ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОВОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Докато се бях отдал на размисъл върху живота и служението на Пророк Моисей и очаквах Исус да ме призове за свидетел на съдебния процес против духа на Корей, стана така, че отново усетих присъствието на Христовия ангел. Той докосна с жезъл духа ми и ми каза:
“Ето, че отново Вечният Съдия ти дава чудесната привилегия да бъдеш свидетел на съдебен процес. Този път това е процес против Корей, който е личният копой на Луцифер…”
Сърцето ми силно затуптя и в следващия момент вече очаквах да видя съдебната зала и рубинената маса със съдиите. Ангелът видя вълнението ми и каза:
“Много си нетърпелив. На такъв съдебен процес не можеш да отидеш без духовна подготовка. А аз съм изпратен от Царя на царете да ти дам тази готовност. Ти действително трябва да бъдеш зареден с вярата, която съвършено ще затвърди в теб видението, което преживя с Исус пред Престола на Отца…”
Тогава го попитах:
“Сигурно имаш предвид знамението, което извърши Отец с духовете на Моисей и Илия?”
“Точно него имам предвид!” – каза ангелът и продължи:
“Защото силата на вярата е в силата на свидетелството, а силата на свидетелството е в достоверността на образа. Не можеш да бъдеш свидетел на Исус, ако нямаш Образа на Исус. А не можеш да имаш Образа на Исус, ако не знаеш как Този Образ се постига и изработва в сърцето…”
Тогава отново му казах:
“От видението, което ми даде Исус, аз разбрах, че Образът на Исус е съчетан от Силата и Волята на Отца. Затова двамата свидетели пред Престола на Бог Йеова отговарят на Божията Сила и Божията Воля…”
“Точно така е!” – отговори ангелът и продължи:
“Но мнозина днес изобщо нямат духовната представа и знание защо в последните дни на земята идват слугите на Отца, пророците. Мнозина изобщо нямат духовната представа, че Небето няма да приеме нито един, в когото съвършено не е изграден Образът на Исус. Оня, който не разпознае слугите на Отца, категорично доказва, че не е в Образа на Господ. Защото всичките Си слуги, които днес Отец изпраща към поканените, са движени от Духа и Силата на Моисей и от Духа и Силата на Илия. И само тези, които имат Образа на Исус, ги разпознават като Божии пратеници и пророци. Затова преди свидетелството, което ще дадеш на Божията Църква, като присъстваш на съдебния процес против духа на Корей, трябва да дадеш едно друго свидетелство за всички човеци, които се наричат християни. А сега се приготви, защото аз ще те заведа в Живото Евангелие…”
Това, което ангелът каза за “Живото Евангелие” ме учуди и дори ме смути. Тогава го попитах:
“Какво е това “Живо Евангелие”? Не съм чувал за такова нещо…”
Думите на Божия пратеник бяха повече от дълбоки. Той каза:
“Това е Словото Дух. Това е съвършеното свидетелство на Духа на Истината, Който може да ти даде да изпиташ в духа и сърцето си Живота на Бога.
Ти влизал ли си някога в спомените на Отца? Ти запитал ли си се как Йоан би написал Откровението, ако Отец не му бе дал да изживее Неговите мисли, които пребъдват из род в род? Ти знаеш ли колко велика е привилегията Бог Отец да ти покаже Живота на Евангелието?
Защото в Небето няма минало и бъдеще. В Небето всичко е “днес” и “сега” и живата точка на Вечността се пресича и живее винаги и само с изговореното слово от Божиите уста. Онзи, който вярва в Словото на Бога, влиза да живее в Живота на Бога. А в този Живот Господ Исус Христос е Същият, вчера, днес и завинаги…”
“Тогава ме води!” – отговорих аз и ангелът хвана духа ми и ме издигна високо. Бях облян от Небесна Светлина, когато всичко около мен придоби размери и очертания. Бях влязъл с духа си в Живото Евангелие. Там видях Спасителя Христос, Който с трима от учениците Си вървеше пред мен и ангела. Известно време ние вървяхме след тях и аз дори не забелязах как утъпканият път, по който вървяхме, се смени с тясна планинска пътека, която се виеше и отиваше все по-нагоре. И в един момент Исус се спря, вдигна ръцете Си и хвана качулката на наметалото Си, като покри главата Си. Тогава от наметалото започна да блика вътрешна светлина, от която очертанията на дрехата се размиха и от цялото естество на Исус започна да излиза ослепителна светлина. Миг след това Спасителят блестеше със силата на слънцето и очите ми вече не удържаха да Го гледат. Тогава ангелът ми каза:
“Не се опитвай вече да Го гледаш, защото това, което стана тук, е духовното преображение на Спасителя. Защото Силата и Волята на Святия Дух, които извират в Него, са вече много по-силни от силата и волята на човешкото Му естество. Ти по-скоро погледни нагоре, към Небето…”
Послушах ангела и вдигнах погледа си към Небето. Тогава забелязах облак, който не приличаше на естествените облаци, защото от краищата му към земята се изпразваха заряди на божествено помазание и Сила, подобни на светкавици. В самата среда на облака се отвори врата и оттам аз видях да слизат при Исус двамата свидетели на Бог Йеова – Моисей и Илия. Те се приближиха при моя Господ и Моисей коленичи пред Него като Му каза:
“Господарю мой, аз свидетелствам в Името на Отца, че в Теб съвършено е изобразена Неговата Сила. Писаното няма да се осуети, защото Отец простря от Сион скиптъра на Силата Ти. Владей всред враговете Си…”
Исус погали главата му и Моисей се изправи, а след това пред Него коленичи Илия и Му каза:
“Господарю мой, аз свидетелствам в Името на Отца, че в Теб съвършено е изобразена Неговата Воля. Жертва и принос Отец не Ти поиска, но Ти приготви тяло, за да изпълни всичко, записано в Книгата на Живота. И ето, днес Твоето Сърце Му се представи, за да извърши Неговата Воля…”
Исус погали и Илия, а след като и той се изправи, прегърна и двамата. След това те отново влязоха в облака, така, както бяха излезли. В този момент ангелът на Исус ми каза:
“Чрез това видение към сърцето ти днес Исус разпечатва тайната на духовното Си Преображение, защото без знанието на тази тайна никой няма да участва в Грабването, нито пък ще наследи Божиите обещания, дадени в Завета…”
“Каква е тогава тайната?” – попитах отново аз. А ангелът ми отговори:
“Тайната е точно тази, че последното изливане на Святия Дух е заредено със Силата и Волята на Бог Отец, с Духа и Силата на Илия и с Духа и Силата на Моисей. Онзи, който приеме пратениците на Йеова, непременно ще облече сърцето си с Волята и Силата и така ще преживее духовното Преображение, което преживя и Исус и на което Отец прати да свидетелстват Моисей и Илия.
Колкото до църкви, обладани от дух на Езавел и дух на Корей, те в пълна степен ще имат духовното разложение на трупове, достойни за явлението на Антихриста. И ако Духът и Силата на Илия са в проповядването на спасително покаяние, то Духът и Силата на Моисей са в проповядване на смирение и в силата на онази вяра, за която е писано:
“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря, и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като един, който вижда Невидимия…” (Евреи 11:24-27)
Само чрез Духа и Силата на Моисей вие можете да излезете от света и да не се плашите от гнева на светския дух и всички негови служители. Днес духът на Корей е изпратен от Сатана, за да накара много църкви да изгубят бъдещата награда, като похулят слугите на Отец, обикнат света и не разпознаят Божия пръст, който посочва и изобличава.
Блажен и Свят всеки, който повярва на пророческото видение, което ще се излее чрез тази книга, защото времето е твърде кратко, а дяволът – твърде коварен против всички, които живеят на земята, а не пребъдват в Небесните места с Исус. Сега погледни към духа си и изяж свитъка, който ти давам, защото така ще се намериш свидетел на съдебния процес против духа, който лишава църквите от Силата Господна…”
В следващия момент се обърнах към духа си и очите на сърцето ми съзряха свитък. Тогава този свитък влезе в духа ми и пред очите ми отново се появи съдебната зала, в която веднъж вече бях свидетел против духа на Езавел.

Leave a Reply