КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА – III ГЛАВА

3. КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА

Братко мой! Още в древни времена римляните измислили поговорка, която гласяла:
“Моят дом е моята крепост!”
Тази поговорка така е преминала през вековете, щото и до днес се е запазила в устата на много човеци. А искам да знаеш, братко мой, че тази поговорка, макар и измислена от римляни, е много вярна и в нея се крие нещо съдбоносно. Нека размишляваме върху това. Човек построява дома си и решава, че този негов дом става и негова крепост. Вярно ли е това? Не са ли човешките дела толкова слаби и нищожни, че Бог да ги предава всякога на суета? Не са ли суета изобщо всички дела на човеците под слънцето? Какво е тогава това измамливо самодоволство, с което някои заявяват, че техният дом е тяхната крепост?
Нека ти кажа, братко, че имат право. Защото човешките дела наистина са висока крепост в сърцата на човеците. Те си мислят, че онова, което правят, ще бъде вечно. Но не е така. Затова имай онази вяра в Исус, с която да кажеш:
“Неговият Дом е моята крепост!”
Защото в твоя дом може да влезе дяволът, но в Неговия – не може. Твоят дом може да бъде съборен и разрушен, но Неговият всякога пребъдва. Помисли тогава – не затова ли Ерихон е станал град на крепостите, понеже в него са се събрали много човеци, които са решили, че човешките им дела са достатъчно високи крепости, даващи им завидно самочувствие? А знай и друго, че Неговият Дом може да бъде построен само и единствено от Него. Когато не Той, но ти се опиташ да строиш дома си, когато не Той, но ти си стопанинът на дома, то тогава можеш да очакваш изненадващи атаки от противника.
Как са стояли нещата с блудницата Раав? Или как трябва да стоят с последния жив остатък на Бога в това смутно и жестоко време?
Не мисли, че аз бих ти дал отговора на тези въпроси. Защото над сърцето ми в Светлина и Благодат стоеше Отговорът – моят Господ Исус Христос. Ето с какви думи Той започна да ми говори:
“Наблюдавай какво направи блудницата Раав. Защото онова, което тя стори спрямо Израилевите съгледвачи, днес Отец Ми очаква да сторят докоснатите и събудените от Него чрез Пророческия Му Дух. Понеже, момчето Ми, днес къщният покрив на последната Раав не е някакъв обикновен покрив на обикновена къща. И за да разбереш думите Ми Аз ще ти дам видение, което ще ти обясни всичко…”
След думите на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз виждах обикновена къща и човек пред нея. Той беше паднал на коленете си и призоваваше Исус да стане Господ на неговия живот. Тогава до молещия се човек се приближи моят Господ. Той го хвана с ръцете Си и го изправи. А после му каза:
“Ето, чух молитвата ти и видях сълзите ти. Затова идвам да живея в сърцето ти…”
Човекът се поклони на Исус и се усмихна, а след това, като посочи с ръка къщата си, Му каза:
“Влез в дома ми, Господи!”
А Исус му отговори:
“Аз не мога да живея в твоя дом. Аз мога да живея само в Моя Си Дом. Готов ли си да се отречеш от себе си? Готов ли си да Ми предадеш живота си?”
А човекът, като падна отново на коленете си, каза:
“Ето, Господи! Вземи всичко, което притежавам и стори с него, както Ти се вижда угодно…”
Така Господ Исус извади Меч в ръката Си и като замахна към къщата, започна да я разрушава, докато накрая тя беше в развалини. След това силен вятър просто издуха развалините, а Исус, като бръкна в пазвата Си, извади Словото Си и го постави като основа. Миг след това от небесните места се показа Светла Ръка, която спускаше един прекрасен и светъл дом. И когато домът беше поставен на мястото му, Господ погледна към човека и му каза:
“От днес нататък този Дом е Моят Дом и Аз ще живея в него. Аз съм негов Стопанин и Управител. И Аз ще отговарям за него от сега и във Вечността…”
Тогава човекът, който прехласнато гледаше красивия Небесен Дом, успя само да промълви:
“А аз, Господи? Къде ще живея аз?”
Господ се усмихна и му каза:
“Ти не можеш да живееш в Моя Дом, защото в него живея Аз. Но за теб съм приготвил място на покрива. Там ще бъде животът ти. Там е отреденото от Отца Ми място за теб…”
Така, след думите Си, Господ хвана с ръцете Си човека и го сложи на покрива, а Сам Той влезе през вратата на къщата и затвори зад Себе Си…
В следващия миг видението се прекрати, а Исус, като стоеше до мен и се усмихваше, ме попита:
“Разбра ли видението Ми?”
Отговорих:
“Да, Господи мой! С това видение Ти искаше да ми покажеш каква е Съвършената Воля на Отца за утвърждаването на духовния ни дом. А тази Воля казва, че всеки, който Ти е предал живота си и се е отрекъл от себе си, няма собствен живот и може да пребъдва не в къщата, а на покрива на самата къща…”
Слушащ думите ми Исус продължи, като каза:
“А не изявих ли и Аз в Евангелието, че именно такава е Волята на Отца Ми. Не казах ли именно думите:
“Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива…” (Матея 10:27)
И не заповядах ли също така думите:
“…който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си…” (Матея 24:17)
Погледни тогава блудницата Раав и забележи, че съгледвачите дойдоха при нея по тъмно и тихо й известиха, че са пратеници на Господния народ. Какво друго можеше да стори Раав, освен да приюти Божиите пратеници на покрива на къщата си? И колко от вас внимаваха на думите Ми, та да разберат, че Господ техният Бог винаги е очаквал такава саможертва от чедата Си?
Ето затова и последната Раав, която ясно чува Гласа на Отца, непременно ще извърши писаното. Защото когато към нея дойдат пророците на Отца Ми със Словото, което им е било дадено отгоре, то непременно тя ще съхрани пророческите послания на къщния покрив. Кажи тогава на Моите и нека запомнят, че:
Словото, което слиза отгоре, може да бъде съхранено и опазено само отгоре! А да запазиш Словото отгоре ще рече да поставиш Делото на Пророческия Дух над собствения си живот.
Ако Аз ти дадох видението с къщата и ти сам видя, че Аз съм Стопанинът на къщата, а човекът живее на покрива, то кажи Ми:
Какво друго да е покривът на духовния дом, ако не е Любовта Божия, която стои най-високо пред погледа на Отца Ми? И ако Моите любят с цялата сила на сърцето си пророците на Отца Ми, то ще се уплашат ли от слугите на Ерихон и от неговия цар? И ако къщният покрив е високо място за духовния човек, то колко по-недостижим ще е той за плътските напъни на школувани теолози и религиозни лицемери? Може ли някой да победи Словото на Отца Ми, ако вие сте го положили на правилното място? Може ли някой да ви отнеме дръзновението или ревността, ако твърдо държите Истината, в която сте убедени? Може ли някой да ви превърне в роби на човеци, ако помните, че сте купени с цена, каквато царят на Ерихон и неговите блюдолизци не могат да предложат?
Но ако някой чете Святите Ми думи в книгите, които дадох на слугата Си, и не Ми е дал да бъда Стопанин на дома, но е решил да го закрепи с човешката си себеправедност, то такъв нека знае, че нищо от Словото на Пророческия Дух никак няма да го ползва. Защото той няма да скрие Божиите думи на покрива и щом дойдат войниците на Ерихон, непременно ще ограбят всичко, що има в сърцето му.
Виж тогава следващия важен щрих от живота на Раав. Защото тя не просто качи съгледвачите на къщния покрив, но ги скри в ленените гръсти, които беше наредила на покрива.
Какво ще да рекат тези ленени гръсти? И за какво служителите на Отца Ми използваха някога лена?”
“Господи мой! Ленени бяха дрехите на първосвещениците, когато влизаха в шатъра за срещане. Ленени бяха дрехите им, когато пристъпваха към Пресвятото Място на скинията. Ленени бяха и Твоите дрехи, когато Ти се откриваше на пророците на Отца на много места в Стария Завет. Ето защо вярвам, че ленът олицетворява Святостта на Отца и непорочността на Неговите служители…”
“Точно така е! И когато четеш в “Книгата на Исус Навин”, че Раав е приютила съгледвачите на къщния си покрив, а той е бил постлан с ленени гръсти, то така ще разбереш, че Словото на Отец ти е по-свято и възвишено от всичките ти мисли! И на пратениците на Отца Ми подобава онази почит, с която се почита Онзи, Който ги е изпратил! И не казах ли Аз, че който приеме пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи?
Но ето, устата Господни се отварят и който слуша животворното им изобличение, ще пребивава между мъдрите:
Да приемете пророк в името на пророк ще рече да поставите Пророческото Слово, дошло чрез него, по-високо от собствените ви помисли! Само така ще покажете на Отец Ми, че търсите Лицето Му и желаете Сърцето Му. Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Ако някой се стреми към устата на Отца, ще намери и Сърцето Му. Но който се опитва да плюе устата Му и да докача зеницата Му, той позори и Сърцето на Бога. На такъв Аз няма да дам Моя Завет на мир. Защото няма мир за нечестивите. Колкото до смирените, които днес ще възвисят Пророческото Слово в сърцата си, то в пълна степен те ще се нарекат Раав и Господ техният Бог ще утвърди нозете им и ще ги изведе нашироко. Защото лично Аз ще вържа сърцата им с връзки на Вечна Любов и ще им дам да Ме видят и познаят през прозорците на Моя Дом…”
След тези думи моят Господ млъкна и направи видението да се прекрати. И за първи път в сърцето ми ликуваше една най-прекрасна истина, по-въздействаща от всички други:
Неговият Дом е моята крепост и Неговият Покрив – мое блаженство!
Амин и Амин!

Leave a Reply