ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XIII ГЛАВА

13. ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ

Погледнах към моя Господ и забелязах, че Той държеше в ръката Си жезъла на Аарон, който беше процъфтял и вързал зрели бадеми. Тогава Исус ми каза:
“Запомни, че ако има причина, поради която си бил роден на тази земя, то е било, защото Отец те е посочил за свидетел на тези съдебни процеси, които сърцето ти преживя в Духа Ми. Животът на Моето Тяло, животът на Църквата Ми, би бил немислим, ако в нея продължат да се подвизават свидетелите на Луцифер. Затова с тези видения те бяха изобличени и оголени, за да разпознаят братята и сестрите Ми най-ужасните противници на вярата в Бога. Волята на Отца Ми е най-великият връх, към който можете да се стремите в живота си. Тази Воля никога няма да се поклати. Ако някой застава против нея, той всъщност застава против себе си, защото писаното не може да се изличи:
“Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…” (Притчи 21:30)
Всичко, в което ти видя да се подвизава духът на Корей, е допуснато от Отца Ми. Но винаги, когато Отец е решавал, силите на Злото са били смазвани и съкрушавани. Защото кръвта на Авел, момчето Ми, не е кръв човешка и земна. Кръвта на Авел е Божият Пророчески Дух, Който свидетелства за Волята на Отца Ми на земята. Нека, преди да ти дам жезъла на Аарон, да ти покажа нещо, за което не знаеш…”
“Кое е това нещо, Господи?” – попитах аз. А Исус отново продължи, като каза:
“Това е тайната за изявата на Божия Суверенитет. Това е тайната, че със слугите се открива Началото на Спасението чрез вяра, но и със слугите идва и Краят на Спасението чрез вяра. В Началото и в Края стои Отец Ми. А до Отец Ми стоят слугите Му, за да се сбъдне писаното:
“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците…” (Амос 3:7)
Спомни си Словото Ми! Защото в началото, преди да се явя Аз, дойде един, който да направи прави пътеките на Господ и да приготви благоразположен народ за Сърцето Му. И това беше Йоан Кръстителят. Той предиде в Духа и Силата на Илия, защото чрез него Отец Ми възвести Началото на Моята Спасителна мисия. Но днес вие живеете не в Началото, а в самия Край. И за този Край Аз ви говорих в притчата Си, където казах:
“Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на Сина Си. Той разпрати слугите Си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат…” (Матея 22:2-3)
Знаеш ли защо поканените не искаха да дойдат?”
Въпросът на моя Господ беше повече от дълбок. Тогава му казах:
“Господи, винаги ме е измъчвал този въпрос! Та нали поканените са същата тази Твоя Църква, за която Ти положи Живота Си? Защо поканените не искат да се вслушат в гласа на слугите?”
Отговорът на Исус бе ослепителна светкавица за сърцето ми. Той каза:
“Защото днес Църквата преживява рефлекса на Израил, който имаше покривало над сърцето си. Същото това покривало днес стои над поканените и именно то им пречи да видят Истината…”
“А какво е това покривало, Господи Исусе?” – попитах отново аз.
Тогава Господ ми каза:
“Това е чадърът на харизматичното мислене, с който духът на Корей и духът на Валаам заблуждават вярващите. Всеки, който е под този чадър, е поканен и не може дори и да си представи, че освен поканени, има и слуги. Всеки, който е под този чадър, живее с мисълта, че ако има пророци на Бога, те упражняват дарбата пророкуване и мястото им е сред поканените. Но това не е вярно! Защото за дарбите Апостол Павел ви каза:
“А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза…”
Помисли тогава!
Дали всеки е посочен от Отца Ми да Му бъде слуга? Не ти ли казва притчата Ми, че Небесният Цар изпрати слугите Си да повикат поканените на сватбата? Ако всички са слуги, то къде ще са поканените? Ако всички са поканени, то къде ще са слугите?
Запомни думите на твоя Господ и нека всеки, който иска да е угоден пред Лицето на Отца Ми, да ги запомни:
Всеки може да пророкува, но не всеки е пророк! Пророкуването е изява на дарба, а пророкът се движи в дар и призвание!
Именно тук се отваря най-голямата врата от незнание. Защото никой не се замисля върху писаното от Апостола Ми:
“Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати…” (I Коринтяни 13:9-10)
Дарбите се прекратяват, понеже са дадени за обща полза на всички. Но съвсем друг е въпросът със слугите на Отца Ми, понеже те не се движат с дарбите на Святия Дух, но с дар и призвание лично от Отца Ми. И за разлика от дарбите, които се прекратяват, пак Апостолът Ми Павел ще ви каже, че:
“…даровете и призванието от Бога са неотменими…” (Римляни 11:29)
Ето затова, когато Небесният Отец изпраща слугите Си към поканените да ги повикат на сватба, поканените отказват да дойдат. Защото, заблудени от духовете на Корей и Валаам, и свикнали да обясняват всичко с дарби, те отхвърлят най-скъпоценните дарове от Отец за Църквата. Но ти помисли! Когато Младоженецът поиска ръката на Своята Невяста, Той не провожда ли слуги до Невястата, които да й дадат дарове в залог на Любовта Му? Коя е тази Невяста, която отказва Небесни дарове от Отца? Разбрала ли е тази Невяста, че ако в дарбите на Святия Дух стои дарбата пророкуване, то Отец заповяда това, защото слугите Му идват само в Началото и в Края, а през останалото време Святият Дух трябва да компенсира липсата им? И Той прави това именно чрез дарбите.
Кажи на братята и сестрите Ми, че никой никога няма да победи духа на Корей и духа на Валаам, ако не признае Божия Суверенитет и правото на Отец Ми да Си избира слуги по Сърцето Си и чрез тях да изпита основите на всички църкви. Защото най-голямото незнание в Църквата Ми е незнанието, свързано с кръвта на Авел, с кръвта, която е Божият Пророчески Дух. Прочети отново думите на Отец Ми към Каин, за да разбереш дълбокото, в което те водя…”
Отворих библията си на “Битие” и там прочетох думите на Отец:
“Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка…” (Битие 4:10-11)
Едва бях прочел думите на Отец, когато Исус отново ми каза:
“Виждаш ли как земята отвори устата си и прие кръвта на Авел? Не отвори ли същата земя устата си, за да погълне Корей, Датан и Авирон? И знаеш ли кога отново тази същата земя ще отвори устата си? Няма ли това да е във времената на Голямата Скръб, когато отстъпилата църква, пленена изцяло от духа на Корей и от духа на Антихрист ще излезе като река от устата на змея, за да се опита да погълне Израил, олицетворен от жената в пустинята? И няма ли тогава кръвта на Авел да стори същото, което стори и при бунта на Корей, Датан и Авирон? Виж и това, за да го знаят всички, които вярват в Името Ми…”
Божият пръст вече беше посочил в сърцето ми твърде знаменателните думи от дванадесета глава на Откровението, където е записано следното:
“И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си, та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си…” (Откровение 12:15-16)
В следващия момент Исус ме попита:
“Знаеш ли защо става възможно това отваряне на земята? Не казва ли Откровението в единадесета глава, че Отец Ми изпраща двамата Си свидетели да пророкуват, облечени във вретища? И не са ли това свидетелите Моисей и Илия? Сега разбираш ли, че точно в онова време на Голямата Скръб Израил е хванал здраво жезълът на Аарон! Този жезъл, Стефане…”
Докато Исус ми говореше, аз усещах как ме залива невероятна Благодат и Сила. Защото Той ми даде да хвана жезълът на Аарон и аз почувствах как кръвта на Авел навлезе в жилите ми и нахлу в сърцето ми. А след това Господ пак продължи да ми говори:
“Виж сега от книгата “Числа” в кой миг процъфтя жезълът на Аарон?”
Отговорих:
“Господи, това стана, след като с последната язва беше потушен бунтът на Кореевите отстъпници. Защото тогава Отец заповяда на Моисея да извика всички от левитските свещенства и всеки да си приготви по един жезъл. Ето тези жезли бяха положени пред шатъра за срещане. Нещо повече. Отец там направо визира, че прави това против духа на Корей, защото казва:
“Така ще направя да престанат пред Мене роптанията на израилтяните, с които те роптаят против вас…” (Числа 17:5)
Тогава Исус ме попита:
“Защо процъфтя жезълът на Аарон? Защо тази бадемова пръчка, отрязана и окастрена, изгладена и украсена, намери сила не само да се вкорени в земята, но само за една нощ да процъфти и върже плод?”
Нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах:
“Господи мой! Именно кръвта на Авел даде сила на жезъла да процъфти. Божият Пророчески Дух и Божията ревност върху слугите Му направиха това знамение…”
След тези мои думи Исус се изправи и каза:
“Ето знамението, което правя с тази книга! Аз свидетелствам с Името Си и с Името на Отца Си, че всеки, който приеме пророка Ми в името на пророк, ще получи награда на пророк. И ако до днес не сте знаели каква е наградата на пророка, то запомнете думите на вашия Господ и Бог:
Жезълът на Ааарон е наградата за всеки, който приема пророк в името на пророк! Само с този жезъл вие ще изгоните властта на Ахаав и Езавел, на Корей и Валаам от Моя Храм!
Този Свят жезъл непременно ще разцъфти в сърцата ви и благоуханието на плода вътре във вас ще бъде за едни животворно ухание, което докарва живот, а за други – смъртоносно ухание, което докарва смърт!
Нека всички Мои братя и сестри, които не считат този свят за свое отечество, побързат да се облекат в Духа и Силата на Моисей и в Духа и Силата на Илия. Защото на такива сам Господ повелява в сърцата им:
Отворете земята под Корей! Извикайте силата на Авеловата кръв! Нека в сърцата ви процъфти Силата, с която Отец ще въздаде в Ревността и Гнева Си над двамата свидетели на Луцифер, които се противят на Божествения Му Избор и Суверенитет!
Въздайте на вълците и лисиците в Храма Ми, хванете Ми малките лисици, които погубват лозята, защото днес лозята цъфтят и е миг преди края, миг преди свършека! Аз го изговорих, Аз го изрекох…”

Leave a Reply