ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПРАЗНИЯТ ГРОБ

1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИТЕ КОСТИ НА ХРИСТОС И СЪДБОВНИЯ КРЪГ НА ГАЛИЛЕЯ

“А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея…” (Матея 26:32)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз вярвам и зная, че сърцето ти е възхитено от Мъдростта на Господ. Аз вярвам и зная, че вътре в теб Той е разпалил Огъня, Който хиляди води на Злото не могат да угасят. Защото в любов към Исус наистина ще станем всепобеждаващо и славно поколение на Сион. И като тръгнем след Него, непременно ще стигнем там, където стигнаха другите преди нас.
Помисли върху това, че преди две хиляди години Исус събра около Себе Си Собствените Си ученици и последователи. И като тръгна с тях от Галилея, обикаляше цялата Израилева земя, за да проповядва Небесното Царство. Това със сигурност е било най-прекрасното преживяване за последователите на Господа. Защото те, денем и нощем, в студ и пек, са следвали Сянката Му и нито за миг не са отделяли погледите си от Лицето Му. Но ето, че идва последният миг. Най-великият миг в Живота на Исус. И едновременно с това – най-страшният. Защото стражата вече е заловила Човешкия Син, а Неговите са се разбягали в ужас от мисълта, че Той може да умре. Те не искат да повярват това. Те не искат да приемат, че Този, Който даваше Живот на света и отнемаше болестите и немощите на хиляди, в един миг ще склопи очите Си и ще напусне земята на живите…
Но кой от тях е знаел, че Господ върши написаното и определеното за Него? Кой от тях е знаел, че там, след Разпятието на позорния кръст, ще започне същинският Вечен Живот на Божия Син?
За нас това днес е лесно да се повярва. Защото всеки си има библия, с която храни духа и сърцето си. И като се потопи в Евангелията, съпреживява с Господ целият Му Живот. Но онези древни мъже нямаха писано Евангелие. Те имаха до себе си Живото Евангелие, Словото, Което стана плът и се яви на света. И Същото Това Слово се готвеше да се прибере у Отца Си, а те не знаеха какво да сторят…
Аз не ти говоря за всичко това напразно. И причината да започвам така най-прекрасната част от тази пророческа книга, не е друга, но да приготвиш сърцето си за поглед върху най-великото място в Евангелието. Защото това място е Гробът Господен…
В минали години на моята вяра аз тайничко съм завиждал на човеците, които имат възможността да посетят Господния Гроб в Ерусалим. И като съм навеждал главата си, тихо съм казвал на Исус:
“Господи мой! Защо не ме дариш с това щастие – да посетя Твоя Гроб? Аз не искам това от любопитство или от корист, Господи! Аз искам да ме завладее онази сладка и древна тръпка, с която да стъпвам по пътеките, по които Си ходил Ти. Аз искам да ме завладее онова прекрасно и неповторимо усещане, че Ти Си жив. И ехото на Твоите думи все още отеква в стените на Ерусалимския Храм, които помнят Образа Ти и Лицето Ти…”
Истината е, че Господ ме е гледал и се е усмихвал на мечтите ми. Защото, колкото и да са били хубави, те са били мечти по плът. Мечти, с които да преместя тялото си от едно място на друго…
Но Бог е Дух! И думите на Сина Му са Дух и Живот! Защото Дух и Живот отново се вляха към сърцето ми. И Исус дойде към мен, като ми казваше:
“Аз не съм забравил за твоите копнежи. И ето, че днес идвам при теб и всичките Си братя и сестри. За да ви дам онова преживяване и докосване до Моето Евангелие, с което всички да видите Господния Гроб и да го пожелаете в сърцата си. Защото Господ вашият Бог възкръсна на третия ден именно в Гроба. И ако искате да бъдете съвъзкресени заедно с Мен, то се пригответе да Ме последвате с онази искрена вяра и любов, с която Ме последва Мария Магдалина. Защото тя първа пристъпи към Гроба Господен и потърси своя Господ…”
След тези последни думи Исус яви пред сърцето ми прекрасно видение от Живото Евангелие. Защото вече виждах Мария Магдалина, която носеше в ръцете си аромати и благоухания за Тялото на Господ. Тя вървеше заедно с Божията майка и вече се приближаваше към Гроба на Исус. Но колкото повече се приближаваха, толкова повече аз знаех в сърцето си, че Господ ме води в разбиране на нещо, което не съм знаел. Защото очите ми вече виждаха прозяващите се стражари на Пилат, облегнати небрежно на копията си, които видимо реагираха на идещите към Гроба жени. И ето, че когато жените бяха при самия Гроб, над тях Небето просия в ослепителна Светлина. И ангел Господен слезе при самия Гроб, тъй че стражарите пребледняха и паднаха по лицата си. А Божият вестител, като отвали камъка на Гроба, каза с могъщ Небесен Глас на жените:
“Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви…” (Матея 28:5-7)
След тези думи ангелът отново се възнесе към Небето. А двете жени се затичаха към Гроба Господен. И като слязоха вътре, видяха, че Гробът е празен и е останала само плащеницата, с която Йосиф бе повил Господното Тяло. Миг след това жените отново излязоха от Гроба, а на лицата им беше запечатана огромна радост, примесена със страх. И като се готвеха да тръгнат, та да явят Небесното свидетелство и на другите, сам Господ Исус ги пресрещна, като им каза:
“Здравейте!” (Матея 28:9)
А те паднаха в нозете Му, поради преголямата Му Слава. И ето, че с усмивка на Лицето Си Исус им рече:
“Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят…” (Матея 28:10)
След тези последни думи Исус излезе от самото видение. И като се приближи към мен, ме попита:
“Какво видя, Стефане? И как го разбра?”
“О, Исусе мой! Видях това, което цял живот съм прочитал в Евангелията Ти. Но смея да твърдя, че ако не го видя с Твоите очи, то значи, че нищо не съм видял…”
Исус се усмихна сърдечно на отговора ми. А след това каза:
“Точно така, момчето Ми! И това е отговорът, който исках от теб. Но ти сега помисли защо Отец Ми изпрати ангела Си, та да яви свидетелството на Възкръсналия? Не можех ли сам Аз да се явя пред жените и да им проглася Възкресението Си от мъртвите? Каква беше ролята на ангела от Небето? Защо той отвали камъка и призова жените да видят мястото, където е лежал техният Господ?”
“Господи мой! Отец е Верен и Истинен да потвърди Възкресението на Сина Си чрез ангелите Си. Защото най-великите мигове на Твоя Живот бяха прогласени от ангели. Ангел дойде към Мария и я предупреди за непорочното зачатие. Ангел дойде към Йосиф. Ангели се явиха на овчарите в полето. И пак ангели говореха на галилеяните, когато Ти се възнасяше пред очите им…”
Исус се разсмя на думите ми. А след това каза:
“Значи, както сам се убеди, ангелите стоят в най-важните мигове от Живота на Човешкия Син. Но ти помисли най-вече върху този ангел, който дойде при празния Гроб. И като помислиш, отново Ми кажи:
Искаха ли тези искрени и предани жени отново и отново да помажат Тялото Ми с аромати и благоухания? Искаха ли те да Ме намерят, за да Ми послужат?”
“Да, Господи! Точно с такава мисъл и желание те дойдоха при Гроба Ти!”
“Имаш ли тогава вярата да приемеш, че те не намериха Гроба празен… Защото при все, че Човешкият Син беше възкръснал, пак там при Гроба ангел от Отца свидетелства за Мене. И ако някога, при гроба на Елисей, костите свидетелстваха за живота на пророка, то разбираш ли какво се явява ангелското благовестие при празния Гроб на Христос?”
Слушах Господ и сърцето ми преливаше от Благостта и Милостта Му. Тогава отговорът се яви в мен, тъй че се чух да казвам на Исус:
“Господи мой! Ангелското благовестие при Твоя Гроб бяха Твоите Небесни кости. Тези кости, Исусе, чрез които Ти създаде Твоето Духовно Тяло! Защото с ангелско благовестие Отец Те зачена в утробата на Мария. С ангелско благовестие Ти се роди в яслите при Витлеем. С ангелско благовестие Ти се възнесе при Галилея. И ако някой се докосне до Твоите Небесни кости, той непременно, ако и да е мъртъв, ще оживее!”
“Да, така е! И ето тази е първата от великите тайни на Господния Гроб. Тайната, че духовните кости на твоя Господ се явяват чрез ангелското благовестие. А колкото до Тялото Ми, Църквата, то се създаде чрез благовестието на човеци, изпълнени и утвърдени от Святия Дух. Но ти сега виж и втората велика тайна на Господния Гроб. Защото тази тайна Божият ангел изяви с думите:
“Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви…” (Матея 28:5-7)
Защо точно в Галилея щяха да Ме видят Моите? Защо и Аз сам им пророкувах, като им казвах:
“Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: “Ще поразя пастиря; и овците на стадото ще се разпръснат”. А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея…” (Матея 26:31-32)
Защо точно в Галилея Господ изпреварва Своите Си? Понеже тази е великата тайна на Господния Гроб…”
Слушах думите на моя Господ. И в този миг се чувствах като най-малкия и глупав човек на света. Защото тайната на Галилея стоеше пред сърцето ми, а аз не можех да я узная. Затова, като вдигнах умолителен поглед към моя Господ, казах Му:
“Господи мой! Помогни на немощта на ума ми! Освети сърцето ми. Понеже Галилея стои навсякъде в Евангелието Ти. Именно от Галилея Ти започна мисията Си. И пак в Галилея Ти събра всичките Си ученици на високото бърдо, като им каза:
“Даде Ми се всяка власт на небето и земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин…” (Матея 28:18-20)
И на същото това място в Галилея, пак се яви ангелското благовестие. И двама Божии ангели говореха на учениците Ти при Твоето възнесение:
“Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето…” (Деяния 1:11)
В следващият миг Исус се приближи към мен. И като ме погледна с дълбоките Си и Святи зеници, отново ме попита:
“След като видя Галилея на толкова места в Моето Евангелие, пак ли не знаеш тайната? Ако Аз започнах в Галилея и се възнесох при Галилея, пак ли не проумяваш? Не ще ли да рече Галилея “кръг”? И ако Човешкият Син тръгна да проповядва от Галилея и стигна до смърт на кръст, то не чакаше ли Той Своите отново при Галилея? Разбираш ли тогава, че Моите трябваше да съучастват в смърт, подобна на Моята? И като бъдат съвъзкресени, отново да тръгнат с Възкръсналия оттам, откъдето Той започна?
Затова кажи на Моите, че Галилея е Небесният съдбовен кръг в Живота на Човешкия Син! И ако някой иска да Ме намери при Галилея, такъв непременно трябва да премине през Господния Гроб! Защото Аз съживявам Моите и им давам Живот. И те, като тръгнат след Мене, в кръга на Човешкия Син, изминават пътя от Галилея до Господния Гроб. А после, когато бъдат съвъзкресени с Мене, те отново тръгват след Мене, в кръга на Божия Син, който започва от Галилея и приключва в Сион. И ако някой още не разбира, то такъв нека си спомни думите на Апостола Ми Павел. Защото този Мой служител показа на всички ви съдбовния кръг, който трябва да извървите. Защото това е кръг от Живот, Служение, Смърт, Възкресение, ново Служение! И ето думите на Апостола Ми:
“Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени)…” (Ефесяни 2:4-5)
Точно тогава, когато сте съживени, трябва да се съразпнете с Човешкия Син и да участвате в Неговата Смърт, като намерите Неговия Гроб. Защото там, след Гроба, иде Възкресението, за което Павел продължава, като казва:
“…и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса; за да показва през идните векове премногото богатства на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса…” (Ефесяни 2:6-7)
Сега разбра ли защо Аз изпреварвам Моите и ги чакам при Галилея?”
“Да, скъпоценни мой Господи! Сега разбрах, че всеки, който е бил спасен от Теб, получава Живот по Божията Милост. И ако такъв се отрече от себе си, та да вдигне кръста си и да Те следва, непременно стига до Твоята Смърт, та да възвеличи Твоето Име, като един, който след като е бил спасен, е умрял, за да бъде и съвъзкресен. Така, тръгвайки от Галилея с Теб, като Човешки Син, стига до Твоя Гроб, след който Ти го очакваш в Галилея като Божия Син…”
“Точно така е! И ето това е благовестието, което Моите днес трябва да утвърдят и проповядват. Защото мнозина днес изповядат Името Исус, само за да Го изгубят и отпаднат. И никой не иска да види, че Истинското служение за Небето започва при Галилея след Възкресението на Човешкия Син. Защото едва тогава, когато умрете в Господния Гроб, на вас ще се яви онази Сила, чрез която Божиите тържествуват над силите на мрака. Вижте тогава и пътят до Моя Гроб. Защото сега ще го изявя чрез слугата Си. Блажени сърцата, които приемат думите Ми в тази Свята пророческа книга…”

Leave a Reply