ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – I ГЛАВА

1. ПРИЗИВЪТ НА СЪДИЯТА

Скъпи приятелю! Аз те благославям в Името на Исус и моля Бог да подготви сърцето ти и ума ти за дълбочините и височините, които ще се открият пред теб, защото по Божията Воля в ръцете ти е попаднала книга, разкриваща съдебния процес против духа на Корей. Искам да знаеш, че пътят, който извървях за написването на тази книга, никак не беше лек. Срещу служение “Мория” вече се бяха надигнали твърде много противници. Исус веднъж вече ме бе призовал като свидетел на съдебен процес и това бе процесът против духа на Езавел. Така, от Божията Милост и Благодат, стоящи върху мен, се роди пророческото видение “Да свалиш грима на Езавел”. Вярвам, че ти си запознат със съдържанието на тази пророческа книга и Господ е потвърдил на сърцето ти нейната дълбока актуалност и необходимост точно в това най-измамливо време на дявола.
Когато написах видението “Да свалиш грима на Езавел” в сърцето ми дойде голяма радост и пълно удовлетворение. Вече бях изпитал освобождаващата сила на Божието помазание и знаех, че всеки човек, който приеме с вяра дълбоките истини на тази книга непременно ще се почувства като духовен великан. Но след много малко време Исус отново дойде към сърцето ми, за да ми говори. Тогава от устата на моя Господ излязоха изненадващи ме въпроси. Той ме попита:
“Как мислиш? Видението за съдебния процес против духа на Езавел, което Отец Ми благоволи да ти даде, ще извърши ли Волята Ми? Ще освободи ли съвършено Моите братя и сестри?”
А аз Му отговорих:
“Господи, много мои братя и сестри бяха развълнувани от дълбочината на откровенията и познанието за духовните реалности, които получиха от този съдебен процес. Понеже Ти Сам ми каза и потвърди в сърцето ми, че истинските победители над дявола Си ги видял в най-точния библейски стих от “Откровението”, говорещ именно за тях, където се казва:
“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт…” (Откровение 12:11)
Ето защо аз вярвам, Господи, че именно такава беше Волята на Отец – християните да станат свидетели на този съдебен процес и да победят духа на Езавел чрез словото на своето свидетелстване…”
Тогава Исус отново каза:
“Точно така, момчето Ми! Небето вече регистрира стотици, които приеха с вяра видението против духа на Езавел и така пророческото слово съвършено отвори вратите на много сърца за очистващото и обновяващо ума Присъствие на Святия Дух. Но ти не знаеше, че има още един противник на слугите на Отца Ми и той остана в сянка. Той остана скрит за тебе, въпреки че многократно си усещал зъбите му и атаките му…”
Казаното от моя Господ ме изненада. Аз наистина не знаех и не можех да се досетя за какъв дух ми говори Исус. Тогава се обърнах към Него и отново казах:
“Господи, липсва ми нещо! Липсва ми знание за пълното разбиране на това, което искаш да ми говориш. Та нали Ти ме призова в Духа и Силата на Илия? Нали Ти ми каза, че духът на Езавел е основният противник на Божиите слуги, пророците? Нали ангелът, пратен от Теб, който ме водеше по време на съдебния процес, говори на сърцето ми и ми каза, че всеки, който върви в стъпките на Пророк Илия, приема в живота си белезите на неговия живот и служение? Какъв друг дух да имат за противник Божиите пророци?”
Тогава Исус отговори:
“Ти наистина трябва много дълбоко да се потопиш в духовното осмисляне на стиха от “Откровението”, където Йоан ти казва, че победителите над Сатана го побеждават със словото на своето свидетелстване.
Виждаш ли, че става дума за свидетели?
Защото мнозина воюват с дявола, но го побеждават само свидетелите. Не казах ли Аз на първите Ми служители, че ще Ми бъдат свидетели, както в Ерусалим, така и до края на земята?”
“Да, Господи! И вярата на сърцето ми винаги се е стремила да придобие тази чудесна и велика отговорност – да бъда Твой свидетел…”
В следващия миг Исус изрече думи, които бяха отварянето на невидим прозорец, зад който заблестя съвършено Светлината на Сион. Той ми каза:
“Ти не можеш да бъдеш Мой свидетел, ако преди това не си станал свидетел на Отца Ми. Отец Ми има предимството пръв да те познае като Негов свидетел, защото Отец Ми е по-голям от Мене и Аз дойдох на земята да извърша не Моята, но Неговата Воля. Защото непременно идва времето, когато мнозина ще се окажат свидетели единствено на себе си и дявола, понеже никога не са познавали Волята на Отца Ми.
Но ето затова Отец Ми те е посочил – за да бъдеш Негов слуга и свидетел, а така непременно да свидетелстваш и за Мене…”
Слушах Исус и не разбирах дълбочината на нещата, в които Той лично ме водеше. Но въпросите Му продължаваха към сърцето ми и прозорецът към Сион заблестяваше все по-силно и силно. Ето следващите думи на моя Спасител. Той каза:
“Ти никога нямаше да си свидетел на съдебния процес против духа на Езавел, ако Отец не бе хвърлил върху теб кожуха на Илия. Този кожух опази и съхрани сърцето ти и нито една от стрелите на Сатана нямаше власт върху теб. Но запита ли се защо много от стрелите на Сатана имат власт върху онези, които трябваше да приемат огненото пророческо послание? Запита ли се защо преди да направи сватбата на Сина Си Отец изпраща слугите Си към поканените, за да ги повикат на сватбата, но поканените не искаха да дойдат и безсрамно наскърбиха и изгониха слугите Му? Само дух на Езавел ли се подвизава всред тях? Или само Пророк Илия ли е свидетел на Отца Ми? Спомни си, че когато ангелът Ми те водеше и ти разговаря с Пророк Илия, там, пред златния светилник, имаше още един свидетел на Отца Ми…”
Не бяха нужни никакви думи повече, за да разбера, че Исус подготвяше сърцето ми и ме призоваваше за втори съдебен процес. Тогава казах:
“Господи, излиза, че всеки, който иска да бъде Твой свидетел, трябва да се покори на слугите на Отца и да признае съвършеното право на Отец да даде изходен път пред Църквата чрез Духа и Силата на Илия и чрез Духа и Силата на Моисей. Досега аз знаех кой е духовният противник на Пророк Илия, но никога не съм знаел кой е духовният противник на Пророк Моисей…”
А Исус добави:
“За да получиш нужното знание за всичко това ти трябва да преживееш и видиш нещата, които ще ти дам сега…”
В следващият момент Господ вдигна духа ми и ме отнесе нависоко. Така отново бях пред златния светилник и гледах с очите на сърцето си двамата свидетели на Бог Йеова. Застанал зад мен, Исус повдигна мантията Си и покри главата ми, като ми каза:
“Ти не можеш издържа Присъствието на Отца Ми, защото Той е Огън пояждащ. По Неговата Милост и Личен Избор сега те покривам с Благостта Си и ходатайството Си, за да чуеш Гласа Му и разбереш причината, поради която си извикан тук…”
Тогава сърцето ми чу Гласа на Отец. Това беше Глас, чието ехо отекваше сякаш из цялото Небе или сякаш цялото Небе ми говореше думи. Гласът на Отец беше толкова дълбок, щото чувствах как думите Му ме дърпаха, за да ме грабнат в себе си и да ме приберат навътре, в една най-неизследима дълбочина, каквато никога не бях преживявал. Докато Той ми говореше аз имах чувство, че сърцето ми пада към Него, в Него и чрез Него.
Ето думите, които моят Създател и Творец изговори:
“Аз, Бог и Отец на духовете, Създателят на всяка жива твар и Изпълващият всичко във всички, те призовах за Мой свидетел и слуга. Аз благоволих да ти открия духът, който дразни очите Ми и разгневява сърцето Ми, защото съм го осъдил и презрял. Църквите получиха Моята Съвършена Милост чрез видението, в което беше разкрит, оголен и изобличен духът на Езавел. Но сега ти предстои да видиш съдебния процес против духа, с който Луцифер се гордее най-много – духът на Корей. Духът, който накара много църкви да презират Моя Суверенитет и Личния Ми избор. Духът, който накара мнозина да се измамят, че могат да бъдат свидетели на Сина Ми, без никога да са Ме познавали и без Аз някога да съм ги познавал. Болката в Сърцето Ми е същата, каквато беше при Изхода на Израил. Защото мнозина решиха, че могат да отидат при Сина Ми, без да съм ги привлякъл Аз и без да съм ги научил да познават Волята Ми. Затова днес църкви на Корей, Датан и Авирон ги очаква съдбата да се поклонят на Антихрист и да станат най-яростни противници на Спасението по Благодат.
Аз ще заредя сърцето ти с това помазание и мъдрост, с което всички ще разберат, че могат да бъдат Божии свидетели, когато съвършено се покорят и признаят, че Вечният Бог Йеова благоволи в двама свидетели и само с придобиването на техния Дух и Сила Църквата ще намери Вратата към Небето.
А сега, служителю Мой, виж онова, което ръката Господна ще направи, защото то е знамение за всеки, който се нарича с Божието Име…”
В този момент Гласът на Отец престана, а Господ Исус повдигна мантията Си от духа ми и очите ми вече наблюдаваха златния светилник и двамата свидетели на Бог Отец. Моисей, и Илия гледаха право пред себе си. Тогава видях как от Моисей излезе съвършено светло сияние, а също такова сияние излезе и от Илия. Двете сияния започнаха да се приближават едно към друго и в един момент те се сляха. Тогава стана чудо. Общият образ от духовете на двамата свидетели беше Образът на моя Господ Исус Христос. Това ме изуми и аз се обърнах към Исус, а Той ме гледаше и се усмихваше. След това ми каза:
“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец Ми, Който Ме е пратил… А Той е поставил пред Престола Си двамата Си свидетели Моисей и Илия, защото Моисей съвършено отговаря на Силата на Бога, а Илия съвършено отговаря на Волята. Бог е Дух, а духът е съвкупност от Сила и Воля.
Разбираш ли това? Разбираш ли сега, че вярващите в Името Ми трябва да бъдат освободени не само от духа на Езавел, който работи против покаянието и извращава Словото Ми с грима на теологията, но и от духа на Корей, който кара църквите да презират Божия Суверенитет, изявен в слугите Му пророците и инжектира в сърцата на богоотстъпниците измамна гордост, високоумие и чувство за непогрешимост? Нека сега да те заведа на още едно място, за да добиеш пълната представа за всичко, което видя…”
В следващия момент двамата с Исус напуснахме мястото на златния светилник и Той ме отведе в територията на тъмното царство на Луцифер. Искам да знаеш, братко мой, че когато Исус се движи някъде, само по Неговата Лична Воля Той може да бъде видян, усетен и разпознат. Ако Исус не желае това, то не е възможен нито контактът с Него, нито Собственото Му разкриване пред когото и да било. Ето така ние с Господ бяхме на територията на тъмното царство, но гъмжащите, като хиляди бръмбари и влечуги демони не можаха нито да ни видят, нито да ни усетят. Аз и моят Господ бяхме скрити във Вездесъщото Присъствие на Отца. Тогава Исус ми показа Луцифер от много близо. Аз видях, че той наистина беше херувим с четири лица, от които бликаше постоянна духовна струя към подчинените му. Волята на Исус обаче бе да видя не толкова падналия херувим, колкото това, че по подобие на златния светилник пред Престола на Бог Йеова, и тук имаше двама свидетели пред престола на Луцифер. Единият от свидетелите вече ми беше познат. И той беше духът на Езавел. Но другият? Другият беше духът на Корей. Разглеждах много внимателно образа на духа на Корей и мога със сигурност да ти кажа, че това беше най-отвратителният образ, който някога съм съзирал. Ако можеш си представи едно зло и озъбено куче и поглед, в който има повече злоба от злобата на целия свят. Ето така изглеждаше духът на Корей. Дух, имащ типично кучешка глава, или по-скоро глава на вълк. Тогава Исус ми каза:
“Както сам забеляза, Стефане, и тук има двама свидетели. Те са личните приближени на Луцифер и чрез тях падналият херувим се противи на Отца Ми и на Неговите слуги, пророците. Духът на Корей, който ще бъде изобличен чрез пророческото видение, което ще ти се даде, е вторият по значение дух в царството на тъмнината. Сред милионите демони в царството на лукавия той си е спечелил прозвището, че е “личният копой” на Луцифер. Ето този копой беше постоянният пратеник на дявола против живота и служението на Моисей и неговата върховна изява против Пророка беше чрез Корей. Затова и името на Корей стана нарицателно за активността на този дух. Днес той има неимоверно голяма сила в църквите и по тази причина мнозина горят и късат книгите, които Небето заповяда да бъдат написани, а ти беше посочен да извършиш това дело. На съдебния процес този дух ще оголи сам себе си и в неговите изповеди ти ще разбереш как е оставил почерка си на много места в Библията. А сега укрепи сърцето си и смири душата си, защото ще ти изпратя ангела Си, за да ти дам онзи достъп, който ще те облече в Духа и Силата на Моисей…”
След тези думи Исус прекъсна видението Си към мен и аз усетих как в сърцето ми нахлу Сила от Святия Дух, която укрепи духа ми и направи сърцето ми способно да разбере пълнотата на Небесното послание.

Leave a Reply