след това Молох възторжено извика:
“Ако не станете като тези най-малките, никак няма да влезете в небесното царство…”
А след думите му стотици човеци бързаха да навлязат в огъня, понеже не горяха така силно, както малките. Тогава отново попитах Исус:
“Господи, какво става? Защо малките лумнаха толкова силно? Та те сякаш, че два пъти по-силно горят от възрастните…”
А Исус ми отговори:
“Не казах ли някога Аз на сърцата, пълни с огъня на Молоха, едни Мои думи, които напълно ще ти обяснят видяното на тази церемония? Спомни си думите Ми…”
Докато Исус ми говореше в сърцето ми вече бяха изплували точните думи на Господа към книжниците и фарисеите, когато Той им казваше:
“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото море и суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас…” (Матея 23:15)
Тогава Господ отново започна да говори на сърцето ми, като ми казваше:
“Разбираш ли сега, че когато някой е малък във вярата или дори младенец, той лесно може да бъде подведен от всеки вятър на учение, по човешката заблуда и в измамителните хитрости на дявола?
В това отношение децата лумват повече, защото са искрени и доверчиви, с отворени сърца за всичко, което ще им се предложи. Затова очите Ми днес наблюдават мерзост след мерзост и зло след зло. Защото преди още да са засмукали биберона с чистото духовно мляко, много младенци вече са кръстени в друг дух, друг Исус и друго благовестие. Преди още да са преживели истинско покаяние, което довежда до смирение и духовен растеж, мнозина вече са хипнотизирани от един фалшив Исус, който им говори, че смисъла на вярата в него е просперитет и благоденствие на земята. Преди още младенците да са познали Пастиря и Учителя Христос, те вече са уловени от пастири и учители, които открито проповядват дух на Езавел и дух на Мамон. И не е ли това видение с младенците ясно изявено и от Апостола Ми Петър? Не каза ли той във второто си послание, че внедрените от Молох в Църквата имат за цел именно това:
Да принасят на жертвеника на Молох малките във вярата!
Виж какво говори този Мой слуга…”
Пред очите на сърцето ми заблестяха думите на Христовия Апостол. Думи, които показват именно слугите на Молох и тяхната длъжност пред Тофет:
“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното погубление не дреме…” (II Петрово 2:1-3)
и още:
“…наближаващи да получат заплатата на неправдата, люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия…” (II Петрово 2:13-14)
Най-после, дълбоко в духа си и сърцето си аз разбирах пълнотата на тези стихове. Разбирах, че едничкото желание на Сатана винаги е било това – да улови чрез покварените си служители младенците. Да улови доверчивите. Да улови онези, в чиито сърца понятието “църква” винаги е било равносилно на “святост”. Защото такива, като са прекрачили прага на църквата, са мислели, че влизат в Дом Господен. А вместо това са попаднали във вертепа на шайка извратени проповедници, чийто единствен смисъл на живот, в дух и дело, са келепирът и далаверата. Затова аз с голяма болка в сърцето си питах Исус:
“Господи, всичко, което ми показваш, е вярно и истинско. То отвори очите ми за най-невидимата и подмолна работа на дявола в църквите на последното време. Но кажи ми, Исусе, как да бъдат опазени малките? Как да разберат, че вярата в Теб няма нищо общо с този свят? Как да разберат, че ако не се отрекат от себе си и не вдигнат кръста си, то никак няма да стигнат до Небето?”
Исус тъжно се усмихна. А после каза:
“Не е във Волята на Отца Ми да загине ни един от малките. Затова днес Небето ви разкрива тези тайни. Защото ревността на Отца Ми ще направи така, щото Моите думи в тази книга, а и във всички други, да докоснат всички сърца, които Той е записал за живот. И на тези сърца Аз ще кажа:
Гледайте на Мене, защото Аз съм Начинателят и Усъвършителят на вярата ви! Аз ви спасих, Аз ви родих, Аз ще ви изцеля и Аз ще ви освободя! Който гледа на Мене, той търси Моето Лице! Който търси Моето Лице, той ще се отрече от своето си лице и ще си спомни думите на прекрасния псалом, които гласят:
“Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи…” (Псалом 27:8)
Колкото до нечестивите и извратените, които се оглеждат в огледалото на собствения си егоизъм и харесват лицата си, то огънят на Молох ще се окаже за такива фатален. Затова виж следващата демонична церемония, за да разбереш какво извършва Тофет с лицата на човеците, които не искат да вървят с Мен…”

Leave a Reply