ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Нека душата ти величае Бога Отца и нашият Господ Исус Христос! Нека сърцето ти не спира да хвали Небесния ни Баща за всичките Му благи милости, които Той заръчва за чедата Си. Защото там, пред Трона Му, стои Човешкият Син. Там в Славата Божия стои Исус Христос от Назарет. Този Същият, в Когото ти и аз сме повярвали, за да бъдем преобразени от Божията Благодат. Този Същият, Който повече от всичко иска да ни дари Сърцето Си, така че да живеем за Бога, а не за себе си. Вярвай ми, че няма по-прекрасно усещане от това – да си сигурен, че вътре в духа ти пулсира Живота на Вечно Живия. Няма по-велика привилегия от тази – да предадеш духа, душата и тялото си за Свята жертва в прослава на Сион и Неговия Цар.
В последните няколко месеца Бог изпълни сърцето ми с щастие, каквото не бях преживявал. Той ми даде да гледам с Неговите очи живота и служението на Неговите Избрани. Тогава душата ми се насити с такъв Небесен хляб, какъвто със сигурност са яли възлюбените от Отца на всяко време и място. А когато в живота си срещнеш Исус, то знай, че всичко, което ще изпълни духа ти в мига на срещата, ще е именно това – да поискаш Него, Самия. А Той наистина раздаде Себе Си, когато беше на земята. Той раздава Себе Си и днес, стига ти да пребъдваш в копнеж по Небето. Защото тогава вкусът от Небесния Хляб ще се разлее като Свято масло в духа и сърцето ти. И ти непременно ще разбереш защо Библията говори за Святи и прославени Божии хора. И ти непременно ще видиш, че причината за Святостта и Славата се крие именно в Небесния Хляб.
Искам да знаеш, че Словото в тази книга е като предизвикано откровение. Понеже през изминалите месеци Господ Исус ми даваше да гледам на Моисей и Илия. Да гледам както отдясно на Отца, така и отляво. Да търся както Волята на Отца, така и Силата. Но ето, че вярата на сърцето ми отново беше предизвикана от моя Господ. Защото по Неговата Воля очите ми престанаха да гледат отляво и отдясно. И аз видях нещо ново. Видях центъра, откъдето тръгват лявото и дясното. Досега не бях го правил, понеже Божието помазание вътре в сърцето ми беше заредено с центробежни сили, тоест, аз тръгвах да гледам наляво от Сърцето на Бог и там виждах Пророк Илия. А след това погледът ми ме отвеждаше в живота на Пророк Илия. Същото беше и отдясно. Аз виждах край златния светилник на Отца Пророк Моисей, а след това тръгвах надясно, за да забележа скритото в живота на Божия слуга. И цялото прекрасно изживяване от многократните срещи с моя Господ аз описах в книги. Книги, заредени както с Духа и Силата на Илия, така и с Духа и Силата на Моисей. Видях осъждението на Езавел, който беше духът, противен на Илиевото служение. Видях и осъждението на духа на Корей, който беше духът, противен на Моисеевото служение. Видях потока Кисон и върха на Кармил, като съвършена изява на Отца в живота на Илия. Видях и стъкленото море и Господните знамения с песента на Моисея, като съвършена изява на Отца в живота на Моисея.
Какво повече можех да искам? Нямах ли съвършения максимум, така че напълно да ликувам и тържествувам в Божията Милост и Вярност?
Истината е, братко мой, че призванието от Отца има далечен прицел. В това призвание се извървява път и се плаща цена. Аз все още не знам каква част от Пътя съм извървял, нито каква цена съм платил. Но зная, че самите откровения, в които ме водеше Исус, бяха просто крачки към едно по-високо стъпало в разбирането на Божието Сърце. За да разбера напълно какви са духовните предизвикателства, които Господ изпрати към сърцето ми, пак Той по Милостта Си се яви пред мен и ми каза:
“Гледай на Мен и търси Моето. Защото има да видиш неща, които не си виждал. Има да проумееш истини, които не си проумявал. Има да почерпиш вдъхновение и помазание, каквито не си получавал. Защото по Моята Воля ти показвах много от тайните на духовния свят. И Пророческият Дух на Отца беше винаги над главата ти, за да летиш чрез Него в светлите селения на Отца. Но сега Аз искам да видиш нещо повече от лявото и дясното. Нещо повече от Духа и Силата на Илия и Духа и Силата на Моисей. Затова гледай на Мене, защото ще ти дам видение, което ще ти разкрие най-дълбокото от Сърцето Ми…”
След думите Си Господ ми даде видение. Аз виждах Исус и всичките Му Апостоли, събрани на Пасхата. Той ми даде знак с очите Си да гледам на Него и да съсредоточа погледа си само върху Неговото Тяло. Така очите на сърцето ми се впериха в Господ, а останалите образи от видението се обвиха в мъгла. Знаеш ли какво виждах, скъпи ми братко? Виждах Господ, Който седеше на трапезата, но освен Него виждах светъл момък, който беше положил главата си на Исусовите гърди. Там, където стоеше главата на момъка, беше толкова светло, сякаш, че от Исусовото Сърце бликаше Извор от Светлина. Струите на Извора докосваха къдриците на момъка, осветяваха главата му и тръгваха към сърцето му. Аз прекрасно знаех, че това беше видение с Йоан. Но то беше толкова живо и въздействащо, щото вътрешно ме подтикваше да се приближа до Господ и също да сложа главата си на гърдите Му. Защото изворът от Светлина и неговите светли вълни буквално обливаха снагата на Йоан и в този миг аз знаех, че той бе най-блаженият и най-щастливият човек в цялата вселена. Той не стоеше нито отляво, нито отдясно на Исус. Той стоеше в Лоното на Господ и сърцето му бе съединено с Божието Сърце. Чак сега разбирах в какво ме водеше Исус. Той искаше от мен да приема не просто Волята и Силата на Бога. Исус искаше да приема Съвършената Му пълнота, сиреч, онази сплав от Сила и Воля, която в пълна степен свидетелства, че човек притежава Образът на Спасителя. Миг след това видението се прекъсна, а Господ отново се приближи до мен, като казваше:
“Виждаш ли, че в това видение ти дадох нещо ново? Виждаш ли, че тук вече не те водя ни наляво, ни надясно, но в самото Си Лоно?”
“Да, Господи! Видях всичко това. И то беше прекрасно. А сега разбирам, че в Твоето Слово има свидетелства за такива човеци, които са имали в пълнота не просто Силата или Волята, но самото Ти Сърце. Защото във видението Твоето Сърце беше Изворът, от Който извираше Светлината…”
“Не, Стефане! Това не беше Моето Сърце, но Сърцето на Отца Ми. Понеже Отец Ми е Този, Който Ми посочи и Ми даде Моите. А между тях имаше един, който живееше както в Моето Сърце, така и в Сърцето на Отца Ми. И това беше Йоан – явният Апостол и скритият Пророк. Мъжът по Сърцето на Бога, който събра в себе си както Силата, така и Волята…”
Няколко думи от изговореното се забиха в сърцето ми с такава тежест, че усетих как Божието помазание запали всичките ми жили и вътрешности.
Тогава отново попитах Исус:
“Как да Те разбирам, Господи? Как да разбирам думите Ти за Йоан като явен Апостол и скрит Пророк?”
А Исус се усмихна и каза:
“Разбирай ги така, че по силата на Своя Вечен Избор, Който не може да бъде нарушен или променен, Отец Си издигна помазаник, който да свидетелства както за Мене, така и за Него. Помазаник, който да бъде както от Моите слуги, така и от слугите на Отца Ми. Помазаник, който започна служението си като Апостол, но го завърши като Пророк. За всичко това Аз ще ти говоря в тази книга. Защото повече от всякога Отец Ми иска мъже и жени по Сърцето Си. Не просто усърдни във Волята или Силата на Бога, но истински усърдни по Сърцето на Бога. Защото на Отец Ми са Му нужни служители с две ръце, които да пребъдват в Лоното на Авраам, така, както Йоан пребъдваше на Моето Лоно. Но никой не може да пребъдва на Моето Лоно, ако не Ме познава като Алфата и Омегата. Затова нека сега те вдъхновя да разбираш дълбоките думи на Господ твоя Бог…”
След последните Си думи Исус направи видението да се прекрати, а аз за кой ли път в живота си разбрах, че съвършената Любов и благоволение на Отца е именно в това – да отнема нашата човешка слепота, за да ни дари с очите на Исус. Вярвам, че тази книга ще бъде за сърцето ти като онзи колурий, с който Спасителят помаза пътниците за Емаус, а те рекоха помежду си:
“Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?” (Лука 24:32)
Отдавам Славата и благодарението на сърцето си на Единственият, Който е способен да помазва с колурий сърцата на човеците – моят Господ Исус Христос от Сион.
А на теб, скъпи ми братко, казвам, че те обичам с цялата любов на сърцето си и желая Лоното на Исус да стане Благодатен Престол и за твоето сърце. Тази книга ще ти разкрие това Лоно и аз вярвам, че животът на Йоан ще стане за теб най-желания пример за подражание и вдъхновение.
Амин и Амин!

Leave a Reply