ПЪТЯТ НА ЮДА – II ГЛАВА

2. ПЕТАТА НА ИСАВ ИЛИ КАК ВСЪЩНОСТ СЕ РАЖДА ПРЕДАТЕЛСТВОТО

Скъпи братко! Знаеш ли, че ние наистина не знаем нищо за Божия Гняв. Знаеш ли, че за повечето християни Бог е толкова относителен като Личност, щото си мислят, че светът е оставен в някакво безвремие, когато процъфтява всякакво беззаконие и сякаш, че никой не го гледа.
О, колко глупав и сляп е човешкият ум!
О, колко затворени са очите на човеците!
От видението в ада аз разбрах, че днес е времето на най-големият Божий Гняв, колкото и на някои да им се струва, че Господ Си е взел полагаема отпуска. Нищо подобно! Защото пред перспективата за мнозината да отидат на онова ужасно и покъртително място в ада аз видях, че е милиони и милиарди пъти по-желателно да бъдат ударени от Господ сега, отколкото после. И тогава това ми се видя странно и страшно. Затова, миг преди Исус да ми даде следващото Си видение аз Го попитах:
“Господи, каква е тази сляпа вяра в църквите, която не разбира, че мълчанието на Отец е най-големият Му Гняв, който е възможно да се прояви? Понеже всички онези предатели, които Ти ми показа, не биха били на онова жестоко място, ако Господ беше ги ударил приживе.
Защо Ти, Исусе, не ги удари приживе? Защо не удряш днешните предатели приживе? Защо ги оставяш да вървят по пътя на Юда докато паднат в ямата от която изход няма?”
Господ ме погледна със съвършено внимание. А после ме попита:
“Ще речеш ли, че има неправда у Бога?”
“Не, Исусе! Да не бъде!”
Тогава Господ започна да ми говори в такава дълбочина, щото сърцето ми започна да прелива. Ето какви думи ми каза Той:
“Някога, когато Отец Ми въздигна при Себе Си пророка Си Моисей, Той му каза думи, пълни с дълбока и неразгадана тайна. Някога Отец Ми каза:
“…ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля…” (Изход 33:19)
Кажи Ми тогава! Към кои Отец Ми ще покаже милост и кои ще пожали? Знаеш ли кои са те?”
“Не, Господи! Мисля, че всичко това е заключено в Божия Суверенитет!”
“Даже и да е заключено в Божия Суверенитет, то нима Отец не отключи Сърцето Си, за да Го познаят всичките човеци? Нима Той не даде Единородния Си Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има Вечен Живот? Как тогава твърдиш, че нямаш достъп до Сърцето на Отца, след като Аз съм твоят достъп? Аз съм изявата на Божието Сърце и в Мене са скрити всички съкровища на мъдростта и знанието. Помисли тогава, че онези, които видя в ада да бъдат измъчвани от демони, са омразни на Отца Ми и затова им е отредил онова злокобно място. Кои Отец Ми мрази? И кои обича? Ако четеш посланията на Павел непременно ще Ми отговориш…”
О, прекрасни Исусе! Колко слепи са били очите ми! Защото докато Той ми говореше аз вече знаех съвършено точно стиха, който бях подбуден да цитирам. И тогава Му казах:
“Исусе! Сега разбирам защо ме попита дали има неправда у Бога и ми припомни думите на Отца към Моисея. Понеже именно така Ти ми загатна стиха на Апостола, който говори за Божия избор, като казва:
“…и когато Ребека зачена от едного, сиреч от нашия отец Исаака, макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на Онзи, Който призовава, рече й се: “По-големият ще слугува на по-малкия”; както е писано: “Якова възлюбих, а Исава намразих”. И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде! Защото казва на Моисея: “Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля”. И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост…”  (Римляни 9:10-16)
Исус се усмихна и погали главата ми. А после каза:
“Нека сега ти разкрия тайната на този Божий избор. Тогава непременно ще разбереш защо Бог възлюби Яков, а намрази Исав. Ще разбереш също защо всички предатели в ада бяха пробождани в петите си…”
След последните Си думи Господ ми даде видение. Двамата с Него стояхме отвесно над една шатра, а отвътре се разнасяха стонове на родилка. Мигновено се досетих, че това беше видение от живота на Ребека, когато тя раждаше на Исаак своите чеда. Така, в мига, когато се извършваше самото раждане и бабата изваждаше двете малки бебета, Господ посочи с пръст и ме попита:
“Какво виждаш, Стефане? Как се родиха Исав и Яков? Забележи внимателно това!”
Погледнах във видението и там ясно забелязах, че Яков държеше петата на брат си Исав. Но след това стана нещо чудно, което беше от духовния свят. Понеже над самата родилка и бебетата й се появи ангел Господен, който докосна Яков и помаза малката му главица. А след като ангелът се оттегли се появи и дяволът, който ехидно се усмихваше и докосна петата на Исав. Всичко това прекомерно ме учуди, но Исус знаеше изненадата ми. И затова ми каза:
“Сега разбираш ли, че още преди да им даде образ в утробата, Отец е познал и предузнал живота, както на Яков, така и на Исав? И за да почива Божието по избор намерение, Отец прати ангела Си да помаже Яков, когото възлюби, а предаде от рождението му Исав, когото намрази. Нещо повече! Забеляза ли какво направи дяволът?”
“Да, Господи! Той докосна петата на Исав!”
“А защо докосна петата на Исав? Не се ли изпълнява така древното слово, което Отец Ми каза на змията, когато я прокле в Едемската градина:
“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата…” (Битие 3:15)
Бог знае онези, които е предузнал. И дяволът знае онези, които са му предадени. Чудно ли ти е тогава, че същият този Исав, подбуден от дявола продаде първородството си? Чудно ли ти е, че бе наречен Едом и стана олицетворител на всички, които предават Бога? Защото не друг, но Едом е отец на всички предатели и всички, които предават Бога и ближните си, са негови потомци. Погледни сега и другото, понеже затова ти се дава видението. Забелязваш ли, че Яков държи петата на Исав?”
“Да, Господи! И това е знамение!”
“Не просто знамение, но изначално определена съдба за всички поколения. Както за поколението на Бога, така и за поколението на дявола. Затова запомни дълбоката духовна истина, която досега не е била изявявана на човешките поколения:
Така, както Яков държи петата на Исав, така праведните винаги ще са близо до предателите!
В противен случай предателите не биха имали какво да предават. В отношение към Църквата Ми тук има дълбока тайна, за която ви говори и Апостол Йоан. Спомни си думите му! Не каза ли той за антихристите:
“Дечица, последно време е, защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас…” (I Йоаново 2:18-19)
Така разбираш пълнотата на Небесната Истина и тя е, че:
Както Яков и Исав излязоха от една утроба и бяха близо един до друг, така и праведните и предателите излизат от една утроба и са близо един до друг! Понеже и праведните и предателите се намират в Църквата, но едните Господ е възлюбил, понеже са Яков, а другите е намразил, понеже са Исав! Тези последни потомци на Исав, винаги са жилени в петата си, за да се сбъдне Писанието, което казва:
“Да! Самият ми близък приятел, комуто имах доверие, който ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене…” (Псалом 41:9)
Забелязваш ли, че този близък вдига не какво да е, но петата си? Чудно ли ти е тогава, че дяволът докосна петата на Исав? Чудно ли ти е, че и днес от неговото докосване мнозина вдигат петите си, за да ги обърнат против братята си и да станат предатели? Чудно ли ти е, че служението, за което си бил посочен, помазан и утвърден, винаги е било прицел на хора с ужилени от дявола пети? А такива са Юди, които в пълна мяра ще приемат дела си в ада. Понеже там демоните ще пробождат петите им и ще ги обладават и разкъсват, понеже винаги в земята на живите те са им давали гостоприемство и с охота са бързали да вършат зло.
Виж тогава и следващото знамение от живота на Исав. Понеже той продаде първородството си за една паница леща. Прочети думите на Исав, които са едни от най-дълбоките, защото после ще ти ги покажа в живота на Юда…”
Не беше нужно да отварям библията си, понеже прекрасно си спомнях думите на Исав към брата му Яков. И затова казах на Исус:
“Господи, някога Исав каза на брата си:
“Виж аз съм на умиране; за какво ми е това първородство?” (Битие 25:32)
В следващият миг Господ изговори думи, които бяха като отваряне на ослепително светла врата:
“А не беше ли и Юда на умиране, когато бързаше да напусне Пасхата и да Ме предаде на главните свещеници и Синедриона? Не му ли казах Аз каквото върши да го върши бързо? И виж най-сетне, че когато Ме питаха кой е оня, който ще Ме предаде, то тогава Аз казах:
“Онзи, който натопи ръката си заедно с Мене в блюдото, той е, който ще Ме предаде…”
И ако в онзи миг на Пасхата Господ твоят Бог беше Човешкият Син, потомък Яковов, то Юда чий потомък беше? Кой търси блюда за стомаха си и не го вълнува виното и хляба на Завета Ми? Не е ли такъв потомък на Исав, който е Едом?
Но ето такива са корените на предателството. Защото в онзи миг Юда наистина беше Исав и дяволът го жилеше в петата, за да бърза да Ме предаде. Защото старовременната змия, която е дявол и Сатана никога не е научила нищо ново и не е забравила нищо старо. Тя винаги ще жили в петите човеци от общението на Господ, за да станат потомци на Едом. Виж най-сетне и Гневът на Отца Ми към Едом. Защото е Гняв, роден от беззаконието на Юда и всичките му днешни потомци…”
Докато Исус говореше пред очите ми нахлу Небесна Светлина от Лоното на Отца и тогава видях в тази Светлина стиховете на пророка Амос, които гласяха:
“Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, защото предадоха всичките Ми люде в плен на Едома, и не помниха братския завет…” (Амос 1:9) 
И тогава Исус допълни:
“Ако от съдебния процес против духа на Мамон ти разбра, че той е князът на Тир, то помисли какво е било беззаконието на Тир в мига на Юдовото предателство, а най-вече днес, когато стотици хиляди и милиони Ме предават…”
“Господи, толкова е ясно това! Духът на Мамон предава людете Ти в плен на Едом, който е Исав. И този дух прави това, за да станат вярващите предатели и да не помнят Завета, който им остави. А като видя и това, че Юда Те предаде точно тогава, когато Ти прогласи Новия Завет, то става и съвършено ясна духовната картина, разкрита пред пророка…”
“Ето така, както някога Отец Ми разкри цялото беззаконие пред пророка Си Амос, така днес Аз ти разкривам духовната трагедия и тоталното беззаконие на днешните предатели. Защото духът на светското богатство и светския просперитет непременно превръща в предатели всички, които бъдат победени от него! Такива никога няма да си спомнят Завета на Господ, защото финикийските знаци в портфейлите им струват повече от всичките благодатни думи, дошли от устата на твоя Господ.
Затова Аз днес не моля, но заповядвам на всички, които чуват Гласа Ми:
Паднете и се покайте за предателствата и коварствата, които сте сторили спрямо слугата Ми Стефан и спрямо всички останали Мои слуги!
Обуйте нозете си в готовност да проповядвате благовестието на мира, защото при всеки, който е с голи пети, непременно ще дойде старовременната змия, която е дявол и Сатана, за да го направи потомък на Исав!
Търсете само Небесното и се отречете от всичко земно, за да ви познае Господ като Яковово потомство. Защото само онези, които търсят Лицето на Господа, те са Яков! Останалите, които търсят земни користи и богатства, могат да наричат себе си с всички имена на Святите Божии хора, но така само ще прибавят върху Гнева на Отца Ми огън, и върху огъня – жупел!
Колкото до смирените Ми, които се радват на благоволението на Отца Ми, то нека последното Ми Слово в тази книга бъде за тях…”

Leave a Reply