ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – X ГЛАВА

ПОСЛЕСЛОВ

Братко мой, след малко ти ще затвориш тази книга. И аз вярвам, че тя ще разпали в сърцето ти любов към Господ Исус Христос. Моля те нито за миг да не забравяш думите Му, но да започнеш да съсипваш делата на лукавия, като свалиш грима на Езавел и разкриеш всички заговори, които лукавият е направил чрез теологията си в Храма на Живия Бог.
Запомни, че битката с духа на Езавел е битка на живот и смърт. Битка, в която победилите ще се наслаждават да седят на престоли и Отец ще им даде да извършат написания съд. Битка, в която победените ще мамят и ще бъдат мамени докрай, за да изреват с ужасни гласове тогава, когато ще е късно.
В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел и зарадвай Сърцето на твоя Господ!
В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел, за да слезе в Храма Дух на мъдрост и на откровение!
В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел, за да бъдат възцарени Чистотата, Смирението и Любовта, а не дипломите, куфарчетата и вратовръзките.
В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел!
Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply