ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – X ГЛАВА

10. ЗЕМЯТА, КОЯТО ОТВОРИ УСТАТА СИ

Няма защо да ти казвам, че това беше най-мащабното видение, което ми беше давано от Господ Исус Христос. Стоях над Израилевия стан и гледах към Господната скиния, пред която горяха светила в специални златни светилници. Тогава до мен се приближи Господ Исус и ми каза:
“Стефане, нали видя с какви думи приключи изповедта на духа на Корей?”
“Да, Господи! Той каза, че е видял нещо, което е притеснило Луцифер, а него дори го е ужасило…”
След думите ми Исус хвана духа ми и го обърна надолу, към земята, като ми каза:
“Виж сега онова, което виждам и Аз…”
Погледнах и бях шокиран. Бог беше дал на погледа ми особена способност, като тази, които имат рентгеновите лъчи, които проникват, за да виждат вътрешностите на тялото. Така аз гледах не просто към земята, но към нейните вътрешности, където видях съвършено светъл облак, или по-скоро – искрящо от светлина кълбо, стоящо на около един километър дълбочина от основата на земята. Тогава се обърнах към Исус и Го попитах:
“Господи Исусе! Не е ли това Божият Дух, който свидетелства на кръвта на Авел, така че тя винаги да вика към Бог Йеова от земята?”
“Точно така, момчето Ми! Това е Божият Пророчески Дух, Който укрепява нозете на Божиите пратеници и слуги! Защото, погледни към нозете на Моисея и забележи онова, което забелязвам Аз…”
Погледнах към нозете на Пророк Моисей и видях, че в тях влиза светъл лъч от светещото под земята кълбо. Тогава отново попитах Исус:
“Господи, Моисей знае ли тайната, която ми разкриваш?”
А Исус отговори:
“Той винаги е знаел тази тайна, защото Отец Ми го избра за мъж по Сърцето Си, с когото може да говори лице в лице… Затова и в облака на Божията Слава Аз винаги разговарях с Моисея и Той познаваше Образа Ми.
Но ти виж какво ще се случи сега, защото именно затова си извикан тука и ти се разкрива осъждението над духа на Корей…”
След тези думи Господ приближи духа ми толкова близо до земята и до Моисея, щото имах чувството, че ей сега ще го докосна. Усещах огромна сила под земята, сякаш, че цялата беше под много високо напрежение от електрически ток. Тогава погледнах към Корей, Датан и Авирон и видях как от кръговете на самите им сърца надничаха злобни очи на вълци, които бяха демоните на духа на Корей, а от самия човек Корей надничаше духът, когото Исус осъжда чрез видението в тази книга. В този миг Моисей вдигна жезъла си и в целия стан настъпи пълна тишина. Тогава Пророкът каза:
“От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела, и че не ги правя от себе си…” (Числа 16:28)
След тези думи Моисей погледна към земята, видя светещото сияние и то озари лицето му, макар никой от множеството да не забеляза това. А той продължи отново да говори:
“…ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил; но ако Господ направи ново нещо, ако отвори земята устата си, та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа…” (Числа 16:29-30)
След думите на Моисея стана нещо чудно. Светлото сияние се надигна нагоре и разцепваше земните пластове с такава лекота, каквато човек не може да си представи. Така земята се разцепи и под краката на Корей, Датан и Авирон се отвори дълбока бездна и те с ужасен рев се свлякоха в рова и падаха надолу, а светлото сияние се вдигна нагоре и застана над самата Господна скиния. Падаха жени, деца, старци, шатри, кучета, овце и изобщо всичко, което Гневът Господен беше белязал за предмет на унищожение. Мога със сигурност да кажа, че това беше ужасна гледка, защото отдолу, откъм самия ад, подобно на пушек под налягане изскачаха демоните на ада и с диви крясъци и смехове прибираха жертвите си.
В този момент Израил плачеше. Всички, които гледаха Божието въздаяние, се тресяха като листа, клатени от вятър. Самият аз се тресях, въпреки, че зад мен беше Господ Исус и това беше видение на нещата от миналото, а не реалност от настоящето. Погледнах на Пророк Моисей и видях огромна мъка, изписана на очите му. Докато в други очи забелязвах ужас, в очите на Моисей имаше скръб и болка. Тогава Исус добави към видяното от мен:
“Можеш със сигурност да знаеш, че човекът, който най-много плака за погублението на беззаконните и поради безумието им пред Бога, беше Моисей. Той е човекът от Стария Завет, който с ходатайството и любовта си е влизал в Пролома повече от всички други и е спасил повече живот от всеки друг. Сега разбираш ли защо ти беше дадено това видение?”
“Да, Господи! То ми бе дадено, за да смиря душата и сърцето си и да призная пред Вечния Йеова, че Той е, Който посочва и избира. Той е, Който към едни закоравява, а към други показва милост. И горко на онези, които възроптаят против правото Му да има Свой Личен Избор и изява на Собствения Си Суверенитет…”
След думите ми Исус добави:
“Нека всеки, който чете тази книга, знае, че духът на Корей е дух на съпротива против Божия Суверенитет. И всички, които станат проводници на злобата и беззаконието му, ще бъдат сполетени от същата съдба, както техните предшественици. Знайте, че като ваш Господ, Аз ходатайствам за вас, за да бъдат простени греховете ви и умити сърцата ви. Но правото и властта да избира съдове според намерението Си и по Волята на Сърцето Си си остава власт и право на Отец Ми. Негови пророци ще бъдат само онези, които Той посочи, но не и тези, които сами сочат себе си.
Защото може ли някой да вземе нещо върху себе си, ако не му е било дадено? И не е ли Отец Ми Този, Който отдавна е посочил едни да бъдат съдове на гнева Му, а други – предмети на Милостта Му?
Няма по-голямо безумие от безумието на Корей!
Защото кой от вас е бил съветник на Отца Ми, за да го ползва безумното съизволяване с Бога? Кой от вас Му е дал нещо, та Бог да му е длъжник?
Бъдете далеч от духа на Корей и не бързайте да отсъждате за нищо, докато отново не дойда в Славата Си. Защото мнозина никога не са познавали Волята на Отца Ми, понеже са паднали, подлъгани от другия дух, когото сега ще разпитам в съдебната зала. Затова нека отново да те върна там…”
След тези думи Господ отново ме върна в съдебната зала. Гледайки сферата и измъченото от ужас лице на духа на Корей аз вече прекрасно разбирах защо е този ужас и тази мъка.

Leave a Reply