КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА – II ГЛАВА

2. БЛУДНИЦАТА РААВ ИЛИ ПРОСТОРЪТ ЗА СВОБОДНИЯ ДУХ

Братко мой! От думите на Господ започнах да разбирам колко диаметрално противоположни са мислите на Бога и мислите на човеците. Защото като човеци ние си изработваме един модел на възприятие и мироглед, който наричаме “ценностна система”. Най-трагичното на тази ценностна система е това, че в нея липсва Истината. Понеже, воден от собствените си ценности, човек би отсякъл категорично:
“Това е добро, а това – зло. Това – грозно, а онова – красиво…”
А след това, като пленник на собствените си ценности, той би тъпкал с нозете си онова, което счита за зло или грозно. Ето защо няма да е чудно, ако мнозина изпаднат в недоумение от заглавието на тази глава.
Как така една блудница ще се свързва с простора на свободния човешки дух?
Ами погледни на Словото Божие, братко мой! Погледни на ценностната система на Бога и Отца, а не на рефлексите от човешкото си възпитание. Защото мнозина човеци никак не могат да свържат думата “блудница” с благоволението на Отца. Но аз искам да те убедя в нещата, които не са мои, но Божии. Затова ще ти напомня един стих от Исус и ще му направя контрапункт, за да разбереш пълнотата на тези съждения. Ето думите, които Исус прогласи пред фарисеите:
“Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога…”  (Лука 16:15)
Сам се убеждаваш, че онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.
Знаеш ли защо?
Именно защото Божията ценностна система се разминава с човешката.
Виж тогава контрапункта в думите на Господ:
“Защото онова, което е мерзост пред човеците, се цени високо от Бога…”
Помисли тогава, че всяка блудница е мерзост пред човеците. И онази блудница Раав, която е живеела в град Ерихон, също е била мерзост за Ерихонските жители. Но понеже човеците считат за мерзост много неща, то винаги и навсякъде Бог ще ги изненадва с онова, което те считат за мерзост и го презират. Така напълно ще разбереш защо Господ Исус говореше на онези, които се считаха за праведни в собствените си очи, като им казваше:
“Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство…” (Матея 21:31) 
И ако и онези, които са уловени от духа на фарисеите, да продължат да презират и считат за долни всички, които не са “праведни” като тях, то пак чрез Апостол Павел Исус ще ги жегне в сърцата им:
“Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презряните неща на света избра Бог, да! И ония, които ги няма, за да унищожи тия които ги има, за да не се похвали нито една твар пред Бога…” (I Коринтяни 1:27-29)
Нека сега да продължа с видението от моя Господ Исус, за да видиш как някога Отец избра най-долната и презряната в Ерихон и я намери достойна за живот всред стана на людете Си Израил. Защото точно така Господ Исус днес ще намери най-долните и презрените всред последния Ерихон, за да засрами чрез тях всички лъскави икони по тщеславните конференции.
Ето думите, които Исус продължи да говори на сърцето ми във видението, което ми даваше:
“Виж сега и проумей нещата, които ти показвам. Защото днес изпратените от Отца Ми ще бъдат приети само от човеци, които са мерзост за обществата на тщеславните. Понеже, когато откажеш да падаш по гръб на конференциите им, когато откажеш да слушаш проповеди за пари, когато откажеш да участваш във всеобщото религиозно лицемерие, то тогава ти ставаш твърде неудобен за тщеславните. Ставаш им трън в очите, понеже не искаш да споделяш греха им. Тогава непременно те отстраняват, като “недоктринален”, понеже не пасваш на тяхното разбиране за Спасението от Бога. Ето такава е днешната Раав. И ако видиш духа на самото й име, то ще проумееш, че Раав ще рече “широчина и простор”. Помисли тогава – какво е нужно на човеците, за да приемат Словото на Божия Пророчески Дух? Или с какво се сблъскваха някога първите Ми пратеници? Понеже и те изпитаха върху сърцата си религиозната злоба и неприязън на много човеци…”
Думите на Исус сами по себе си бяха като фар, от чиято Светлина видях и умолителните думи на Христовия Апостол, който казваше:
“О коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири. Вам не е тясно в нас, но в сами вас е тясно нам. И тъй, във вид на еднакво възмездие, (като на чеда говоря), разширете и вие сърцата си…” (II Коринтяни 6:11-13)
И тогава моят Господ ми каза:
“Виждаш ли, че и ти също изживя тези стихове? Защото Аз ти дадох любов към всички и те научих да не търсиш своето си, но да даваш даром. Така и сърцето ти беше разширено. И на докоснатите не им беше тясно в теб, но на теб ти стана тясно в тях, понеже останаха неблагодарни и зли. Сега разбираш ли, че такива няма никак да намерят съдбата на Раав? Защото Раав ще рече простор и широчина. И когато Павел казваше “Разширете и вие сърцата си”, то той беше вдъхновен именно от Раав и нейната жертва. Защото само един свободен човешки дух би дал простор на пророческото слово. А свободни са само сърцата, които са познали Истината. В останалите просто няма място за Моето учение, понеже дяволът отдавна го е подменил в учение на друг дух, друг Исус и друго благовестие. Затова Моят призив към всички, които чуват Гласа Ми, днес е следният:
Разширете сърцата си, за да ги напълня! Защото “Раав” ще рече простор и широчина! Защото само когато дадете свобода и простор на Пророческото Слово в сърцата си, само тогава Отец Ми ще ви утвърди непоколебими и силни като Раав!
А сега нека отново те върна във видението, за да видиш в каква обстановка Раав прие съгледвачите на Божия народ…”
След думите на Исус аз отново бях във видението с Ерихон. Крепостният град беше потънал в тъмнина, понеже беше нощ. Тогава забелязах самите съгледвачи, понеже светеха с Божията Светлина. Те бяха пресрещнати от Раав и тя ги въведе в дома си, който бе на самата крепостна стена. А Исус ме попита:
“Забелязваш ли, че съгледвачите идват нощем?”
“Да, Господи! Понеже така е записано и в библейските стихове…”
“Същото е днес с пророците на Отца Ми, понеже Отец ги извиква в служение именно във времето на най-голямата измама, в нощта на дявола. Нощ, която мнозина считат за ден, без да знаят от какъв мъртвешки сън са пленени. Помисли тогава. Не казвам ли и Аз в Моята притча, че:
“…посреднощ се нададе вик: Ето, Младоженецът иде! Ставайте да Го посрещнем…”
Знаеш ли кои ще станат? Именно тези, които разберат, че са били спящи! Колкото до другите, които се имат за будни, те никак няма да стигнат до Младоженеца, защото вече си имат собствен младоженец. Колкото до Раав, която прие съгледвачите, то това не остана незабелязано от царя на Ерихон. Понеже винаги се намират доволно много лицемери и предатели, които бързат да му докладват, подобно на предците си:
“Ето, нощес дойдоха тук мъже от израилтяните, за да съгледат земята…” (Исус Навин 2:2)
И днес, вързани и обладани от същия противен на Отца Ми дух, предатели и лицемери бързат да алармират ръководствата на съюзите си, че всред крепостния град на тщеславието са се появили книги, които подкопават устоите му. Нима тези чеда на всяко извратено благовестие не знаят, че Отец Ми гледа мерзостите им? Нима не знаят, че Неговото не може да се осуети и провали? Нима не знаят, че посочените от ръката Му непременно ще съхранят Пророческото Слово, точно така, както Раав съхрани съгледвачите? Кажи Ми тогава защо пратените от царя на Ерихон не намериха Израилевите съгледвачи?”
“Господи мой! Те не ги намериха, защото Раав ги беше скрила на сигурно място…”
“Ето така Аз днес ще дам Сила и Мъдрост на всички Мои, за да скрият и опазят на сигурно място Пророческото Слово, дошло от Отца, чрез изпратените Му пророци. Блажени онези, които сега Ми позволят да ги утвърдя в стоенето на Раав. Такива непременно ще се нарекат жив остатък на Бога. Понеже който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи! И който съхрани думите Ми в сърцето си, той ще и да разбере що значи Изкупление на къщния покрив…”
След последните Си думи Господ млъкна, а аз седнах да запиша всичко, което Той ми говореше. За да стигна най-дълбокото откровение в живота на Раав. Откровението за къщния покрив.

Leave a Reply