ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IX ГЛАВА

9. ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ

В онзи момент видението, свързано със съдебната зала се прекрати. Аз повече не бях в състояние да слушам изповедта на злия дух, защото в сърцето ми беше пламнал огън, който не можех да потуша. Ангелът на Исус хвана духа ми и ме въведе в една блестяща от светлина стая, където седнах на необикновено красив трон. Почувствах се неловко, защото смятах, че този трон едва ли ми подхожда, но в този момент тронът се завъртя около оста си и срещу мен аз видях да седи Господ Исус Христос на друг, още по-прекрасен трон. Той ме гледаше и се усмихваше. Тогава ме попита:
“Сега пламна ли ревността ти за Мен? Сега обичаш ли Ме повече? Сега готов ли си да умреш за Името Ми?”
Наведох главата си, защото не можех да издържа погледа Му. Казах:
“Господи Исусе! Това видение силно развълнува сърцето ми. Чрез това видение аз се усетих като алпинист, изкачващ висок връх и когато ми оставаше само педя, за да го покоря, той се отдалечи от мен. Защо стана така?”
Тогава Исус ми отговори:
“Защото не ти, но само Аз мога да сваля грима на Езавел. Това не е по силите на човека. Нещата, които извайва ръката на Сатана, могат да бъдат разрушени само от ръката на твоя Господ! Вярваш ли в това?”
“Вярвам Ти, Исусе! Цялото ми същество Ти вярва!”
“А искаш ли да разбереш в какво се състои гримът на Езавел?”
“Да, Господи!”
“Помисли тогава върху думите, с които Аз се обърнах към ангела на Тиатирската църква.
Какво му казах? Не му ли казах, че жената Езавел учи людете Ми да блудстват и да ядат идоложертвено?”
“Да, Исусе! Точно така го каза!”
“Ти вече разбра, че блудството е, когато някой излива семето си на земята, подобно на Онан, така че това семе да няма никаква сила да зачева и ражда плод. Но запита ли се ти в сърцето си кое е идоложертвеното? Защото именно идоложертвеното е гримът на Езавел!”
Трябваше да Му призная, че не бях се запитвал. А Исус продължи:
“Има един най-страшен идол пред сърцата на Моите хора. Той е съвкупност от всички идоли на земята. И активността на Сатана направи така, че много църкви пожертваха на този идол.
Знаеш ли кой е този идол?”
Опитвах се да отговоря, но нямах отговор. А Исус продължи, като ми каза:
“Запомни, че няма по-страшен идол, който да застава между Мен и вас от идолът, който е този свят. Този свят е най-страшният идол, който застава пред вярата на людете Ми. Затова амбицията на Сатана беше да вкара светът в Църквата, така че Църквата да напусне Небесните места и да отиде в света. А когато отиде в света, тя му пожертва най-скъпото, което имаше. Тя му даде Моето Слово. И в този момент това Слово, поставено пред идола, се превърна в идоложертвено. Идолът хвана Словото Ми и изгони от него Духа Ми. След това започна да покварява страница по страница и лист по лист цялото Ми Свещено Писание. Така то изгуби Духа Ми, но затова пък изобилно се подкваси с духа на света.
Сега разбираш ли, че всеки, който се храни с Божие Слово, което е било пожертвано пред идола, който е този грешен свят, яде идоложертвено, за да се изобрази в сърцето му образът на звяра?
А светът много обича своето си. Той слага печат върху всичко, което е негово. Знаеш ли какъв печат слага светът върху всичко, което изучава и смята за свое собствено постижение? Знаеш ли какъв е печатът, който той сложи и върху Божието Слово, за да покаже, че вече не е Божие, но е негово?”
Замислих се над въпроса на Исус. А думата сама дойде в устата ми. Тогава казах на моя Господ:
“Господи, от думите, които Ти ми говори, аз разбрах, че моментът, в който Божието Слово беше поставено пред идола, наречен свят, от този момент това Твое Слово стана логия, подобна на всички логии в света. Ето защо аз вярвам, че това идоложертвено, с което духът на Езавел иска да храни вярващите, е теологията…”
Исус ме погледна и се усмихна. А после каза:
“Сега ти вече знаеш какво е гримът на Езавел. Сега ти вече знаеш с какво тя учи вярващите. Сега ти вече знаеш как Сатана вкарва в сърцата на хората образът на смъртен човек, който е образът на звяра. Сега ти вече знаеш, че Словото Ми не е логия, нито е наука, подобна на светските науки. Сега ти вече знаеш, че няма по-страшен враг за вярата на християнина от теологията. Понеже Аз дойдох на земята, за да се сбъдне писаното:
“Словото стана плът…”
И единственият начин да придобиете Образа Ми е като уповавате на Истината, която само Святият Дух може да ви даде. Моят Дух не е теолог. Моят Дух не дава дипломи. Моят Дух изгражда Образа Ми във всяко вярващо, искрено и покорно сърце. Колкото до духът, който дава дипломи и образование на човеците по плът, то този дух изгражда най-смъртоносните крепости в сърцата на човеците. Този дух е скулпторът на зверовия образ и за да успее максимално в измамата над света, той използва Свещеното Писание, което веднъж вече е било пожертвано на света и така е изгубило Божия Дух, за да се намери в духа на заблудата.
Иди и кажи на братята и сестрите Ми да се отрекат от теологията, защото тя е гримът на Езавел. Този грим привлича не по друга причина, а защото е наслаждение за плътския ум и никога в нищо не изобличава. Този грим е учението, което е приятно да се гледа, понеже прави човека в положение на по-горен от ближния си.
Аз свидетелствам на четящия това пророческо слово, че Небето никога не е вдъхновявало никое теологическо образование и никоя диплома. Аз свидетелствам, че всеки, който храни сърцето си с теология, е обречен никога да не Ме срещне и познае като Господ. Аз свидетелствам, че най-голямата измама над народите и племената в това последно време е измамата на грима на Езавел, на теологията, която ще излъже мнозина, че са познали Господ, когато всъщност са Ме припознали в “друг Исус, в друг дух и друго благовестие…” Всичко в тази теология е материал, който е изгубил Святия Ми Дух и е напълнен с духа на Антихрист. Всичко в тази теология е грим, който дяволът слага върху лицето си и върху лицата на своите служители, за да не бъде разпознат до самия край, но да разрушава сърцата и да изгражда в тях пълнотата на своя богопротивен образ.
Кажи на братята и сестрите Ми, че Аз съм Господ, Който образува божественото в сърцата ви, а дяволът е духът на Езавел, който образова скверното в сърцата ви.
Аз съм Господ, Който образувам!
Дяволът е духът на Езавел, който образова!
Аз съм Господ, Който ви давам Дух на мъдрост и на откровение. Дяволът е духът на Езавел, скрит зад идоложертвена теология, който покварява поклонниците си с измамно спокойствие, гордост и тщеславие. Именно гримът на този дух е причина Храмът Ми да се напълни с плевели и да започне реализацията на отстъплението чрез фалшивите доктрини на тщеславната църква. Настъпил е последният миг преди края, когато всеки от вас трябва да се запита:
Кой образ искам да утвърдя в сърцето си?
Настъпил е последният миг, преди края, когато всички трябва да разберете, че Словото Ми е онова, което изгражда Образа Ми. Но без Духа Ми това Слово се превръща в материал, който се използва от дявола, за да гримира служителите си и да ги държи скрити и успяващи в покваряването на последните поколения на земята. Колкото повече една църква е изградена върху фалшивите доктрини на теологията, толкова по-силен ще бъде върху нея гримът на Езавел. Не прилепяйте сърцата си към никаква логия или софия, защото всички те са дошли от света, за да останат в света. В Моето Слово Аз никъде не съм свидетелствал в полза на теология или теософия, теолози или теософи. В Моето Слово Аз ви предупредих никого на земята да не наричате свой учител, защото само Аз съм вашият Учител. Но земята твърде скоро се напълни с тиатирски църкви, в които лъжеучители и лъжепророци на Сатана бързат да чародействат и омайват, както и да учат вярващите да мразят и отхвърлят пророците Ми. Затова чедата на Езавел Аз ще убия с мор, ако не се покаят и обърнат към Мен. Затова учителите по плътските страсти ще тръшна на болно легло и всичките църкви ще познаят, че всред тях е подействал Господ. Нека думите на Апостола Ми станат съвършена защита за сърцата ви:
“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” (I Йоаново 2:15-17)
В този момент Господ прекрати видението Си към сърцето ми и аз останах с Присъствието на Духа Му с библията в ръката си. Вече знаех от Него, че всеки, който е предприел духовното пътуване, което ми бе дадено чрез тази книга, е облечен от Бога с властта и силата на съдия, който е осъдил духа на Езавел и е разрушил демоничното му влияние в църквите.
Бъди благословен във Вечното Име на Господ Исус Христос!
Нека Святият Дух те утвърди като един, който е силен да осъди и унищожи греха и покварата в обществото на Бога! Амин и Амин!

Leave a Reply