ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – X ГЛАВА

10. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “РАК”

Братко мой! Вярвам, че добре познаваш колко страшни са бичовете на последното време. Защото днес времето е белязано от тоталното настъпление на стотици проклятия. И колкото повече човечеството затъва в греха и беззаконието, толкова по-големи стават язвите и проклятията.
Когато попиташ езичник от света коя болест намира за най-смъртоносна и жестока, то в 99 % от случаите ще чуеш, че това са болестите СПИН, инфаркт и рак. Днес умират твърде много човеци от рак. Той е нещо като чумата на отминалия двадесети век. Но ако мислиш, че тази болест, която хвърля езичниците в ужас, е по-опасна от съзвездието на Халдея, то тогава изобщо не си познал колко коварен може да бъде дяволът. Някога Исус каза на всички ни, че има само Един, от Когото трябва да се боим:
“А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от него да се боите…” (Лука 12:4-5)
Виждаш ли, братко мой, че наистина трябва да се боим от Бога и Отца? Виждаш ли, че трябва, докато стоим пред Лицето Му, да изработваме спасението си със страх и трепет? Понеже Той не е за подиграване. И ако и мнозина да си мислят, че мълчи, Той изобщо не мълчи. Отец говори, но мнозина са глухи, за да Го чуят. Отец въздава, но мнозина са слепи да видят въздаянието Му. Защото, ако видиш човек, болен от рак, ще сложиш ръка на устата си и ще кажеш:
“Ужас! Какво проклятие!”
Но какво става, когато трябва да видиш човеци, уловени от съзвездието “Рак”? Понеже земната болест “рак” отговаря на ония, които убиват тялото, а след смъртта му нищо повече не могат да сторят.
Но на какво отговаря съзвездието “Рак”? Няма ли то да е Гневът на Отца, Който след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла?
Ето за този “Рак” ще говоря тука. За онези халдейци, които като лъжепророци на лукавия, са дошли, за да отсеят от Храма на Отца всичката нечистота, за да я приберат при себе си.
Когато Исус ми показа видението със съзвездието “Рак”, аз разбрах, че това са едни от най-успешните лъжепророци на дявола. Защото те наистина бяха тъмни звезди, събрани по определен начин. И когато от тях започна засеняване, тогава забелязах, как от самите звезди изскочиха огромни раци с дълги щипки. Тези раци падаха на земята и тръгваха да вършат мерзостите, за които са посочени. Така в самото видение погледът ми тръгна след раците за да видя тяхната коварна роля сред църквите на земята. И ето, че пред погледа на очите ми се появиха стотици църкви, а раците тръгнаха към тях. Над всички църкви имаше отвор към Небето и Светлината на Христос действаше всред вярващите. Но какво стана, когато раците влязоха в църквите? Ето какво:
Самите раци, влизайки в църквите, захващаха с щипките си човеците и тръгваха да ги носят настрани, тъй щото човеците излизаха от Светлината на Исус и мигом биваха обладавани от демони. Така, докато аз гледах жестоката гледка, Господ се приближи до мен и ми каза:
“Наблюдавай сега внимателно знаменията на съзвездието “Рак”. Защото това съзвездие иде да извърши Божия Гняв над онези, които не обичат Истината, но търсят начин да избягат в заблудата. Кажи Ми тогава какво забеляза сред съзвездието “Рак”?”
“Господи мой! Аз забелязах, че от самите звезди излязоха раци и тръгнаха по земята, за да развращават църквите. Нещо повече – забелязах, че когато някой от раците хващаше с щипката си отделен човек, той го отместваше настрани. Защото раците са именно животни, които не ходят напред, а встрани. И тогава човеците, уловени от раците, губеха Твоята Светлина от живота си и биваха обладавани от демони…”
Слушайки думите ми, Исус добави:
“Сега разбираш ли, че именно това ще да рече отместване на прицелната точка на вярата? Отец Ми не би накарал никого насила да Ме следва. Той иска следване от покорство и добра воля. Но когато някой върви напред, а гледа настрани, то тогава такъв съзнателно казва на Отца Ми:
“Махни ме от Пътя на Твоя Син! Не виждаш ли, че не понасям думите Му и учението Му? Не виждаш ли, че просто Го мразя?”
А вярвай, че Отец Ми е Сърцеведец, Който издирва всички тайни помисли и намерения на сърцата. Сърце, което върви напред, а гледа встрани, напълно доказва, че иска и търси в живота си съдбата на рак. Затова Бог му изпраща именно рак, за да го отмести от Мен и да му даде нещата, които търси и иска. Ето така в църквите на последното време се явиха “модерни” проповедници, които вкарват в сърцата копнеж да търсят нещата встрани от Христос, а не Самия Христос. Така стана модерно вярващите да желаят изцелението, а не Изцелителя, помазанието, а не Помазаника, Царството, а не Царя. Затова кажи на всичките Ми братя и сестри, че желанието да търсиш нещата встрани от Бога, а не Самия Бог, доказват, че си уловен от съзвездието на “Рака”! Така напълно си попаднал в съдбата на стиха от псалома:
“Господ надникна от небесата над човешките чеда, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха; няма кой да прави добро; няма ни един…” (Псалом 14:2-3)
А ето още по-точните думи, които Отец Ми е дал чрез пророка Си:
“Така казва Господ: Който падне, няма ли да стане? Който се отбие, няма ли да се върне? Защо прочее, се отбиха тези ерусалимски люде с неизменно отбиване, като се прилепват за измамата и не искат да се върнат? Слушах и чух, но те не говореха право; няма кой да се кае поради злото си и да рече: Какво сторих? Всеки се връща в своето поприще както кон, който стремително тича в боя. Даже щъркелът по небето знае определените си времена, и гургулицата, и лястовицата, и жеравът пазят времето на дохождането си; а Моите люде не знаят закона Господен. Как казвате: Ние сме мъдри, и законът Господен е с нас? Ето, наистина и него лъжливото перо на книжниците е обърнало в лъжа. Мъдрите се посрамиха, уплашиха се, и хванати бидоха; ето, отхвърлиха словото Господно; и каква мъдрост има в тях? Затова ще дам жените им на други, и нивите им на ония, които ще ги завладеят; защото всеки от малък до голям, се е предал на сребролюбие; от пророк до свещеник, всеки постъпва лъжливо…” (Еремия 8:4-10)
Ето такава е измамата, идеща чрез съзвездието на Рака. Измама, при която лъжливото перо на теолозите обърна Евангелието Ми в лъжа. Измама, която накара мнозина да отстъпят от превъзходния път и да си намерят учители по своите страсти. Измама, която в пълна степен ще се окаже рак и неизцелим тумор за мнозина. Понеже неизменното отбиване, идещо чрез раците, ще продължи до края, за да извърши всичкия Божий Гняв и всеки да намери това, което е търсил. А сега нека те заведа на следващите съзвездия…”
След последните Си думи Господ насочи погледа ми към цели групи от съзвездия, които твърде много си приличаха по активността и коварството си.

Leave a Reply