РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – III ГЛАВА

3. ВЪЛЦИТЕ НА ГРАБИТЕЛСТВОТО

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако има Благост и Милост, за които всякога ще коленича и благодаря на Исус, то това е прекрасното действие на Святия Дух, с което Бог ни скрива от духа на света и ни опазва от всяко насилие на дявола.
Какви бихме били ние, ако нямахме изобилната Божия Благодат? И как щяхме да устоим на умноженото беззаконие, ако Святият Отец не беше положил Святите Си закони в дълбочините на сърцата ни?
През тези последни ужасни дни за света, аз все повече плача и никак не мога да сдържа сълзите си. Защото всички свидетелства на този свят вече са белязани със страшна поквара и безумие. И аз, като гледах усмихнатите и доволни лица на войнолюбци и политици, се питам:
“Накъде отивате с тази ваша мерзост? И какви са онези сърца, които се радват за хилядите убити хора и за тоталното разрушение, което е донесла една нечестива война? Какви са тези очи, които пресмятат користите си? Или какви са тези църкви, чиито лидери продължават да крещят от амвоните си:
“God bless America!”
Нима е малко благословена тази нация, чиито самолети сеят смърт и разрушения на хиляди километри от територията й? И защо още Бог да благославя Америка? За да заработи още повече военната й индустрия ли? Или за да си построят рай без Бог и царство без Цар? А какво да кажем за онези бедни страни в Африка, където дечицата умират от глад, преди да са проходили? Не трябва ли молитвите към Бога на живота ни да са изпълнени с мисъл и милост за бедните и онеправданите? И да вярваме ли тогава на проповедниците на оня лъскав просперитет, който направи цяла Америка като един богаташ, който всеки ден се облича във висона си и се весели бляскаво, докато слугите му подхвърлят остатъците от пиршествата му на бедните страни, покрити от струпеи.
Горко ти – тотална и жестока човешка неправдо! Горко ти – вълчо лице на презадоволени и горди люде! Горко ти – машино, смазана и разработена, за да убиваш и насилстваш над по-слабите от тебе! Горко ти, Капитолио! Защото мерзостите ти стигнаха чак до небесата и кръвта на убитите вика против тебе от земята! А виковете и въздишките Господ събира в чашата на гнева Си. За да я излее върху тебе и да изпиеш всичкото горко, което си сторила на другите в жестокостта и нечестието си!
Братко мой! Проумей и разбери, че живееш във времето, когато маската на дявола е паднала и всички виждат лицето му на вълк.
Но днес съдбоносния въпрос не е дали виждаш вълка, а дали си силен да го посочиш и да му кажеш, че е вълк.
Да, казвам ти – дошло е времето, когато всеки от нас ще плати скъпа цена за онова, в което вярва и което е готов да прогласи.
Аз не се страхувам да посоча вълците чрез тази пророческа книга. И ако някой е роден от Духа на моя Господ, той непременно ще познае, че устните ми са говорили Неговата Истина на Неговото време. Затова нека сега да продължа със самото видение, което Исус разкри пред очите ми. Ето какво ми каза Той:
“Да не отпада сърцето ти поради многото смърт и разрушение, което днес са силни да извършат вълците на Луцифер. Но вместо това – ти и всички Мои си спомнете как ви предупредих, като казвах:
“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен…” (Матея 24:6-13)
И ето, войните на вълците вече са факт. Те отварят хищните си челюсти, за да вземат онова, което им дава Римският дух. А днес е времето, когато тези вълци на Рим са съблазнили не просто света. Те вече са навлезли в хиляди църкви и са накарали мнозина да им повярват и да ги възприемат като Божии слуги. И никой в тези охладнели и лицемерни църкви не иска да си спомни що гласяха думите в “Откровението”, дадено на Моя Апостол и пророк. Никой от тези не иска да види какво ще се случи при идването на Човешкия Син. Но на всички Мои Аз отново напомням тези Святи думи от “Откровението”:
“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин…” (Откровение 1:7)
И ако още не искате да си спомните кои Ме прободоха, то отворете Евнгелието Ми. Тогава непременно ще видите, че слугите на Рим са тези, които Ме пробождат. Те пробождат днес ръцете Ми и нозете Ми. Те пробождат днес и ребрата Ми! Те пробождат всяко вярващо сърце, та ако е възможно да отпадне от Силата на Евангелието и да повярва в лъжа!
Няма ли Аз да въздам над тези вълци на Рим?
Няма ли да ги изоблича чрез пророка Си?
Няма ли да строша зъбите им и да смачкам челюстите им?
Ето, заповядвам ви да Ме последвате във видението, което ще разкрия пред пророка Си. Защото е видение, свързано с онези, които днес ви разграбват и разпръсват. Защото тази е тайната, която не сте знаели, а именно, че:
Вълците, дошли в църквите, се покоряват на вълците, които управляват света! И така князът на измамата и мрака става бог на всички отпаднали и охладнели. За да бъде дяволът “все во все” за всички, които отстъпиха от Името Ми и повярваха на лъжа…”
След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред мен се разкри и самото видение, което Господ ми показваше в Милостта Си. А тогава очите ми видяха един овчар със стадото му. Те стояха в мрачна долина, където нямаше дори и стрък от тревичка. Наместо това по самата земя сивееха камъни и купчини от пръст. Овцете блееха и гледаха жално към водача си. Но той, размахвайки гегата с респект, караше душите да навеждат отново и отново главите си надолу, сякаш, че чакаха избавление от пръстта, а не от Небето. Самата гледка изпълни сърцето ми със скръб, тъй че погледнах на Исус, като Му казах:
“Господи мой! Не е ли страшно това? Та този овчар държи стадото си в тази мрачна долина, където не е останала дори тревичка. А овцете му дори не могат да се възпротивят на това голямо зло…”
“Това ли наричаш голямо зло? Не, момчето Ми! Ти все още не си видял злото, защото Аз не съм ти го показал. Но виж сега онова, което ще се случи на овчаря и на стадото му…”
След думите на Исус видението наистина се промени. Защото из една от дупките на земята изпълзя черен и страшен вълк. И като видя овчаря и стадото, затича се към тях с див вой. Самият вой на вълка накара овчаря да повдигне главата си, а от реакцията му разбрах, че той самият вече бе видял вълка. И когато очаквах, че водачът на овцете ще вдигне гегата си и ще се приготви да прогони вълка, стана нещо друго, което разтърси сърцето ми. Защото овчарят, като заряза овцете, хукна да бяга. И противно на всяка логика, той не бягаше от вълка.
Не! Той бягаше към вълка!
А така дойде миг, когато овчар и вълк се срещнаха очи в очи. И ето, че от очите на вълка блеснаха черни мълнии, които нападнаха на очите на овчаря. И той, като пусна гегата и потърка очите си, протегна ръцете си, за да прегърне вълка. А самият вълк, с ловък скок скочи и влезе в самото сърце на овчаря, като остана там. Това беше ужас, който не можех и не исках да понеса. Затова, като се обърнах към моя Господ, побързах да Го попитам:
“Какво стана, Исусе! Та в разрез с всякакво очакване овчарят не побягна от вълка, но побягна към самия звяр на Луцифер. И така дойде миг, когато вълкът го облада и влезе в сърцето му…”
“Това ли наричаш “разрез на всяко очакване”? Помисли тогава – ти ли очакваше овчарят да постъпи по Божията Воля или дяволът очакваше да постъпи според неговата воля?
Но ето, виж, че от трите избора пред сърцето си, този наемник избра наистина най-смъртоносния.
Защото, слушайки Бога, той би се възпротивил на вълка.
И това е първият избор, който е Божият.
Слушайки човешкия си страх, той би побягнал от вълка и би оставил овцете незащитени.
И това е вторият избор, който е човешкият.
Но слушайки самият дявол и отивайки към вълка, този наемник извърши най-проклетия избор. Той даде сърцето си на вълка, за да стане от този миг сам той, като вълк спрямо стадото си.
И това е третият избор, който е сатанинският…”
Думите на моя Господ бяха страшни, но дълбоко справедливи. Затова отново Го попитах:
“Исусе! А така ли трябва да разбирам Твоите думи в Евангелието? Защото на всички ни Ти там каза:
“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете…” (Йоан 10:11-13)
Слушайки цитираните стихове, Исус продължи да ми говори, като казваше:
“Голямата трагедия на това последно поколение е тази, че всички четат, но малцина разбират. А Аз не съм ви заповядал да четете, без да разбирате. Друго казах Аз:
“Който чете, нека разбира…”
Колко от Моите тогава прочетоха думите Ми по Дух, а не по плът, та да разберат дълбоката тайна, свързана с вълците на дявола? Колко от Моите проумяха, че ако някой е наемник и не е стопанин на овцете, та да дава живота си за тях, то такъв непременно ще даде живота си за дявола. И като види вълка, че иде, непременно ще бяга… Но не от вълка, а към вълка!
И за да стане това още по-ясно за агънцата Ми, ти помисли и Ми отговори:
Ако един наемник не бяга от вълка, то от какво тогава в действителност бяга?”
Светлината в устните на моя Господ беше твърде силна, за да не уловя истинския отговор. Затова Му отговорих с вълнение:
“Исусе! Когато наемникът види вълка, че иде, то той бяга от Божието призвание и от духовната си отговорност спрямо Стадото Ти. Такъв бяга от самата Божия Благодат, която е искала да го направи добър настойник на овцете Ти. А ако някой бяга от Твоята Благодат и Твоето присъствие, то той непременно иска да даде сърцето си на дявола. Както това се случи и с наемника в това видение…”
Исус тъжно се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Ти наистина улови Светлината на Духа от устните Ми. Но сега виж още по-дълбоката тайна, с която Аз един ден ще осъдя всички наемници и ще ги хвърля в огненото езеро.
Забеляза ли във видението, че вълкът на лукавия погледна на наемника, а черните мълнии пронизаха очите на човека?”
“Да, Господи мой! И аз мислено направих аналогия с онова, което Ти стори на Савел в пустинята…”
“Виж отново какво гласят думите Ми в Евангелието. Защото там Аз ясно казвам за наемника:
“…вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга…”
Кой би видял, че идва един вълк на Рим, ако не онзи, който е имал погледа на Истината? Ако един такъв наемник е имал Истината, но е предпочел лъжата, та да се затича към вълка, то осъждението над такъв ще бъде пълно в деня на Божия Гняв. Защото е знаел Истината, че иде вълк, но е предпочел вълка пред Святия Дух. И ето това е хула против Святия Дух, за която няма прошка нито в този свят, нито в бъдещия. На такива вълци някога Аз казах:
“Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат…” (Матея 23:13)
и още:
“Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте…” (Лука 11:52)
И ето, твоят Господ се обръща към всички наемници, дошли в Храма Му с трудов договор и заплата:
Докога няма да се покаете, нито да изтрезнеете? Докога ще виждате вълка, че иде, а няма да защитавате Стадото Ми? Докога ще изпояждате немощните и ще разграбвате сиромасите?
Вижте се най-сетне и огледайте греховете си във видението, което давам на пророка Си…”
След тези думи на Исус видението продължи да се развива пред очите ми. А тогава онзи наемник, с вълка в сърцето си, побърза да се върне при стадото си. И като нападаше на овцете, стрижеше вълната им до самата им кожа, а след това стискаше с ярост виметата им, та да изцеди и последната капчица от млякото им. И ония, които вече нямаше какво да дадат от себе си поради мършавостта си, той налагаше с гегата си, като им крещеше:
“Махайте се от Божия дом! Вие не сте никакви чеда на Авраам и Сам Бог ви е лишил от благословенията Си!”
Така мнозина от овцете, ударени и унизени, накуцваха и тръгваха да бягат от стадото на наемника. А аз, с ридание в сърцето си, побързах да ги настигна и да ги прегърна, като им казвах:
“Какво стори с вас човешката алчност, братя мои и мои сестри? Какво стори с вас онзи вълк, който никак не различихте и против когото не превъзмогнахте. Ето, давам ви онова, което имам. И дано Исус се смили над сърцата ви…”
В този миг Исус се приближи до мен и пропъдените овце. И като ги докосваше, каза ми:
“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри да се закрепят със Словото на Истината, за да влезе Божият Агнец в сърцата им. Защото ако Агнецът обърна един вълк на Рим, та да стане защитник на Стадото, то колко повече вие трябва да внимавате в думите на Павел? Колко повече трябва да бдите и да изпитвате духа на оня, който ви пасе и храни? Защото Моят Апостол, обръщайки се към Ефеските презвитери, им каза:
“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си…” (Деяния 20:28-30)
И ако вие до днес сте били всред наемници, които никак не са ви жалили, но са ограбвали благата на бедността ви, то знайте, че тези наемници не са бягали от вълка, ако и да са го видели.
Не! Те са бягали към вълка! За да му дадат сърцата си и очите си. За да имат вяра за света и очи за света, но не и вяра в Бога и очи за Бога!
Ето, предупредих ви! Търсете Агнеца, Който е далече по-горе и търсете слугите Му, които имат Сърцето Му. Защото никой от слугите Ми няма да ви ограби, нито ще ви насили. Но като ви пасат и хранят, ще ви въздигнат далече по-горе!”
Слушах думите на моя Господ и гледах как ръката Му мигновено изцелява раните от гегата на наемника. И в онези рани видях белези от зъби. Остри, страшни и алчни вълчи зъби. Зъби, които Господ строшава с помазанието в тази книга. За бъдат овцете Му изцелени, освежени и издигнати далече по-горе от мерзостта и ужаса на Рим. Амин и Амин!

Leave a Reply