ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА В ГАДАРИНСКАТА ЗЕМЯ И ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Дълбоко в сърцето си аз зная, че ще запомня завинаги това видение във варосаната гробница, което Господ разкри на всички ни. Защото години наред измамата на дявола е стояла край нас и е гълтала човешките души, а ние сме стояли със скръстени ръце, без да знаем как да й се възпротивим. Но ето, че сега Господ вече ни е дал Светлина. Истина, с която да изобличим духа на гордостта и лицемерието, окупирал църковните амвони. Мъдрост, с която да различим Вавилон от Сион. Увереност, с която да разберем къде се намира Истинският Гроб за нашето умиране и съразпване с Господа. Защото времето е твърде кратко. И ако останем в плен на малодушие и страх ние няма да превъзмогнем над идещото зло.
Когато Господ Исус ми каза, че ще ме заведе в Гадаринската земя, за да ми разкрие първото Си видение, разбрах, че Той отново ще отвори очите ми за дълбокото и скритото в Неговото Евангелие. Защото, колкото до онова, което всички сме чели, то повече сме се впечатлили от божественото изцеление, което получи обсебеният от двата хиляди бяса в Гадаринската земя.
Но колко от нас се запитаха защо той е обсебен? Кой го обсеби? И как го обсеби? И ако Господ Исус е Алфата и Омегата, а Словото Му стои вечно, то кои са днешните обитатели на Гадаринската земя?
Ето на тези въпроси ще ти отговорят виденията, които Спасителят показа пред сърцето ми. Затова нека сега ти изявя какви бяха думите, с които Исус ме въведе в Живото Си Евангелие. Ето какво ми каза Той:
“Сега ще ти дам да видиш онова, което вижда твоят Господ и Бог. Защото вие днес трябва да виждате така, както виждам Аз. И онази Гадаринска земя, която в духа на името си е земя на странници, трябва да стане явна за сърцата ви. Явна като земя, в която пребъдват човеците, които са странни на Живота на Бога и не искат да умрат за себе си, за да живеят за Него. Затова нека сега ти покажа всичко, което се случи някога и продължава да се случва и днес…”
След тези думи Исус вече ме водеше в Живото Си Евангелие. И ето, че очите ми видяха как около Господ вървяха учениците Му, а Той се приближаваше към прикотвена до брега ладия. А точно в този момент един от учениците Му каза:
“Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си…” (Матея 8:21)
Думите на ученика накараха Исус да промени Лицето Си. И Той, като погледна с укор към онзи, който Му каза това, рече:
“Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци…” (Матея 8:22)
А след тези думи се приближи към мен. И като излезе от видението, ме попита:
“Как мислиш? Защо Господ започва видението с Гадаринската земя толкова отдалеч?”
Погледнах към ученика, когото Исус смъмри. А след това Му казах:
“Исусе! Явно е, че дяволът е твърде много уплашен и търси начин да отклони някои от Твоите, за да не видят това, което искаш да им покажеш…”
Исус се усмихна на отговора ми и каза:
“Тук правилно Ми отговори. Защото когато Бог тръгва да показва на Своите Си какво се случва с обсебени, живеещи в гробищата, то непременно ще има отпор от силите на мрака. Защото колкото до мъртвите, които погребват свои мъртъвци, то такива губят роднините си по плът. И гробът е последното място на тяхната почит. Но когато някой е мъртъв не по плът, но по дух, то тогава Господ трябва да го покаже на учениците Си. За да разберат всички до един, че смъртта на духа е по-страшна от смъртта на плътта. И ето затова Аз трябваше да отведа Моите в Гадаринската земя. За да видят в какво се превръщат човеците, които живеят в гробищата. И то не в какви да е гробища, но именно във варосаните гробници на нечестието…”
Слушах Исус, а сърцето ми се отваряше в една твърде дълбока и непозната плоскост на Евангелието. Защото до този миг аз никога не бях имал поглед, с който да гледам на обсебения от Гадаринската земя, като на един, който е живял във варосаните гробници. И понеже учудването ми беше наистина голямо, Исус отново ми проговори, като казваше:
“Сега разбираш ли защо всички се нуждаете от Моя поглед? Защото Аз изговорих думи, които са като ключове за врати в Живото Ми Евангелие. Но колцина взеха ключовете, за да отключат вратите към Истината? И колко от Моите внимаваха в думите Ми, с които казах за фарисеите и книжниците:
“Горко вам! Защото сте като гробове, които не личат, тъй щото човеците, които ходят по тях, не знаят…” (Лука 11:44)
А какво значи да ходиш по гробове, които не личат? И какво значи да не знаеш, че ходиш по тях?”
“Исусе! Гробовете, които не личат, непременно са покрити с вар. И човеците, ходещи по тези гробове, са обречени да приемат в сърцата си пътя, примера и духа на самите гробове…”
“Сега разбираш ли защо Аз заведох Моите в Гадаринската земя? Не затова ли, за да им покажа какво се случва с човек, който не просто, че ходи по варосаните гробници, но отдавна живее в тях?”
“Да, Исусе! Сега разбирам всичко, което ми показваш. И не е никак чудно, че дяволът повдигна буря в езерото и вълните му блъскаха ладията, та дано биха я отклонили от избрания път…”
Исус отново се усмихна. А след това продължи да ми говори, като казваше:
“Нека тогава се пренесем в мига, когато нозете на Човешкия Син и Неговите ученици стъпиха на самата Гадаринска земя. Защото ти трябва сам да видиш с очите си как изглежда един Легион. Понеже такива днес са напълнили отстъпилите църкви на последните легионери…”
След последните думи на Исус видението се промени. Аз виждах как Господ и учениците Му вече стъпваха на брега на самата Гадаринска земя. И ето, че тогава иззад дърветата и храстите по самия бряг наистина изскочи обсебеният. Той изглеждаше страшно. Тялото му бе твърде много омърсено и изранено с кървави белези от посичания. И ето, че обсебеният забеляза Господ и учениците Му. И като се приближи към Него, падна пред нозете Му, викайки:
“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи…” (Марк 5:7)
В този миг Господ отново се обърна към мен. И като ми посочваше голият човек, не можещ да скрие нечистотата и голотата на падението си, ме попита:
“Как разбираш въпроса на обсебения? Защо той Ме пита какво общо имам с него?”
Въпросът на Спасителя беше повече от дълбок. И аз, като гледах на обсебения и на стоящият на метър до него Господ, забелязах как изведнъж между Исус и обсебения се появи пукнатина в земята, която ставаше все по-голяма. Така пукнатината се увеличи, докато накрая между Господ и обсебения се отвори дълбока пропаст… В този миг разбрах, че именно Благодатта Божия в сърцето ми отваряше очите ми, за да видя, че между Исус и обсебения нямаше нищо общо. И само Милостта на Господа беше тази, която можеше да направи мост над пропастта. Гледайки всичко това, аз отговорих на Исус:
“Господи мой! Явно е, че Ти нямаш нищо общо с обсебения. И не той, но самите демони в сърцето му знаят и изповядат това…”
“А можеш ли да си спомниш Моите думи за княза на този свят? Можеш ли да си спомниш как Човешкият Син заяви на Святата Си Пасха:
“Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо в Мене…” (Йоан 14:30)
И ако Сатана няма нищо в Мене, нито пък Аз в него, то как днес мнозина са решили, че Моят Свят Гроб е досущ като варосаните гробници на нечестието? Защо такива не се поучат от изповедта на обсебения? Защо не искат да разберат, че ако имаше причина Аз да изгоня бесовете от него, то тя се дължеше на изповедта му? Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото и да стане Спасителен Мост между Живота и смъртта.
Но ето тук искам всички Мои да разберат дълбоката тайна и иносказанието на случката от Гадаринската земя. Защото ако някой върви по гробовете, които не личат и намира общение с варосаните гробници, то такъв непременно ще стане Легион. И за разлика от обсебения, който някога освободих и изцелих, днешните Легиони нямат подобна надежда за Спасение. Защото дойде времето Аз отново да дойда с пророците Си в Гадаринската земя. Вместо да Ме разпознаят в слугите Ми и да извикат за помощ и милост, днешните в цялата си мерзост и нечистота, вдигат ръка против пророка Ми и изкрещяват:
“Какво имаш с нас, смутителю на църквите? Проклинаме те в Бога, махни се и спри да пишеш книгите си…”
Да помогна ли на подобни човеци, които имат самочувствието на Божии? Да простра ли ръка над пропастта между Мен и тях, след като те са убедени, че Животът е в тях, а смъртта в слугата Ми? Да се смиля ли над човеци, които насъскват с клевети и хули, за да се мразят и отхвърлят Божиите пратеници?”
Въпросите на Господ бяха страшни в правдивостта си. Затова тихо Му казах:
“Исусе! Сега наистина разбирам, че онези, които живеят в гробниците по Гадаринската земя, наистина са Легиони пред очите Ти. И такива, като нямат мир и покой, но постоянно са смущавани от бесовете, нито за миг не спират да копаят пропастта между Теб и тях и така да я правят все по-дълбока…”
Исус слушаше внимателно отговора ми. А след това, като протегна ръка и погали главата ми, каза:
“Нека покажа на Моите как изглеждат всички днешни Легиони, които пребъдват във варосаните гробници. Защото тази тайна доволно дълго е стояла неразкрита пред Църквата Ми и Легионите са имали свободен достъп сред Божиите чеда…”
След тези думи видението с Гадаринската земя се прекрати и аз все още не знаех какво ще ми покаже Господ. А Той продължи да ми говори, като казваше:
“Когато някой е станал Легион, то такъв винаги ще е против Спасението на Човешкия Син. И хилядите бесове и демони в него всякога ще го направляват и подбуждат в зло против човеците и Бога. Затова погледни с Моите очи на Моето Слово. За да видиш, че за разлика от онзи нещастник, който бе изцелен и освободен от бесовете си, едни други Легиони бяха завинаги запечатани като варосани гробници на нечестието…”
След тези Свои думи Исус ме въведе във второто Си видение. И ето, че аз виждах Исус в най-мъчителния миг на Неговия Живот. Той стоеше в Гетсиманската градина сред учениците Си, а по челото Му се стичаха едри капки кръв. В този миг в сърцето ми се надигна скръб и сълзите започнаха да напират към очите ми. А Господ, като се приближи към мен, тихо каза:
“Гледай сега на човеците, които се приближават от тъмнината, за да заловят Човешкия Син и да Го предадат на смърт…”
След думите на Исус аз погледнах натам, накъдето ми сочеше ръката Господна. И само след миг една дузина от голи и избезумели човеци вече се приближаваше към Спасителя. В единият от тях разпознах Юда, а другите бяха първосвещеници и техните стражи. Докато ги гледах във видението, аз не издържах и попитах Господа:
“Исусе! Защо всички те са голи? И защо лицата им са така отвратителни и избезумели?”
А Исус ми каза:
“След малко ще разбереш всичко. Затова наблюдавай какво ще сторят тези човеци с Човешкия Син…”
В този миг тълпата от голите наближи Исус. А Юда, с цялата грозота и голота на тялото си, се приближи до Исус. И като Го целуна, извика силно:
“Този е Месията! Този е Юдейският цар!”
А Исус тихо му каза:
“Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син?” (Лука 22:48)
Гледайки всичко, ставащо с Господ, един от учениците Му не издържа. И като извади нож из мантията си, замахна с него и отряза ухото на един от голите. А Исус мигом реагира и се приближи до нападнатия. След това докосна ухото му, и изцели го. И аз вече слушах Гласът Господен, който казваше на ученика Си:
“Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож от нож ще загинат. Или мислиш, че не мога да се помоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели? Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва така да бъде?” (Матея 26:52-54)
След тези думи Господ отново се отдели от видението. И като ми посочи с ръка към събралите се да Го заловят, ме запита:
“Как мислиш? Защо казах на ученика Си, че мога да се помоля на Отец Ми и Той да Ми изпрати повече от дванадесет легиона ангели? Защо твоят Господ прецени, че такова количество ангели ще е достатъчно против самата тълпа?”
Отговорът блестеше в устните на Исус. И затова развълнувано Му казах:
“Исусе! Ти ми показа тази тълпа, като човеци, които бяха избезумели, голи и мръсни. Аз зная, че всеки от тях беше Легион пред Лицето Ти. И понеже тълпата, дошла да Те залови беше една дузина, то затова думите Ти съвсем правдиво сочеха, че срещу дванадесет легиона от властта на мрака и нечестието Отец би Ти изпратил дванадесет легиона ангели…”
Исус тъжно се усмихна на думите ми. А после каза:
“Иди и дай това видение на братята и сестрите Ми. Защото днес е времето, когато милиони Легиони вършат стореното от Юда и първосвещениците. И като Ме предават за сребърниците и користите на дявола, отиват завинаги да живеят в гробищата на Вавилон. За да бъдат завинаги мръсни и голи, съблекли светлия висон на благовестието. Никой от тези милиони Легиони никак не внимава на пророческите думи на Царя на Сион. Никой от тези Легиони не внимава в най-съдбоносните думи, които ще запокитят варосаните гробници и Гадаринската земя в пъкъла. Но на всички Мои Аз отново повтарям думите Си:
“(Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му)…” (Откровение 16:15)
И ето, праведни и чисти думи излизат из устата Ми!
Блажени онези, които Ме послушат:
Блажени сте, когато бдите и пазите дрехите си във време, когато човеци край вас търсят варосани гробници на нечестието! Блажени сте, когато страдате и умирате за Мен, а Легионите край вас ви хулят и презират! Блажени сте, когато с цената на едничкия си живот превъзмогнете над всеобщото предателство и отстъпление! Защото Аз, като ви посетя чрез пророка Си, ще ви дам да стигнете до Гроба на Святостта. И като пребъдвате в Смърт, подобна на Моята, непременно ще се съедините с Мен в Собствения Ми Вечен Живот!”
След тези последни думи на Исус видението с Гетсимания се прекрати. Тогава разбрах, че за кой ли път съм бил като Вартимей, а Давидовият Син ми е показал Милостта и Благостта Си. И ти, братко мой, не се срамувай да признаеш пред Него, че не си познавал напълно Словото Му. Защото днес Сърцето на Господ е пълно с пламенна и изгаряща любов към нас. И когато пламъците на Исус навлязат вътре в нас, то тогава Светлината свети в мрака и мракът не може да я схване! Амин и Амин!

Leave a Reply