ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – VIII ГЛАВА

8. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “ТЕЛЕЦ”

Нека ти кажа, скъпи братко, че това беше съзвездието, в което видях твърде много познати неща, давани ми преди това от Исус през годините. Понеже Господ, като насочи погледа ми към черното небе на Халдея, ми показа съзвездието на “Телеца”, и добави към сърцето ми думите Си:
“Ето сега едно съзвездие, срещу чиято измамна светлина Господ ти е давал мощно и изобличително слово. Затова се приближи и погледни отблизо на знаменията, които това съзвездие върши…”
Погледнах отблизо на самите лъжепророци и видях, че това бяха не просто звезди. Не! Това бяха блестящи сребърници, чиято фалшива светлина засеняваше земята. Когато тези сребърници се събраха по определен начин, стана така, че към земята полетяха пари и пространството затрепери от звънтенето им. И когато парите нападаха по земята, човеците се втурнаха да ги събират и да пълнят джобовете си с тях. За тях това беше като Небесна Манна, като изобилие, идещо от Бога и Отца. Всичко това продължи известно време, докато човеците по земята събраха последните сребърници. Тогава звездите на просперитета се разположиха по нов начин, тъй щото от тях към земните човеци тръгна фалшива засеняваща светлина. Когато тя докосваше сърцата на човеците, то тогава човеците се събираха в огромни тълпи и викаха “Алелуя”. А изсред възрадваните множества се появиха хора, в чиито образи без всякакво усилие аз разпознах лицата на Корей, Датан, Авирон и Аарон. Те започнаха да събират от всички човеци онези сребърници, които полетяха от черното небе на Халдея. Така сред множествата пламна огън, който видимо се увеличаваше и се превръщаше на огромен пожар. А човеците с образите на Корей, Датан, Авирон и Аарон, като вече бяха събрали сребърниците от тълпите, ги хвърлиха в огъня, тъй че след някакъв кратък миг там се изобрази огромно златно теле. Гледката от златното теле до такава степен възрадва тълпите, щото човеците, като събличаха дрехите си, тръгваха да играят и танцуват пред създадения идол. И колкото повече се увеличаваше поклонението пред този идол, толкова повече съзвездието “Телец” измамно заблестяваше над тях, докато накрая започна да свети, като със силата на слънцето. Това накара човеците по земята, в чиито лица аз разпознах Корей, Датан, Авирон и Аарон, да започнат да крещят с всичка сила:
“Просперитет, просперитет!”
Замаяните край тях подхващаха възгласа им. А това непременно доведе до отзвук в самото съзвездие. Защото от черното небе на Халдея започнаха да се изсипват нови и нови купища с пари. Те ставаха толкова много, щото човеците затъваха в самите пари, като в пясък, а валенето на парите никак не преставаше, но се увеличаваше. Стана така, че самите пари затрупаха цялото множество и то започна да се задушава от монетите, без да може да помръдне от мястото си. А сребърниците твърде скоро покриха главите на поклонниците, тъй щото очите ми вече виждаха само купища от пари и едно гигантско теле, възвишаващо се над тях. Не беше останал нито един поклонник, който да не бе затрупан от парите. Парите бяха задушили и затрупали всички човеци, а това бе гледка с едно твърде скъпо гробище на сребролюбието. Гледката беше печална. Тя бе не просто пълно повторение на случилото се някога с Израил. Тя бе естествен завършек от проповядване на една от най-силните заблуди, описани в Словото на Бога – заблудата на финансовия просперитет. Тогава, докато гледах трагедията всред златния идол, Исус ми каза:
“Никой няма да избяга от съдбата си. Защото думите Господни непременно ще бъдат съдба за всяко сърце на всяко време и място. Небе и земя ще преминат, но думите на твоя Господ няма да преминат…”
“Исусе, а как да разбирам тази трагедия? Как да разбирам това, че от това съзвездие “Телец” се изляха такива огромни количества от пари, тъй щото да затрупат и убият поклонниците пред идола?”
А Исус отговори:
“Разбирай трагедията така, щото непременно да си спомниш думите Ми. Моите думи, които Аз казах за съдба на всички човеци:
“Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори…” (Матея 7:7-8)
Тези тука са искали пари. И са ги получили. Но те не само, че са искали пари. Те са искали много повече пари от нужните за живота и тялото. Понеже са гледали на звездите в тъмното небе на Халдея и са искали собственото им благословение да е толкова голямо, колкото е на лъжепророците над тях. А око, което гледа измамата и иска да се закрепи в нея, не може да избяга от съдбата си:
“Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със слушане…” (Еклесиаст 1:8)
Помисли тогава какви са възможностите на онзи, който се поклони на княза на този свят. Спомни си думите, които дяволът Ми говореше в пустинята. Какво Ми предложи той тогава?”
“Господи мой! Той Ти показа всичката слава на всичките царства по света, всичките богатства и изобилия, които има. А после се опита да Те изкуси, като Ти каза:
“На тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” (Лука 4:6-7)
Слушащ думите ми, Исус добави:
“Чудно ли ти е тогава, че ако някой се кланя на златното теле, то непременно върху него ще се изсипе всичката власт и богатства на дявола? Чудно ли ти е, че сребърниците не спряха да валят от съзвездието “Телец”, докато не затрупаха и не убиха всичките си поклонници? Сега разбираш ли, момчето Ми, че съзвездието от лъжепророците на “Телеца”, е именно куп звезди на Мамон, който е духът, отговарящ за светското богатство. И когато в църквите се подвизават човеци като Корей, Датан, Авирон и дори Аарон, то непременно в огъня на дявола ще се родят всички златни идоли на последното време. И ако в Словото Ми е писано, че сребролюбецът се отрича от Господа и даже Го презира, то нека Божиите думи се счетат за верни, а доктрината на просперитета – за най-голямата измама, с която дяволът облада църквите.
Колкото до това, че мнозина бързат да прилепят сърцата си към фалшивите доктрини на дявола, то нека следващото съзвездие ти покаже защо измамата е толкова успешна…”
След последните Си думи Господ ми показа в тъмното небе на Халдея и следващото съзвездие от лъжепророци. Съзвездието “Близнаци”.

Leave a Reply